Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 179703 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #300 on: September 26, 2015, 12:17:17 PM »
Verse 2 of Vambanen:  Tayumanavar:


குறைவிலா நிறைவாய் ஞானக் கோதிலா னந்த வெள்ளத்
துறையிலே படிந்து மூழ்கித் துளைந்துநான் தோன்றா வாறுள்
உறையிலே யுணர்த்தி மோன வொண்சுடர் வைவாள் தந்த
இறைவனே யுனைப்பி ரிந்திங் கிருக்கிலேன் இருக்கி லேனே. 2In fullness undiminished, immersed in the blemish-less water of Jnana,
And verily drowned there. and without allowing me to raise my head,
Imparting from deep within, Thou, Lord, granted the shining sword of silentness!
I will not live apart from Thee.  Never apart from Thee!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:19:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #301 on: September 26, 2015, 12:20:02 PM »
Verse 3 of Vambanen:  Tayumanavar:


இருநில மாதி நாதம் ஈறதாம் இவைக டந்த
பெருநில மாய தூய பேரொளிப் பிழம்பாய் நின்றுங்
கருதரும் அகண்டா னந்தக் கடவுள்நின் காட்சி காண
வருகவென் றழைத்தா லன்றி வாழ்வுண்டோ வஞ்ச னேற்கே. 3.


Transcending the tattvas from the earth to Nada, in the sphere of spaces vast
Thou stand as the Massive Light Effulgent. Thou art indeed the God of Pervasive Bliss,
Baffling imagination. Unless Thou ask me to come and see Thine Glory,
Is there any hope of redemption for me - so false in my ways?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:22:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #302 on: September 26, 2015, 12:22:49 PM »
Verse 4 of Vambanen - Tayumanavar:

வஞ்சனை அழுக்கா றாதி வைத்திடும் பாண்ட மான
நெஞ்சனை வலிதின் மேன்மேல் நெக்குநெக் குருகப் பண்ணி
அஞ்சலி செய்யுங் கையும் அருவிநீர் விழியு மாகத்
தஞ்சமென் றிரங்கிக் காக்கத் தற்பரா பரமு னக்கே. 4.


Me, who is a pot in which is stored a heart filled with deceit, envy and the rest of evils.
Thou, of your own volition, melted and melted, and made me adore Thee with folded hands,
and streaming eyes.  And now, as I beseech Thee to grant me refuge,
It is for Thee, in compassion, to protect me. Thou, the Being Un-created!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:27:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #303 on: September 26, 2015, 12:28:19 PM »
Verse 5 of Vambanen - Tayumanavar:


உனக்குநா  னடித்தொண் டாகி உன்னடிக் கன்பு செய்ய
எனக்குநீ தோற்றி அஞ்சேல் என்னுநா ளெந்த நாளோ
மனக்கிலே சங்கள் தீர்ந்த மாதவர்க் கிரண்டற் றோங்குந்
தனக்குநே ரில்லா ஒன்றே சச்சிதா னந்த வாழ்வே. 5.

When is it that I will serve Thee in love endearing?  And when is it that Thou will appear before me
And say, ''Fear not?'' Thou, that appears as the Only One
To the holy tapasvin that have mental conflict all resolved.
Thou, the Peerless One! Thou, the Experience that is Truth-Knowledge-Bliss!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:30:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #304 on: September 26, 2015, 12:31:08 PM »
Verse 6 of Vambanen  - Tayumanavar:


வாழ்வென வயங்கி என்னை வசஞ்செய்து மருட்டும் பாழ்த்த
ஊழ்வினைப் பகுதி கெட்டிங் குன்னையுங் கிட்டு வேனோ
தாழ்வெனுஞ் சமய நீங்கித் தமையுணர்ந் தோர்கட் கெல்லாஞ்
சூழ்வெளிப் பொருளே முக்கட் சோதியே அமர ரேறே. 6.


In the guise of life,  the karma of the past has enticed and enslaved me,
Threatening to engulf me. Will I ever get rid of it and attain Thee?
Thou art the Expanse Vast around for all those who have abandoned
Doctrinaire faiths so degrading and have realized their selves!
Thou art the Divine Flame of triple eyes! Thou, Lord of celestial beings!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:36:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #305 on: September 26, 2015, 12:37:10 PM »
Verse 7 of Vambanen: Tayumanavar:


ஏறுவாம் பரியா ஆடை இருங்கலை உரியா என்றும்
நாறுநற் சாந்த நீறு நஞ்சமே அமுதாக் கொண்ட
கூறருங் குணத்தோய உன்றன் குரைகழல் குறுகி னல்லால்
ஆறுமோ தாப சோபம் அகலுமோ அல்லல் தானே. 7.


The bull for mount, the peeled skins for garment,  the ashes for fragrant unguents,
The poison for food - thus art thou of attributes indescribable!
Unless they near Thine Holy Feet, will hunger and thirst of births be ever allayed?
Will the sorrows of existence ever end?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:39:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #306 on: September 26, 2015, 12:39:48 PM »
Verse 8 of Vambanen: Tayumanavar:தானமும் தவமும் யோகத் தன்மையும் உணரா என்பால்
ஞானமும் தெவிட்டா இன்ப நன்மையும் நல்கு வாயோ
பானலங் கவர்ந்த தீஞ்சொற் பச்சிளங் கிள்ளை காண
வானவர் இறைஞ்ச மன்றுள் வயங்கிய நடத்தி னானே. 8.


Neither charity nor tapas nor yoga do I know. To such as me, will you ever grant Jnana
and the goodly Bliss that cloyeth not?  Oh! Thou, who dances in the arena of space!
The Shakti of green parrot-like sweet speech to witness and the celestial beings to adore!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:41:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #307 on: September 26, 2015, 12:42:52 PM »
Verse 9 of Vambanen - Tayumanavar:

நடத்திஇவ் வுலகை யெல்லாம் நாதநீ நிறைந்த தன்மை
திடத்துட னறிந்தா னந்தத் தெள்ளமு தருந்தி டாதே
விடத்திர ளனைய காம வேட்கையி லழுந்தி மாயைச்
சடத்தினை மெய்யென் றெண்ணித் தளரவோ தனிய னேனே. 9.Pervading everywhere Thou move the worlds all.
Knowing this for sure, I seek not to swill the ambrosia of Thy Bliss.
Deep in the poisonous mass of lust am I immersed. Am I to hold onto the body as true
And pine away forlorn?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:44:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #308 on: September 26, 2015, 12:45:17 PM »
Verse 10 of Vambanen: Tayumanavar:தனிவளர் பொருளே மாறாத் தண்ணருங் கருணை பூத்த
இனியகற் பகமே முக்கண் எந்தையே நினக்கன் பின்றி
நனிபெருங் குடிலங் காட்டு நயனவேற் கரிய கூந்தல்
வனிதையர் மயக்கி லாழ்ந்து வருந்தவோ வம்பனேனே. 10.

Oh! Thou, Being of unique expansiveness!  The sweet Karpaga Wishing Tree
That unfailing yields blossoms of divine compassion. My Father of triple eye!
Instead of loving Thee, Am I to fall into the infatuation net of cunning damsels of dagger-like look
and dark tresses and waste away my life?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:47:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #309 on: September 27, 2015, 12:02:18 PM »
Verse 1 of Sivan Seyal: (Siva's Will):


சிவன்செய லாலே யாதும் வருமெனத் தெறேன் நாளும்
அவந்தரு நினைவை யெல்லாம் அகற்றிலேன் ஆசை வெள்ளங்
கவர்ந்துகொண் டிழுப்ப அந்தக் கட்டிலே அகப்பட் டையோ
பவந்தனை ஈட்டி ஈட்டிப் பதைக்கின்றேன் பாவி யேனே. 1.


"All is by Siva's Will" -
This I realize not.
All the sinful thoughts
That day by day assail me,
I drive not away.
Swept into the flood of desires,
I am caught in that swirl
And there in vain I struggle
Gathering the tangles of repeated birth,
The sinner that I am!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 12:06:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #310 on: September 27, 2015, 12:08:00 PM »
Verse 2 of Sivan Seyal: Siva's Will:பாவியேன் இனியென் செய்கேன் பரமனே பணிந்துன் பாதஞ்
சேவியேன் விழிநீர் மல்கச் சிவசிவ என்று தேம்பி
ஆவியே நிறைய வந்த அமுதமே என்னேன் அந்தோ
சாவிபோஞ் சமயத் தாழ்ந்து சகத்திடைத் தவிக்கின் றேனே. 2.

What shall I do, so sinful I am?
Thou, the Absolute One!
I adore not Thine Feet!
With tears gushing,
I do not sob saying, ''Siva, Siva,
Thou Ambrosia that hath come to fill my life!''
Alas! Caught in doctrinaire faiths full of chaff,
I groan in distress.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 27, 2015, 12:09:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #311 on: September 27, 2015, 12:10:28 PM »
Verse 3 of Sivan Seyal: Siva' Will.இடைந்திடைந் தேங்கி மெய்புள கிப்ப
      எழுந்தெழுந் தையநின் சரணம்
அடைந்தனன் இனிநீ கைவிடேல் உனக்கே
      அபயமென் றஞ்சலி செய்துள்
உடைந்துடைந் தெழுது சித்திரப் பாவை
      யொத்துநான் அசைவற நிற்பத்
தொடர்ந்துநீ எனைஆட் கொள்ளுநா ளென்றோ
      சோதியே ஆதிநா யகனே. 3.Struggling and struggling,
Sighing and hairs standing on end,
Rising and rising again,
My Lord! Thy Feet I reached.
Now, give me not up.
Thou alone art my refuge.
Thus I prostrate low before Thee.
My heart repeated, breaking,
As I stand like the painted picture, unmoved.
When is the day that Thou will again accept me in Thy service?
Oh! Thou, Light Divine! The Lord Primal!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 12:12:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #312 on: September 27, 2015, 12:11:37 PM »
Verse 4 of Sivan Seyal : Siva's Will:ஆதியாய் நடுவாய் அந்தமாய்ப் பந்தம்
      யாவுமற் றகம்புறம் நிறைந்த
சோதியாய்ச் சுகமா யிருந்தஎம் பெருமான்
      தொண்டனேன் சுகத்திலே இருக்கப்
போதியா வண்ணங் கைவிடல் முறையோ
      புன்மையேன் என்செய்கேன் மனமோ
வாதியா நின்ற தன்றியும் புலன்சேர்
      வாயிலோ தீயினுங் கொடிதே. 4.


As the Beginning, Middle and End
With bonds none,
As Light, filled within and without,
And as Bliss, thou art, my Lord!
Is it meet that Thou fail to instruct
Thy devotee, too, in the way of Bliss?
What shall I do, small as I am?
The mind in constant agitation is pulling me apart
And the sense door burns deadlier than fire!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 12:13:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #313 on: September 27, 2015, 12:14:38 PM »
Verse 5 of Sivan Seyal : Siva's Will:


வாயிலோ ரைந்திற் புலனெனும் வேடர்
      வந்தெனை யீர்த்துவெங் காமத்
தீயிலே வெதுப்பி உயிரொடுந் தின்னச்
      சிந்தைநைந் துருகிமெய்ம் மறந்து
தாயிலாச் சேய்போல் அலைந்தலைப் பட்டேன்
      தாயினுங் கருணையா மன்றுள்
நாயக மாகி யொளிவிடு மணியே
      நாதனே ஞானவா ரிதியே. 5.

In the gates, five the senses
That unto a hunter
Assail and drag me,
And throwing me into the fire of lust
Roast me alive and eat.
My thoughts crushed and consciousness lost,
I lay helpless like an orphan without mother.
Thou, kindlier far than mother!
Who dances central in the hall of space
Brighter than gems lustrous.
My Lord! Thou, sea of knowledge!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #314 on: September 27, 2015, 12:16:44 PM »
Verse 6 of Sivan Seyal: Siva's Will:


ஞானமே வடிவாய்த் தேடுவார் தேடும்
      நாட்டமே நாட்டத்துள் நிறைந்த
வானமே எனக்கு வந்துவந் தோங்கும்
      மார்க்கமே மருளர்தாம் அறியா
மோனமே முதலே முத்திநல் வித்தே
      முடிவிலா இன்பமே செய்யுந்
தானமே தவமே நின்னைநான் நினைந்தேன்
      தமியனேன் தனைமறப் பதற்கே. 6.


Thou, the Jnana Embodied Goal
That seekers seek!
Thou, the heavens filling that Goal!
Thou, the Way Great that appears to me in rapture!
Thou, the Silentness that the ignorant know not!
Thou, the Beginning of all!
Thou, the goodly Seed of Liberation!
Thou, the Endless Bliss!
Thou, the charities and penances I perform!
Thou, I sought, to forget my I-ness.


Arunachala Siva.