Author Topic: Tamil Scriptures  (Read 92186 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #210 on: February 13, 2013, 01:25:39 PM »
Tirumoolar in his Tantra 3 Ch.11 continues to describe the various features of eight fold siddhis:


.659..
ஓங்-கிய அங்கிக்கீழ் ஒண்சுழு னைச்செல்ல
வாங்கி இரவி மதிவழி ஓடிடத்
தாங்கி உலகங்கள் ஏழுந் தரித்திட
ஆங்கது சொன்னோம் .(1). அருவழி யோர்க்கே

.(1). அறிவுடை

Practice of Kundalini Yoga:

Kindle Kundalini Fire
That burns luminous in Mooladhara
Send it up through Sushumna
The spinal column Central
Course into Prana breath
That runs through Nadis Sun and Moon
That is the way to reach
The seven mystic worlds in Cranium
To them we tell this
That are wise to learn;   


.660..
தலைப்பட்ட வாறண்ணல் தையலை நாடி
வலைப்பட்ட பாசத்து வன்பிணை மான்போல்
துலைப்பட்ட நாடியைத் தூவழி செய்தால்
விலைக்குண்ண வைத்ததோர் வித்தது வாமே

Conquest of Bindu Through Nadi:

O! Jiva !  You  seek woman in lust
and Lo! like a fawn are you caught in the net
And you know how to make
Central Nadi the Way Great
The seed (bindu) you kept for sale
May your own be to consume.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #211 on: February 13, 2013, 01:32:22 PM »
This is from NAkadiyAr (Four Line Verses) coming under Book of 18 in Sangam Literature:  This is by several authors.

34. அரும்பெறல் யாக்கையைப் பெற்ற பயத்தால்
பெரும்பயனும் ஆற்றவே கொள்க - கரும்பூர்ந்த
சாறுபோல் சாலவும் பின்உதவி மற்றதன்
கோதுபோல் போகும் உடம்பு.

The rare human body that we get is only for helping others, like the sugar cane gives its juice to all. After that even if you die,
like the sugar cane stick (from which the juice had been taken out), your body will be burnt in the fire.

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #212 on: February 14, 2013, 12:56:19 PM »
This is from Moodurai (Elders' Words) of Avvaiyar:

பூவாதே காய்க்கும் மரமுள மக்களுளும்
ஏவாதே நின்றுணர்வார் தாமுளரே - தூவா
விரைத்தாலும் நன்றாகா வித்தெனவே பேதைக்கு
உரைத்தாலும் தோன்றா(து) உணர்வு.   35


There are trees which do not flower, but give fruits. There are children who even without asking do needy things to the
parents and elders. Some seeds when sown do not yield the paddy. So also the ignorant persons who even when taught
do not attain liberation.

******

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #213 on: February 14, 2013, 02:13:12 PM »
Tirumoolar in his Tantra 33, Ch. 11 describes the eight siddhis. I am skipping verses 662 to 670 and come to the actual siddhis
being explained:

அணிமா
.671..
எட்டிவை தன்னோ டெழிற்பரங் கைகூடப்
பட்டவர் சித்தர் பரலோகஞ் சேர்தலால்
இட்டம துள்ளே .(1). இறுக்கல் பரகாட்சி
எட்டு வரப்பு மிடந்தானின் றெட்டுமே

.(1). இருக்கல்

Beyond eight siddhis is true goal:

They are Siddhas
Who together with Siddhis eight
Attain the Divine;
They reach Para loka
And within them the vision the Dear Lord
Then they reach Him true
Rising beyond the boundaries eight. 


.672..
மந்தர மேறு மதிபானு வைமாற்றிக்
கந்தாய்க் குழியிற் கசடற வல்லார்க்குத்
தந்தின்றி நற்.(1).கா மியலோகஞ் சார்வாகும்
அந்த வுலகம் அணிமாதி யாமே

.(1). காய மிய

Siddhis lead to Kamiya Loka:

They who can alternate the course of breath Left and Right
and send it upward through the Spinal Cavity unerring to
Mount Meru at  top
To them Kamiya Loka will of itself come;
The world that is reached by Anima and the rest of eight siddhis.

.673..
முடிந்திட்டு வைத்து முயங்கிலோ ராண்டில்
அணிந்த அணிமாகை தானாம் இவனுந்
தணிந்தவப் பஞ்சினுந் தானொய்ய தாகி
மெலிந்தங் கிருந்திடும் வெல்லவொண் ணாதே


ANIMA:

If the yogi succeeds in preventing the nector
flowing from the sphere of moon from
Entering the Solar sphere, and preserves for a year,
He will attain Anima Siddhi.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #214 on: February 15, 2013, 01:10:59 PM »
Tirumoolar in Tantra 3 Ch.11 of Tirumandiram, further describes the eight siddhis. Here he describes Laghima.


லகிமா
Laghima

.674..
ஆகின்ற வத்தனி நாயகி தன்னுடன்
போகின்ற தத்துவம் எங்கும் புகல தாய்ச்
சாகின்ற காலங்கள் தன்வழி நின்றிடின்
மாய்கின்ற தையாண்டின் மாலகு வாகுமே

If the yogi meditates on Thani Nayaki (Adi SaktiP
Till the Tattvas associated with Her subside
And continues his meditation for five years
He attains the Siddhi that is Laghima. 

.675..
மாலகு வாகிய மாயனைக் கண்டபின்
தானொளி யாகித் தழைத்தங் கிருந்திடும்
பாலொளி யாகிப் பரந்தெங்கு நின்றது
மேலொளி யாகிய மெய்ப்பொருள் காணுமே

Vision in Laghima:

When the yogi attains Laghima Siddhi
He will glow with divine light;
With that glow suffusing milk white radiance
He will vision the heavenly glow
That truth is.

(Laghima is the power to make the body light as air and he can levitate.)

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #215 on: February 15, 2013, 01:16:04 PM »
This verse is from NAladiyAr (Four Line verses) written by different authors and comes under Book of 18. 

38. உறக்கும் துணையதோர் ஆலம்வித் தீண்டி
இறப்ப நிழற்பயந் தாஅங்கு - அறப்பயனும்
தான்சிறி தாயினும் தக்கார்கைப் பட்டக்கால்
வான்சிறிதாப் போர்த்து விடும்.


When one sows a tiny banyan seed and even if after his death, the fully grown tree, gives shade for many many. Likewise,
even if a small dharma is undertaken, soon it will become as big as space, while fit persons take it up for continuation.

*****

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #216 on: February 16, 2013, 03:34:08 PM »
Tirumoolar in Tantra 3 Ch. 11 further describes Mahima one of the eight siddhis.


மகிமா
Mahima:

.676..
மெய்ப்பொருள் சொல்லிய மெல்லிய லாளுடன்
தற்பொரு ளாகிய தத்துவங் கூடிடக்
கைப்பொரு ளாகக் கலந்திடு மோராண்டின்
மைப்பொரு ளாகு மகிமாவ தாகுமே

Mahima:

A year after attaining Laghima
when Tattvas take their refuge in Sakti of Form
Tender,
Will Mahima Siddhi be;
As plain as his palm
It shall be for the yogi to see. 

(Mahima is the power to expand one's form from atom to gigantic proportions)

.677..
ஆகின்ற காலொளி யாவது கண்டபின்
போகின்ற காலங்கள் போவது மில்லையாம்
மேனின்ற காலம் வௌiயுற .(1). நின்றன
.(2). தானின்ற காலங்கள் தன்வழி யாகுமே

.(1). நின்றபின்

.(2). தாழ்கின்ற


Time Transcended in Mahima:

Having seen breath transformed into light
No more does Time move; It stops;
While the Past merged into Space
Of the Future He becomes the Lord.


******

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #217 on: February 16, 2013, 03:39:14 PM »
This is from Manikkavachagar's Tiru Chadakam (Holy Hundred Verses). Here the saint poet describes his stubborn devotion to Siva.


கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடிகெடினும்
நள்ளேன் நினது அடியாரொடு அல்லால் நரகம் புகினும்
எள்ளேன் திருஅருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா
உள்ளேன் பிற தெய்வம் உன்னை அல்லாது எங்கள் உத்தமனே. 6


I shall not take even the position of Brahma and Vishnu. Even if my family collapses, I shall live only with your devotees. I shall
not even fear Hell. I only want to constantly remember You in my Heart without any other gods in my mind. O my Lord, the Highest of
all.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #218 on: February 17, 2013, 02:17:28 PM »
This is from Nal Vazhi (Good Way) of Saint poet Avvaiyar:

நண்டுசிப்பி வேய்கதலி நாசமுறுங் காலத்தில்
கொண்ட கருவளிக்கும் கொள்கைபோல் - ஒண்தொடீ
போதம் தனம்கல்வி பொன்றவரும் காலமயல்
மாதர்மேல் வைப்பார் மனம்.   36

At least the crab, oyster shell, plantain trees, and bamboo trees, give birth to a younger one and then dies. If you keep your
mind on women, you shall lose all your wealth, knowledge and realization, will be lost without any thing saved for your offspring.


Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #219 on: February 17, 2013, 02:38:24 PM »
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 11, describes Prapti another Siddhi in three verses: 

பிராத்தி
Prapti

.679..
நின்றன தத்துவ நாயகி தன்னுடன்
கண்டன பூதப் .(1). படையவை யெல்லாங்
கொண்டவை யோராண்டு கூட இருந்திடில்
விண்டது வேநல்ல பிராத்தி யதாகுமே

.(1). படையானவையெலாண்-


Prapti in a year after visioning Sakti:

He who thus stood in Mahima
Visions the Mother of Tattvas (Tattva Nayaki)
and the celestial bhutas,
If the yogi thus perseveres continuously for one year
Then he attains Prapti divine.

(Prapti means arrival at the Goal)

 
.680.
ஆகின்ற மின்னொளி யாவது கண்டபின்
பாகின்ற பூவிற் பரப்பவை காணலா
.(1). மேகின்ற காலம் வௌiயுற நின்றது
போகின்ற காலங்கள் போவது மில்லையே

.(1). மேனின்ற

Time Stops in Prapti:

Having visioned the dazzling light of Sakti
The Siddha perceives the Cosmos vast
That unto a flower unfolds
the past merged into Space
And the future  Time forever stops.


.681..
போவதொன் றில்லை வருவது தானில்லை
சாவதொன் றில்லை தழைப்பது தானில்லை
தாமத மில்லை தமரகத் தின்னொளி
யாவது மில்லை யறிந்துகொள் வார்க்கே

Experiences in Prapti:

No going; no coming;
No death; no aging
No delay in seeing Light Breath (Nada)
Nothing desired in particular
thus it is with Siddhas
Who attained this Siddhi.

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #220 on: February 18, 2013, 01:56:48 PM »
Tirumoolar in Tantra 3, Chapter 11 further describes the Prakamyam, one of the eight fold siddhis:


682..
அறிந்த பராசத்தி யுள்ளே அமரில்
பறிந்தது பூதப் படையவை யெல்லாங்
குவிந்தவை யோராண்டு கூட இருக்கில்
.(1). விரிந்தது பரகாய மேவலு மாமே

.(1). விரிந்த

Prakamyam a Year after Prapti:

When Prapti is attained
Parasakti resides palpably witihin;
And all tattvas flee
When he is for a year thus,
He attains the power to tranmigrate into alien bodies.   


.683..
ஆன விளக்கொளி யாவ தறிகிலர்
மூல விளக்கொளி முன்னே யுடையவர்
கான விளக்கொளி கண்டுகொள் வார்கட்கு
மேலை விளக்கொளி வீடௌi தாநின்றே

Salvation easy after Prakamya:

They know not how the Being within
Become Light Radiant;
That Light is already within in Mooladhara;
With it they can see the Light of Siva above;
them who thus seek
The Light Above leads to Liberation effortless.


*****

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #221 on: February 18, 2013, 02:09:25 PM »
This is from Manikkavachagar in his Kovil Tirupadigam, Tiruvachakam:

தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
யான் இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே. 397


O Sankara!  You have given yourself to me. And you have taken myself to you? Who is wiser among us. I got limitless bliss.
What have you got from this poor me? O Lord who ever resides in my Heart, as temple. O Lord of Tiruperundurai, my Father,
you have taken abode in me. What recompense can I pay for this?

This is one of many Tiruvachakam verses, Sri Bhagavan liked.

Arunachala Siva.

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2442
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #222 on: February 18, 2013, 05:08:50 PM »
Subramaniam Sir

Why is Manicka Vacjgar not counted among the sixty-three nayanmars though he is counted one among the Naalvars ?
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #223 on: February 18, 2013, 05:24:49 PM »
Dear atmavichar100.

It is historical mystery. One theory is that he belonged to 4th century and his name was not known to Sekkizhar. Another therory
is he was born after 10th century. Swami Maraimalai Adigal says in his book Manikkavachagar's life and time, that he belonged
to 4th century and I support this.

When his Tiruvachakam palm leaves from found at the feet of Nataraja, in Kanaka Sabha in Chidambaram, one Anabhaya Kulottunga
Chozhan was ruling the country. He belongs to 4th century. But there are many kings with the name Anabhaya Kulottungan.       
Hence this cannot be a final proof.

Only Arunagiri Nathar in his Tiruppugazh, mentions Manikkavachagar as Vadavoorar, (Vadavur was his birth place).

Later when he was not included in 63 Saints, his metal icon is held along with Nataraja and Sivakama Sundari in many temples.
He is standing to the right of dancing  Nataraja.

Manikkavachagar does not mention about Jnana Sambandha or Tiru Navukkarasar, or Sundaramurti. He only mentions
Karaikal Ammaiyar, Hunter Kannappa and Chandikeswara in his poems - all these saints belong to 4th century.

Mr. Sonagiri can throw some further light.

Arunachala Siva.   

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2442
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #224 on: February 18, 2013, 06:38:19 PM »
Quote
Manikkavachagar does not mention about Jnana Sambandha or Tiru Navukkarasar, or Sundaramurti. He only mentions
Karaikal Ammaiyar, Hunter Kannappa and Chandikeswara in his poems - all these saints belong to 4th century.

Subramaniam Sir

Thanks for ur reply . I found surprising that Manickavachar has never mentioned about Sambandhar , Sundarar or Navukkarasar . So might be he was before them .
Has Bhagwan mentioned about this ?
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha