Author Topic: Tamil Scriptures  (Read 95516 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #135 on: January 05, 2013, 03:31:26 PM »
Tirumoolar in Tirumandiram, Tantra 2, Ch. 10 describes the sustenance:

Stithi - Sustenance:

தானே திசையொடு தேவரு மாய்நிற்குந்
தானே உடலுயிர் தத்துவ மாய்நிற்குந்
தானே கடல்மலை யாதியு மாய்நிற்குந்
தானே உலகில் தலைவனு மாமே

He is the Totality:

Himself as Space, and celestials stands,
Himself as body, life, and matter, stands;
Himself as sea, hill and dale stands,
Himself -- all worlds Lord Supreme.
 
.413..
உடலாய் உயிராய் உலகம தாகிக்
கடலாய் கார்முகில் நீர்ப்பொழி வானாய்
இடையாய் உலப்பிலி எங்குந்தா னாகி
அடையார் .(1).பெருவழி அண்ணல் நின்றானே

((1). பெருவெளி)

The True Way:

As body, and like and world,
As sea, cloud, and cloud laden sky,
Permeating all, indestructible, and continuous,
The Lord stands in majesty
The True Way that never closes.

*****

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #136 on: January 05, 2013, 05:01:40 PM »
வையிற் கதிர்வடி வேலோனை வாழ்த்தி வறிஞர்க்கென்றும்
நொய்யிற் பிளவன வேனும் பகிர்மின்க ணுங்கட்கிங்ஙன்
வெய்யிற் கொதுங்க வுதவா வுடம்பின் வெறுநிழல்போற்
கையிற் பொருளு முதவாது காணுங் கடைவழிக்கே. 18

The above verse is from Kandhar Alankaram, a song of 108 verses by Arunagiri Nathar:

He says:

Always pray to the shining Spear held by Murugan. The everyday, at least give a a granule of broken rice to the poor.
You should know that this body whose shadow is not even useful  for staying in the shade of hot sun, and all your wealth
- will not be of any use at the time of your death, and the further way!   

***

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #137 on: January 06, 2013, 04:42:54 PM »
Tirumoolar in his Tantra 2 of Tirumandiram, Ch. 11 describes the destruction:

.11.. .(1).அழித்தல்
.(1). சங்காரம்
Destruction"

.421..
அங்கிசெய் தீசன் அகலிடஞ் சுட்டது
அங்கிசெய் தீசன் அலைகடற் சுட்டது
அங்கிசெய் தீசன் அசுரரைச் சுட்டது
அங்கியவ் வீசற்குக் கைஅம்பு தானே

Fire is Lord's Shaft:

With fire the Lord burnt all Space
With fire the Lord burnt all Oceans,
With Fire the Lord burnt all Asuras.
Fire, verily is the Lord's shaft on hand.

.422..
இலயங்கள் மூன்றினும் ஒன்றுகற் பாந்த
நிலையன் றழிந்தமை நின்றுணர்ந் தேனால்
உலைதந்த மெல்லா஢ போலும் உலகம்
மலைதந்த மானிலந் தான்வெந் ததுவே

Three are His layas:

Three are His layas - the moments of repose.
Of them one, kalpanta - the end of aeons.
I witnessed;
All things fell uprooted in destruction
This orb then was unto a boiling rice pot.
Its mountains and valleys alike burnt to ashes.

*****

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #138 on: January 10, 2013, 12:52:03 PM »
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 2 ch. 13 talks about the obscuration, tirodhana sakti of Siva. There are ten verses and I shall
give two.


.12.. .(1).மறைத்தல்
.(1). திரோபவம்
Obscuration:


.431..
உள்ளத் தொருவனை உள்ளுறு சோதியை
உள்ளம்விட் டோ ரடி .(1).நீங்கா ஒருவனை
.(2).உள்ளமுந் தானும் உடனே இருக்கினும்
உள்ளம் அவனை உருவறி யாதே

.(1).நீங்கா தொருவனை

.(2).உள்ளமும் அவனும் உறவா யிருந்தும்

He is within You Yet you know Him not:

He is the One within; He is the Light within;
He moves not a wee bit within
He and your Heart are thus together.
But the Heart His form knows not.

(Here Tirumoolar says 'His Form is not known to Heart'. Sri Bhagavan referring to the Heart on the right side of chest,
says, He is Heart.)

   
.432..
இன்பப் பிறவி படைத்த இறைவனுந்
துன்பஞ்செய் பாசத் துயருள் .(1).அடைத்தனன்
என்பிற் கொளுவி இசைந்துறு தோற்றசை
முன்பிற் கொளுவி முடிகுவ தாமே

.(1).அடைந்தனன்

The Lord gave This Life:

The Lord who  gave life so sweet
Imprisoned me in pasa's miseries;
A skeletal frame He fashioned,
With flesh and skin He clothed it;
Lighting then the spark of life
To annihilation, He hastened me.

*****

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #139 on: January 10, 2013, 03:19:29 PM »
This is a beauty from Kandhar Alankaram, of Arunagiri Nathar:
 
சேல்பட் டழிந்தது செந்துaர் வயற்பொழில் தேங்கடம்பின்
மால்பட் டழிந்தது பூங்கொடி யார்மனம் மாமயிலோன்
வேல்பட் டழிந்தது வேலையுஞ் சூரனும் வெற்புமவன்
கால்பட் டழிந்ததிங் கென்றலை மேலயன் கையெழுத்தே. 40

Because of the sel fish (sel) the paddy fields of Tiruchendur got spoiled. By seeing the Kadmaba Malai of Muruga, the creeper like
girls, lost their mind's serenity.  By His Spear, the ocean, Surapadma and his mountain got spoiled. His feet spoiled the brahma
lipi (Brahma's writings on my head, i.e. my prarabdha) by Its touching my head!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #140 on: January 11, 2013, 03:17:42 PM »
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 2, Ch. 13, describes Anugraham or aruLal in Tamizh in eleven verses. I am giving two
of the verses/

.13.. .(1).அருளல்
.(1). அநுக்கிரகம்
Anugraham - Bestowal of Grace:.441..
எட்டுத் திசையும் எறிகின்ற காற்றொடு
வட்டத் திரையனல் மாநிலம் ஆகாயம்
ஒட்டி உயிர்நிலை என்னுமிக் காயப்பை
கட்டி .(1).அவிழ்ப்பான் கண்ணுதல் காணுமே

Life and Death are acts of God:

He is the Wind that blows in directions eight
He is the wavy ocean that girdles the earth,
He is fire, water, earth and Space.
Know this.
He is the One that binds and unbinds
The body that holds life precious.

.(1). அவிழ்க்கின்ற

.442..
உச்சியில் ஓங்கி ஒளிதிகழ் நாதத்தை
நச்சியே இன்பங்கொள் வார்க்கு நமன்இல்லை
விச்சும் விரிசுடர் மூன்றும் உலகுக்குத்
தச்சு மவனே சமைக்கவல் லானே

Lord is the Substance and Architect:

Who seeks the luminous Nada atop
And of its sweetness savor
Know of death - no more;
The Lord is the seed of all
Of Sun, Moon and Fire
Of the Universe vast
The Architect that builds as well.

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #141 on: January 11, 2013, 03:22:30 PM »
Avvaiyar in her Moodhurai, (the old saying) says:

நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தருங்கோல் என வேண்டா - நின்று
தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரைத்
தலையாலே தான்தருத லால்.

If you do something good to others, do not expect when recompense would come. When you water the coconut plant at its root,
it gives after some years, sweet coconut water from its head!

What a great truth with a simple simile!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #142 on: January 12, 2013, 10:55:53 AM »
Abhirami Andati:


குயிலாய் இருக்கும் கடம்பாடவியிடை, கோல வியன்
மயிலாய் இருக்கும் இமயாசலத்திடை, வந்து உதித்த
வெயிலாய் இருக்கும் விசும்பில், கமலத்தின்மீது அன்னமாம்,
கயிலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்த கனங்குழையே

ஏ, அபிராமி! அன்று கைலயங்கிரித் தலைவனாகிய சிவபிரானுக்கு மணம் முடித்த மலையரசன் மகளே! கடம்பவனத்தில் உறைந்த குயிலே! இமயமலையில் தோன்றிய் அழகிய மயிலே! ஆகாயத்தில் நிறைந்திருப்பவளே! தாமரை மீது அன்னமாக அமர்ந்திருக்கும் திருக்கோலத்தையுடையவளே! (மதுரையில் குயிலாகவும், இமயத்தில் மயிலாகவும், சிதம்பரத்தில் ஞானசூரிய ஒளியாகவும், திருவாரூரில் அன்னமாகவும் அம்பிகை விளங்குகின்றாள் என்பது வழக்கு).

O Abhirami!  You are like a cuckoo in Madurai. (Kadambavanam is another name for Madurai). Why is she a cuckoo there?
Madurai Meenakshi, the princess of Pandya Kingdom, went up to Himalayas. As an unmarried and bold girl, she was singing
and battling with all the kings up to Himalayas and then came to Siva in Himalayas. When she saw Siva, she became quiet
out of feminine modesty, and stopped singing. Siva then married her in Madurai.

O Abhirami! You are like a peacock in Himalayas. Now she is in Himalayas serving Siva, as a dutiful wife, she has become Hemavati
or Parvati. No singing. Only showing her beauty to her husband and then serving Him.

O Abhirami, you are like blinding hot sun, in Chidambaram, (visumbu means Space. Chidambaram is the kshetra representing
Space). She is like blinding hot sun. Why? She is angry with Siva, because Siva defeated  her in dance.

O Abhirami! You are like quiet swan in Tiruavrur (Tiruvarur is also called Kamalalayam,  a place with lotus ponds. There she is
sitting like a swan in the pond. Why? Because she is happy that Siva had to go twice to Paravai's house (Sundaramurti Nayanar's
wife), as a peace messenger. The feet which could not be fathomed by Vishnu, had to walk on the streets of Tiruvarur to solve
Sundaramurti-Paravai tussle. She is happy because the same feet danced and defeated her in Chidambaram. Let them suffer now,
she thinks!

What a beautiful poetic imagery by Abhirami Bhattar!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #143 on: January 12, 2013, 03:26:14 PM »
Tirumoolar in Tantra 2 of Tirumandiram, Ch. 15 describes three types of Jivas:

Three Types of Jivas:
Moovahai jiva vargam:


493..
விஞ்ஞானர் நால்வரு மெய்ப்பிரள யாகலத்
தஞ்ஞானர் மூவருந் தாங்கு சகலத்தின்
அஞ்ஞானர் மூவரு மாகும் பதின்மராம்
விஞ்ஞான ராதியர் வேற்றுமை தானே

The Three Categories Form Ten Classes:

Vijnanars true are of groups four
Pralaykalaras are of there;
Sakalars below are another three
Thus Jivas are grouped ten in all. 

(Vjnanars is a term more commonly used in Buddhism. It means those with ordinary or individual consciousness, as opposed
to Prajanars with Universal Consciousness.) 


.494..
விஞ்ஞானர் கேவலத் தாரது விட்டவர்
தஞ்ஞானர் அட்டவித் தேசராஞ் சார்ந்துளோர்
எஞ்ஞானர் ஏழ்கோடி மந்திர நாயகர்
மெய்ஞானர் ஆணவம் விட்டுநின் றாரே

The Four Classes of Vijnanars:

Vijnanakalars are of classes four;
Those who are in Kevala (Anava) state;
Next are those who are Self Realized;
Those who reached the state of Eight Vidyeswarars;
And finally are those who rank as the Seven Crores
of Manthra Nayakas;
Those who are of egoity impuure rid
Are the truly realized beings - no more are they jivas.

continued....

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #144 on: January 12, 2013, 03:36:04 PM »
Three Classes of Jivas continued....

495..
இரண்டா வதில்முத்தி எய்துவர் அத்தனை
இரண்டாவ துள்ளே இருமல பெத்தர்
இரண்டாகு நூற்றெட்டு ருத்திரர் என்பர்
முரண்சேர் சகலத்தர் மும்மலத் தாரே

The Three Classes of Pralakalars:

Of the Pralayakalars three,
Are those who Mukti attained;
Another, by malas (impurities) egoism and karma bound;
Yet another, the Rudras, Hundred and Eight;
The Sakalars have all malas (impurities) three.   

.496..
பெத்தெத்த சித்தொடு பேண்முத்தச் சித்தது
ஒத்திட் டிரண்டிடை யூடுற்றார் சித்துமாய்
மத்தது மும்மலம் வாட்டுகை மாட்டாதார்
சத்தத் தமிழ்ந்து சகலத்து ளாரே

The Three Classes of Sakalars:

Saklars are three;
Those who have attained siddhis miraculous,
Those who have attained Jivan Mukti
Those who have attained neither
--All powerless to conquer malas three
And in sound and other senses immersed.


.497..
சிவமாகி ஐவகைத் திண்மலஞ் செற்றோர்
அவமாகார் சித்தர்முத் தாந்தத்து வாழ்வார்
பவமான தீர்வோர் பசுபாசம் அற்றோர்
நவமான தத்துவம் .(1).நாடிக்கண் டோ ரே
.(1). நாடிக்கொண் டாரே

Stages of Attainment in mala riddance:

They who are of five malas hard rid,
Themselves Siva become;
They blemishless becom,
They become Siddhas,
Attain Mukti Finallly
They uproot Jiva's bondage
End cycle of births
They alone are
Who truth of peerless Tattvas realized.

(All these five verses are based on Saiva Siddhanta concepts)

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #145 on: January 13, 2013, 03:14:36 PM »
Tirumoolar in his Tantra 2 Ch. 16 describes the worthy souls, in four verses:
I have given two verses here.

Worthy Souls - pAthiram.

 
திலமத் தனைபொன் சிவஞானிக்கு ஈந்தால்
பலமுத்தி சித்தி பரபோக மும்
தரும்நிலமத் தனைபொன்னை நின்மூடர்க்கு ஈந்தால்
பலமும்அற் றெபர போகமும் குன்றுமே.

Give Freely to Sivajnani:

Give a wee bit of gold to Sivajnani
You shall attain siddhi, mukti and heavenly bliss.
Give a world of gold to the witless.
You shall only become poor losing all joys.

கண்டிருந் தாருயிர் உண்டிடுங் காலனைக்
கொண்டிருந் தாருயிர் கொள்ளும் குணத்தனை
நன்றுணர்ந் தார்க்கருள் செய்திடு நாதனைச்
சென்றுணர்ந் தார்சிலர் தேவரு மாமே.

Lord's Devotees are elevated souls:

Death waits for the moment due
And seizes lives;
But the Lord seizes Death's life;
Such indeed, His prowess is;
They who sought Him, immortals became.     

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #146 on: January 13, 2013, 03:20:46 PM »
This is the last verse of Kandhar Anubhuti of Arunagiri Nathar, where he speaks of different forms of Muruga, (generally God). 

உருவா யருவா யுளதா யிலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியா யொளியாய்
க்கருவா யுயிராய்க் கதியாய்
விதியாய்க்குருவாய் வருவா யருள்வாய் குகனே.

You are with form; you are with out form; You are there; you are not there. You are the tender leaves; you are the flower;
You are the gem; You are the light of the gem; You are the embryo; You are the life coming out of the womb. You are the
Goal, and you are the Destiny; You are Guru. Please come as Guru and grace me, Guha (Muruga).

*****

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #147 on: January 14, 2013, 12:50:35 PM »
Tirumoolar in Tantra 2 Ch. 17 speaks of unfit people who deserve no help. There are four verses under
this chapter and I am giving only two:

17.. அபாத்திரம்.
The Unworthy Souls:


505..
கோல வறட்டைக் குனிந்து குளகிட்டுப்
பாலைக் கறந்து பருகுவதே ஒக்கும்
சீலமும் நோன்பும் இலாதவர்க்கு ஈந்தது
காலங் கழிந்த பயிரது ஆகுமே.

Giving to Unworthy is undesirable.

Well you may tender her;
And with fresh grass feed her,
The barren cow can no milk give;
Even so is giving
Unto those who neither good nor holy are;
Unto a crop they are,
Raised in season improper.

 
506.
ஈவது யோக இயம நியமங்கள்
சார்வ தறிந்தன்பு தங்கு மவர்க்கன்றி
ஆவ தறிந்தன்பு தங்கா தவர்க்களுக்கு
ஈவ பெரும்பிழை என்றுகொள் ளீரே..

Do not give to those who have no love for god:

Give only unto those
Who follow the way of Yoga, Yama, Niyama,
And who adore Lord in constancy, abiding;
To give those who have no love for God,
A heinous crime, indeed it is.

******

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #148 on: January 14, 2013, 12:54:48 PM »
This is from Ramalinga Swamigal, who prays to Subramnaya Swami in Kandha kottam, a temple in Chennia:

வள்ளல்உனை உள்ளபடி வாழ்த்துகின் றோர்தமை
மதித்திடுவ தன்றிமற்றை
வானவரை மதிஎன்னில் நான்அவரை ஒருகனவின்
மாட்டினும் மறந்தும்மதியேன்
கள்ளம்அறும் உள்ளம்உறும் நின்பதம்அ லால்வேறு
கடவுளர் பதத்தைஅவர்என்
கண்எதிர் அடுத்தைய நண்என அளிப்பினும்
கடுஎன வெறுத்துநிற்பேன்
எள்ளளவும் இம்மொழியி லேசுமொழி அன்றுண்மை
என்னை ஆண் டருள்புரிகுவாய்
என்தந்தை யேஎனது தாயேஎன் இன்பமே
என்றன்அறி வேஎன்அன்பே
தள்ளரிய சென்னையில் கந்தகோட் டத்துள்வளர்
தலம்ஓங்கு கந்தவேளே
தண்முகத் துய்யமணி உண்முகச் சைவமணி
சண்முகத் தெய்வமணியே.

The meaning is quite simple and can be easily understood. He says - I shall only pray to You and not to other gods and devas.

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tamil Scriptures
« Reply #149 on: January 15, 2013, 10:22:55 AM »
The following verse is from Kandar Alankaram, of Arunagiri Nathar.


பத்தித் திருமுக மாறுடன் பன்னிரு தோள்களுமாய்த்
தித்தித் திருக்கு மமுதுகண் டேன்செயன் மாண்டடங்கப்
புத்திக் கமலத் துருகிப் பெருகிப் புவனமெற்றித்
தத்திக் கரைபுர ளும்பர மாநந்த சாகரத்தே. 47


I have seen the six faces and twelve shoulders of You (Muruga) which is as sweet as nectar. My doing stopped. In the intellect,
the lotus, bliss welled up and became an ocean that spread the entire world.

Arunachala Siva.