Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 203350 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1425 on: November 04, 2015, 11:46:37 AM »
54. 3: VaNNam: The Nature of Siva:


இருளென் பதுவுமன்றி யொளியென் பதுவுமன்றி
  எவையுந் தனுளடங்க-ஒருமுத லாகும்
    உளதென் பதுவுமன்றி இலதென் பதுவுமன்றி
      உலகந் தொழவிருந்த அயன்முத லோர்கள்
எவருங் கவலைகொண்டு சமயங் களில்விழுந்து
  சுழலும் பொழுதிரங்கி-யருள்செயு மாறு
      கூறரியசக மாயையறவே,


Neither Real It is;
Nor Unreal It is;
Adored by worlds all It is;
When Brahma and the rest
Losing their wits
Fell into faiths and whirled,
They in repentance begged of Grace
For the indescribable world Maya
To be dispelled;
From out of the mass of knowledge
That is Self-discarding,
Arose the Knowledge True as one;

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 12:18:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1426 on: November 04, 2015, 11:52:15 AM »
54. 4: VaNNam: The Nature of Siva.

எனதென் பதையிகழ்ந்த அறிவின் திரளினின்றும்
   அறிவொன் றெனவிளங்கும் உபயம தாக
      அறியுந் தரமுமன்று பிறியுந் தரமுமன்று
         அசரஞ் சரமிரண்டின் ஒருபடியாகி
எதுசந் ததநிறைந்த தெதுசிந் தனைஇறந்த
   தெதுமங் களசுபங்கொள்-சுகவடி வாகும்
      யாதுபரமதை நாடியறிநீ, 1/2


Comprehensible It is not, as Two;
Divisible It is not into parts;
Alike It is in movables and immovables;
That which fills Eternity;
That which surpasses Thought;
That which is the Auspicious,
That which is the Bliss-embodied
That Supreme Being
Do thou seek and know.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 12:32:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1427 on: November 04, 2015, 12:05:45 PM »
54.5: VaNNam:  The Nature of Siva:


பருவங் குலவுகின்ற மடமங் கையர்தொடங்கு
  கபடந் தனில்விழுந்து-கெடுநினை வாகி
     வலையின் புடைமறிந்த மறியென் றவசமுண்டு
       வசனந் திரமுமின்றி-அவரித ழுறல்
பருகுந் தொழிலிணங்கி இரவும் பகலும்இன்சொல்
  பருகும் படிதுணிந்து-குழலழ காக
     மாலைவகைபல சூடியுடனே,

Falling precipitous
Into the evils of youthful maiden,
Filled with vicious thoughts,
Fainting like the trapped deer
Losing firmness of speech;
And getting into the business
Of drinking the nectar of their mouths;
And listening to their sweet speech day in and day out;
And bedecking their tresses with far lands diverse,
Buzzing like striped bees
Around the lotus of their breasts,
Exulting in the tinkling music of their anklets
Listening to it in earful cadences
The nostrils inhaling the fragrance of the fine
turmeric cosmetics,
Kissing their feet and bearing them on the head
- Thus in deep passion steeped;
Alternating between confusion and clarity
Forgetting the heavenly goal entire;
The tidal waves of Love-God swelling;

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 12:34:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1428 on: November 04, 2015, 12:06:52 PM »
54.6: VaNNam: The Nature of Siva:


பதுமந் தனைஇசைந்த முலையென் றதையுகந்து
   வரிவண்டெனவுழன்று-கலிலென வாடுஞ்
      சிறுகிண் கிணிசிலம்பு புனைதண் டைகள்முழங்கும்
         ஒலிநன் றெனமகிழ்ந்து-செவிகொள நாசி
பசுமஞ் சளின்வியந்த மணமுந் திடமுகந்து
  பவமுஞ் சிடவிறைஞ்சி-வரிசையினூடு
     காலில் மிசைமுடி சூடிமயலாய், 3/4


Encompassing the "love-wound",
Exciting it full with fingering
And saying "Sweet indeed is this coition"
And in the acts of pleasure swooning;
Thus in the love act daily waxing;

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 12:37:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1429 on: November 04, 2015, 12:07:53 PM »
54.7: VaNNam:  The Nature of Siva:

மருளுந் தெருளும்வந்து கதியென் பதைமறந்து
   மதனன் சலதி பொங்க-இரணம தான
      அளிபுண் தனைவளைந்து விரல்கொண் டுறவளைந்து
          சுரதஞ் சுகமிதென்று-பரவச மாகி
மருவுந் தொழில்மிகுந்து தினமும்விஞ்சி
  வளரும் பிறைகுறைந்த படிமதி சோர
     வானரமதென மேனிதிரையாய்,
« Last Edit: November 04, 2015, 12:38:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1430 on: November 04, 2015, 12:26:13 PM »
54.8: VaNNam: The Nature of Siva:

வயதும் படஎழுந்து பிணியுந் திமிதிமென்று
  வரவுஞ் செயலழிந்துள்-இருமலு மாகி
     அனமுஞ் செலுதலின்றி விழியுஞ் சுடர்களின்று
        முகமுங் களைகளின்று-சரியென நாடி
மனையின் புறவிருந்த இனமுங் குலைகுலைந்து
  கலகஞ் செயஇருண்ட-யமன்வரும் வேளை
     ஏதுதுணைபழி காரமனமே. 1

While the dazzle of the countenance like the moon waning;
And unto a monkey's the body in wrinkles growing;
Aging fast, disease rapid invading
Inaction setting in,
Cough persisting, intake of food diminishing;
Eyes their luster losing;
Countenance its gleam fading,
The kith and kin outside the house
In revolt shouting;

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 12:40:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1431 on: November 04, 2015, 12:43:22 PM »
55. Ahaval: A Long Poem praising Siva:

55. அகவல்

திருவருள் ஞானஞ் சிறந்தருள் கொழிக்குங்
குருவடி வான குறைவிலா நிறைவே
நின்ற ஒன்றே நின்மல வடிவே
குன்றாப் பொருளே குணப்பெருங் கடலே
ஆதியும் அந்தமும் ஆனந்த மயமாஞ்
சோதியே சத்தே தொலைவிலா முதலே
சீர்மலி தெய்வத் திருவரு ளதனால்
பார்முத லண்டப் பரப்பெலாம் நிறுவி
அண்டசம் முதலாம் எண்தரு நால்வகை
ஏழு பிறவியில் தாழா தோங்கும்
அனந்த யோனியில் இனம்பெற மல்க
அணுமுத லசல மான ஆக்கையுங்
கணமுத லளவிற் கற்ப காலமுங்
கன்மப் பகுதித் தொன்மைக் கீடா
இமைப்பொழு தேனுந் தமக்கென அறிவிலா
ஏழை உயிர்த்திரள வாழ அமைத்தனை
எவ்வுடல் எடுத்தார் அவ்வுடல் வாழ்க்கை
இன்ப மெனவே துன்ப மிலையெனப்
பிரியா வண்ணம் உரிமையின் வளர்க்க
ஆதர வாகக் காதலும் அமைத்திட்
டூக மின்றியே தேகம் நானென
அறிவு போலறி யாமை இயக்கிக்
காலமுங் கன்மமுங் கட்டுங் காட்டியே
மேலும் நரகமும் மேதகு சுவர்க்கமும்
மாலற வகுத்தனை ஏலும் வண்ணம்
அமையாக் காதலிற் சமய கோடி
அறம்பொரு ளாதி திறம்படு நிலையில்
குருவா யுணர்த்தி யொருவர்போ லனைவருந்
தத்தம் நிலையே முத்தி முடிவென
வாத தர்க்கமும் போத நூல்களும்
நிறைவிற் காட்டியே குறைவின்றி வயங்க
அங்கங்கு நின்றனை எங்கு மாகிச்
சமயா தீதத் தன்மை யாகி
இமையோர் முதலிய யாவரும் முனிவருந்
தம்மைக் கொடுத்திட்டெம்மை யாளென
ஏசற் றிருக்க மாசற்ற ஞான
நலமும் காட்டினை ஞானமி லேற்கு
நிலையுங் காட்டுதல் நின்னருட் கடனே.

Form It hath none;
Formlessness It hath none;
Interior It hath none;
Exterior It hath none.
Deviation from Order It hath none;
Attributes it hath none;
Qualities It hath none;
Fullness It hath none;
Fractionality It hath none;
- One It is - thus the scriptures say.

Pure It is;
Spacious It is;
Lofty It is;
The Life in Jnana Void It is;
The precious Prize sought after
By men of spiritual Knowledge It is;
To end in smoke, fire - consumed, It is not;
Destroyed in water immersed, It is not;
Wafted by wind and tossed into motion, It is not;
Killed in fight, It is not;
Of one unchanging nature It is.

Neither as 'he', nor as 'she', nor as 'it'
It is;
It moves in beauty;
None knowing Its state real.
Neither is It darkness;
Nor is It light;
All within It art contained;
The Primal One It is;

Neither Real It is;
Nor Unreal It is;
Adored by worlds all It is;
When Brahma and the rest
Losing their wits
Fell into faiths and whirled,
They in repentance begged of Grace
For the indescribable world Maya
To be dispelled;
From out of the mass of knowledge
That is Self-discarding,
Arose the Knowledge True as one;

Comprehensible It is not, as Two;
Divisible It is not into parts;
Alike It is in movables and immovables;
That which fills Eternity;
That which surpasses Thought;
That which is the Auspicious,
That which is the Bliss-embodied
That Supreme Being
Do thou seek and know.

Falling precipitous
Into the evils of youthful maiden,
Filled with vicious thoughts,
Fainting like the trapped deer
Losing firmness of speech;
And getting into the business
Of drinking the nectar of their mouths;
And listening to their sweet speech day in and day out;
And bedecking their tresses with far lands diverse,
Buzzing like striped bees
Around the lotus of their breasts,
Exulting in the tinkling music of their anklets
Listening to it in earfull cadences
The nostrils inhaling the fragrance of the fine
turmeric cosmetics,
Kissing their feet and bearing them on the head
- Thus in deep passion steeped;
Alternating between confusion and clarity
Forgetting the heavenly goal entire;
The tidal waves of Love-God swelling;

Encompassing the "love-wound",
Exciting it full with fingering
And saying "Sweet indeed is this coition"
And in the acts of pleasure swooning;
Thus in the love act daily waxing;

While the dazzle of the countenance like the moon waning;
And unto a monkey's the body in wrinkles growing;
Aging fast, disease rapid invading
Inaction setting in,
Cough persisting, intake of food diminishing;
Eyes their luster losing;
Countenance its gleam fading,
The kith and kin outside the house
In revolt shouting;

And thus,
When the Dark Death arrives,
Who Thine is Thy Refuge, O Heart!

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 12:46:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1432 on: November 04, 2015, 12:48:13 PM »
56. Ananda Kalippu - Happiness in Ananda:56.  ஆனந்தக்களிப்பு

ஆதி அனாதியு மாகி - எனக்
      கானந்த மாயறி வாய்நின்றி லங்குஞ்
சோதி மவுனியாய்த் தோன்றி-அவன்
      சொல்லாத வார்த்தையைச் சொன்னாண்டி தோழி-சங்கர 1.

சொன்னசொல்  லேதென்றுசொல்வேன்-என்னைச்
      சூதாய்த் தனிக்கவே சும்மா இருத்தி
முன்னிலை ஏது மில்லாதே-சுக
      முற்றச்செய் தேஎனைப் பற்றிக்கொண் டாண்டி-சங்கர 2.

பற்றிய பற்றற உள்ளே-தன்னைப்
      பற்றச் சொன் னான்பற்றிப் பார்த்த இடத்தே
பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் - சற்றும்
      பேசாத காரியம் பேசினான் தோழி-சங்கர 3.
 
பேசா இடும்பைகள் பேசிச்-சுத்தப்
      பேயங்க மாகிப் பிதற்றித் திரிந்தேன்
ஆசா பிசாசைத் துரத்தி-ஐயன்
      அடியிணைக் கீழே அடக்கிக்கொண் டாண்டி-சங்கர 4.

அடக்கிப் புலனைப் பிரித்தே-அவ
      னாகிய மேனியில் அன்பை வளர்த்தேன்
மடக்கிக்கொண் டான்என்னைத் தன்னுள்-சற்றும்
      வாய்பேசா வண்ணம் மரபுஞ்செய் தாண்டி-சங்கர 5.

மரபைக் கெடுத்தனன் கெட்டேன் - இத்தை
      வாய்விட்டுச் சொல்லிடின் வாழ்வெனக் கில்லை
கரவு புருஷனும் அல்லன் - என்னைக்
      காக்குந் தலைமைக் கடவுள்காண் மின்னே-சங்கர 6.

கடலின் மடைவிண்ட தென்ன - இரு
      கண்களும் ஆனந்தக் கண்ணீர் சொரிய
உடலும் புளகித மாக - என
      துள்ளமுருக உபாயஞ்செய் தாண்டி - சங்கர 7.

உள்ளது மில்லது மாய்முன் - உற்ற
      உணர்வது வாயுன் னுளங்கண்ட தெல்லாந்
தள்ளெனச் சொல்லிஎன் ஐயன் - என்னைத்
      தானாக்கிக் கொண்ட சமர்த்தைப்பார் தோழி - சங்கர 8.

பாராதி பூதநீ யல்லை-உன்னிப்
      பாரிந் திரியங் கரணநீ யல்லை
ஆராய் உணர்வுநீ என்றான் -ஐயன்
      அன்பாய் உரைத்த சொல் லானந்தந் தோழி - சங்கர 9.

அன்பருக் கன்பான மெய்யன் - ஐயன்
      ஆனந்த மோனன் அருட்குரு நாதன்
தன்பாதஞ் சென்னியில் வைத்தான் - என்னைத்
      தானறிந் தேன்மனந் தானிறந் தேனே - சங்கர 10.

இறப்பும் பிறப்பும் பொருந்த - எனக்
      கெவ்வணம் வந்ததென் றெண்ணியான் பார்க்கில்
மறப்பும் நினைப்புமாய் நின்ற - வஞ்ச
      மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது தோழி - சங்கர 11.

மனதேகல் லாலெனக் கன்றோ - தெய்வ
      மவுன குருவாகி வந்துகை காட்டி
எனதாம் பணியற மாற்றி - அவன்
      இன்னருள் வெள்ளத் திருத்திவைத் தாண்டி - சங்கர 12.

அருளால் எவையும்பார் என்றான் - அத்தை
      அறியாதே சுட்டிஎன் அறிவாலே பார்த்தேன்
இருளான பொருள்கண்ட தல்லால்-கண்ட
      என்னையுங் கண்டிலன் என்னேடி தோழி - சங்கர 13.

என்னையுந் தன்னையும் வேறா - உள்ளத்
      தெண்ணாத வண்ணம் இரண்டற நிற்கச்
சொன்னது மோஒரு சொல்லே-அந்தச்
      சொல்லால் விளைந்த சுகத்தைஎன் சொல்வேன் - சங்கர 14.

விளையுஞ் சிவானந்த பூமி - அந்த
      வெட்ட வெளிநண்ணித் துட்ட இருளாங்
களையைக் களைந்துபின் பார்த்தேன் - ஐயன்
      களையன்றி வேறொன்றுங் கண்டிலன் தோழி - சங்கர 15.

கண்டார் நகைப்புயிர் வாழ்க்கை - இரு
      கண்காண நீங்கவுங் கண்டோந் துயில்தான்
கொண்டார்போற் போனாலும் போகும் - இதிற்
      குணமேது நலமேது கூறாய்நீ தோழி - சங்கர 16.

நலமேதும் அறியாத என்னைச் - சுத்த
      நாதாந்த மோனமாம் நாட்டந்தந் தேசஞ்
சலமேதும் இல்லாமல் எல்லாம் - வல்லான்
      தாளால்என் தலைமீது தாக்கினான் தோழி - சங்கர 17.

தாக்குநல் லானந்த சோதி - அணு
      தன்னிற் சிறிய எனைத்தன் னருளாற்
போக்கு வரவற் றிருக்குஞ் - சுத்த
      பூரண மாக்கினான் புதுமைகாண் மின்னே - சங்கர 18.

ஆக்கி அளித்துத் துடைக்குந் - தொழில்
      அத்தனை வைத்துமெள் ளத்தனை யேனுந்
தாக்கற நிற்குஞ் சமர்த்தன் - உள்ள
      சாட்சியைச் சிந்திக்கத் தக்கது தோழி - சங்கர 19.

சிந்தை பிறந்ததும் ஆங்கே - அந்தச்
      சிந்தை இறந்து தெளிந்ததும் ஆங்கே
எந்த நிலைகளும் ஆங்கே - கண்ட
      யான்றான் இரண்டற் றிருந்தும் ஆங்கே - சங்கர 20.

ஆங்கென்றும் ஈங்கென்றும் உண்டோ - சச்சி
      தானந்த சோதி அகண்ட வடிவாய்
ஓங்கி நிறைந்தது கண்டால் - பின்னர்
      ஒன்றென் றிரண்டென் றுரைத்திட லாமோ - சங்கர 21.

என்றும் அழியும்இக் காயம் - இத்தை
      ஏதுக்கு மெய்யென் றிருந்தீர் உலகீர்
ஒன்றும் அறியாத நீரோ - யமன்
      ஓலை வந்தாற்சொல்ல உத்தரம் உண்டோ - சங்கர 22.

உண்டோ நமைப்போல வஞ்சர் மலம்
      ஊறித் ததும்பும் உடலைமெய் யென்று
கொண்டோ பிழைப்பதிங் கையோ - அருட்
      கோலத்தை மெய்யென்று கொள்ளவேண் டாவோ - சங்கர 23.

வேண்டா விருப்பும் வெறுப்பும் - அந்த
      வில்லங்கத் தாலே விளையும் சனனம்
ஆண்டான் உரைத்த படியே - சற்றும்
      அசையா திருந்துகொள் ளறிவாகி நெஞ்சே - சங்கர 24.

அறிவாரும் இல்லையோ ஐயோ - என்னை
      யாரென் றறியாத வங்கதே சத்தில்
வறிதேகா மத்தீயிற் சிக்கி - உள்ள
      வான்பொருள் தோற்கவோ வந்தேன்நான் தோழி - சங்கர 25.

வந்த வரவை மறந்து - மிக்க
      மாதர்பொன் பூமி மயக்கத்தில் ஆழும்
இந்த மயக்கை அறுக்க - எனக்
      கெந்தை மெய்ஞ்ஞான எழில்வாள் கொடுத்தான் - சங்கர 26.

வாளாருங் கண்ணியர் மோகம் - யம
      வாதைக் கனலை வளர்க்குமெய் என்றே
வேளா னவனுமெய் விட்டான் - என்னில்
      மிக்கோர் துறக்கை விதியன்றோ தோழி - சங்கர 27.

விதிக்கும் பிரபஞ்ச மெல்லாஞ் - சுத்த
      வெயில்மஞ்ச ளென்னவே வேதாக மங்கள்
மதிக்கும் அதனை மதியார் - அவர்
      மார்க்கந்துன் மார்க்கஞ்சன் மார்க்கமோ மானே - சங்கர 28.

துன்மார்க்க மாதர் மயக்கம் - மனத்
      தூயர்க்குப் பற்றாது சொன்னேன் சனகன்
தன்மார்க்க நீதிதிட் டாந்தம் - அவன்
      தானந்த மான சதானந்த னன்றோ-சங்கர 29.

அன்றென்றும் ஆமென்றும் உண்டோ - உனக்
      கானந்தம் வேண்டின் அறிவாகிச் சற்றே
நின்றால் தெரியும் எனவே - மறை
      நீதிஎம் மாதி நிகழ்த்தினான் தோழி - சங்கர 30.


He is the Beginning;
He is the Beginningless;
He is the Bliss;
He is the Knowledge
He is the Light;
As a Silent One He appeared;
And spoke a word unspeakable
O, Maid! (Chorus) *[1]

FootNotes:
[1] Chorus: Sankara, Sankara, Sambhu, Siva, Sankara, Sankara, Sankara, Sambhu)

***

What the word was
I will say;
In guile He called me apart,
And in impassivity made me sit;
And nothing whatever before me,
He enveloped me in Bliss Perfect,
And seized hold of me tight;
O, Maid! (Chorus)


***


Giving up desires within
That give self-attachment,
He asked me to clutch at Him tight;
And when I did so,
How will I speak what I got?
He spoke words hardly speakable ever;
O Maid! (Chorus).

***

Speaking evil words unspeakable,
I went about raving
Like a veritable devil's mate;
He the Lord drove away the devil of desire
And kept me guarded close under His Feet,
O Maid! (Chorus)

***

« Last Edit: November 04, 2015, 12:58:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1433 on: November 04, 2015, 12:59:26 PM »
56.  Ananda Kalippu  -  continued:Detaching myself from the senses,
I suppressed them,
And fostered my love
For the body that is He;
And lo! He contained me entire within Him;
And established the law that I should not speak.
(Chorus)

***


I broke the understanding
And I was ruined;
If I speak this out,
No more is there life for me;
A paramour He is not;
He is the Supreme God
That protects me,
O, My Pet! (Chorus)

***

Unto opening the flood-gates of the Ocean
My twin eyes streamed in tears of joy;
My body horripillated in ecstasy
And my heart melted in love of Him;
Towards such an end, He worked some trick.
(Chorus)


***

"Whatever your awareness knew,
Whatever your heart saw,
Truth and untruth,
Discard all"
Thus my Lord made me His own;
See, how clever my Lord is!
O, Maid! (Chorus)

***


My Lord, indeed, is dear unto His devotees
He is Truth embodied;
He is the Silent One of Bliss
He is the Gracious Master Guru;
He placed His Feet on my forehead;
I knew myself
And became dead to my mind. (Chorus)


Thou art not the earth
And the rest of elements;
Think sharp;
Thou art not the sense organs
Internal or external;
Thou art the Awareness
That inquires;
The loving words the Lord Said
Art Bliss indeed;
O, Maid! (Chorus)

***

When I think of it
How this birth and death came to me,
I realized,
It is all by this wily mayaic mind,
That alternates between remembering (1)
and forgetting (2)
(Chorus)

FootNotes:

[1] Sakala State

[2] Kevala State


***

Arunachala Siva.


Into my mind as the Wild Banyan Tree,
He came, the Silent Guru Divine;
And with His hand gesture (of Cin Mudra)
Erased my Karma entire;
And in the sweet Waters of His Grace;
He placed me;
O, Maid! (Chorus)

***

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 01:29:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1434 on: November 04, 2015, 01:08:37 PM »
56. Ananda Kalippuj -Contd.,

Into my mind as the Wild Banyan Tree,
He came, the Silent Guru Divine;
And with His hand gesture (of Cin Mudra)
Erased my Karma entire;
And in the sweet Waters of His Grace;
He placed me;
O, Maid! (Chorus).

***

"See thou through the eyes of Grace", He said;
Knowing not how to do it
I saw through my knowledge, differentiated;
And I saw nothing but darkness then;
Even I, the seer, was not seen to be;
How strange is all this!
O, Maid! (Chorus)

***


"Think not 'I' and 'Thou' as Two;
Stand as One in union inextricable"
All these, He said in One Word;
But how shall I describe the felicity
That was of that Word born?
(Chorus)

***


The fertile land of Sivananda Bliss
To that Vast Void I went;
There I uprooted the evil weed of dark ignorance
And then I looked round again;
I saw nothing else
But the Lord's beauty
O, Maid! (Chorus)

***

Laughable indeed is this life,
For those who see;
With our own eyes we saw people depart;
Even in sleep life may ebb away;
What use is there, what good is there in this?
Speak thee, O Maid!
(Chorus)

***

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 04, 2015, 01:29:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1435 on: November 04, 2015, 01:13:24 PM »
56. Ananda Kalippu -  contd.,

On me who knows good none,
He bestowed His glance
Of Nadanta Silentness Pure;
And all agitation ceasing,
The Omnipotent One placed
His Feet on my head and blessed,
O Maid! (Chorus)

***
He, the goodly Bliss-Light,
By His Grace He made me,
Who is smaller than atom,
Into the Perfection
That knows no birth and death
A miracle it is!
O Maid! (Chorus)

***

He creates, preserves and dissolves;
All these He doth; and yet stands unwearied;
What a doughty Being is He!
Thy heart is the witness;
Ask indeed of it to think;
O Maid! (Chorus)

***


There it was that thought was born;
There it was that thought died;
There it was that thought, purified, reawakened;
There it was I saw the states all;
There it was that I remained as one in Him.
(Chorus)

***

Is there anything as 'here' and 'there';
When the Light of Truth-Knowledge-Bliss
Rises to cosmic dimensions and fills everywhere;
Is there anything to say: 'One' and 'Two'?
(Chorus)


***

Any day will this body perish;
Why did thou hold it as real,
Ye Men of the world?
Can thou, who know so little,
Have the answer to Death's summons
When it doth arrive? (Chorus)

***

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 01:30:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1436 on: November 04, 2015, 01:19:12 PM »
56. Ananda Kalippu -contd.,


Are there any men
Of self-deception like up?
How can you hold this body real
When it is so full of impurities?
Should you not consider the Divine Form as real?
(Chorus)

***

Likes and dislikes arise
From that compulsive impediment (birth and death)
Life but shapes as the Creator Ordaines;
Be in total quietude, impassive,
Thy thoughts filled with Knowledge Supreme
(Chorus)

***

Is there no one to recognize me?
In the body-land where none knows me
Needless am I caught in the fire of lust,
To lose my possessions heavenly;
Is it for this I came?
O Maid! (Chorus)

***


Forgetting why I came,
I was caught total
In the allurement of women, gold and land;
To cut this glittering fetter asunder,
My Father granted me the Sword of Jnana True.
(Chorus)

***

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 01:30:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1437 on: November 04, 2015, 01:22:51 PM »
56.  Ananda Kalippu -contd.,

The lust for women of sword-sharp eyes
Will feed the fire of Death's ways in the body;
It is realizing the truth of this
That the God of Love himself gave up his body;
If so, is it not proper for the goodly men to renounce?
O Maid! (Chorus)

***

All the expansive world of matter created
Are unto the dew before the sun's rays pure;
Thus do the Vedas and Agamas firm hold;
Those who this respect are not of ways devious;
Will they ever be of the Path Righteous?
O, fawn-like Maid! (Chorus)

***

Is there any, 'no' and 'yes'?
If Bliss thou seek,
Stand awhile as Knowledge True;
Then wilt Thou know;
Thus did the scriptural truth
Our Primal One declare;
O Maid! (Chorus)

***
The allurements of evil women
Are not for the men of pure mind, I say;
The conduct of Janaka is an example high; (1)
Is he not the man in the enjoyment
Of Bliss Finale?
(Chorus)

FootNotes:

[1] Janaka was a kind of Mithila, who is said to have been detached in his ways of life, He was involved and uninvolved in day to day things of royal life.

***


Is there any, 'no' and 'yes'?
If Bliss thou seek,
Stand awhile as Knowledge True;
Then wilt Thou know;
Thus did the scriptural truth
Our Primal One declare;
O Maid! (Chorus)

***
Tayumana Swamigal - composition concluded.


***

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 01:35:19 PM by Subramanian.R »

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6559
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1438 on: March 19, 2016, 05:39:47 PM »

Unto the spinning top at the end of the cord
The Lord maketh everything dance.
Know that, heart!
And so stand desiring nothing,
But with faith in the act of His Divine Grace.
Then the path of the householder
And the path of the renunciate
alike elevated art.