Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 199537 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1410 on: November 03, 2015, 12:38:02 PM »
51.18:


பற்றினதைப் பற்றும்எந்தாய் பற்றுவிட்டாற் கேவலத்தில்
உற்றுவிடும் நெஞ்சம்உனை  ஒன்றிநிற்ப தெப்படியோ. 18.What it desires, it gets attached to;
If desire it abandons, it will to Kevala (1) reach;
Thus is this heart, O Father mine!
How then can I, united in Thee, ever stand?

FootNotes:
[1] Pre-biographical inert state.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2015, 12:39:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1411 on: November 03, 2015, 12:40:25 PM »
51.19:


ஒப்பிலா ஒன்றேநின் உண்மையொன்றுங் காட்டாமல்
பொய்ப்புவியை மெய்போற் புதுக்கிவைத்த தென்னேயோ. 19O, Peerless One!
Without showing thy Truth Real,
Thou glossed the false world
And showed it as real;
Why was this?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1412 on: November 03, 2015, 12:41:57 PM »
51.20:காலால் வழிதடவுங் காலத்தே கண்முளைத்தாற்
போலே எனதறிவிற் போந்தறிவாய் நில்லாயோ. 20.


As one who gropes his way by his feet,
Sudden gains eyesight;
Will Thou not enter my awareness
And there stand as the Awareness?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1413 on: November 03, 2015, 12:43:44 PM »
51.22:


தன்னரசு நாடாஞ் சடசால பூமிமிசை
என்னரசே என்னை இறையாக நாட்டினையோ. 21.


O My Lord,
Lord, indeed, thou made me
Of the sovereign land
That is alluring worldly grossness!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1414 on: November 03, 2015, 12:45:33 PM »
51.22:


திங்களமு தாநின் திருவாக்கை விட்டரசே
பொங்கு விடமனைய பொய்ந்நூல் புலம்புவனோ. 22.


Abandoning they Holy word
That is unto ambrosia from the moon
Will I be blabbering
False scriptures that are poison-like?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2015, 12:47:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1415 on: November 03, 2015, 12:47:08 PM »
51.23:


உன்னஉன்ன என்னைஎடுத் துள்விழுங்கு நின்நிறைவை
இன்னமின்னங் காணாமல் எந்தாய் சுழல்வேனோ. 23.Will I yet aimless wander
Seeing not thy Pervasiveness
Which, O Father mine!
Consume me, the more I think of Thee.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2015, 12:48:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1416 on: November 03, 2015, 12:49:24 PM »
51.24:


ஆரா அமுதனைய ஆனந்த வாரிஎன்பால்
தாராமல் ஐயாநீ தள்ளிவிட வந்ததென்னோ. 24.


Thou gave me not the Sea of Bliss
That is unto insatiable ambrosia;
O, Father mine,
Why did Thou think of keeping me out?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1417 on: November 03, 2015, 12:52:15 PM »
52:52. நின்றநிலை - The state of my present standing:


நின்றநிலை யேநிலையா வைத்தா னந்த
     நிலைதானே நிருவிகற்ப நிலையு மாகி
என்றுமழி யாதஇன்ப வெள்ளந் தேக்கி
     இருக்கஎனைத் தொடர்ந்துதொடர்ந் திழுக்கு மந்தோ.

இருக்காதி மறைமுடிவுஞ் சிவாகம மாதி
     இதயமுங்கை காட்டெனவே இதயத் துள்ளே
ஒருக்காலே யுணர்ந்தவர்கட் கெக்கா லுந்தான்
     ஒழியாத இன்பவெள்ளம் உலவா நிற்கும்.

கற்றதுங்கேட் டதுந்தானே ஏதுக் காகக்
     கடபடமென் றுருட்டுதற்கோ கல்லால் எம்மான்
குற்றமறக் கைகாட்டுங் கருத்தைக் கண்டு
     குணங்குறியற் றின்பநிட்டை கூட அன்றோ.


Fix me Thou
Firm in the stance that I am;
Make it the rapturous state
Of Undifferentiated Trance;
Flood me with the indestructible Waters of Bliss
So it may again and again draw me unto Thee.


The conclusions of Rig and other Vedas,
The heart of Sivagama and allied scriptures
Are but the divine hand-gestures of Cin Mudra;
In them who realized this but once in their heart
Will the Waters of Bliss forever well up.Why all this learning and listening!
Is it to bluff all around with loud-mouthed words?
Is it not to seek the Cin Mudra Truth
That my Lord under the Wild Banyan Tree
With His hand-gesture imparts?
And so resolve to be in Undifferentiated Trance
That neither form nor attribute cognises.Arunachala Siva.


« Last Edit: November 03, 2015, 12:55:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1418 on: November 04, 2015, 09:31:21 AM »
53.  PaadukinRa Panuval -


53. பாடுகின்ற பனுவல் -  The singing of verses:

பாடுகின்ற பனுவலோர்கள் தேடுகின்ற செல்வமே
நாடுகின்ற ஞானமன்றில் ஆடுகின்ற அழகனே. 1.


Thou, the Treasure,
That scripture-singers seek;
Thou, the Beauteous One
That dances in the arena of Knowledge Supreme!


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2015, 09:33:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1419 on: November 04, 2015, 09:34:40 AM »
PadukinRa Panuval:அத்தனென்ற நின்னையே பத்திசெய்து பனுவலால்
பித்தனின்று பேசவே வைத்ததென்ன வாரமே. 2.


Thou, who art the Father of all!
Why this love of Thine for me,
That I should adore Thee,
And like a frenzied praise Thee in Songs?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1420 on: November 04, 2015, 09:36:37 AM »
PadukinRa Panuval:சிந்தையன்பு சேரவே நைந்துநின்னை நாடினேன்
வந்துவந்து னின்பமே தந்திரங்கு தாணுவே. 3.With love brimming in my thought
I sought Thee, contrite of heart;
Come, Come, Thou O Siva
And in compassion grant Thy Bliss!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1421 on: November 04, 2015, 09:38:27 AM »
PadukinRa Panuval:


அண்டரண்டம் யாவுநீ கொண்டுநின்ற கோலமே
தொண்டர்கண்டு சொரிகணீர் கண்டநெஞ்சு கரையுமே. 4.


Thou art the universe beyond universe;
At the Form Thou hath assumed,
The eyes of Thy devotees stream in tears;
The hearts of those who have seen them
Melt in love.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1422 on: November 04, 2015, 09:40:11 AM »
PadukinRa Panuval:


அன்னைபோல அருள்மிகுத்து மன்னுஞான வரதனே
என்னையே எனக்களித்த நின்னையானும் நினைவனே. 5.


Tender as mother Thou art;
Bounteous art Thou
That grants undying Knowledge;
Indeed Thou granted me unto me;
Ever, ever will I think of Thee.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1423 on: November 04, 2015, 09:43:03 AM »
54. (1)  VaNNam: The Nature of Siva:


54. வண்ணம்

அருவென் பனவுமன்றி யுருவென் பனவுமின்றி
  அகமும் புறமுமின்றி-முறைபிறழாது
    குறியுங் குடிணமுமன்றி நிறைவுங் குறைவுமன்றி
      மறையொன் றெனவிளம்ப-விமலம தாகி
அசலம் பெறவுயர்ந்து விபுலம் பெறவளர்ந்து
  சபலஞ் சபலமென்றுள் அறிவினர் காண
    ஞானவெளியிடை மேவுமுயிராய், (1)


Form It hath none;
Formlessness It hath none;
Interior It hath none;
Exterior It hath none.
Deviation from Order It hath none;
Attributes it hath none;
Qualities It hath none;
Fullness It hath none;
Fractionality It hath none;
- One It is - thus the scriptures say.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 04, 2015, 12:12:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #1424 on: November 04, 2015, 09:58:21 AM »
54.(2):   VaNNam:  The Nature of Siva:


அனலொன் றிடவெரிந்து புகைமண் டிடுவதன்று
   புனலொன் றிடவமிழ்ந்து மடிவில தூதை
      சருவும் பொழுதுயர்ந்து சலனம் படுவதன்று
         சமர்கொண் டழிவதன்றோர்-இயல்பின தாகும்
அவனென் பதுவுமன்றி யவளென் பதுவுமன்றி
  யதுவென் பதுவுமன்றி-எழில்கொ டுலாவும்
    ஆருமிலையறி யாதபடியே, 1/4


Neither as 'he', nor as 'she', nor as 'it'
It is;
It moves in beauty;
None knowing Its state real.
Neither is It darkness;
Nor is It light;
All within It art contained;
The Primal One It is;


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 04, 2015, 12:15:11 PM by Subramanian.R »