Author Topic: Our Bhagavan-Stories  (Read 384941 times)

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1178
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #240 on: August 06, 2013, 10:02:42 PM »
"ஞானியும் யோகியும்"

இது பகவான் ரமணர் சொன்ன குட்டிகதை.

( சிவப்ரகாச சுவாமிகள் எழுதிய "பிரபுலிங்க லீலா" விலிருந்து)

கர்நாடகாவில் லிங்கயத்களின் குருவான பிரபுலிங்கா ஆன்மீக பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு கோகர்ணம் சென்றபோது அங்கு கோரக்நாத் என்ற ஒரு யோகியை சந்தித்தார்.

கோரக்நாத் தன்னுடைய யோக சக்தியால் அகிலத்தையே ஆட்டி படைக்க முடியும் என்று நம்புபவர். பிரபுலிங்கா தனக்கு சமமானவரா என்ற சம்சயமும் உண்டு. நேரில் பார்த்ததில்லை. எனவே அவரை சந்தித்தபோது "தாங்கள் யார்?" என்று பிரபுலிங்காவை கேட்டார்.

"எவனொருவன் உடல் நினைவின்றி தனது ஆன்மாவே தான் என்ற நினைப்பில் திளைக்கிறானோ, அவன் எவ்வாறு உடலே தான் என்ற உணர்வு உள்ளவனுக்கு தன்னை அறிமுகபடுத்திகொள்ள முடியும்? என்றார் பிரபுலிங்கா.

கோரக்நாத் சிரித்தார். "நான் சிவபக்தன் இந்த உடல் அழியாதது. சிவனருளால் காயகல்பம் உண்ணும் என் உடல் அழிவற்றது" என்றார். ஒருபடி மேலே போய் " இதோ என் உடலை அழித்து பாருங்கள்" என்று சொல்லி ஒரு கூரான கத்தியையும் அருகில் இருந்த ஒரு ஆசாமியிடம் கொடுத்தார்.

"பயப்படாதே எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. என் மீது இந்த கத்தியை செருகு " என்றார் கோரக்நாத்.

என்ன ஆச்சர்யம். கத்தி கோரக்நாத் உடலில் பட்டு மழுங்கியதே தவிர உள்ளே செருக முடியவில்லை. கோரக்நாத் வெற்றி புன்னகையுடன் பிரபு லிங்காவை பார்த்தார்.

அவர் அமைதியாக “என் உடலிலும் இந்த கத்தியை செருகுங்களேன்” என்றார். அந்த ஆசாமி பிரபுலிங்காவின் உடலில் கத்தியை பாய்ச்சினான். பிரபுலிங்காவின் உடலில் நுழைந்த கத்தி மறுபக்கம் வெளிவந்தது. ஏதோ காற்றில் நுழைவது போல் தோன்றியதே தவிர பிரபுலிங்காவின் உடலில் எந்த மாறுதலும் இல்லை. கோரக்நாத் நெடும்சாண் கிடையாக பிரபுலிங்காவின் பாதத்தில் விழுந்து "என்னை மன்னித்து அருளவேண்டும் என்றார்.

பிரபுலிங்கா அமைதியாக " உடல் நீயல்ல. உன் உள்ளே இருக்கும் ஆன்மா தான் நீ. அவனை உணர்ந்தால் பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. மனம் ஒரு குகை அதில் வாசம் புரியும் இறைவனும் நீயே என உணர்வாய். " என்றார்.

கோரக்நாத் அடியோடு மாறி அழியா புகழ் பெற்றார் என்பது சரித்திரம்
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1178
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #241 on: August 07, 2013, 10:33:40 PM »
Sri Ramana´s Wondrous Grace.
7 août 2013, 19:19

From Golden Jubilee Souvenir (September 1946): An impressive story of a devotee:
 
 

We received the following article very late in August (1946).In the covering letter, the “self-styled devotee” vouches for the truth of his writing. To save himself from some embarrassment,he has tried to hide himself behind an assumed title. We know him well. But we do not want to embarrass him either. This much, however, we must say, he is one of the contributors to this Souvenir and his article stands along with those of other devotees in the previous pages of this Volume. Really, the writer of “Sri Ramana’s Wondrous Grace” is a true devotee of Sri Bhagavan. Below is his letter and then comes his article which, we are sure,will deeply interest the reader, who is the final judge for deciding things for himself.— [Ed.]

 

Dear Sir,I am sending you herewith an article. If it meets with your approval, it may be included in the Souvenir Volume. As I have described here some experiences which should not be divulged to anybody else, I cannot publish my name. Kindly excuse me for this. I declare that the statements made are all true to my knowledge. Whether you publish it or not, I request you to kindly place the article before Sri Bhagavan, so that He may remember me and take thought of me.*

 
With Pranams to Sri Bhagavan,

Yours sincerely

A self-styled devotee.
 

* Sri Bhagavan is expected to identify the “me” without the writer revealing it himself ! (Ed.)

 
SRI RAMANA’S WONDROUS GRACE:

 

It was on a cold afternoon of December that I found myself boarding the Madras Mail with a view to visit Sri Ramanasramam. For a couple of years previous to this, the intention of going on a pilgrimage to Sri Ramanasramam had been lurking in my mind now and then. A few months back, a strong urge came, and I made all arrangements for starting for the Ashram. Suddenly the news came that the East Coast was being bombed by the Japanese. I was dissuaded from going there at that time. A sense of frustration came over me, and the desire to go there sank within, leaving a vague resolve to visit the Ashram in December.

December came, the expectation again floated in my mind but there was no agitation in it, as previous frustrations had made the mind somewhat resigned. However, a day was fixed and all arrangements were made for my departure. I was undecided and left everything to circumstances, and circumstances so moulded themselves that I found myself boarding the train for Madras on the next day. The journey was uneventful. Though there was the usual war-time congestion in the trains, I was comfortably seated and also found sleeping accommodation at night. On the afternoon of the second day of the journey I picked up a companion; he expressed his intention to visit Ramanasramam to pay his respects to Maharshi and so we travelled together. We reached Madras on the afternoon of the third day. On enquiry we were informed that a train would be just leaving the Egmore station for Villupuram, from where we would have to change for Tiruvannamalai, our destination. It was about midnight when we alighted at Villupuram. After some time the train came. It was not crowded at all and we two occupied one small compartment in it. Ever since I came to know of Maharshi the thought of Arunachala had always been in my mind but it did not give rise to any strong emotion up till now. Only, the mind was in a gloomy mood. When we were a few stations from Tiruvannamalai the thought of a rebuff at the Ashram became very strong and roused a correspondingly strong emotion in me. As I was unobserved, my one companion being fast asleep and there being nobody else in the compartment, I gave free vent to my emotion.*

 
* I have used the first person only as a matter of convention. As a matter of fact, this and the other states of mind and body, described later as experienced by me, were simply produced in me and I had no hand in their production. I tried to reproduce these states afterwards but could not do so.

 
 

After some time it spent itself and the mind became resigned. The train now stopped at Tiruvannamalai. I roused my companion, who was still sleeping and we set our feet on the sacred soil of Tiruvannamalai. It was already dawn and we came out of the station. The Hill of Arunachala now caught our eyes. Silent and majestic it stood there, as if immersed in deep meditation. We saluted the Jyotir lingam and drove direct to the Ashram.

It happened to be the annual Birthday of Maharshi. Bhaktas were preparing to celebrate the day on a large scale. Huge preparations were being made for feeding a few thousand people and a big pandal was erected for the purpose. At the farther end of the first quadrangle a small enclosure was erected and a seat was arranged there for Maharshi. Leaving a small space in front of the enclosure for the passage of pilgrims, the whole of the quadrangle and the adjoining verandah were crowded with visitors. Maharshi took his seat within the enclosure. Pilgrims came in a line, prostrated themselves before him, paid their respects and then passed out of the quadrangle. A continuous stream of people passed in this way for a couple of hours. I was all along anxious to catch his eyes but could not do so. When the crowd became thinner, I got up, walked up to the enclosure and took my stand just outside it, towards the right of Maharshi. With folded hands and tearful eyes I stood there, eagerly expecting to catch his eyes. Though some people were asked to pass on to make room for others, I was fortunately not disturbed. I continued standing there, allowing ample room for the free passage of other pilgrims who still continued to pass on. I waited and waited. Mixed emotions pulsated through the body and tears flowed down the cheeks, (I know not why). My whole being was irresistibly being drawn towards him. At last he was turning his head towards his right, that is, in my direction. Expectation rose high, but, alas, his gaze passed on without falling on me!. Frustration further intensified my sense of helplessness and my whole being poured forth silent entreaty in convulsive sobs. Ah! now, immediately after, I seemed to obtain a side glance from his eyes, while a sweet smile beamed on his face. A peculiar sensation passed through my body and my whole being seemed to be churned. A minute later I passed out of the quadrangle.The next morning I got up early, and after finishing my bath, attended the morning prayers in the hall. Well-versed Brahmins recited Vedic Hymns. Some slokas offering homage to Maharshi were also recited. All these were done as routinework every morning and evening. After the prayers are over, all assemble in the dining hall and take their breakfast with Maharshi. Maharshi also takes the two principal meals along with all the guests. The same food as is served to Maharshi is also served to one and all present, and he does not allow any discrimination in this matter. I was eager to put my case before Maharshi and tried to find out somebody who would introduce me to him and speak to him on my behalf. I approached some inmates of the Ashram but every one of them told me that no introduction or intermediary was necessary here, any one could personally approach Maharshi and speak to him directly. But I could not muster sufficient courage to speak to him or rather I did not know what to speak to him. Thus the second day also passed away without my being able to make any contact with him. I had only a few days at my disposal, and two days had already gone. Would this journey, so much trouble and such a cost, would all these be for nothing?. These thoughts overwhelmed me and goaded me to offer most earnest prayers. Next morning I entreated another inmate of the Ashram to put my case before Maharshi. He looked at me for a moment, and then advised me to write down whatever I intended to say on a piece of paper and to place it before Sri Bhagavan. He also gave me a piece of paper. Write down!. What should I write down?. But I was not in a thinking mood then. I wrote down whatever came to my mind. He very kindly took the piece of paper, went to the hall, followed by me, and placed the paper before Maharshi, speaking something to him in Tamil. Maharshi read it and smiled, and smiling he turned towards me. I was sitting there, with folded hands and eyes filled with tears. As he looked at me I was overwhelmed and a violent emotion convulsed my body which set Maharshi laughing.

He laughed merrily for some time and then silently folded the paper and left it on a book-shelf which stood nearby. He did not speak to me nor did he seem to pay any further attention to me. The mind can not remain in a tense state for long; sheer exhaustion calms it down. My mind calmed down after some time. The bell rang summoning us to dinner and we followed Maharshi to the dining hall. I had placed my case before Maharshi. He did not even speak to me; rather he laughed at me!. There was nothing more to be done. I must return home and be a laughing-stock also to my friends and relatives. What could be done?. He could not be forced to bestow Grace. With these thoughts the mind became resigned. After the night meal they used to spend half an hour in meditation in the hall in Maharshi’s presence. Mechanically I followed them and sat with them in the hall. A few minutes passed. Then suddenly I felt a pleasant coolness inundating me. It seemed to emanate from the very bones, cooling the whole being. Is this the spiritual fragrance spoken of as emanating from Maharshi?. Whatever it might be, I had no doubt that it came from Maharshi and at his will. This was on the night of the third day of my visit. On the next day, while sitting before Maharshi, I experienced a sudden pull in the region of the heart. I was astonished and, as I sought to observe it, it passed away. Nothing like the experience of the previous night was repeated. The remainder of the day passed in keen expectation, but nothing happened, even during the meditation period after the night meal. Perhaps expectation obstructed its manifestation. Next morning, i.e., on the fifth day of my stay at the Ashram news came of further heavy bombing of the Eastern Coast-line by the Japanese, and I naturally became anxious for my family. Moreover, as I did not experience anything unusual during the meditation periods of the previous night and of that morning, I thought that I had obtained what I deserved and that nothing more would be gained by a further stay at the Ashram. So I decided to return home. In the afternoon I wrote out my intention to go home on a piece of paper and placed it before Maharshi.

He read it, silently folded the paper and left it on the shelf. He spoke nothing and did not even look at me. Another rebuff. I made preparations for my departure, packed up my small belongings and after taking my evening meal requested an inmate of the Ashram to kindly get a carriage for me; but I was told that no carriage would be available at that hour, that I should have informed him earlier so that one might have been fetched from the town. I was thus compelled to stay at the Ashram for another day. Next morning I attended the usual prayers. I did not experience anything abnormal during the meditation period. Discussions generally take place when they assemble in the hall after breakfast. Maharshi also answers questions from earnest seekers.

That morning also discussions were going on. As they were talking mostly in Tamil (a language not known to me) my attention was not attracted till I found some people turning their heads and laughing at me. On enquiry I learnt that they were discussing the subject-matter of my first letter to Maharshi. Evidently, he had spoken something to them regarding this letter. Though made a laughing-stock, I was still glad to find that he had at last taken notice of me. I took part in the discussions and, as I was in the back row, some distance away from them, they asked me to come nearer so that there might not be any difficulty in following each other, and I obeyed.

I was thus brought very near Maharshi’s seat. Our discussions over, I heard Maharshi say:

 
“He is concentrating on the reflection and complains that he cannot see the original.”

 

It struck me forcefully. What did he mean by reflection and what was the original?.

I shut my eyes and tried to find out the meaning. Immediately after, I felt a pull in the region of the heart, similar to what I felt two days previously but much stronger in intensity. My mind was completely arrested stilled, but I was wide awake. Suddenly, without any break in my consciousness, the “I” flashed forth!. It was self-awareness, pure and simple, steady, unbroken and intensely bright, as much brighter than ordinary consciousness as is sunlight brighter than the dim light of a lamp. In ordinary consciousness the “I” -sense dimly remains in the background, as a matter of inference or intuition,the whole of the consciousness being occupied by the object. Here, “I” came to the foreground, occupied, or rather became, the whole consciousness and intensely existed as pure consciousness, displacing all objects. I was, but I was neither the subject nor the object of this consciousness. I WAS this consciousness, which alone existed. There were no objects. The world was not, neither the body nor the mind, no thought, no motion; time also ceased to exist. I alone existed and that I was consciousness itself, selfluminous and alone, without a second.... Suddenly, and again without any break in my consciousness, I was brought back to my normal, ordinary consciousness. A great miracle had been performed in broad daylight in the presence of so many people, without their knowing it. No argument of the greatest philosophers and scientists of the world will now make me doubt the possibility of experiencing the “I” in its pure state or pure consciousness, without any subject object relationship. Of course, I myself had not the least inkling of such a state even a second earlier, and I never expected to get such an experience. I, an insignificant creature, wallowing in the mud of mundane existence, and without any sadhana, being granted this supreme experience, an experience which is rarely obtained even by great Yogis after austere spiritual practices strenuously performed for ages together. Such is the wonder of His Grace!. Immeasurable and unfathomable Grace!.

Truly has it been said  ” Unasked Thou givest, this is Thy imperishable fame.”

 
As soon as I was brought to my normal consciousness, I opened my eyes and looked at Maharshi. I knew from the heart of my heart that it was Maharshi who had very graciously granted me this experience, but he appeared to be quite unconcerned, as if nothing had happened!. He was not even looking at me!. How could he have performed this miracle?. Was it by his Silence?. Is this then what is meant by – Through Silence is revealed the nature of Parabrhama by the Guru – ?.

Who can comprehend?. The experience so much amazed me that I even forgot to express my heart-felt gratitude to Maharshi. I could not at that time even properly evaluate this supreme experience. I looked at my comrades. They did not seem to notice me, and so were ignorant of what had happened. In like manner, unknown to others, to how many people has he graciously granted this and even higher experiences?. He only knows. I looked at the clock, it was 20 minutes past ten. But as I did not look at the clock before this state supervened, I cannot say for how long I was in this wonderful state. A little later we followed Maharshi to the dining hall and took our meal. The experience left a very cheerful mood in me. I felt completely carefree. The thought of home or of bombing did not trouble me any further and I thought of staying in the Ashram for a few days more. But man only proposes. Just after the night meal was over a certain gentleman came to me and said that he had already arranged a conveyance for me and a carriage was waiting for me at the gate to take me to the station!. I was a little offended. Who asked him to bring a carriage?. I had given up the idea of leaving the Ashram today. But why should I blame him?. He was present on the previous night when I asked for a carriage and saw my plight at not being able to start home for want of a carriage. In order that the same thing might nor happen again he had very kindly taken upon himself the duty of helping me by arranging for a carriage. How could he be aware of the change which had come over me?. Moreover,he was only an instrument. I therefore said nothing to him. He took me to Maharshi, introduced me to him and explained to him that I was leaving for home. I prostrated myself before Maharshi, took leave of him and started for the station. The previous day I had decided to go but was compelled to stay; this day I decided to stay but was compelled to go!. Mysterious are His ways!.

 

Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #242 on: August 10, 2013, 11:30:26 AM »


Arthur Osborne: Bhagavan was reclining on his couch and
I was sitting in the front row before it. He sat up, facing me,
and his narrowed eyes pierced into me, penetrating, intimate,
with an intensity I cannot describe. It was as though they said:
“You have been told; why have you not realized?”


(Fragrant Petals)
source:http://bhagavan-sri-ramana-maharshi.blogspot.in
« Last Edit: August 10, 2013, 11:37:32 AM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #243 on: August 18, 2013, 05:13:23 PM »

Some people were of opinion that Sri Bhagavan could be persuaded to do things against His Will or to change
His mind.  Only, enough people had to ask Him and He would do what they wanted.  Of course, this is absolute
rubbish.  Nobody on earth could make or persuade Sri Bhagavan to do anything. I remember a case in question.
Some devotees were holding an Upanayanam function (investing a Brahmin boy with sacred thread) in the Asramam
Vedapatasala. When Sri Bhagavan walked past there at 10 O'clock on His way to the cow shed, the parents of the boy
came out and asked Sri Bhagavan to come in and grace the function for a few minutes.   There was no apparent reason
why He should not do so, He often did such things, but for some reason, He did not even trouble to reply, but passed on
His way.  On His return He was again begged by a number of people just to step inside for a moment, but He refused.
This was typical.  He either did or did not, there was no persuading Him.

Major Chadwick.

Arunachala Siva.,               

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #244 on: August 18, 2013, 06:38:40 PM »
Sri M.S. Nagarajan, a staunch devotee of Sri Bhagavan comes from Mambattu, a village in the Polur Taluk of the North
Arcot District of the state of Tamizh Nadu.  Even as a young boy he used to accompany his parents when they came to
Tiruvannamalai for the yearly Maha Deepam festival, at which time and on similar occasions, his father, who was a devotee
of Sri Bhagavan, used to take him to the Asramam.  Thus he came to know Bhagavan in his childhood.  When he was ten
years old, his friend, who was a nephew of Echammal, spoke to him about the greatness of Bhagavan.  He and his friends
used to practice dhyana and yogic asanas (sitting postures) every day in the early morning.  In the evening they meditated
on Bhagavan.  Sri Nagarajan used to have frequent visions of Bhagavan and Lord Murugan in his dreams.  At about this
time, Ranga Rao, an old devotee of Bhagavan, now no more, had set up an Ashram at Polur named Indra Ashram, to which
other devotees of Bhagavan used to go and talk about Bhagavan and other spiritual matters. In 1930, when Sri Nagarajan
was 15 years old Ranga Rao brought him to Sri Ramanasramam. Here he was allotted the work of doing puja, and helping
in the bookstall etc., But what he valued most was the privilege of cutting up vegetables and grinding the pulses and coconut
gratings for chutney in the kitchen with Sri Bhagavan.   But most of the time, he was in the Hall attending to some minor
work or other.  He had thus opportunity of listening to the replies which Sri Bhagavan gave to the questions put to Him by
visitors and devotees.  As a result of this he became a firm believer in the path of Self Inquiry taught by Sri Bhagavan.

At the end of six months, Sri Nagarajan went home but soon returned and stayed on four years.  Jobs were offered to him
but he was not interested in them, since the acceptance of a job would mean parting from Bhagavan.  But one day,  a letter
came for m his mother informing that a job had been found for him. This letter came to the hands of Bhagavan along with
the Asramam post. After reading it Bhagavan said, 'Look here, a job has been found for you.  Go and accept it immediately'

Tears came into the eyes of Sri Nagarjan at the thought of parting from Bhagavan. But Bhagavan said again,  'You can go on
Wednesday and join duty on Thursday.'  Unwillingly he left the Asramam.  Thereafter, he came to the Asramam as often as he
could get leave.

While Sri Nagarajan was employed at Sattur from 1955 to 1958, he organized a Ramana Mandali where Bhagavan's songs
like The Marital Garland of Letters were sung and devotees meditated everyday.  Talks were given periodically at this Mandali
- Bhagavan's Jayanti and Aradhana were also celebrated in a fitting manner. Sri Nagarajan also established a school named
Sri Ramana Vidya Mandiram Elementary School at Sattur in memory of Sri Bhagavan

After holding several posts in the firm of Burmah Shell, Nagarajan has now retired. Since then, he has lived for sometime
in Tambaram and later joined the Asramam to render his service.

M.S. Nagarajan - Silent Power.

Arunachala Siva.     
                         

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1178
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #245 on: August 19, 2013, 06:58:17 AM »
Sunramanian Sir

Very nice story about devotee Nagarajan
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #246 on: August 19, 2013, 01:19:24 PM »

It was the custom of people. when they were proposing to go somewhere, first to obtain Sri Bhagavan's permission,
but the way this was done usually a farce.  They could come into the Hall, prostrate and say, 'I am going to Madras,'
or wherever it was they intended to go.  Sri Bhagavan would just say, 'Yes' or sometimes just keep quiet. Then the
devotees would cheerfully leave, saying he had taken Bhagavan's permission.  If you made a positive statement to
Bhagavan, He would accept it as such.  If you said, 'I am going to eat some meat', Bhagavan would just nod,
He accepted your statement, had heard what you said and understood.   But it did not anyway mean that He approved.
But if, instead, you positively asked permission, that was a different thing.  He might give permission or keep quiet. If
He kept quiet, surely it could not be interpreted as permission.

One evening, I asked permission to go to Pondicherry. Bhagavan asked, 'Why?' I replied that I was having trouble with
one of my teeth and wanted to consult the dentist.  As He kept quiet I did nothing.  A few days later, He said to me, 'I
thought you were going to Pondicherry and you are still here.'  I replied, 'But you never gave me leave.'  Bhagavan
kept quiet. It turned out that my trouble righted itself, something had jammed against the gum, this came loose and there
was no longer any need for a dentist.  A few months later, I again had trouble, this time with another tooth.  On asking
permission, and telling Bhagavan the reason why I wanted to go, He immediately said, 'Yes, go!.  This time the journey
did prove necessary.

Major Chadwick.

Arunachala Siva.     
     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #247 on: August 19, 2013, 02:54:02 PM »

Three years ago, the sad news of the departure from the physical body of Bhagavan Sri Ramana Maharshi came to me and
his other devotees scattered throughout the world. I do not wish to praise or compare that great Being at whose feet the
Almighty allowed me to abide.

For how could we, from our lower level of consciousness describe exactly this Being whose mission was to give us something
of His infinite light?  And for adequate assessing of His greatness, one must at least be on the same level of spiritual glory.
All that I can do is to try to convey, what I found in my own heart, when I received news of His departure.

The light from those luminous eyes of Sri Bhagavan, was ever engraved on my memory when leaving the Asramam. And now
the account of His death, lies before me.  Does it mean that those eyes cannot any more radiate their silent initiation?
That light of eternity has been really extinguished?  That would be ridiculous. I know this light is not a material one, though
it was conveyed through a material body.  This is a mystery but not a paradox.  I found in my heart no urge to discover that
mystery through the mind.  I feel that the fact was so, even though unexplainable by the thinking process.  So His death
did not deprive me of His reality.

I was sitting quietly, as in preparation for meditation.  But this time, the usual process was changed.  Perhaps He saw that
the human heart, not yet free from all its weaknesses, needs some consolation.  And then, instead of a void, the well known
and beloved picture arose before me.

There were most mysterious and inspiring evenings at the Asramam, when the beautiful hymn 'In praise of the Lord of the
Universe' (Five Hymns on Arunachala) was sung in the Hall. Sri Bhagavan evidently loved the hymn for there would appear a
peculiar expression of other than human beatitude and delight on His face.  I felt that the hearts of those who were present
in that blissful hour of evening contemplation were deeply attuned to it.  Perhaps His penetrating inner sight saw the beneficial
process in it, and His silent blessing was the answer.  How can we fathom what is unfathomable?  And now I experienced once
again, as with all those others who were present, the same beautiful melody heard before with my outer ears.  It was as if
I reviewed a film.  There was no sadness anymore, Could it be otherwise?  The true legacy of the Master, could never be less than
joy this sublime and silent joy of Being, untroubled by the waves of the surrounding illusory world or maya.  This was His peace
which He bequeathed to us. 

Later, letters came from devotees from other continents. My distant friends gave their own accounts of how the tragic news
affected them,  They tried their best to console themselves and me, saying that the physical departure of the Master could
not break our spiritual link with Him. And yet the ink in the last paragraphs of such letters was often blurred as from fallen tears.

It is said that love was the force that created the Universe.  Perhaps it is.  But to me the force of such unselfish love as His,
is just that power that purifies our hearts, when all other methods prove useless.  No occult training nor any other method
can give the disciple the true peace which the Master gives.

Sri Maharshi was a center of love as this, to His disciples.  He left us His love and where else in the world could be found a
purifying power such as this to bring peace to our hearts?

The anniversaries of the Mahasamadhi of Sri Bhagavan will come one after another and one year will see the last one for
me on this earth.  But at the last moment He will be with me, as with everyone of you, who knew Him, if you keep to the end
of His legacy of love.

Mouni Sadhu - Silent Power.

Arunachala Siva.                   
     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #248 on: August 20, 2013, 10:32:55 AM »

My servant's father was ill in Malabar and the man wanted to go and see him.  As it would have been awkward for me to
remain in the Asramam without him, I told him I too would go and visit a sick friend at the same time, if he could get me
Sri Bhagavan's permission.  We had a gate at the back of my hut which led into Palakottu, the garden at the side of the
Asramam, this gate was usually kept locked. Occasionally, we succeeded in getting Sri Bhagavan to come back that way
and visit my room when He returned from His midday stroll in that direction. My man went that way to meet Sri Bhagavan
and explained everything to Him and asked leave for us both to go.  This Bhagavan granted. But the man said that was
not enough, for unless He came and told me Himself, I would never go. So he managed to entice Bhagavan through the
gate to my room. Sri Bhagavan told me, 'Raman wants to go and see his father.'  'Yes', I replied, but made no comment.
Just as He was leaving He turned to me and said 'Yes, go to 'Varkala, it will be cooler there.'

Thus He gave me permission to go with Ramana also to Varkala.

Major Chadwick,

Arunachala 'Siva.           

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #249 on: August 20, 2013, 10:56:42 AM »

I had seen Bhagavan's pictures and heard about Him, but was not particularly drawn to Him until 1975,  One afternoon,
in 'September of that year, in a busy street in an American city, I saw a man waking ahead of me with a bag on his back
in which the Sanskrit AUM was embroidered.  Prompted to talk to this man, I invited him to a have a cup of tea in a nearby
restaurant. I asked him how it happened that his bag bore the Sanskrit word AUM. He opened the bag and took out the book
Talks with Sri Ramana Maharshi and a few other books about the Maharshi.  We talked for a while and this north American told
me, 'I was an ordinary person like the rest here in this country.  I had a job and a good income, a car and friends and relatives.
Everything was OK but I was worried about my possessions stolen and I had to make sure that my apartment was properly
locked. I was worried all the time about losing my possessions.  Somehow I got some books about Sri Bhagavan and read them
and then things started changing.  Now this bag is all I have. I do not have a place I call mine.  I do not have a job.  If I need
money I work for a few hours or for a day, and what I earn could get a meal with no questions asked.  All the time I spend
reading this books about Sri Bhagavan.  I keep reading them again and again, but each time, I learn something new.'

It was this strange encounter with an unknown person in a city far away from Arunachala, who gave up all possessions except
the bag on his back, that prompted me to make a trip to Sri Bhagavan's Asramam. We reached the Asramam around 3.30 p.m.
on the 25th anniversary of Mahanirvana.  Putting our bedding and luggage in a room and getting a copy of the Asramam
schedule, we went up the Hill to Skandasramam, drank the spring water, spent a few minutes in the room and returned to
the Asramam in time for the evening meal.  During our 1979, visit, my daughter, looking at Bhagavan's picture  in the Old Hall
and said to her mother, 'Amma I saw the light in those eyes.'

In April of 1982, I was planning to visit India to bring my family back to U.S. to join me. In the same city where I met the strange
person, who gave up all possessions, except the bag on his back, circumstances brought me into contact with another American
just a couple of days before, I start my trip to India, wanted to me to go to Tiruvannamalai and meet his friends (whom he named)
in the Asramam!

This encounter with a total stranger was for me a blessing and a welcome to this home by Bhagavan Himself.  Since the
first trip in 1976, Sri Bhagavan made it possible for me to come to His feet no less than 6 times.  Not only that, he made it
possible to go to Madurai and spend some time in the spot where He had His realization.  What I was at the time of my first
trip and what I am now, only I know and He knows.  At present, I am far, far away, physically, but again and again He makes
His presence felt in innumerable ways. HE  IS EVERYWHERE.

S.G. Devaraj = Silent Power.

Arunachala Siva.
     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #250 on: August 21, 2013, 10:46:02 AM »


On another occasion He gave me a direct order. Chinna Swamy, the Asramam Manager, brother of Bhagavan, had an old
police gun. But this he laid great store, he was convinced that the mere possession of it would be enough to scare away
all the thieves and dacoits of whom he was mortally afraid.  To get a licence for this gun he had used my name, The weapon
I imagine was certainly useless and would probably have exploded if ever fired,  but there was no ammunition so there was no
fear of that.  Anyhow Chinna Swamy wanted me to keep the thing  and be official executioner but I refused. I said that I had left
the Army years ago, was a Sadhu and had no intention of handling fire arms now. But he was most persistent. He sent a number
of people to my room to persuade me and every time he saw he he would bring up the subject.  Eventually, in desperation,
I said we would consult  Bhagavan.  Chinna Swamy did not take to this idea at all. He was always in awe of Bhagavan and never
approached Him personally if he could help it.  In this case, he thought that he might get a rap for even suggesting it.  However,
he had to give way in the end.  So one evening I went up to the Hill and met Bhagavan returning from His evening stroll.  I
explained everything to Him and asked Him what I should do.

'Can you not keep it on a shelf in your room?' He asked. 'Of course,' I replied. 'Then do that', He ordered.  When Chinna Swamy
heard the result of interview he would never believe it.  Bhagavan never gave orders or directions in that way, Chinna Swamy
affirmed. But as he had sent someone with me to keep an eye on me, and this person affirmed it, he had no choice but to admit
the truth of what I had said.  But the gun was never needed or handled and the only time, it was touched after this was some
years later, when it was surrendered to the police, as the Asramam had no further use for it.

Major Chadwick.

Arunachala 'Siva.                 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #251 on: August 21, 2013, 11:41:41 AM »

Bhagavan Sri Ramana is personally present here.  To demand proof is like wanting proof that the Sun is shining overhead.
His presence is known or 'seen' by those with eyes to see.  For others even a positive proof would be useless.

If a few phenomenal incidents are cited to prove His personal presence here, the logical mind may well dismiss them all as
too fantastic or merely imagination.  A man of faith could accept facts on hearing them, but would that instill conviction of
Sri Ramana's presence as a living Reality.

For those who come to visit Sri Ramanasramam, I would like to offer my advice.  Please do not come like a tourist merely
with an idea that you are going to sight -- see an Asramam.  Even if it bears the name of one of the greatest Rishis of modern
times. Don't go through ritual of offering prayers and puja at various shrines, receiving prasadam and vihuti only to go back
satisfied that you have 'done' with another holy place. 

Of course, visiting holy places does have great effect.  But that in itself is not enough.  It may be enough for the uninitiated.
But seekers of the Truth require a sense of holy presence, such as can be experienced at Sri  Ramanasramam. It is a fact
that Sri Bhagavan is here.

Towards the end of His bodily manifestation, He said,  "They say that I am going. But where can I go? I am here."

Once when someone wrote a booklet criticizing Sri Ramanasramam, Sri Bhagavan remarked that the author had done a great
service to the cause of Truth.   When asked for an explanation, He said that this book would keep away the insincere and
superficial people and only the sincere Truth seekers would continue to come.  In the same way, the Maharshi Himself has
done a great service to the cause of Truth by withdrawing Himself from the physical plane.  He has made Himself unavailable
to the worldly eye, while to the seeker with spiritual sight His living presence is very much here.

Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya!

-Swatantra - Silent Power.

Arunachala Siva.l               

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #252 on: August 22, 2013, 10:30:55 AM »

People often complained that caste was observed in the Asramam dining room, and why did Bhagavan permit it when He
himself was  beyond caste?

The dining room was divided into two by a screen which extended almost the whole breadth of the room.  Bhagavan sat in
the opening at right angles to the screen and so was visible on both sides.  On one side of the screen sat the Brahmins and
on the other side the rest.  Many people used to complain about this and especially at Bhagavan allowing such things, for
was He not beyond all caste?  Yes, certainly He was, and that was why He took His meal with both sides.

'But why does He allow it?' people asked.

Not only did He allow it but insisted on it.

Brahmins would come to the Asramam, say that with Bhagavan all were equal and sit down on the non-Brahmin side of
the screen.  But Bhagavan would object.  (It happened in the case of brother of Viswanatha Swmi, who was a staunch
Congressman). 

'Do you eat with non-Brahmins in your own home?' He would ask.

'No. But with Bhagavan it is different', they would answer.

'So you want to use Bhagavan as an excuse for breaking your caste rules?' Bhagavan would ask. 'If you do not observe
caste outside, there is no objection to your doing the same here. But you are not going to use Bhagavan as an excuse
for doing something which you consider at home to be wrong.'

Major Chadwick.

Arunachala Siva.       
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #253 on: August 22, 2013, 10:57:33 AM »

It was at the end of 1944, that I first heard about Bhagavan Ramana Maharshi.  I was sitting with a religious teacher,
when a visitor said: 'Maharshi is Mount Everest and other mere hillocks.'  Since then I had persistent urge to have darshan
of Sri Bhagavan. 

In the summer of 1946, when I was sitting in the presence of Paramsant Mahatma Raghuber Dayal, a Sufi Saint, a fellow
devotee who had been to Tiruvannamalai began to speak about Sri Bhagavan, the Asramam and his experiences during
his stay there.  Chachaji (as we used to call the saint) who had listened attentively to his devotee's narration spoke very
highly about Sri Bhagavan.  This only strengthened my desire to have His darsan. Bur I did not get the opportunity for it
-- one hindrance or another always came in my way.

Early in April 1950, when I was planning to go to Arunachala, my younger brother, Sri Jagatnarayan, told me that he along
with a friend was to leave for Tiruvannamalai the same evening.  To me this was a bolt from the blue, as we both could not
leave the station simultaneously.  I could not speak out my mind, and  he left for Tiruvannamalai.  He was fortunate to have
Sri Bhagavan's darsan -- standing in the queue.  He stayed there for a few days and on the return journey somewhere near
Nagpur, got the information that Sri Bhagavan had shed the mortal coil.

My younger brother again went to Sri Ramanasramam in 1956.  On hearing from him about the Asramam, the longing to visit
the Asramam was aroused afresh.

It was late 1957, Sri Bhagavan has been graciously pleased to call us to His Shrine of Grace practically every year.

An accident that occurred at Allahabad Railway Station on the morning of January 23, 1972, is worth recording.

With my younger son, his wife and one my grandsons, I was coming to Kanpur from Allahabad by Howrah- Kalka Mail.
After locating our berths, I was talking on the platform with people who had come to see us off.  I could not hear the
whistle of the electric engine and the train began to move.  I caught hold of the handle of the compartment to get into
it.  But I lost the grip and fell on the track.  In he meantime, the train had gathered momentum.  When my son, who was
at the other door of the compartment, inquired about me, a fellow passenger told him that he saw an old man falling down
while trying to get into the compartment.  My son immediately pulled the chain, but the train stopped only two furlongs away.

As soon as I fell on the track, I saw the face of Sri Bhagavan repeating like a mantra, 'Don't lift the head'.  Where I was on
the track I cannot say.  But I saw the wheels moving faster and the faster.

When the entire train had moved beyond the place where I was, I got up, though my head my head and left eye brow
were badly wounded, so much so that my woolen coat had become drenched.  The guard who was on charge of the
train said that eight bogeys had passed over me and that it was a miracle that I had escaped death.   It was all His
benign Grace that He saved this body, for  what purpose is known to Him only.  For the first few days after the wounds
had been stitched  and I was in great agony and pain, I was kept under sedation  but I felt Sri Bhagavan sitting by my
side and at times moving His hands over the wound that had been stitched.

My cap and spectacles that had fallen on the track were all received by my people without any damage whatsoever.  The
same glasses and the same frame I used for years thereafter.

May this head remain at His Lotus Feet for the rest of my days on the earth.


Satya Narayan Tandon - Silent Power.                                 
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Our Bhagavan-Stories
« Reply #254 on: August 23, 2013, 10:53:39 AM »
Bhagavan would never eat during an eclipse of the sun or moon, a custom that still continues in the Asramam, where food may
only be cooked after the eclipse is finished.  He told me that the stomach did not digest while the eclipse was proceeding and
so it was bad for the health to eat at that time.  However, He did not take the ritual bath at the beginning and end of an eclipse
as is usual with orthodox Brahmin.

He was most dainty in His movements and to watch Him eat was a pleasure.  He always left His leaf so clean that it appeared
as if it had not been used.  Eating neatly in Indian fashion is an art in itself and at this Bhagavan was past master.

He was always scrupulously clean and His body gave off a faint perfume, though He never used any scented soap.  At one
time, He had used snuff but had given it up before I joined the Asramam. He used to chew betel regularly just after meals,
and before He went for His stroll on the Hill.  He would thoroughly wash out His mouth immediately afterwards.  There was
never a stain on His lips and He chewed only for a few minutes, and then purely as digestive.

One morning, Bhagavan was about to go out and was only waiting for the attendant to give Him the betel which was always
placed by His side when it was time for His walk.  For some reason the attendant did not do it, everybody in the Hall was
waiting expectantly but could do nothing about it as the management did not allow anybody to attend on Bhagavan except
those who had been specially detailed.  Eventually Bhagavan got up and left the Hall without it.  From that day on, He never
chewed again.  He would not cause inconvenience to anybody, even the attendant whose duty it was to look after such things,
nor would He be bound by any habit.  We were all sad at this mishap, as everybody felt that the betel did help the body to bear
its pain. But what did the health of the body matter, He would say, 'The body itself is the worst sickness.'

Major Chadwick.

Arunachala Siva.                 
« Last Edit: August 23, 2013, 11:07:28 AM by Subramanian.R »