Author Topic: Our Bhagavan-Stories  (Read 391297 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #855 on: March 15, 2015, 01:00:02 PM »
Lines 6-10 of the above, in Tamizh original of Tiruvachakam:


வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க 10


contd.,

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #856 on: March 15, 2015, 02:19:32 PM »
It was the time of Sri Ramana Jayanti and Devaraja Mudaliar desired the members of his family to join him at the Asramam
to receive Bhagavan's grace on this special occasion.  He sent them a post card intimating his wish. Prompt came the
reply expressing helplessness  due to scarcity of funds. Mudaliar solved the problem this way:  Break the family hundi*
containing the offerings to the family deity, Venkataramana of Tirupathi, and use the funds to finance the pilgrimage to
Bhagavan.

After implementing his plan, he went straight  to Bhagavan and confided the nature of correspondence between he and
his family.  Bhagavan neither approved nor disapproved. He appeared to have no reaction at all. There was not even
the usual nod of the head but he merely maintained His customary silence.

On arrival of the family, all were duly introduced to Bhagavan. Then Mudaliar said, 'Bhagavan, as for me, between Tirupathi
Venkataramana and Tiruvannamalai Venkataraman, there is absolutely no difference.'

Bhagavan replied with a smile:

And did you not amply prove it by breaking the hundi?

* Hundi is a small box or pot wherein offerings are made by family and these are used for pilgrimages etc., It is regarded
as sacrilegious and believed to invite divine wrath.         

Aradhana 2007, Mountain Path.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #857 on: March 16, 2015, 11:36:40 AM »
Siva Puranam of Manikkavachagar continues....ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #858 on: March 16, 2015, 11:41:36 AM »
English Translation of the above:

Praise to the feet of the Lord!
Praise to  the feet of our Father!
Praise to the feet of the Effulgent One!
Praise to the ruddy feet of Sivan!
Praise to the feet  of the Untainted One
who abides in the love of His devotees!
Praise to the feet of the sovereign
who sunders the fetters of delusive birth!
Praise to the feet of our God in Perundurai, whose beauty abounds!
Praise to the mountain whose grace affords a bliss that never cloys!

contd.,

Arunachala Siva,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #859 on: March 16, 2015, 03:32:12 PM »
Lines 17-25 of Siva Puranam - Saint Manikkavachagar:சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். 20

கண் நுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்து எய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர்கழல் இறைஞ்சி
விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்,
எண் இறந்த எல்லை இலாதானே நின் பெரும்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் 25


contd.,

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #860 on: March 16, 2015, 03:36:37 PM »
English Translation of the above:

Lines 17-25:

Apology:

As he bears an eye upon his forehead
Cast his gaze of compassion upon me,
I came to him, reached him,
worshipped the feet that, with beauty overflowing,
lies beyond the reach of thought.
And now,since Sivam dwells within my mind,
in order for my heart to rejoice
and my age-old karmas pass away,
I shall recount Siva Puranam.
You whose greatness fills both heaven and earth!
Boundless One, transcending thought!  Effulgent Light!
I, as a man of wicked deeds,know not of any way
to praise your supreme glory.

contd.,

Arunachala Siva. 
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #861 on: March 17, 2015, 09:34:06 AM »
Lines 26-31 of Siva Puranam - Tamizh:
புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள் 30

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்


contd.,

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #862 on: March 17, 2015, 09:37:24 AM »
Lines 26-31 of Siva Puranam translated into English:

The Succession of Births:

As grass and plant, as worm and tree,
as wild beast of every description, as bird and snake,
as rock, man, ghoul and as one of the hosts of heaven,
as powerful asura, rishi and god,
as all this company of mobile and immobile forms,
I took birth and grew, my Master!

contd.,

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #863 on: March 18, 2015, 09:32:49 AM »
Bhagavan related how, while He was living in Skandasramam, cheetahs used to visit  Him. He mentioned two such instances.
'In one, the cheetah made a terrific roar which clearly appeared aggressive, but it did nothing to us and went chasing monkeys.
On the other occasion,the cheetah walked up slowly and majestically and on nearing the Asramam, gave a loud roar, but one in
which only peace and no aggression could be detected, just as if it wanted to announce its arrival and no more. It came very
near, where the hill stream is now flowing in Skandasramam and after a time, slowly walked away, giving another roar, as it were
to announce its leave taking.'

Day by Day - 25.11.1945.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #864 on: March 18, 2015, 11:25:47 AM »
Siva Puranam of Saint Manikkavachagar, original Tamizh lines 32-40:மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனவோங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே 35

வெய்யாய், தணியாய், இயமானனாம் விமலா
பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே 40

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #865 on: March 18, 2015, 11:38:45 AM »
English translation of the above, Lines 32-40:

The Jnana Guru:

Truly, I saw that day your golden feet, and liberation was mine.
Reality, who, to save me,abides as Omkaram within my Heart!
Immaculate One! Rider of the Bull!
When the Vedas called you Sire!
You rose up on high,plumbed the depths,
and spread far and wide as the Subtle One!
You are heat! You are cold!
The One who dwells,unblemished, as the Soul!
Coming in grace, such that all that is false fled far away,
Great Lord,sweet to me,devoid of knowledge as I am!
Right understanding that puts ignorance to flight!

contd.,

Arunachala Siva.,     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #866 on: March 18, 2015, 01:34:06 PM »
Lines 41-48 of Siva Puranam of Saint Manikkavachagar in Tamizh original: ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அனைத்து உலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய், சேயாய், நணியானே
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே 45

கறந்த பால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன்ஊறி நின்று
பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான்

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #867 on: March 18, 2015, 01:39:14 PM »
Translation of Siva Puranam -Lines 41.-48.

The Five Operations:

Remaining ever uncreated, dimension less and indestructible,
all worlds do you create, preserve, destroy, imbue with your grace,
sending me forth into birth, and finally initiating me in to your service!
As close to me as fragrance to a flower, far you are, yet near!
Beyond speech and mind you stand, the Vedas' Essence!
Our Lord!  As when sugar,ghee, and fresh drawn milk are mixed together,
you abide, distilling nectar within the thoughts of glorious devotees,
cutting off entirely the births to which they are born!

contd.,

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #868 on: March 19, 2015, 09:55:28 AM »
Lines 49 to 61 of Siva Puranam of Saint Manikkavachgar in Tamizh original:
நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய், விண்ணோர்கள் ஏத்த
மறைந்திருந்தாய், எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50

மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி
புறம்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் சோரும் ஒன்பது வாயில் குடிலை
மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய, 55

விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலம் தன்மேல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60

தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #869 on: March 19, 2015, 10:03:54 AM »
English Translation of Lines 49-61 of Siva Puranam:

Grace:

Possessor of Five Colors!  Our Mighty Lord,
invisible to the hosts of heaven, even as they sang your praise!
Bound, I was, by powerful deeds, yet so this dark delusion
they hid me in its covering shroud might be allayed,
you tied me with the strong cord of  sin and virtue
so that I languished in a nine doored hovel, oozing excrement,
a bag of filth and worms, covered by an outer skin,
as all five senses plagued me with their deceitful tricks.
Then,O Pure One, to my lowly self who with straying mind,
lacked the virtuous nature that softens and inwardly melts,
merging with you in love, you granted your compassion.
True One! Coming in grace upon this earth,
You revealed to me your noble feet,
showing to me, worse as I was, than any dog,
a compassionate nature that is more precious than a mother's!

contd.,

Arunachala Siva.