Author Topic: Our Bhagavan-Stories  (Read 392385 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #870 on: March 20, 2015, 08:11:15 AM »
Lines 62-83 of Siva Puranam, of Saint  Manikkavachgar, in original Tamizh:மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேன் ஆர்அமுதே சிவபுரானே
பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப் 65

பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் போராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70

அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் இல்லையுமாய்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம்கருத்தில் 75

நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியனே
காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
தோற்றச் சுடர் ஒளியாய்ச் சொல்லாத நுண் உணர்வாய் 80

மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனை உள்
ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #871 on: March 20, 2015, 08:24:23 AM »
Lines 62-83 of Siva Puranam, translated into EnglishL

Praise:

Flawless Splendor,
flowering with brilliance of blossom in full bloom!
Lustrous One! Nectar filled ambrosia! Lord of Siva Puram!
Learned  One, who severs the fetter of bondage and protects us!
Greater River of deep compassion who unmovingly abides,
granting in love your grace, so that the wickedness dies within our hearts!
Ambrosia, for which the appetite cannot be sated!
Great One, without limit!
Light that lies hidden with the hearts of those who do not seek you out!
You who abide as my very soul,
melting (my heart) till it runs like water!
You who are without pleasure and pain, and yet possesses them both!
Lover of those who love you!
Radiance that is all things, and nothing at all!
You who are dense darkness!
You whose greatness does not outwardly appear!
Primordial One, you are the middle and the end, and neither of these!
Lord and Father, who drew me to yourself, and made me yours!
Sight that even for the minds of those who apprehend you
With acute discrimination of true jnana,
is hard indeed to see objectively!
Subtle consciousness that cannot be made more subtle!
Holy One,who neither comes nor goes, nor unites with anything!
Guardian and Protector!  Vast effulgence, that none can see!
Flooding river of delight!  Father!
As the light that illumines all the wonders that are seen,
as unuteterably subtle consciousness,
you are the certainty behind all the knowledge
that variously manifests in this mutable world!
You are true knowledge absolute!
Within my thoughts you are the rare savor of ambrosia, welling up!
My Lord and Possessor!

contd.,

Arunachala Siva.               

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #872 on: March 21, 2015, 08:06:00 AM »
Lines 84-91 of Siva Puranam of Saint Manikkavachagar in Tamizh:வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்ப
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று 85

போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டு அழிக்க வல்லானே
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே
தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90

அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #873 on: March 21, 2015, 08:11:27 AM »
English translation of the above:


Lines 84-91 of Siva Puranam:

Petition:

I can no longer bear to languish in this changeful frame of flesh.
For those who, purged of falsehood,  have  become the Truth,
praising you and worshipping you,
crying ever and again 'O Hara! O Our Lord!'
you have the power to strike off the fetters
of the senses' deceitful abode so that they return here no more
to suffer their actions' fruit through birth!
King!  Our Lord, dancing in deepest darkness of your holy dance!
He of  the southern Pandiyan Land!  Dancer in Tillai's holy shrine!
Destroyer of the bond of birth that causes affliction!

contd.,

Arunachala Siva,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #874 on: March 22, 2015, 07:58:10 AM »
Lines 92-95 of Sivapuranam of Saint Manikkavachagar in Tamizh:


சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்
சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து. 95

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #875 on: March 22, 2015, 08:01:22 AM »
English Translation of Lines 92-95 of the above:

The Fruit of Reciting This Work:

Lines 92-95.

Those who, at His holy feet,
thus beseeching, speak of Him who transcends speech,
and speaking know the truth of that whereof they speak,
will go to Sivapuram,there to dwell
beneath Lord Sivan's holy feet
as many bow their heads in homage deep.

concluded.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #876 on: March 23, 2015, 11:38:14 AM »
Mr.G.Subbarao spoke to Bhagavan about late Mouna Swami of Kutralam. He was with Bhagavan originally in 1906.
He was called Sivayya then.  Today Bhagavan recalled that it was Sivayya who first gave him a  kamandalam. It seems
Sivayya stayed with Bhagavan for about a year or so,then went to Kutralam andwhen he again came to Bhagavan in
1909 or 1910.  He brought a coconut kamandalam, the first Bhagavan ever used. Bhagavan took out the picture in
the book Sri Ramana Vijayam in which there is a picture of Bhagavan sitting on a rock, holding this particular kamandalam.
Bhagavan is at the peak of health and strength in this picture.

Day by Day 6.12.1945.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #877 on: March 25, 2015, 10:15:04 AM »
Yesterday or the day before,  in the morning, a snake was seen by Chinnaswami and others in the Asramam premises somewhere
near Bhagavan's Hall.We heard the cries, 'What kind of snake is it? Beat it! Beat it!'  When we heard the noise of actual beating,
Bhagavan cried out, 'Who is beating it?' Who is beating it?'  Apparently  this remonstrance of Bhagavan was not heard by the
party, and the snake was killed.

Bhagavan added,  'If these persons are beaten like that, then they will know what it means.'

Day by Day 10.12.1945.

Arunachala Siva.

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #878 on: March 26, 2015, 10:25:31 AM »
Mr.Desai continued his reading about 10 a.m. When he read about one Kuppaiyar who was lame and afterwards got the use
of his legs, about 40 years ago, and Bhagavan said He knew of this incident and that He had seen Kuppaiyar after he got
all right, I said, 'It would appear that it was really done by Bhagavan, though He does not appear that it was really done
by Bhagavan though He does not speak to us about it. It is His stealthy way. (Devarja Mudaliar said in Tamizh).

I said so because Bhagavan's old classmate Ranga Iyer and one other at least who could be trusted to know of this incident,
they were convinced that it was only Bhagavan who worked that miracle. When I made the above remark in the Hall, to those
near me in Bhagavan's presence and hearing, He did not deny my assumption.  Bhagavan related to me once the following
incident that happened when He was living on the Hill:- 'A cartman was engaged one night by a lady new this town to take her
to some street. The  cartman purposely took her to some out of the way place near the Hill and was about to attack her on
for the jewels or molest her. Then two constables appeared on the scene and threatened the cartman and escorted  the lady
to her proper destination. The lady noted the numbers of the constables and made inquiries afterwards about them and such
and it was ascertained that no human police constable had ever done such a service on that night.

Ranga Iyer believes that this was also really Bhagavan's work.  I concur with him now. For from the way Bhagavan narrated
the incident, even at the time, I first heard from His lips, I had the same suspicion, though Bhagavan ascribed the incident to
Arunachala.  We cannot tax Bhagavan with falsehood. He describes what He did as having  been done by Arunachala,
because He and Arunachala are one.

Day by Day 12.12.1945- Morning.

Arunachala Siva.         

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #879 on: March 27, 2015, 08:41:41 AM »
In the Sunday Times of 16.12.1945, an article entitled 'In silent adoration of Sri Maharshi' by V.F. Gunaratna of Ceylon,
had appeared. I perused it in the Hall.  Bhagavan remarked,'Dr. Syed has read it and thinks it insipid.' Thereupon I said,
'There is nothing to complain of in it.  In fact, I read it long ago, probably about last Jayanti time, when Dr. Ramachandra
of Colombo showed me the manuscript.  The article states Bhagavan's teaching, correctly if briefly,though it has nothing
new to tell us who are already well acquainted with Him and His teaching.

Day by Day - 16.12.1945.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #880 on: March 27, 2015, 03:45:33 PM »
An article in the Sunday Times, of 16.12.1945, entitled 'The Maharshi who transforms man's life' by Dr. Syed was read out
in the Hall. Dr. Syed said that the title he gave was different but the editor had changed it. Bhagavan also perused another
article by Dr.Syed on the significance of Moharrum which appeared in Free India of 16.12.1945.


Dr. Syed said that the title he gave was, 'Ramana Maharshi's invisible work.'


Day by Day 17.12.1945.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #881 on: March 27, 2015, 03:57:32 PM »
Some lady introduced another lady to Bhagavan, saying 'Subbu has come.'  Bhagavan could not make out who this Subbu
was. But when it was explained to Him who the lady was,He said,'Subbukuttiyaa?' in Tamizh,'Is it Subbukutti?'and
recognized her as the younger sister of Chellam Bhattar of Tiruchuzhi who had visited Him recently.This lady seems to have
been a small girl with whom Bhagavan had played in His boyhood. He told us,'This lady had an aunt who used to take me to
her house and pet me when I was a child.' I asked, 'Where is that lady now?'  Bhagavan said, 'She died long ago and her
husband married again and had several children.'

Dr. Syed is old and has various ailments which render it very difficult for him to go round the Hill.  However, as he found
that Bhagavan sets great store by His disciples going round the Hill, he and his wife decided to try it about a month back.
They took Bhagavan's permission and went round and came back without any difficulty or untoward incident. Today again,
they both came to Bhagavan and took permission to go round the Hill.

Bhagavan used to say that if one went round the Hill once or twice,the Hill itself would draw one to go round it again.

I have found it true and now this is happening to Dr.Syed.

Day by Day 19.12.1945.

Arunachala Siva.         

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1185
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #882 on: March 30, 2015, 12:45:45 AM »

Recollections of Devaraja Mudaliar

I once visited Bhagavan in 1925 or 1924 at a time when I much or many times. was worried about finding a suitable match for my eldest daughter , a girl of 15 or 16. As I was sitting before Bhagavan, at about 3 o clock  in the old hall, an old devotee brought an offering for Bhagavan and, as was the practice then, this was distributed to all the devotees gathered there after Bhagavan had little for himself  .  There were two dogs at the Ashramam  then and 'both were inside the hall at the time. One of them went about following the tray of prasad, begging for some, but the other remained where it was, quiet and patient. Bhagavan, referring to this latter dog, said, "This fellow knows he will get his allotted share." And when he said this I felt as if he was saying to me, "Why are you so anxious about this marriage? What has been already destined for your daughter, you will get."

This was a way Bhagavan had of conveying to his sincere devotees what he wanted to tell them. Subsequently, long years after, I came across a song by Bhagavan's old disciple, Sivaprakasam Pillai, in which he tells Bhagavan, "I had a bad habit. To wean me out of it, you once told your dog which entered your hall with a piece of human excreta in his mouth, 'Either give up this habit or do not come to me.? Only the person concerned would know that such a remark was meant for him as guidance or admonition.This  was well known to all intimate devotees who had experienced hagavan's grace and kindness in various matters.

I may say, in this connection, that Bhagavan was not so careful in those days as he became later, to hide any powers which, it seems, come naturally and unbidden to a Jivanmukta. On one of my visits, I was present when two or three persons entered the hall , prostrated themselves before Bhagavan and sat down. They said  they had come from Karur, if I remember rightly. Bhagavan, turning  to me, said they were all dealers in rubies. I naturally irked, "Apparently, they have come here before and are known to Bhagavan ?" Bhagavan replied, "No, in those parts, they generally  deal in  rubies." But even a simpleton like me could not be deceived Bhagavan's explanation. As we entered the hall our minds were  open book to Bhagavan and sometimes he could not help reading  them. Bhagavan only tried to hide it. If he did not care to read  our thoughts, at least he used to read our spiritual state at glance. One or two years before his mahasamadhi, in connection with visitors  and their questions, Bhagavan himself said, "Whatever they tell me , I see their purpose in coming here as they enter." This is recorded in detail in  Nagamma's 'Letters' (Lekhalu).

Coming back  to my daughter's marriage, this eventually took place in August 1924 and the first invitation I despatched was of course to Bhagavan . In connection with Bhagavan's response to my invitation there was a remarkable circumstance which,though small and apparently fortuitous, was enough to convince me that he was not indifferent to me or my affairs. The post from Tiruvannamalai used to arrive at Chittoor about noon and to be delivered at about 2 pm. or later, but this particular day Bhagavan's reply, that is to say the Asramam letter, with Bhagavan's blessings and prasad was delivered  to us about 9 in the morning, just a few minutes before the  mangalyam was tied and the marriage performed.

Before taking leave of this marriage, I should  add it proved a failure. Bhagavan did not prevent it, though he must  have known it was going to turn out unhappy. Nor did he correct the girl's husband whom I brought to his presence later. I mention this only to exemplify the fact that while Bhagavan undoubtedly had the power to alter destiny, at least in the case of sincere devotees who had implicit faith, he rarely interfered, but allowed destiny to take its course, always however giving the parties concerned his grace to enable them to bear their suffering with patience ,fortitude  and faith .

from Arunachala's Ramana Vol.II
Boundless ocean of grace
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #883 on: March 30, 2015, 12:27:39 PM »
It seems Echammal passed away about 2.30 a.m and the matter was reported to Bhagavan only about 8.00 a.m. in  the Hall.
The talk naturally was about Echammal and how from 1907 she persevered  in offering food to Bhagavan without any break.
Bhagavan also remembered three other persons who fed Him when He was under Iluppai tree in the Big Temple.

One was Dasi Rajambal,who it seems, took a vow that she would not eat before feeding Bhagavan and was feeding Him for
about two months till He moved away to Gurumurtham. It seems she continued to send food even to Gurumurtham
for a day or two. But Bhagavan asked her to discontinue it.

Bhagavan mentioned also Meenakshi Ammal, a Kammala woman and said, 'She was a rakshasi.  She would daily go round
the Hill and then come and cook and bring food for me. After sometime, she began assuming control over everybody
including Pazhaniswami. If others brought food etc., she would give some to me and whatever remained she used to take
away with her.'

Bhagavan continued in the afternoon:  'Our Nagappa's mother Ratnamma also used to bring food in those days.'

Day by Day 28.12.1945.

Arunachala Siva.   

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1185
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #884 on: April 02, 2015, 02:09:08 AM »
Kunju Swami Reminiscences Part ? II

I found Bhagavan's body and head were shaking and faltering and so, when there was no one else there but close disciples, I asked Bhagavan, "Bhagavan, although only in middle age, strangely enough he has a shaking of the head and of the body necessitating the aid of a stick for walking. What could be the reason for it?" Bhagavan replied with a smile, "What is t here so strange in it? If a big elephant is tied down in a small hut, what else will happen to that but except troubles of all sorts? This is the same."
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya