Author Topic: Tamil Scriptures  (Read 95701 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #255 on: March 01, 2013, 12:54:55 PM »
This is from NAladiyar (Four Lines) from Books of 18.

21. மலைமிசைத் தோன்றும் மதியம்போல் யானைத்
தலைமிசைக் கொண்ட குடையர் - நிலமிசைத்
துஞ்சினார் என்றெடுத்துத் தூற்றப்பட் டாரல்லால்
எஞ்சினார் இவ்வுலகத் தில்.

Even those who travel on the elephant, with an umbrella above, like the moon over the hill, will also meet with death
and fall on the ground one day. Their bodies are cremated in the cremation grounds. Who remains in this world for ever?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #256 on: March 02, 2013, 02:14:51 PM »
Tirumoolar in Tantra 4 ch. 3 speaks of Archana to Siva.


3. அருச்சனை
Archana:

1003.
அம்புயம் நீலம் கழுநீர் அணிநெய்தல்
வம்பவிழ் பூகமும் மாதவி மந்தாரம்
தும்பை வகுளம் சுரபுனனை மல்லிகை
செண்பகம் பாதிரி செவ்வந்தி சாத்திடே. 1

Flowers for Archana (worship with flowers):

Lotus, lily blue, lily pink, lily white,
Flower of areca palm, madhavi creeper.
  mandaram, (shoe flower),
Thumbai, vakulam, surapunnai, jasmine,
Shenbagam, padiri, chrysanthum
With these do worship.     

1004.
சாங்கம தாகவே சந்தொடு சந்தனம்
தேங்கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் காரகில்
பாங்கு படப்பனி நீரால் குழைத்துவைத்து
ஆங்கே அணிந்துநீர் அர்ச்சியும் அன்பொடே. 2

Fragrant ingredients for worship:

The ten unguents to form,
musk, sandal paste, perfumed kumkum,
camphor, eagle wood fragrant and the rest
mix in water or rose water and make a paste
Then put it on Chakra  and worship.

******
Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #257 on: March 02, 2013, 02:17:42 PM »
This is from KonRai Vendan of Saint poetess Avvaiyar:

3. இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று.

There is no better dharma than the (dharmic) householdership.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #258 on: March 03, 2013, 01:46:21 PM »
Tirumoolar in Tantra 4 Ch. 3 describes that only Jnana can lead union with God:1010.
இருளும் வெளியும்போல் இரண்டாம் இதயம்
மருளறி யாமையும் மன்னும் அறிவு
மருளிவை விட்டெறி யாமை மயங்கும்
மருளும் சிதைத்தோர் அவர்களாம் அன்றே. 8

Jnana dispels Heart's Darkness:

Light and Darkness together are in heart;
So does it seek Grace and Ignorance at once;
The knowledge within of Jiva is bereft of Light;
Except those who have divine Jnana attained,
The rest despair of dispelling darkness.   

1011.
தான்அவ னாக அவனேதான் ஆயிட
ஆன இரண்டில் அறிவன் சிவமாகப்
போனவன் அன்பிது நாலாம் மரபுறத்
தான்அவன் ஆகும்ஓ ராசித்த தேவரே. 9


Jnana alone leads to union with God:

Yourself Himself becoming,
And Himself Yourself becoming,
and with two none,
And as one Siva becoming:
When thus it is,
Those who went the way of Kriya
If they take to Jnana,
They with Siva one become;
They who seek Kriya,
May be Devas be.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #259 on: March 03, 2013, 01:50:36 PM »
This is from Moodurai (Elders Words) of Saint Avvaiyar:


தீயாரைக் காண்பதுவும் தீதே திருவற்ற
தீயார்சொல் கேட்பதுவும் தீதே - தீயார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே; அவரோடு
இணங்கி இருப்பதுவும் தீது.   9


It is sinful to see the unrighteous and sinful people. It is also sinful to listen to the words of unrighteous and sinful
people. It is sinful to describe the 'qualities' of unrighteous. It is also sinful to be friendly with such people.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #260 on: March 04, 2013, 03:46:34 PM »
Tirumoolar in Tantra 4, Ch. 7 (I have skipped chapters in between as they speak about sacrificial fires) speaks about Poorna Sakti:


1124.
ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி
வேதமது ஆய்ந்தனள் வேதியர்க் காய்நின்ற
சோதி தனிச்சுடர் சொரூபமாய் நிற்கும்
பாதி பராபரை பன்னிரண்டு ஆதியே. 50


She is of Kalas Twelve:

She is the beginning, she is the beginning-less
She is the Cause, She  is the uncaused
She taught Vedas to Vedic sages
She is abiding in the Light Divine
She is the Self manifest light
She that became Half of Siva's form
She, of Kalas, twelve, Para Parai.

******

Arunachala siva,.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #261 on: March 04, 2013, 03:51:41 PM »
This is from NAladiyAr (Four Line Verses) of Avvaiyar:


வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம்
அனைத்தாய நூலகத்தும் இல்லை - நினைப்பதெனக்
கண்ணுறுவ தல்லால் கவலைப் படேல் நெஞ்சே
விண்ணுறுவார்க் கில்லை விதி.   37


The fruits of Karma cannot be avoided even with the help of Vedas. Then, what should I do?
Do no worry about these fruits of karma. If you think of God and attain the abode of God, there is no destiny.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #262 on: March 05, 2013, 02:09:16 PM »
This is from TirukkuRaL, under the decad ARan valiyuRuthal, Insisting on Dharma:

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
ஆகுல நீர பிற.


Being pure and dirtless in the mind is all the dharma. The rest all will follow only this. 

Arunchala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #263 on: March 05, 2013, 02:16:20 PM »
Tirumoolar says in Tantra 4 Ch. 7, about the further aspects of  Sakti.

அறிவான மாயையும் ஐம்புலக் கூட்டத்து
அறிவான மங்கை அருளது சேரில்
பிரியா அறிவறி வார்உளம் பேணும்
நெறியாய சித்த நிறைந்திருந் தாளே. 9


When Grace Dawns Jnana Arises:

In the five senses of Mayaic knowledge
When Grace of Sakti of True Knowledge enters,
They know the Jnana
That forever abides;
In the thoughts of those
Whose intense cherish Her,
She abides for sure.

(Sakti is also Maya and she is also AruL, Grace.)

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #264 on: March 06, 2013, 12:58:39 PM »
Tirumoolar says in Tantra 4, Ch. 7 that Sakti can be sought to transcend Time and Age.


இரவும் பகலும் இலாத இடத்தே
குரவம் செய்கின்ற குழலியை நாடி
அரவம்செய் யாமல் அருளுடன் தூங்கப்
பருவம்செய் யாததோர் பாலனும் ஆமே. 10


Seek Her and Transcend Time and Age:

In the spaces vast
Where neither night nor day is,
She of fragrant tresses is;
Seek Her;
And in silence with Grace slumber
You shall for ever be youthful
Transcending Time and Age.

****

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #265 on: March 06, 2013, 01:10:35 PM »
This is from Manikkavachagar, from Tiruvachakam, Ananda Maalai:


நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி ஞால மெல்லாம் நிகழ்வித்துப்
பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம் பிச்ச தேற்றும் பெருந்துறையாய்
அரிய பொருளே அவிநாசி அப்பா பாண்டி வெள்ளமே
தெரிய அரிய பரஞ்சோதி செய்வ தொன்றும் அறியேனே. 649


You made the jackals into horse and thus made a lot of magic. You made that great Southern King  Pandya and his town
Madurai roam in madness. O Lord of Tiruperundurai !  A Rare Principle ! The Lord of Avinasi!  The flood of Pandyan Kingdom !
The Light that cannot be seen (easily), I don' know what to do, (please grace me).

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #266 on: March 07, 2013, 01:54:22 PM »
Tirumoolar in Tantra 4 Ch. 7, speaks further about Sakti:

மருவொத்த மங்கையும் தானும் உடனே
உருவொத்துநின்றமை ஒன்றும் உணரார்
கருவொத்து நின்று கலக்கின போது
திருவொத்த சிந்தைவைத்து எந்தைநின் றானே. 13

Siva was one with Sakti in Primal Act of Creation:

As flower and its fragrance
Siva and Sakti stood form resembling
This they know not;
When together they stirred the Primordial Bindu
For Creation to commence,
He in Thought was one with Her.
Thus it was, My Father stood.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #267 on: March 07, 2013, 01:57:26 PM »
This is from Aathi Choodi -  single lines upadesas of Saint Avvaiyar:


4. ஈவது விலக்கேல்.


(If you cannot do dharma), do not prevent others doing dharma.


Arunachala Siva. 

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1178
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #268 on: March 07, 2013, 02:29:44 PM »

1)
ஆதி , நடம்  ஆடுமலை , அன்றுஇருவர்  தேடுமலை
சோதிமதி  ஆடு  அரவம்  சூடுமலை -நீதி
தழைக்குமலை  ஞானத் தபோதனரை  'வா ' என்று
அழைக்குமலை அண்ணாமலை

அருளாளர்  குரு நமசிவாயர்  இயற்றியருளிய
அண்ணாமலை வெண்பா
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1178
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #269 on: March 08, 2013, 02:37:23 PM »
ரமணர் ஆயிரம் — அரவிந்த் சுவாமிநாதன்
====================================

ரமணர் சொன்ன கதை

(ரிபு முனிவர், அவருடைய சீடன் நிதாகன் இவர்களைப் பற்றிய புராணக் கதை)

ரிபு முனிவர், தம் சீடனான நிதாகன் கர்ம காண்டத்திலிருந்து எவ்வளவு விடுபட்டிருக்கிறானென்று காண, தாம் வயதானவராயிருந்தும் நகரத்தில் வசித்த தம் சீடனிடம் தாமே போவார். தன் குரு தன்னைக் கவனித்து வருகிறாரென்று அறியாதபொழுது நிதாகன் எப்படி நடப்பானென்று கவனிக்க, சிற்சில சமயங்களில் ரிபு மாறுவேடம் பூண்டும் போவார். அப்படிப் பட்டிக்காட்டான் வேடம் பூண்டு ரிபு போயிருந்த ஒரு சமயத்தில் நிதாகன் ராஜ பவனியை வெகு கருத்தாகக் கவனித்துக் கொண்டிருப்பதை அவர் கண்டார். அவரை, நகரவாசியான நிதாகன் கண்டுகொள்ளவில்லை.

“இதென்ன கும்பலும் கூச்சலும்” என்று பட்டிக்காட்டானாகிய ரிபு கேட்டார்.

“ராஜா பவனி போகிறார்” என்று நிதாகன் பதிலுரைத்தான்.

“அரசனா? ஊர்வலம் போகிறானா? யார் அரசன்?”

“அதோ யானைமேல்”

“அரசன் யானைமேல் இருக்கிறான் என்கிறாயா?”

“ஆம்.”

நான் இருவரைக் காண்கிறேன். இதில் அரசன் யார்? யானை எது?”

“என்ன! நீ இரண்டையும் பார்க்கிறாய். ஆனால் மேலிருப்பவன் அரசன் என்றும் கீழ் இருப்பது யானை என்றும் அறிய மாட்டாயா? உன்னைப் போன்ற மூட மனிதனிடம் பேசுவதாற் பயனென்ன?”

“என்னைப் போன்ற மூடனிடம் பொறுமையை இழக்க வேண்டாம். உன்னை வேண்டிக் கொள்கிறேன். மேல், கீழ் என்கிறாயே; இதன் பொருள் என்ன?”

நிதாகனுக்குக் கோபம் தாங்கவில்லை.

“மேலே அரசனையும் கீழே யானையையும் காண்கிறாய். அப்படி இருந்தும் மேல் கீழ் என்றால் என்னவென்று அறிய விரும்புகிறாய். கண்ட காட்சிகளும் கேட்ட வார்த்தைகளும் இவ்வளவு அறிவை விளக்கவில்லையென்றால் நடித்துத் தான் நான் உனக்குப் போதிக்க வேண்டும். குனி. எல்லாம் உனக்கே பூரணமாக விளங்கிவிடும்” என்று வார்த்தைகளைக் கொட்டினான்.

சொன்னபடி செய்தான் பட்டிக்காட்டான்.

அவர் குனிந்ததும் தோளின்மேல் ஏறிக்கொண்டான் நிதாகன்.

“இப்பொழுது புரிகிறதா, மேலே நான் அரசன் போல் இருக்கிறேன். கீழே நீ யானைபோல் இருக்கிறாய். இப்பொழுது தெளிவாகிவிட்டதா?” என்றான்.

“இல்லை, இன்னும் புரியவில்லை. நீ அரசன்போல் மேல் இருக்கிறாய் என்றும், நான் யானைபோல் கீழ் இருக்கிறேன் என்றும் சொல்லுகிறாய். சரி, அரசன், யானை, மேல், கீழ் – அதுவரையில் விளங்குகிறது. ஆனால், ”நான்”, ”நீ” என்று சொன்னாயே; எதைக் குறித்து, ”நான்”, ”நீ” என்கிறாய்? அதுதான் விளங்கவில்லை. தயவுசெய்து அதை விளக்கு” என்று வெகு நிதானமாகச் சொன்னார் பட்டிக்கட்டானான ரிபு.

இதைக் கேட்டதும் நிதாகனுக்கு ஓர் விழிப்பு உண்டாயிற்று. உடனே கீழே குதித்து, தனது குருவின் சரணங்களில் விழுந்து, “வந்தனத்துக்குரிய எனது குரு ரிபுவையன்றி, வெளித்தோற்றமாகிய இந்தப் பௌதிக வாழ்விலிருந்து உண்மைப் பொருளாகிய ஆன்ம நிச்சயத்திற்கு என் மனதைக் கவரக் கூடியவர் வேறு யார் உளர்?” என்று வேண்டி வணங்கினான் நிதாகன்.

ஆம்.

from the facebook of RMCL
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya