Author Topic: Tamil Scriptures  (Read 92168 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #150 on: January 15, 2013, 01:56:25 PM »
Tirumoolar in Tantra 2 of Tirumandiram, Ch. 18, speaks of holy waters.  There are six verses and I am giving only two. 

18.. தீர்த்தம்.
HOLY WATERS:

509..
உள்ளத்தின் உள்ளே உளபல தீர்த்தங்கள்
மெள்ளக் குடைந்துநின் றாடார் வினைகெடப்
பள்ளமும் மேடும் பரந்து திரிவரே
கள்ள மனமுடைக் கல்வியி லோரே.

The holy waters are within us:

Within this body, are many holy waters,
They take not gentle dips in them.
And drive Karma away;
Vainly do they roam hill and dale,
Witless men of confused mind they are!
 
(Vedas including Rg Veda state that all holy waters are within us.)


510..
தளியறி வாளர்க்குத் தண்ணிதாய்த் தோன்றும்
குளியறி வாளர்க்குக் கூடவும் ஒண்ணான்
வளியறி வாளர்க்கு வாய்க்கினும் வாய்க்கும்
தெளியறி வாளர்தம் சிந்தையு ளானே.

Lord abides in Jnana Thought.

To them who love Him dear,
The Lord will appear delicious cool;
To them steeped in worldly pleasures,
He will appear never;
To Yogis who breath control;
Be sure does He
In thoughts abide,
Of Jnanis, who doubt free see.

******     

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #151 on: January 16, 2013, 01:29:05 PM »
Ramalinga SwamigaL has written apart from his magnum opus Tiruvarutpa, has also written some verses on
Murugan and also the Devi of Tiruvotriyur called Vadivudai Manikka Maalai. Vadi vudai Amman is the name of the goddess
there. I have given two verses from this work and the meaning is simple.


இட்டார் மறைக்கும் உபநிட தத்திற்கும் இன்னுஞ்சற்றம்
எட்டாநின் பொன்னடிப் போதெளி யேன்தலைக் கெட்டுங்கொலோ
கட்டார் சடைமுடி ஒற்றிஎம் மான்நெஞ்ச சுத்தமர்ந்த
மட்டார் குழன்மட மானே வடிவுடை மாணிக்கமே. 46

வெளியாய் வெளிக்குள் வெறுவெளி யாய்ச்சிவ மேநிறைந்த
ஒளியாய் ஒளிக்குள் ஒளியாம் பரைநினை ஒப்பவரார்
எளியார்க் கெளியர் திருவொற்றி யார்மெய் இனிதுபரி
மளியார்நின் றோங்கு மருவே வடிவுடை மாணிக்கமே. 47

You are beyond Vedas and Upanishads. You are the consort of Siva with fragrant locks of hair. You are in the heart of Siva.

You are the Space, You are the Light. You are the Light in the Light called Siva. You are easy for access by devotees who
who are humble. You are in Tiruvotriyur, the rare gem.

*****

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #152 on: January 16, 2013, 03:51:35 PM »
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 2 Ch. 19 speaks of consequences of damaging the holy temples. He describes it in
six verses and I am giving two of them.

19.. .(1). திருக்கோயில்.
(1). திருக்கோயிலிழிவு.
Holy Temple - Consequence of damaging holy temple.

515..
தாவர லிங்கம் பறித்தொன்றில் தாபித்தால்
ஆவதன் முன்னே அரசு நிலைகெடும்
சாவதன் முன்னே பெருநோய் அடுத்திடும்
காவலன் பேர்நந்தி கட்டுரைத் தானே.

Dangers of transplanting Linga:

Let them beware who transplant
A Linga at a shrine established;
Even before the transplant is completed,
The Kingdom will to disaster fall;
And foul  leprosy will torture him
Thus did He declare,
Nandi, the Divine Protector.

516..
கட்டுவித் தார்மதில் கல்லொன்று வாங்கிடில்
வெட்டுவிக் கும்அபி டேகத்து அரசரை
முட்டுவிக் கும்முனி வேதிய ராயினும்
வெட்டுவித் தேவிடும் விண்ணவன் ஆணையே.

Dangers of destruction of temple:

As they move away,
A single stone from temple wall
That shall spell the Crowned King's ruin;
Be he a sage, be he one learned in Vedas,
Sure the crisis; certain the ruin;
-- So ordained the Lord.

******

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #153 on: January 17, 2013, 01:42:52 PM »
This is a simple Kummi Song ( a song that is normally sung by young girls coming in a circle and clapping hands) of
Ramalinga Swamigal. Swamigal was initially a Muruga Bhakta and later prayed to Siva-Nataraja of Chidambaram and
eventually went for upasana of Light. This is a song on Muruga, very simple one.


523. குறவர் குடிசை நுழைந்தாண்டி - அந்தக்
கோமாட்டி எச்சில் விழைந்தாண்டி
துறவர் வணங்கும் புகழாண்டி - அவன்
தோற்றத்தைப் பாடி அடியுங்கடி.

524. மாமயில் ஏறி வருவாண்டி - அன்பர்
வாழ்த்த வரங்கள் தருவாண்டி
தீமையி லாத புகழாண்டி - அவன்
சீர்த்தியைப் பாடி அடியுங்கடி.

525. பன்னிரு தோள்கள் உடையாண்டி - கொடும்
பாவிகள் தம்மை அடையாண்டி
என்னிரு கண்கள் அனையாண்டி - அவன்
ஏற்றத்தைப் பாடி அடியுங்கடி

526. வேங்கை மரமாகி நின்றாண்டி - வந்த
வேடர் தனைஎலாம் வென்றாண்டி
தீங்குசெய் சூரனைக் கொன்றாண்டி - அந்தத்
தீரனைப் பாடி அடியுங்கடி.

527. சீர்திகழ் தோகை மயில்மேலே - இளஞ்
செஞ்சுடர் தோன்றுந் திறம்போலே
கூர்வடி வேல்கொண்டு நம்பெருமான் - வருங்
கோலத்தைப் பாருங்கள் கோதையர்காள்.

528. ஆறு முகங்களில் புன்சிரிப்பும் - இரண்
டாறு புயந்திகழ் அற்புதமும்
வீறு பரஞ்சுடர் வண்ணமும்ஓர் - திரு
மேனியும் பாருங்கள் வெள்வளைகாள்.

529. ஆனந்த மான அமுதனடி - பர
மானந்த நாட்டுக் கரசனடி
தானந்த மில்லாச் சதுரனடி - சிவ
சண்முகன் நங்குரு சாமியடி.

530. வேதமுடி சொல்லும் நாதனடி - சதுர்
வேதமு டிதிகழ் பாதனடி
நாத வடிவுகொள் நீதனடி - பர
நாதங் கடந்த நலத்தனடி.

531. தத்துவத் துள்ளே அடங்காண்டி - பர
தத்துவம் அன்றித் துடங்காண்டி
சத்துவ ஞான வடிவாண்டி - சிவ
சண்முக நாதனைப் பாடுங்கடி.

532. சச்சிதா னந்த உருவாண்டி - பர
தற்பர போகந் தருவாண்டி
உச்சிதாழ் அன்பர்க் குறவாண்டி - அந்த
உத்தம தேவனைப் பாடுங்கடி.

533. அற்புத மான அழகனடி - துதி
அன்பர்க் கருள்செய் குழகனடி

534. சைவந் தழைக்க தழைத்தாண்டி -
ஞான சம்பந்தப் பேர்கொண் டழைத்தாண்டி
பொய்வந்த உள்ளத்தில் போகாண்டி - அந்தப்
புண்ணியன் பொன்னடி போற்றுங்கடி.

535. வாசி நடத்தித் தருவாண்டி - ஒரு
வாசியில் இங்கே வருவாண்டி
ஆசில் கருணை உருவாண்டி - அவன்
அற்புதத் தாள்மலர் ஏத்துங்கடி.

536. இராப்பகல் இல்லா இடத்தாண்டி - அன்பர்
இன்ப உளங்கொள் நடத்தாண்டி
அராப்பளி ஈந்த திடத்தாண்டி - அந்த
அண்ணலைப் பாடி அடியுங்கடி.

537. ஒன்றிரண் டான உளவாண்டி - அந்த
ஒன்றிரண் டாகா அளவாண்டி
மின்திரண் டன்ன வடிவாண்டி - அந்த
மேலவன் சீர்த்தியைப் பாடுங்கடி.

திருச்சிற்றம்பலம்


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #154 on: January 17, 2013, 01:50:43 PM »
Tirumoolar speaks of the dangers of abuse of Siva, siva nindhai in Tantra 2 Ch. 21 in four verses. I am giving here two verses.

21.. சிவ நிந்தை.
ABUSE OF SIVA.

526..தெளிவுறு ஞானத்துச் சிந்தையின் உள்ளே
அளிவுறு வார்அம ராபதி நாடி
எளியனென்று ஈசனை நீசர் இகழில்
கிளியொன்று பூஞையால் கீழது வாகுமே.

Abuse of Siva Brings Misery:

Those who have Jnana attained
Rid of all doubts in their thoughts
Seek Him in love intense
Shall reach the world of celestials;
If the low born think any less of Him,
Dismal indeed is their fate --
Like the parrot in cat's claw.   

527..
முளிந்தவர் வானவர் தானவர் எல்லாம்
விளிந்தவர் மெய்ந்நின்ற ஞானம் உணரார்
அளிந்தமுது ஊறிய ஆதிப் பிரானைத்
தளிந்தவர்ககு அல்லது தாங்கஒண் ணாதே.

Adore Lord and Attain Jnana:

The devas and asuras wasted their lives
And finally died;
They attained not Jnana true;
They alone can attain Truth
Who adore Primal Lord, in devotion intense in this world.

*****

Arunachala Siva.

ramanaduli

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 851
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #155 on: January 18, 2013, 07:55:03 AM »
Dear sir,

We have seen in our Indian history. Those who demolished our temples their kingdom also fell and ruined. What Thrumoolar wrote has come true. During mogul's time, we lost so many temples. Especially Somanath temple. They kept all the ruined blocks around the temple even now.


Ramanaduli

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #156 on: January 18, 2013, 10:34:06 AM »
Dear ramanaduli,

That is why, I think that Muslim countries all over the world are ruining themselves with infights and wars. See Pakistan,
Iraq, and several other Musalim countries.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #157 on: January 18, 2013, 10:52:06 AM »
The following is from Kandhar Anubhuti of Arunagiri Nathar:


முருகன் தனிவேல் முனிநங் குருவென்
றருள்கொண் டறியா ரறியுந் தரமோ
உருவன் றருவன் றுளதன் றிலதன்
றிருளன் றொளியன் றென்நின் றதுவே. 13


Our Guru, Muruga having the Spear, the Seer, how to know Him without His Grace? He is with form; He is without form;
He is there; He is not there; He is darkness; He is Light; - thus He is there!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #158 on: January 18, 2013, 01:20:27 PM »
Tirumoolar describes the consequences for one who abuses the Guru. He has written seven verses and I have given only
two. It comes under Ch. 22 of Tantra 2 of Tirumandiram: 

22.. குரு நிந்தை.
ABUSE OF GURU:


530..
பெற்றிருந் தாரையும் பேணார் கயவர்கள்
உற்றிருந் தாரை உளைவன சொல்லுவர்
கற்றிருந் தார்வழி உற்றிருந் தாரவர்
பெற்றிருந் தார்அன்றி யார்பெறும் பேறே.

The True Disciples are Blessed:

The lowly ones
Care not for their parents,
They abuse their kith and kin and words foul
Nor do they follow the Guru's behest
Only those who revere the parents, kith and kin and the Guru
Are in truth blessed, none else indeed.531..
ஓரெழுத்து ஒருபொருள் உணரக் கூறிய
சீரெழுத் தாளரைச் சிதையச் செப்பினோர்
ஊரிடைச் சுணங்கனாய்ப் பிறந்தங் கு ஓர்உகம்
.(1). வாரிடைக் கிருமியாய் .(2).மாய்வர் மண்ணிலே.

(1). பாரிடைக்.

(2). படிகுவர், பழகுவர்.

Consequences of abusing Guru:

The Guru taught the Wisdom
Of one letter mantra (Aum)
He who speaks derisive of Him
Will be born a lowly cur;
And having led a dog's life for a Yuga entire,
He will be a worm born;
And then to dust shall be consigned.

 *****

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #159 on: January 19, 2013, 01:51:25 PM »
Tirumoolar speaks about abuse of Siva Jnanis (who are called Maheswaras in Saiva Siddhantam). This is Ch. 23 of
Tantra 2 of Tirumandiram:


23.. மயேசுர நிந்தை.
ABUSE OF SIVA JNANIS (MAHESWARAS)

537..
ஆண்டான் அடியவர் ஆர்க்கும் விரோதிகள்
ஆண்டான் அடியவர் ஐயமேற் .(1).றுண்பவர்
ஆண்டான் அடியரை வேண்டாது பேசினோர்
தாம்தாம் விழுவது தாழ்நர காமே.

(1). றுண்பார்.

consequences of abusing Maheswara

The Lord's devotee lives by alms,
Those who show animus to him,
However humble his condition be,
And those who abuse him as they will,
Shall into lowly hell fall.

538..
ஞானியை நிந்திப் பவனும் நலன் என்றே
ஞானியை வந்திப் பவனுமே நல்வினை
யான கொடுவினை தீர்வார் அவன்வயம்
போன பொழுதே புகுஞ்சிவ போகமே.

Blessings of Siva Jnani's Presence:

Those who deride the Jnani
Are rid of benefits of good deeds done;
Those who revere him as holy,
Are rid of harm of evil deeds done;
Those who reach Jnani's Presence
Will verily taste Siva Bhoga.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #160 on: January 19, 2013, 02:51:53 PM »
Saint Ramalinga Swamigal prays to Kandha Kottam Murugan (in Chennai, near NSC Bose Road), that he should not have
mind to mingle with sinful and cantankerous people and only remember Him always. What sort of sinful and cantankerous
people are they? He describes.  This is in Tiru AruL Pa, Book 1.   

பரம்ஏது வினைசெயும் பயன்ஏது பதிஏது
பசுஏது பாசம்ஏது
பத்திஏ தடைகின்ற முத்தியே தருள்ஏது
பாவபுண் யங்கள்ஏது
வரம்ஏது தவம்ஏது விரதம்ஏ தொன்றும்இலை
மனம்விரும் புணவுண்டுநல்
வத்திரம் அணிந்துமட மாதர்தமை நாடிநறு
மலர்சூடி விளையாடிமேல்
கரமேவ விட்டுமுலை தொட்டுவாழ்ந் தவரொடு
கலந்துமகிழ் கின்றசுகமே
கண்கண்ட சுகம்இதே கைகண்ட பலன்எனும்
கயவரைக் கூடாதருள்
தரமேவு சென்னையில் கந்தகோட் டத்துள்வளர்
தலம்ஓங்கு கந்தவேளே
தண்முகத் துய்யமணி உண்முகச் சைவமணி
சண்முகத் தெய்வமணியே.

Such worldly and sinful people say: Where is God?  What is all this humbug about karma? Where is the fruit of karma? Where is
Pati (Siva), Where is pasu (Jiva), Where is pasam (the connection of maya)? (It is all nonsensical).  What is devotion? What is
Liberation? (It is all meaningless). What are sins and merits? What is a boon from God? What tapas? What is Vratam, penance?
There is nothing of that sort.   We shall eat food that is quite likable to our mind. We shall wear nice dresses. We shall go to
beautiful woman, flower their tresses? We shall play caressing their breasts. And then unite with them. This is happiness. This is
the happiness that is readily on hand.

O Kandha! Shanmukha! The Lord of Kandha Kottam! Let me not move and mingle with such worldly people (and waste my life.)

******

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #161 on: January 20, 2013, 01:56:28 PM »
Tirumoolar in Tantra 2 of Chapter 24 of Tirumandiram speaks about patience, poRaiyudamai, in Tamizh. There are four verses,
and I have given one verse.


24.. பொறையுடைமை.
PATIENCE:


539..
பற்றிநின் றார்நெஞ்சில் பல்லிதான் ஒன்றுண்டு
முற்றிக் கிடந்தது மூக்கையும் .(1). நாவையும்
தெற்றிக் கிடந்து சிதைக்கின்ற சிந்தையுள்
வற்றா தொழிவது மாகமை யாமே.

(1). நாவியும்.

Patience is the sheet anchor of the Yogis:

In the hearts of those who are firm of mind
Lie the Varamamus Lizard*  of Yoga Vairgaya
It lay besieging nose and tongue -- in Kesari Mudra
In the troubled thought that knows but torture
The only thing that stands still
Is devotional patience exceeding.

(* This is a large sized lizard called udumbu in Tamizh, which when holding a tree or wall, does not leave it, if you
apply fire on its body.)   


******

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #162 on: January 20, 2013, 02:01:52 PM »
This is from Arut Perum Jyoti Ahvaval of Ramalinga Swamigal:

உரைமனங் கடந்த வொருபெருவெளிமேல்
அரைசுசெய் தோங்கு மருட்பெருஞ்ஜோதி

ஊக்கமு முணர்ச்சியுமொளிதரு மாக்கையும்
ஆக்கமு மருளிய வருட்பெருஞ்ஜோதி

எல்லையில் பிறப்பெனு மிருங்கடல் கடத்தியென்
அல்லலை நீக்கிய வருட்பெருஞ்ஜோதி


This Light made me overcome my speech and mind and remains as the Light-Space and rules over me.
This Light gave me earnestness and perseverance (to pursue Yoga marga) and made my body fit )to pursue Siva Jnanam.)   
This Light helped me to cross over the limitless ocean of birth and transcend all sufferings of the birth.

*****

Arunachala Siva,.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #163 on: January 21, 2013, 01:38:02 PM »
Tirumoolar speaks about the need for seeking the company of holy in six verses. I am giving two verses:


25.. பெரியாரைத் துணைகோடல்.
TO SEEK THE COMPANY OF THE HOLY

543..
ஓடவல் லார்தம ரோடு நடாவுவன்
பாடவல் லாரொளி பார்மிசை வாழ்குவன்
தேடவல் லார்க்கருள் தேவர் பிரானொடும்
கூடவல் லாரடி கூடுவன் யானே.

Walk with the Holy:

I walk with those who go after God,
I live with those who sing His praise,
The Lord blesses those who seek Him,
With them I consort,
Their feet I seek.

544..
தாமிடர்ப் பட்டுத் தளிர்போல் தயங்கினும்
மாமனதது அங்குஅன்பு வைத்தது இலையாகும்
நீஇடர்ப் பட்டிருநது என்செய்வாய் நெஞ்சமே
போமிடத் து என்னொடும் போதுகண் டாயே.

Holy Company Saves You From Distress:

You may in distress
Unto a tender leaf quiver
What avails you if you are distressed,
My Heart!
Yet you love not the Lord;
Do you go with me,
To where the Lord succors.

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #164 on: January 21, 2013, 01:44:45 PM »
Ramalinga Swamigal says in Tiru AruL Pa: 'O benefactor! I respect only those who pray to You! Even gods in heaven, I do not
pay respect. I shall not even think of them even in dreams. Your holy Feet shall remove all the evils of my mind. Even other
gods, even if they come before me, I shall not care. Please take over me, and rule over me, even if I speak none too good words.   
O my Mother, O my Father, please bless me, the Muruga of Kandhar Kottam, the priceless gem!

வள்ளல்உனை உள்ளபடி வாழ்த்துகின் றோர்தமை
மதித்திடுவ தன்றிமற்றை
வானவரை மதிஎன்னில் நான்அவரை ஒருகனவின்
மாட்டினும் மறந்தும்மதியேன்
கள்ளம்அறும் உள்ளம்உறும் நின்பதம்அ லால்வேறு
கடவுளர் பதத்தைஅவர்என்
கண்எதிர் அடுத்தைய நண்என அளிப்பினும்
கடுஎன வெறுத்துநிற்பேன்
எள்ளளவும் இம்மொழியி லேசுமொழி அன்றுண்மை
என்னை ஆண் டருள்புரிகுவாய்
என்தந்தை யேஎனது தாயேஎன் இன்பமே
என்றன்அறி வேஎன்அன்பே
தள்ளரிய சென்னையில் கந்தகோட் டத்துள்வளர்
தலம்ஓங்கு கந்தவேளே
தண்முகத் துய்யமணி உண்முகச் சைவமணி
சண்முகத் தெய்வமணியே.

 
*****

Arunachala Siva.