Author Topic: Tamil Scriptures  (Read 96541 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48166
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #30 on: November 24, 2012, 06:04:56 PM »
Dear Atmavichar100,

The song which you wanted comes under as a invocation verse under his small collection of poems called
Sanjeeva Parvathathin sAral, the passing rains near the Sanjeeva Hill (like perhaps KuRRAlam Hills):


எங்கெங்குக் காணினும் சக்தியடா! - தம்பி
ஏழுகடல் அவள் வண்ணமடா! - அங்குத்
தங்கும் வெளியினிற் கோடியண்டம் - அந்தத்
தாயின் கைப்பந்தென ஓடுமடா - ஒரு
கங்குகளில் ஏழு முகிலினமும் - வந்து
கர்ச்சனை செய்வது கண்டதுண்டோ ? - எனில்
மங்கை நகைத்த ஒலியெனலாம் - அவள்
மந்த நகையங்கு மின்னுதடா!

காளை ஒருவன் கவிச்சுவையைக் - கரை
காண நினைத்த முழுநினைப்பில் - அன்னை
தோளசைத்தங்கு நடம் புரிவாள் - அவன்
தொல்லறிவாளர் திறம் பெறுவான் - ஒரு
வாளைச் சுழற்றும் விசையினிலே - இந்த
வையமுழுவதும் துண்டு செய்வேன் - என
நீள இடையின்றி நீநினைத்தால் - அம்மை
நேர்படுவாள் உன்றன் தோளினிலே!   

Arunachala Siva.

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2553
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #31 on: November 24, 2012, 09:04:37 PM »
Thanks Subramaniam Sir putting this song of Barathidasan .
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha

akash8m

 • Newbie
 • *
 • Posts: 13
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #32 on: November 25, 2012, 03:29:17 AM »
Subramanian/Friends,
One of my friends has this footer in all his mails:

வருவது  தானே  வரும் !

வருவதுதானே  வரும் !   

What comes ,comes on its own!(whether we invite it or not )

What (has to)come comes.(No other thing could have come!)

Tamizh is such a wonderful language ,so expressive and succinct.People think that there are not enough alphabets to support it phonetically but the richness of this ancient language is elsewhere!

Namaskar.
My father said something similar, when we were discussing Saiva Siddantha philosophy:

"வருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது,
வராததை யாராலும் குடுக்க முடியாது.

You can’t prevent what is destined to come,
You can’t force what is not destined to come."

- V. Veerabadran

http://www.theallareequal.com/2011/05/quote-what-comes-comes.html

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48166
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #33 on: November 25, 2012, 12:34:17 PM »
Dear akash8m.

Yes. Sri Muruganar says in Sri Ramana Sannidhi Murai: He (Bhagavan) said: Be as you are. Go as directed as by the grace of god/guru.

Nochur Venkataraman says: Be like a leaf on the fast flowing floods called Sri Ramana pravAham.

Leaf has  no say in the matter. As the pravAham (flowing floods) directs it, it has to go.

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
vinAyakar agaval
« Reply #34 on: December 06, 2012, 03:22:41 PM »
சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம்
பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாடப்
பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும்
வன்னமருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப்
பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடும் (05)
வேழ முகமும் விளங்குசிந் தூரமும்
அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும்
நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும்
நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும்
மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் (10)
இரண்டு செவியும் இலங்குபொன் முடியும்
திரண்டமுப் புரிநூல் திகழொளி மார்பும்
சொற்பதம் கடந்த துரியமெய்ஞ் ஞான
அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே!
முப்பழ நுகரும் மூஷிக வாகன! (15)
இப்பொழு தென்னை ஆட்கொள வேண்டித்
தாயா யெனக்குத் தானெழுந் தருளி
மாயாப் பிறவி மயக்கம் அறுத்துத்
திருந்திய முதலைந் தெழுத்தும் தெளிவாய்ப்
பொருந்தவே வந்தென் உளந்தனில் புகுந்து (20)
குருவடி வாகிக் குவலயந் தன்னில்
திருவடி வைத்துத் திறமிது பொருளென
வாடா வகைதான் மகிழ்ந்தெனக் கருளிக்
கோடா யுதத்தால் கொடுவினை களைந்தே
உவட்டா உபதேசம் புகட்டியென் செவியில் (25)
தெவிட்டாத ஞானத் தெளிவையும் காட்டி
ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம்
இன்புறு கருணையின் இனிதெனக் கருளிக்
கருவிக ளொடுங்கும் கருத்தினை யறிவித்(து)
இருவினை தன்னை அறுத்திருள் கடிந்து (30)
தலமொரு நான்கும் தந்தெனக் கருளி
மலமொரு மூன்றின் மயக்கம் அறுத்தே
ஒன்பது வாயில் ஒருமந் திரத்தால்
ஐம்புலக் கதவை அடைப்பதும் காட்டி
ஆறா தாரத்(து) அங்குச நிலையும் (35)
பேறா நிறுத்திப் பேச்சுரை யறுத்தே
இடைபிங் கலையின் எழுத்தறி வித்துக்
கடையிற் சுழுமுனைக் கபாலமும் காட்டி
மூன்றுமண் டலத்தின் முட்டிய தூணின்
நான்றெழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்திக் (40)
குண்டலி யதனிற் கூடிய அசபை
விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து
மூலா தாரத்தின் மூண்டெழு கனலைக்
காலால் எழுப்பும் கருத்தறி வித்தே
அமுத நிலையும் ஆதித்தன் இயக்கமும் (45)
குமுத சகாயன் குணத்தையும் கூறி
இடைச்சக் கரத்தின் ஈரெட்டு நிலையும்
உடல்சக் கரத்தின் உறுப்பையும் காட்டிச்
சண்முக தூலமும் சதுர்முக சூக்கமும்
எண் முகமாக இனிதெனக் கருளிப் (50)
புரியட்ட காயம் புலப்பட எனக்குத்
தெரியெட்டு நிலையும் தெரிசனப் படுத்திக்
கருத்தினில் கபால வாயில் காட்டி
இருத்தி முத்தி யினிதெனக் கருளி
என்னை யறிவித்(து) எனக்கருள் செய்து (55)
முன்னை வினையின் முதலைக் களைந்து
வாக்கும் மனமும் இல்லா மனோலயம்
தேக்கியே யென்றன் சிந்தை தெளிவித்(து)
இருள்வெளி யிரண்டுக்(கு) ஒன்றிடம் என்ன
அருள்தரும் ஆனந்தத்(து) அழுத்தியென் செவியில் (60)
எல்லை யில்லா ஆனந் தம்அளித்(து)
அல்லல் களைந்தே அருள்வழி காட்டிச்
சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டிச்
சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி
அணுவிற்(கு) அணுவாய் அப்பாலுக்(கு) அப்பாலாய்க் (65)
கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி
வேடமும் நீறும் விளங்க நிறுத்திக்
கூடுமெய்த் தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி
அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை
நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்துத் (70)
தத்துவ நிலையைத் தந்தெனை யாண்ட
வித்தக விநாயக விரைகழல் சரணே! (72)
The anklets
on the red lotus feet
of the cool baby elephant
sing many songs.
The golden waist chain
and fine skirts
resting upon his rainbow waist
beautifully shining.

His weighty tusk!

His elephant face
& the auspicious orange mark
is easy to perceive.

Five hands,
goad & noose,
his body of deep blue
has made my breast its home.

His hanging mouth,
four sets of shoulders,
three eyes,
and three musk trails...
His two ears,
with golden hair shining,
and three threads intertwined
upon his glowing breast...
He is the true knowledge:
Turiya, the Sleepless Sleep,
goes beyond
the word's meaning.
Wonder
has stood personified
as the Wish-fulfilling Tree!
As the Bull Elephant!
He who rides the mouse
sniffs out the three fruits.
I begged him,
"Take me now...
as your servant!"

He appeared as a mother
and showered his grace upon me.
Cleaved from me
the confusion that...
"Once born, I shant die."

Thus the pristine
and primal letters five
shall unite with me.
Shall came and enter my heart.

Assuming the Guru's guise
and keeping a sacred foot
upon this Earth,
he establishes life's meaning.

He joyously bestowed the grace
of the Path of No-Suffering.

Wielding his tusk as a weapon,
he weeds out
the cruel fruits of action.

My ears devour his teaching
without ever being filled.

He reveals the insatiable
Clarity of Wisdom.
The means to master the five senses.

He has sweetly graced me
with joyous compassion.

He proclaimed
that single thought
which shrinks
the delusionary power of the senses.

Putting an end
to this birth
and the next,
he has removed darkness,
and graced me with all
the four stages of mukti (enlightenment).

He cuts off the delusion
of the three impurities.

With one mantra
he showed how
the Nine Openings
and the Five Sense Doors
can be shut...

This is the Ankusha (elephant-goad)
of the six chakras:

Without stopping...
Standing firmly...
Let idle chatter be discarded.
He announced the letter
of the Idylla & Pingala
and showed that the end
of the Circle's Edge
is in the skull.

The snake hangs
on the pillar
that is the junction
of the three realms.

He helped me realize
it's tongue.

In the Kundalini
one joins the silence...

It breaks open...
and the mantra that rises up
comes out
because of his teaching.

The rising flame,
breaking out
of Muladhara,
is caused to rise
by the wind.

Born of the single thought
which he has taught.

He related...
The state of drinking Amrita,
The movements of the Sun,
& the character of
The One Who Favors the Lily (the Moon).
He revealed
the 8+8 facets
of Vishudha Chakra
along with all the qualities
of my bodies wheels.

He sweetly graced me
with the ability to contemplate
the six faces gross
and the four faces subtle.

He enabled me to perceive
the subtle body,
and gain the darshan
of the Eight States.

He has revealed
within my mind
the Skull's Gate,
and given the sweet grace
of being established in mukti.


He made me know myself.
He showered me with grace.
He pulled out past karma...
by its root.

Without a single word or thought
my mind is one with him.


He has concentrated my mind,
clarified my intellect,
and said,
"Light & Darkness
share a common place."

He presses me down
into the grace giving ecstasy.

In my ear
he renders limitless bliss.

He has weeded out all difficulty
and shown the path of grace.

He has revealed Sada Shiva
within the sound.
He has revealed the Shiva Lingam
within the mind.

And he has revealed that...
The smaller than the smallest,
The larger that the largest,
stands within…
like ripe sugarcane.
He made me understand
the role of the ash
smeared on the brows
of the devotees merged in truth,
with whom
he made me
one.
He made both heart & mind
achieve the state of knowing
the precious meaning
of the Five Letters.

Having given to me
the True Nature of All Existence...

I am ruled
by the wise Vinayagar...

at whose feet
I take refuge.

http://www.youtube.com/watch?v=1E2qj1Bbs7Y

(English rendering by Layne Little)

« Last Edit: December 06, 2012, 03:24:15 PM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48166
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #35 on: December 06, 2012, 03:49:49 PM »
Dear Nagaraj,

Nice Tamizh version of Vinayakar Ahaval.  Avvaiyar is famous for this ahaval, long song. It is full of elements of yoga sastra.

She finally finishes thattuva nilaiyai thanthenai ANda... That is finally she confirms that Vinayaka had conferred on her the
Siva Jnana.

Avvaiyar is equally famous for her songs on Muruga.

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #36 on: December 06, 2012, 03:59:16 PM »
Dear Sir,

Vinayakar ahaval is truly wonderful shloka for our tongue to twist itself and produce the sound. It is simple, yet so profound.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
உயிர் வருக்கம்
« Reply #37 on: December 06, 2012, 04:11:37 PM »
அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்.
Mother and Father are the first-known deities.

ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று.
Worship in the temple is very good.

இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று.
Domestic life is easier; ascetic life is a hard pursuit.

(Apart from domestic life, there is no better virtue.)

ஈயார் தேட்டை தீயார் கொள்வர்.
The riches of the parsimonious fall in the hands of evil people.

உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு.
Eating less means beauty to woman.

ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும்.
Earning hostility in your town ruins your roots.

எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத் தகும்.
Math and Grammar are worthy as your eyes.

ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து.
Children doing favors to parents unasked are like ambrosia.

ஐயம் புகினும் செய்வன செய்.
Though reduced to begging, do what needs to be done.

ஒருவனைப் பற்றி ஒரகத்து இரு.
Stay in one place holding the friendship (of the virtuous).

ஓதலின் நன்றே வேதியர்க்கு ஒழுக்கம்.
Brahmana's duty is recitation of Vedas

ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு.
Uttering envious words brings destruction of riches.

அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு.
Earn grains and money with frugality.


(avvaiyAr)

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48166
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #38 on: December 06, 2012, 04:12:41 PM »
Dear Nagaraj and others,

Perhaps you may be already knowing this story. When time was up for Sundaramurti Swamigal, Siva sent a white elephant
to him to Tiruvaruru to fly and come back to Siva's Abode (he was one of Siva's friends in Kailasa). The white elephant came
and Sundaramurti rode on it and started flying. Cheraman Perumal Nayanar who was a close friend of Sundaramurti, got little
upset as to how his close friend could not inform him before leaving. So he went to his palace horse and chanted Namasivaya
on its ears and then mounted it. The horse flew quite fast on the sky and almost reached the white elephant. Both the Siva
devotees saw Avvaiyar on the ground and she was doing Vinayaka Puja near a peepul tree. They asked her: Grandma!
Aren't you coming? Avvaiyar said: No. I shall finish the puja and then only come. You go.

The puja was over. Then Vinayaka smiled at the old lady took her in his trunk and placed straight at Kailas, well before
the white elephant and horse could reach there!

Arunachala Siva.   

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #39 on: December 06, 2012, 04:15:43 PM »
interesting story, kindly keep sharing such stories as when you find appropriate :) this reminds me of the story of Mango fruit and competition between vinAyakar and murugan.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48166
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #40 on: December 06, 2012, 04:56:56 PM »
Dear Nagaraj,

Every Tamizh poetic works (barring Tevaram, Tiruvachakam, Vaishnava works etc.,) commence with an invocatory verse on
Vinayaka. Kachiappa Sivachariyar commenced his Kandha Puranam with one such invocatory verse. There he prayed to Vinayaka.
The verse starts as thikadachakkara..... The poets in audience stood up and said that the use of thikadachakkara which is a
combination of thigazh + dasak kara, is incorrect as per Tamizh poetic rules. Sivachariyar became dumbfounded. He went to
Kanda Kottam in Kanchipuram and prayed to Muruga saying it is he who gave that verse to him and how it could be wrong as
per Tamizh poetic grammar. After all Muruga is a Tamizh god. Well versed in Tamizh. Muruga said: Don't worry. I shall come and
satisfy the audience tomorrow.

He came and satisfied the audience next day,. How? Unless I give the Tamizh original I cannot make you  understand.

continued.....

       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48166
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #41 on: December 06, 2012, 05:19:43 PM »
Dear Nagaraj,

The invocatory verse is as follows:


திகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்
சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்
அகட சக்கர வின்மணி யாவுறை
விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம்.


Here, thikadachakkara should be split as thigazh + thasakkara. This means Vinayaka has got ten hands.  dasam means ten.

With his five faces (chemmukam einthulAn) he has got ten hands.  The other lines are easy to understand. He has got a
chakrayudham. He is is seated in lotus. akatachakkara = agazh + chakkra = broad Space where all  stars. suns, galaxies are
contained. He is spread everywhere there.  Vikata chakkaran  + with that chakram, he makes all sports. Let us pray to his
PAdam which is padam = seat of liberation.

Now the controversy is how thikadachakkara could mean thigazh + dasa + kara. The audience said even Tolkappiyam,
Nannool etc., do not mention it. sandhi ilakkanam - it is called - where words can be combined only in a particular fashion.

Muruga came to the Sabha and showed a book of grammar called Veera Sozhiyam, which was not known to many.
There it is mentioned that zh+dha = ta. Hence thigazh + dasa means thikatach!  The audience then got satisfied.
 
Muruga who had come as a poet disappeared!               


Aunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48166
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #42 on: December 06, 2012, 06:26:44 PM »
Dear Nagaraj,


Here is a beauty from Tirumangai Azhwhar:

 வாடினேன் வாடிவருந்தினேன் மனத்தால்
பெருந்துயரிடும்பையில் பிறந்து,
கூடினேன் கூடியிளையவர்த்தம்மோடு
அவர்த்தரும் கலவியேகருதி,
ஓடினேன் ஓடியுய்வதோர்ப் பொருளால்
உணர்வெனும் பெரும் பதம்f திரிந்து,
நாடினேன் நாடி நான் கண்டுகொண்டேன்
நாராயணா வென்னும் நாமம். (2) 1.1.1

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #43 on: December 06, 2012, 06:49:07 PM »
Here is a beauty from Tirumangai Azhwhar:

வாடினேன் வாடிவருந்தினேன் மனத்தால்
பெருந்துயரிடும்பையில் பிறந்து,
கூடினேன் கூடியிளையவர்த்தம்மோடு
அவர்த்தரும் கலவியேகருதி,
ஓடினேன் ஓடியுய்வதோர்ப் பொருளால்
உணர்வெனும் பெரும் பதம்f திரிந்து,
நாடினேன் நாடி நான் கண்டுகொண்டேன்
நாராயணா வென்னும் நாமம். (2) 1.1.1

Truly wonderful Sir,

"I wilted, wilting despaired in my heart, born in the pain of a dark womb.
I mingled, mingling with lurid young dames, seeking the sex they did give me.
I ran, and running by grace of Good-Lord, probed into nature of my mind.
I sought, and seeking, found out for myself, Narayana is the good name."


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2553
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #44 on: December 06, 2012, 07:07:06 PM »
The following 2 verses in Vinayaka Aghaval are very mystical and I doubt whether a normal human mind can understand the deep import of these verses .
Quote
சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டிச்
சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha