Author Topic: Tamil Scriptures  (Read 87783 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #315 on: March 24, 2013, 01:36:33 PM »
This is from Tiruk kuRaL:


செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்வருந்து வானத் தவர்க்கு.

After feeding the outgoing guest, and waiting for another incoming guest, for feeding, such a person will become the
guest of Heavenly gods.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #316 on: March 24, 2013, 01:43:33 PM »
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 7 speaks of Yoga Marga:


நெறிவழி யேசென்று நேர்மையுள் ஒன்றித்
தறியிருந் தாற்போல் தம்மை யிருத்திச்
சொறியினுந் தாக்கினுந் துண்ணென் றுணராக்
குறியறி வாளர்க்குக் கூடலு மாமே. 1


Yoga Way Leads to Realization:

They course kundalini though centers six,
To singleness of aim direct the mind.
Like a wooden stake they sit immobile
Impervious to tickle or to thrust,
To the wise yogins who thus set their purpose high,
Lord His Grace grants.

******

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #317 on: March 25, 2013, 12:31:37 PM »
This is a gem from Saint Manikkavachagar.  This is from YAthirai Pathu - Decad on Journey from Tiruvachakam:

   
நிற்பார் நிற்கநில் லாவுலகில் நில்லோம் இனிநாம் செல்வோமே
பொற்பால் ஒப்பாந் திருமேனிப் புயங்கன் ஆவான் பொன்னடிக்கே
நிற்பீர் எல்லாந் தாழாதே நிற்கும் பரிசே ஒருப்படுமின்
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தாற் பெறுதற் கரியன் பெருமானே. 611


Let people who stand,  let them stand in this world which itself is not going to stand. We shall not stand here. We shall
proceed.  To the Lord with golden hue and with anklet wearing feet!  O those of you who stand here, do not hesitate.
Come with us by consent.  If you hesitate He will become rare to attain!   

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #318 on: March 25, 2013, 12:37:25 PM »
Tirumoolar in Tantra 5, Ch. 8 speaks of Jnana Path:


ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லை
ஞானத்தின் மிக்க சமயமும் நன்றன்று
ஞானத்தின் மிக்கவை நன்முத்தி நல்காவா
ஞானத்தின் மிக்கார் நரரின்மிக் காரே. 1


Jnana Path Most Excellent:

Than Jnana,
There is no better ethical path, here below:
No better religious faith;
Nothing else than Jnana can confer liberation true.
They that are exalted in Jnana
Are truly the exalted among humans.

****

Arunachala Siva.
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #319 on: March 26, 2013, 01:47:00 PM »
The following verse from Tiruvachakam, Adaikkala Pathu (Decad on Surrender) is a gem from Saint Maniikkavachagar:


மாவடு வகிரன்ன கண்ணியங் காநின் மலரடிக்கே
கூவிடு வாய்கும்பிக் கேயிடு வாய் நின் குறிப்பறியேன்
பாவிடையாடு குழல்போற் கரந்து பரந்த உள்ளம்
ஆகெடுவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. 415


O the Consort of that woman with eyes like split baby-mangoes!  You call me (to Your Feet)  or place me in Hell.  I have no idea.
My mind is tossed like shuttle of the weavers. O I am lost. This slave, - I surrender to you.

****

Arunachala Siva,   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #320 on: March 26, 2013, 01:54:10 PM »
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 9 describes Sanmargam, i.e. Path of Knowledge:

சாற்றுஞ்சன் மார்க்கமாந் தற்சிவ தத்துவத்
தோற்றங் களான சுருதிச் சுடர்கண்டு
சீற்றம் ஒழிந்து சிவயோக சித்தராய்க்
கூற்றத்தை வென்றார் குறிப்பறிந் தார்களே. 1

Sanmargam:

They glimpsed the Light of Holy Scriptures,
The revealed word of the Self Existent Sivam,
They lost the sense of ego
Became Siddhas of Siva Yoga,
And over Death triumphed;
Only they that  had  thus evolved
Knew inner meaning of Sanmargam.


****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #321 on: March 27, 2013, 01:12:47 PM »
This is from Tiruvachakam, Tiru TheLLenam, of
Saint Manikkavachagar:

கல்நா ருரித்தென்ன என்னையுந்தன் கருணையினால்
பொன்னார் கழல்பணித் தாண்டபிரான் புகழ்பாடி
மின்னோர் நுடங்கிடைச் செந்துவர்வாய் வெண்ணகையீர்
தென்னா தென்னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 243

He ruled over me by His grace, as if He removed fiber from the stone pillar, this lowly me.
He made me to pray to His golden anklet-wearing Feet and took over me (completely0.
I am now only singing His glory.  He is the Consort of the woman with lightning-like slender waist, lips like red pulse, and
smile that shows Her white teeth. Let us say 'O Southerner ! O Southerner !' and play thellenam!*

(*Thellenam is a game for girls where they beat hand drums and sing.)

*****

Arunachala Siva.     


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #322 on: March 27, 2013, 01:54:35 PM »
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 10 speaks about Saha Marga i.e. treating Siva and His devotees as friends:


சன்மார்க்கந் தானே சகமார்க்க மானது
மனமார்க்க மாமுத்தி சித்திக்குள் வைப்பதாம்
பின்மார்க்க மானது பேராப் பிறந்திறந்
துன்மார்க்க ஞானத் துறதியு மாமே. 1


Sanmarga is Sahamarga:

Sanmarga is Sahamarga:

Sanmarga is itself Saha marga
So by itself it leads to Supreme Mukti;
Other Yogas,
Involve myriad birth and death
Will they level to Jnana?

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #323 on: March 28, 2013, 10:31:22 AM »
This is from Aasai Pathu (Decad of Desire) in Tiruvachakam of Saint Manikkavachagar:

கையால் தொழுதென் கழற்சே வடிகள் கழுமத் தழுவிக்கொண்டு
எய்யா தென்றன்தலைமேல் வைத்தெம்பெருமான் பெருமானென்று
ஐயா என்றன் வாயா லரற்றி அழல்சேர மெமுகொப்ப
ஐயாற் றரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. 425


I should pray to You with my folded hands.  I should then hold your anklet-wearing feet, with my hands and wash them
with my tears.  I should then keep your feet on my head, and then cry, O my Lord, O my Lord and cry. And then should
melt as the wax exposed to fire. O Lord of TiruvaiyARu!  I desire these, please see O my Master!

******

IyARu or TiuvaiyARu is a village where the five branches of Kaveri are surrounding the village. The Lord, Siva is called
Iyarappan or Pancha nadeeswarar.   

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #324 on: March 28, 2013, 04:34:46 PM »
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 11 speaks about Satputra Margam i.e relationship of the devotee and god and son and father: 


மேவிய சற்புத்திர மார்க்க மெய்த்தொழில்
தாவிப்ப தாஞ்சக மார்க்கம் சகத்தொழில்
ஆவ திரண்டும் அகன்று சகமார்க்கத்
தேவியோ டொன்றல் சன்மார்க்கத் தெளிவதே. 1


Satputra Margam:

Path of Filial piety that leads to Jnana:

The Path of Filial piety is the way of kriya true
The Kriya Path leads to Yoga Path
Transcending both,
And uniting in Sakti of Yoga State
Indeed is consummation of Satputra Marga.

******

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #325 on: March 29, 2013, 01:11:56 PM »
This is from Tiruvachakak, Kovil Tirupadigam, of Saint Manikkavachagar:தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
யான் இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே. 397


You have given You to me and taken me to You.
Sankara, who is cleverer than the two?
I got  Bliss which is endless.
What have you got from me?
O Lord of Tiruperundurai, Siva, You have
taken my Heart as your temple.
O my Father, you have occupied my body as your abode.
What recompense can I pay for this?

Sri Va.Su. Chengalvaraya Pillai and other learned scholars say that the union of the saint with Siva is complete with this verse.
The remaining verses are only a pageant telling his so called 'state of separation.'

****

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #326 on: March 29, 2013, 01:18:11 PM »
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 12 describes the Dasa Margam, the path of devotion:

எளியனல் தீப miடல்மலர் கொய்தல்
அளிதின் மெழுக லதுதூர்த்தல் வாழ்த்தல்
பளிமணி பற்றல் பன்மஞ் சனமாதி
தளிதொழில் செய்வது தான்தாசமார்க்கமே. 1

Ways of Dasa Marga:

Gently light the lamp,
Gather flowers fragrant.
Humbly smear the ground with the holy paste,
Softly sweep the temple sanctum,
Sing the Lord's praise,
Count the crystal beads
Anoint in many ways
And perform the diverse acts of temple service.

****

Arunachala Siva.

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2379
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #327 on: March 29, 2013, 09:45:26 PM »
 "வள்ளலார் பாடுகிறார்....

கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் களிப்பருளும் களிப்பே
காணார்க்கும் கண்டவர்க்கும் கண்ணளிக்கும் கண்ணே
வல்லார்க்கும் மாட்டார்க்கும் வரமளிக்கும் வரமே
மதியார்க்கும் மதிப்பவர்க்கும் மதிகொடுக்கும் மதியே
நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் நடுநின்ற நடுவே
நரர்களுக்கும் சுரர்களுக்கும் நலங்கொடுக்கும் நலமே
எல்லார்க்கும் பொதுவில்நடம் இடுகின்ற சிவமே
என்அரசே யான்புகலும் இசையும்அணிந் தருளே

இறைவன் எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவாக இருக்கிறான். படித்தவன், படிக்காதவன், வல்லவன், இளைத்தவன், தன்னை மதிப்பவன், தன்னை மதிக்காதவன் நல்லவன், பொல்லாதவன் என்று அனைத்திற்கும் சாட்சியாக நடுவில் நிற்கிறான்."
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #328 on: March 30, 2013, 11:03:49 AM »
Dear atmavichar 100,

Yes. The god or the self is the Witness of all things in the world. He just witnesses. He is achalam, non moving. What gives
us suffering and pleasure is our poorva karma.

In one of Sri Bhagavan's dhyana sloka it is stated: You are the Effulgence of the Heart!  That is your nature and also the Grace.

Sri Arunachala hrdsphoorthi savrupa anugrhatmatmane |
Namo Bhagavate dhrshtrya  ramnaya nirantharam   ||

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #329 on: March 30, 2013, 12:12:08 PM »
This is from Neethal ViNNappam (request to put out the life) of Manikkavachagar, in Tiruvachakam:


கடையவ னேனக் கருணையி னாற் கலந் தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண்டாய்விறல் வேங்கையின் தோல்
உடையவ னே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம் பிரான்என்னைத் தாங்கிக்கொள்ளே. 105


O the Lord mounting the Bull, you have out of your sheer Grace, has taken over this lowly person. Now do not leave me.
O Lord who wears the skin of tiger as lower cloth, the Lord of Uttarakosa Mangai, the Lord with matted locks, please
support me, as I am quite exhausted.

Arunachala Siva.