Author Topic: Tamil Scriptures  (Read 95446 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #165 on: January 22, 2013, 02:12:12 PM »
In Tantra 3, Chapter 2, Tirumoolar speaks of Iyamam, do's and don'ts for a
Siva Yogi:

2.. இயமம்
IYAMAM - DO'S AND DON'TS:

.553..
எழுந்துநீர் பெய்யினும் எட்டுத் திசையுஞ்
செழுந்த ணியமங்கள் செய்மினென் றண்ணல்
கொழுந்தண் பவளக் குளிர்சடை யோடே
அழுந்திய நால்வர்க் கருள்புரிந் தானே

PERFORM IYAMAM ALWAYS:

'The Heaven's may torrents pour
In directions eight;
Yet perform the holy Iyamas'
-Thus spoke the Lord of matted locks, cool and coral hued,
To the Sages Four* in devotion immersed.   

(*Sanaka and others)


.554..
கொல்லான்பொய் கூறான் களவிலான் எண்குணன்
நல்லான் அடக்க முடையான் நடுச்செய்ய
வல்லான் பகுந்துண்பான் மாசிலான் கட்காமம்
இல்லான் இயமத் திடையில்நின் றானே

Ways of Iyama:

He does not kill, he does not lie, he does not steal,
Of marked virtues is he, good, meek and just;
He shares his joys, he knows no blemish
Neither drinks (wine) nor lusts
-This the man who in Iyama's ways stands.

*******

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #166 on: January 22, 2013, 03:45:40 PM »
The following verse is by Tiru MALigai Thevar, in Tiruvisaippa, which forms the Saiva Canon 9. In Canon 9 many devotees have sung
about Siva:


ஒளிவளர் விளக்கே உவப்பிலா ஒன்றே !
உணர்வுசூழ் கடந்ததோர் உணர்வே !
தெளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக் குன்றே !
சித்தத்துள் தித்திக்கும் தேனே !
அளிவளர் உள்ளத்(து) ஆனந்தக் கனியே !
அம்பலம் ஆடரங் காக
வெளிவளர் தெய்வக் கூத்துகந் தாயைத்
தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே. 1


O the Light of the lamp. The One with whom I am not satiated. You are the Experience beyond all my thoughts and feelings.
You are like a crystal, a Hill made of crystals which are pure.  You are like honey in my heart, ever sweet within. You are the
Fruit of Bliss where the bees would swarm around. O are the dancer in the Hall of Consciousness. Please reveal yourself as
I request you to reveal!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #167 on: January 23, 2013, 01:11:38 PM »
Tirumoolar in Tantra 3 Ch. 3 speaks of Niyamam, the virtues a sadhaka should possess.


.3.. நியமம்
NIYAMAM:

.555..
ஆதியை வேதத்தின் அப்பொரு ளானைச்
சோதியை ஆங்கே சுடுகின்ற அங்கியைப்
பாதியுள் மன்னும் பரசக்தி யோடுடன்
நீதி .(1). யுணர்ந்து நியமத்த னாமே

.(1). யுணர்ந்த

Way of Niyamam:

The Being First
The Meaning-Central of Vedas all,
The Light Divine,
The Fire within that Light
He who shares Himself
Half-and-Half His Sakti,
And the Divine Justice thereof
- Them, he in Niyama's path knows.   

.556..
தூய்மை .(1). அருளூண் சுருக்கம் பொறைசெவ்வை
வாய்மை நிலைமை வளர்த்தலே மற்றிவை
காமங் களவு கொலையெனக் காண்பவை
நேமியீ ரைந்து நியமத்த னாமே

.(1). அருளுண்


Ten Virtues of Niyamam:

Purity, compassion, frugal food, and patience
Forthrightness, truth and steadfastness
---These he ardently cherishes;
Killing, stealing, and lusting, He abhors.
--- Thus stands with virtues ten
The one who Niayama's ways observes.

*******

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #168 on: January 23, 2013, 01:17:39 PM »
Senthanar in his verses, in Saiva Canon 9 speaks of Siva of Tiruveezhi mizhalai:


கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக் கனியைக்
கரையிலாக் கருணைமா கடலை
மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை
மதிப்பவர் மனமணி விளக்கைச்
செற்றவர் புரங்கள் செற்றஎஞ் சிவனைத்
திருவீழி மிழலைவீற் றிருந்த
கொற்றவன் தன்னைக் கண்டுகண்(டு) உள்ளம்
குளிரஎன் கண்குளிர்ந் தனவே.

He is the nectar like fruit. He is the boundless ocean of Grace. He is the Hill of Ruby, which others may not know. He is
the lamp of ruby, for one who knows Him. He is Siva, who burned the three cities, (Tripura). He is Siva, staying in
Tiruveezhi mizhalai. He is the Lord whom I saw with my eyes, and my heart became cool.

*****

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #169 on: January 24, 2013, 01:40:12 PM »
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 4 speaks of Asanas: (adhanam in Tamizh):

.4.. ஆதனம்
ASANAS:

.558..
பங்கய மாதி பரந்தபல் ஆதனம்
அங்குள வாம்இரு நாலும் அவற்றினுள்
சொங்கில்லை யாகச் சுவத்திக மெனமிகத்
தங்க இருப்பத் தலைவனு மாமே

Prominent Asanas:

Numerous are the asanas
With Padmasana to commence;
Eight* among them are rated high
Especially Swastika
He who postures on these asanas
Verily becomes the Master, for sure.

(*Eight asanas are = 1) bhadra 2) gomukha 3) padma 4) simha 5) Swastika 6) Vira 7) Sukha. 8) kukkuda.)

559.
ஓரணை யப்பத மூருவின் மேலேறிட்
டார வலித்ததன் மேல்வைத் தழகுறச்
சீர்திகழ் கைகள் அதனைத்தன் மேல்வைக்கப்
பார்திகழ் பத்மா சனமென லாகுமே

Padmasana - Lotus Posture:

Sit cross legged with soles of feet upturned
Close draw the feet on thighs opposite
Stretch then the hands afore on feet
That Padmasana is, famed far on earth.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #170 on: January 24, 2013, 01:48:15 PM »
The following verse is from Karvur Thevar, one of the many poets who have sung in Saiva Canon 9:


கணம்விரி குடுமிச் செம்மணிக் கவைநாக்
கறையணல் கட்செவிப் பகுவாய்ப்
பணம்விரி துத்திப் பொறிகொள்வெள் ளெயிற்றுப்
பாம்பணி பரமர்தம் கோயில்
மணம்விரி தருதே மாம்பொழில் மொழுப்பில்
மழைதவழ் வளரிளம் கமுகம்
திணர்நிரை அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 1


He is having all spread out matted locks. He is wearing serpents with ruby like tips of the tongues, and opened mouths.   
Their heads are always spread out and their underbelly is white. He is staying in PerumpaRRA puliyur (Chidambaram) where,
mango trees with nice fragrance,  arecanut trees, jasmine and tillai trees are growing in the groves.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #171 on: January 25, 2013, 01:14:45 PM »
Tirumoolar in Tantra 3, Chapter 5 of Tirumandiram, speaks of Pranayama in fifteen
verses. These are based on Raja Yoga. I shall give only two verses:


.566..
புள்ளினும் மிக்க புரவியை மேற்கொண்டாற்
கள்ளுண்ண வேண்டாந் தானே களிதருந்
துள்ளி நடப்பிக்குஞ் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும்
உள்ளது சொன்னோம் உணர்வுடை யோருக்கே

PRANAYAMA:

Breath control activates body:

Faster than bird that steed flies,
If that steed is controlled, far headier than wine
the pleasure it gives.
It infuses vigor, dispels laziness,
True we say this, let the wise listen. 

.567..
பிராணன் மனத்தொடும் பேரா .(1).தடங்கிப்
பிராண னிருக்கிற் பிறப்பிறப் பில்லை
பிராணன் மடைமாறிப் பேச்சறி வித்துப்
பிராண னடைபேறு பெற்றுண்டீர் நீரே

.(1). தடக்கிப்

Breath Control yields life nectar.

Let prana merge in mind
And together the two be stilled
Then no more shall birth and death be;
Therefore, learn to direct the breath
In streams alternating left and right
Then shall you taste nectar of life.


Arunachala Siva.

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #172 on: January 25, 2013, 01:24:54 PM »
This is a verse from Tirukadanambi kadanambi in Saiva Canon 9:


பத்தியாய் உணர்வோர் அருளைவாய் மடுத்துப்
பருகுதோ(று) அமுதம்ஒத் தவர்க்கே
தித்தியா இருக்கும் தேவர்காள் ! இவர்தம்
திருவுரு இருந்தவா பாரீர்
சத்தியாய்ச் சிவமாய் உலகெலாம் படைத்த
தனிமுழு முதலுமாய் அதற்கோர்
வித்துமாய் ஆருர் ஆதியாய் வீதி
விடங்கராய் நடம்குலா வினரே. 2

O Gods! please know that for one who realizes Him with bhakti, His Grace will flow like nectar quite sweet
See His form as Siva and Sakti (who created this whole universe) and He is the One, the First and He is the seed for
the universe, He is in Tiruvarur. He is called Veedhi vidangan. He walked as a messenger to Paravaiyar's house (for the
sake of Sundarmuriti.)

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #173 on: January 26, 2013, 12:57:29 PM »
Tirumoolar in Tantra 3 Ch. 6 speaks of pratyaharam, withdrawing the mind and looking inward:

.6.. பிரத்தியாகாரம்
Pratyaharam:

.578..
கண்டுகண் டுள்ளே கருத்துற வாங்கிடிற்
கொண்டுகொண் டுள்ளே குணம்பல காணலாம்
பண்டுகந் தெங்கும் பழமறை தேடியை
இன்றுகண் டிங்கே இருக்கலு மாமே

Blessings of Mind Withdrawal:

Step by step, practice mind's withdrawal
And look inward;
One by one many the good you see within;
And may you then meet the Lord,
Now and here bellow
Whom ancient Vedas still searches 
Everywhere.


.579..
நாபிக்குக் கீழே .(1). பன்னிரெண் டங்குலந்
தாபிக்கு மந்திரந் தன்னை அறிகிலர்
தாபிக்கு மந்திரந் தன்னை அறிந்தபின்
கூவிக்கொண் டீசன் .(2). குடியிருந் தானே

.(1). நாலிரண்டண்-குலம்

.(2). குடிபுகுந்தானே

Retain the breath below the navel region:

They know not the divine art
Of fixing breath twelve matra long,
Below the navel religion;
Once they learn that art
The Lord enters within, shouting in joy.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #174 on: January 26, 2013, 01:36:22 PM »
This is from Kandrathithar in Saiva Canon 9.  The collection of various devotees under this Canon is called Tiru Isai Pa. 

மின்னார் உருவம் மேல்விளங்க வெண்கொடி மாளி கைசூழப்
பொன்னார் குன்றம் ஒன்று வந்து நின்றது போலும் என்னாத்
தென்னா என்று வண்டு பாடும் தென்தில்லை அம்ப லத்துள்
என்னார் அமுதை எங்கள் கோவை என்றுகொல் எய்துவதே? 1

You are like lightning form. With white flags atop, like a mountain of gold is your gracious form. The beetles are singing Thenna,
the Southerner. You are residing in Thillai, in Hall of Consciousness. O Nectar! When shall I merge with you?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #175 on: January 26, 2013, 05:41:54 PM »
Tomorrow the 27th Jan. 2013, is Thai Poosam, Poosam Star day of the month of Makara (thai). This day is famous for Muruga
worship and all Muruga temples including those in Singapore, Malaysia are celebrating this day every year. oblations, adornments,
and arti are shown in detail to Muruga on this day. People mostly sing Tiruppugazh songs. Here is a sample of Muruga Tiruppugazh,
which is said to cure diseases:


Song 243 - irumalu rOka (thiruththaNigai)

irumalu rOka muyalakan vAtha
     merikuNa nAsi ...... vidamEnee

rizhivuvi dAtha thalaivali sOkai
     yezhukaLa mAlai ...... yivaiyOdE

peruvayi ReeLai yerikulai chUlai
     peruvali vERu ...... muLanOykaL

piRavikaL thORu menainali yAtha
     padiyuna thALkaL ...... aruLvAyE

varumoru kOdi yasurarpa thAthi
     madiya anEka ...... isaipAdi

varumoru kAla vayirava rAda
     vadisudar vElai ...... viduvOnE

tharunizhal meethi luRaimuki lUrthi
     tharuthiru mAthin ...... maNavALA

salamidai pUvi naduvinil veeRu
     thaNimalai mEvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

irumalu rOka muyalakan vAtham: Acute cough, a kind of fits called muyalakan, rheumatic pain,

erikuNa nAsi vidamE neerizhivu: burning nose, poisonous and toxic diseases, diabetes,

vidAtha thalaivali sOkai: nagging head-ache, anaemia,

ezhukaLa mAlai yivaiyOdE: blisters around the neck, and in addition,

peruvayi ReeLai yerikulai chUlai: edema in the stomach, congestion in the lungs, heartburn, acute stomach ache,

peruvali vERumuLanOykaL: and similar extremely painful diseases

piRavikaL thORu menainali yAthapadi: should not afflict and debilitate me in every birth.

una thALkaL aruLvAyE: For that, You must kindly grant me Your hallowed feet!

varumoru kOdi yasurarpathAthi madiya: The millions of soldiers in the demons' armies advanced against You and died;

anEka isaipAdi varumoru kAla vayirava rAda: and singing many songs praising the glory of the war, KAla Bhairavar (Lord SivA) came to the battlefield and danced;

vadisudar vElai viduvOnE: when You hurled the sharp and shining Spear!

tharunizhal meethiluRaimukilUrthi: IndrA, who rides the clouds and resides in the shade of wish-yielding KaRpaga trees of the Celestial land,

tharuthiru mAthin maNavALA: brought up this lovely damsel, DEvayAnai, and You are her consort.

salamidai pUvinnaduvinil veeRu: In this world, encircled by waters of the oceans, this place is renowned

thaNimalai mEvu perumALE.: and is called Mount ThiruththaNigai, which is Your abode, Oh Great One!


This song is known to cure diseases. It is worth memorizing.


*****

courtesy: www.kaumaram.com


Arunachala Siva.


 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #176 on: January 27, 2013, 01:46:09 PM »
Tirumoolar in Tantra 3, Ch.7 speaks of Dharana:

.7.. தாரணை
Dharana:


.588..
கோணா மனத்தைக் குறிக்கொண்டு கீழ்க்கட்டி
வீணாத்தண் டூடே வௌiயுறத் தானோக்கிக்
காணாக்கண் கேளாச் செவியென் றிருப்பார்க்கு
வாணாள் அடைக்கும் வழியது வாமே

How to practice dharana:

Control the mind from getting diverted to the senses
Concentrate on the Chidakasa within the spinal column
The eyes must not see nor the ears hear
This is the way to life eternal.


.589..
மலையார் சிரத்திடை வானீர் அருவி
நிலையாரப் பாயும் நெடுநாடி யூடே
சிலையார் பொதுவில் திருநட மாடுந்
தொலையாத ஆனந்தச் சோதிகண் டேனே

LORD DANCES IN SAHASRARA:

From the peaks of cranium ranges
The heavenly waterfall
Unceasing cascades
Coursing prana through spinal channel;
There on the stony arena (of Mount Meru within)
The Lord performs His timeless dance;
The unending Bliss Light
I witnessed.

 
*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #177 on: January 27, 2013, 01:58:15 PM »
This is from Natarja Pathu (Decad on Nataraja) by one Munuswami Mudaliar of late 18th century.


மானாட மழுவாட மதியாட புனலாட மங்கை
சிவகாமியாட,
மாலாட நூலாட மறையாட திறையாட
மறைதந்த பிரம்மனாட,
கோனாட வானுலகு கூட்டமெல்லாமாட,
குஞ்சர முகத்தனாட,
குண்டலமிரண்டாட தண்டைபுலியுடையாட
குழந்தை முருகேசனாட,
ஞானசம்பந்தரொடு யிந்திராதி பதினெட்டு
முனியட்ட பாலகருமாட,
நரை தும்பை யறுகாட நந்திவாகனமாட
நாட்டியப் பெண்களாட,
வினையோட உனைப்பாட யெனைநாடியிதுவேளை
விருதோடு ஆடிவருவாய்
ஈசனே சிவகாமி நேசனே யெனையீன்ற
தில்லைவாழ் நடராசனே. 2

The deer on your head is dancing. The pick axe is dancing.
The crescent moon is dancing. The Ganga (punal = water) is dancing.
The consort Sivakami is dancing. Maha Vishnu is dancing.
Your sacred thread is dancing. The giver of Vedas, Brahma is dancing.
The leader of gods Indra is dancing. All gods are dancing.
The elephant faced Ganesa is dancing.  Your ear lobes are dancing.
Your anklets are dancing. The dress of tiger's skin is dancing.
The young child Muruga is dancing.  The young poet Jnana Sambandha is dancing!
The eighteen rishis are dancing; their children are dancing.
The white thumbai and arugu grass are dancing.
Nandi, the Bull, your vehicle is dancing.
All dancing damsels of heavens are dancing.
To remove my karmas, you please come at this time, when I sing your glory.
You give me the boon of liberation and dance!
O Iswara, the consort of Sivakami, my father and mother, Nataraja!

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #178 on: January 28, 2013, 01:49:56 PM »
This is from Pattinathar, Kachi Ekamba Maalai:


கட்டியணைத்திடும் பெண்டிரு மக்களுங் காலத்தச்சன்
வெட்டிமுறிக்கு மரம்போற் சரீரத்தை வீழ்த்திவிட்டாற்
கொட்டிமுழக்கி யழுவார்; மயானங் குறுகியப்பால்
எட்டி யடிவைப்ப ரோ? யிறைவா ! கச்சியேகம்பனே. 2

Even those who wives and children, who embrace me,when the carpenter called Kala (Death) cut off this body, and when
the body falls dead, would only weep for a while. After reaching the cremation ground and cremating me, will they ever
come to the cremation ground? O Ekambara Natha of Kanchipuram!


*****

Arunachala Siva.
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #179 on: January 28, 2013, 01:57:44 PM »
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 8 describes dhyana, meditation:

.8.. தியானம்
DHYANANAM

.598..
வருமாதி யீரெட்டுள் வந்த தியானம்
பொருவாத புந்தி புலன்போக மேவல்
உருவாய சத்தி பரத்தியான முன்னுங்
குருவார் சிவத்தியானம் யோகத்தின் கூறே

Dhyana is of two kinds:

The ten --
The five elements and the five senses
Being contained, one by the other,
The internal organ Buddhi
In turn contains the senses;
Thus dhyana is born;
The Para Dhyana first
That is on Sakti centered.
And Siva dhyana next
That is by Guru blessed,
These two are the ways of Dhyana Yoga.     

.599..
கண்ணாக்கு மூக்குச் செவஞானக் கூட்டத்துட்
பண்ணாக்கி நின்ற பழம்பொருள் ஒன்றுண்(டு)
அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட ஔiகாட்டிப்

.(1). புண்ணாக்கி நம்மைப் பிழைப்பித்த வாறே

.(1). பிண்ணாக்கி

IN dhyana divine light appears:

Through the eye, tongue, nose and ear
And the organ intellect
There is an Ancient One that pervades as Nada
Inside the palatal cavity
He shows the Cosmic Light
He gave the fleshy body
That we redeemed be.

******

Arunachala Siva.