Author Topic: Tamil Scriptures  (Read 95685 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #360 on: April 14, 2013, 02:21:18 PM »
Tirumoolar in his Tirumanidram, Tantra 5 ch. 20, speaks of microcosm and microcosm:


அறியவொண் ணாதவ் வுடம்பின் பயனை
அறியவொண் ணாத அறுவகை யாக்கி
அறியவொண் ணாத அறுவகைக் கோசத்
தறியவொண் ணாததோர் அண்டம் பதிந்ததே. 15


Macrocosm and Microcosm - A Mystery:

Baffling indeed is the mystery of the Life's Goal
Baffling it is, why into the six systems was it made;
A baffling mystery far,
How into the shedding sheaths of this body microcosm
God imprinted a veritable macrocosm.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #361 on: April 15, 2013, 02:46:54 PM »
This is from tiruk kuRaL:


தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.

Since bad deeds (causing sins) shall result in bad after effects (karma fruits), such bad deeds should be feared
more than fire.

(Compare chapter 18 of Gita.)


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #362 on: April 15, 2013, 02:52:47 PM »
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, ch. 1 titled Siva Guru Darsanam:

பத்திப் பணித்துப் பரவு மடிநல்கிச்
சுத்த வுரையால் துரிசறச் சோதித்துச்
சத்தும் அசத்துஞ் சதசத்துங் காட்டலாற்
சித்தம் இறையே சிவகுரு வாமே. 1


The Holy Guru is God Himself.

He taught me the meekness of the Spirit
Infused in me the light of devotion;
Granted me the Grace of His Feet;
And after interrogation holy, testing me entire,
Revealed to me the Real, the Unreal and the Real /Unreal;
Of a certain  is Siva Guru is Lord Himself.

*****

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #363 on: April 16, 2013, 01:58:51 PM »
This is from Tiruk kuRaL;

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு.

Like fully stocked brimming spring, is beneficial to the whole town, a learned person's (Jnani's)  wealth (all wealth including wealth
of knowledge) will be beneficial to the whole world.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #364 on: April 16, 2013, 02:29:05 PM »
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, ch.1, titled Siva Guru Darsanam:


பாசத்தைக் கூட்டியே கட்டிப் பறித்திட்டு
நேசித்த காயம் விடிவித்து நேர்நேரே
கூசற்ற முத்தியிற் கூட்டலா நாட்டத்த
தாசற்ற சற்குரு அம்பலமாமே. 2


Power of the Guru's Presence:

Gathering the strands of my fetters
He knotted them together;
And then wrenched them off;
freeing me thus from my fond body,
Straight to Mukti, He lead me ---
Behold, of such holy potent
Is the Presence of the Guru Divine!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #365 on: April 17, 2013, 12:42:35 PM »
This is from Tiruk kuRaL, under the decad,   Eehai - 'philanthropy or assisting'


வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.


Only helping the needy and poor is the true philanthropy.  The rest (that is giving something to rich) is to expect
something in recompense.


Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #366 on: April 17, 2013, 12:49:50 PM »
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra  6, chapter 1, Siva Guru Darsanam:


சித்திகள் எட்டோடுந் திண்சிவ மாக்கிய
சுத்தியும் எண்சத்தித் தூய்மையும் யோகத்துச்
சத்தியும்மந்திர சாதக போதமும்
பத்தியும் நாதன் அருளிற் பயிலுமே. 3

Attainments Through Guru's Grace:

The miraculous powers of Siddhis eight,
The immaculate purity of Saktis eight,
The baptismal act supreme, that turns Jiva into Siva,
The mystic powers of occult Yoga,
Of Mantra, of Bhakti, and of Jnana
All these shall thou attain
If the Guru but his grace confers.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #367 on: April 18, 2013, 11:16:59 AM »
This is from Tiruk kuRaL:

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.

Giving charity to others and living a righteous life -- these are only boons to the soul ( for liberation).

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #368 on: April 18, 2013, 11:23:00 AM »
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, chapter 1, Siva Guru Darsanam.எல்லா உலகிற்கும் அப்பாலோன் இப்பாலாய்
நல்லார் உள்ளத்து மிக்கருள் நல்கலால்
எல்லாரும் உய்யக்கொண் டிங்கே அளித்தலாற்
சொல்லார்ந்த நற்குருச் சுத்த சிவமே. 4

Guru-Siva Parallelism:

He is beyond worlds all
Yet, here below, He bestows grace abundant
On the good and the devout
And in love works for salvation of all;
Thus in the Holy Guru
Whose praise is beyond speech
Like Siva, the Being Pure.

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #369 on: April 19, 2013, 11:34:56 AM »
This is from Tiruk kuRaL:அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.


Those who have no grace of God (being without tapas etc.,) have no claim on the other world (svarga or moksha)/
Those who have no wealth, they cannot afford to live happily in this world.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #370 on: April 19, 2013, 01:56:18 PM »
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, Chapter 1 -
Siva Guru Darsanam:


சுத்த சிவன்குரு வாய்வந்து தூய்மைசெய்
தத்தனை நல்கருள் காணா அதிமூடர்
பொய்த்தகு கண்ணான் நமரென்பர் புண்ணியர்
அத்தன் இவனென் றடிபணிவாரே. 6

Discerning Holy Guru:

The Guru comes, purifies and grants Godhood
They see this not,
The witless ones of vision faulty
But the holy ones take to him
In endearment as unto kith and kin,
And worship him as Lord Himself.

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #371 on: April 20, 2013, 10:51:14 AM »
This is from Tiruk kuRaL:


தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்?

Tiruvalluvar is a great protagonist of vegetarianism. 

He says in this kuRaL, 'one who fattens one's body by consuming
non vegetarian food, how can he ever get God's Grace?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #372 on: April 20, 2013, 11:26:09 AM »
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, ch. 1 titled Siva Guru darsanam:உண்மையிற் பொய்மை ஒழித்தலும் உண்மைப்பார்
திண்மையும் ஒண்மைச் சிவமாய அவ்வரன்
வண்மையும் எட்டெட்டுச் சித்தி மயக்கமும்
அண்ணல் அருளன்றி யாரறி வாரே. 7

ALL GOOD ATTAINABLE WITH GURU'S GRACE:

To dissolve the false in the true,
To derive the omnipotent might of Truth
To possess the bounty of splendorous Siva's Grace,
To realize the fantasy of the famed Siddhis eight
Who learns all these
But with Guru's blessing?

*****

Arunachala Siva. 

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #373 on: May 16, 2013, 08:42:15 PM »
முப்பதாம் ஆண்டளவில் மூன்றற்று ஒருபொருளைத்
தப்பாமல் தன்னுள் பெறானாயின் - செப்பும்
கலையளவே ஆகுமாம் காரிகையார் தங்கள்
முலையளவே ஆகுமாம் மூப்பு


If a person does not cut the three Malas (impurities) and internalize the Supreme Substance (Siva) by 30th year of his life, he is limited to and by his learned wisdom. His lot is like (the small) size of breasts of the maiden in old age. (He is not firm, full and robust in his spiritual knowledge.)

(நல்வழி - Virtuous Path 39)

Avvaiyaar

--
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #374 on: July 21, 2013, 08:11:12 PM »
This is very well known -

அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்

but we fail to read the line just previous to this -

சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்

சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்


Because that  Lord Shiva stood in my thought,
I would salute his feet by his grace


Siva Puranam

--
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta