Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 203221 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #60 on: August 29, 2015, 03:10:36 PM »
Verse 5 of Karunakarak KadavuL -  God of Compassion Fullness Fullness மெய்விடா நாவுள்ள மெய்யரு ளிருந்துநீ
      மெய்யான மெய்யைஎல்லாம்
   மெய்யென வுணர்த்தியது மெய்யிதற் கையமிலை
      மெய்யேதும் அறியாவெறும்
பொய்விடாப் பொய்யினேன் உள்ளத் திருந்துதான்
      பொய்யான பொய்யைஎல்லாம்
   பொய்யெனா வண்ணமே புகலமைத் தாயெனில்
      புன்மையேன் என்செய்குவேன்
மைவிடா செழுநீல கண்டகுரு வேவிட்ணு
      வடிவான ஞானகுருவே
   மலர்மேவி மறையோது நான்முகக் குருவே
      மதங்கள்தொறும் நின்றகுருவே
கைவிடா தேயென்ற அன்பருக் கன்பாய்க்
      கருத்தூ டுணர்த்துகுருவே
   கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
       கருணா கரக்கடவுளே.  (5)


Seated inmost within the heart of truthful ones
Whose tongue utters nothing but Truth,
Thou taught the Truth that is Truth of Truths.
This is the Truth.
There is doubt naught about it.
Yet, it is from within the heart of this false one
Who, nothing but falsehood utters,
Thou made appear falsehood of falsehoods
As perfect Truth.
If so, what shall I do?
Oh! Thou of Jnana Guru in Vishnu form!
Oh! Thou the four headed Brahma Guru
That chants Vedas from the lotus seat!
Oh! Thou the Guru that taught faiths all!
Oh! Guru that teaches in love to dear devotees
That seek refuge in Thee!
Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description! (5)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2015, 03:24:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #61 on: August 29, 2015, 03:13:49 PM »
Verse 6 of Karunakarak KadavuL: God of Compassion Fullness Fullness:பண்ணே னுனக்கான பூசையொரு வடிவிலே
      பாவித் திறைஞ்சஆங்கே
   பார்க்கின்ற மலரூடு நீயே யிருத்திஅப்
      பனிமல ரெடுக்கமனமும்
நண்ணேன் அலாமலிரு கைதான் குவிக்கஎனில்
      நாணும்என் னுளம்நிற்றிநீ
   நான்கும்பி டும்டோ தரைக்கும்பி டாதலால்
      நான்பூசை செய்யல் முறையோ
விண்ணேவி ணாதியாம் பூதமே நாதமே
      வேதமே வேதாந்தமே
   மேதக்க கேள்வியே கேள்வியாம் பூமிக்குள்
      வித்தேஅ வித்தின் முளையே
கண்ணே கருத்தேஎன் எண்ணே எழுத்தே
      கதிக்கான மோனவடிவே
   கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
       கருணா கரக்கடவுளே. (6.)


I worship Thee not in any form -
For, when I seek to gather
The flowers for Thine worship
I see Thee seated in the flower
And my heart dare not pluck it.
Or, when I raise my hands folded for worship,
My heart shrinks from it,
For there you are already seated.
When I bow, it is but half-hearted.
Am I fit to worship Thee?
Oh! Thou the Sky and the rest of elements!
Oh! Nadam! Oh! Vedam! Oh! Vedantam!
Oh! Fame Supreme!
Oh! The Seed in the Land of Fame!
Oh! The Germ of that Seed!
Oh! Apple of my eye! My fond thoughts!
Oh! My number and my letter!
Oh! Mauna Form that is my redemption!

Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description! (6)

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 29, 2015, 03:25:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #62 on: August 29, 2015, 03:19:50 PM »
Verse 7 of Karunakarak KadavuL; God of Compassion - Fullness Fullness:

சந்ததமும் வேதமொழி யாதொன்று பற்றினது
      தான்வந்து முற்றுமெனலால்
   சகமீ திருந்தாலும் மரணமுண் டென்பது
      சதாநிட்டர் நினைவதில்லை
சிந்தையறி யார்க்கீது டோதிப்ப தல்லவே
      செப்பினும் வெகுதர்க்கமாம்
   திவ்யகுண மார்க்கண்டர் சுகராதி முனிவோர்கள்
      சித்தாந்த நித்யரலரோ
இந்த்ராதி தேவதைகள் பிரமாதி கடவுளர்
      இருக்காதி வேதமுனிவர்
   எண்ணரிய கணநாதர் நவநாத சித்தர்கள்
      இ?ரவிமதி யாதியோர்கள்
கந்தருவர் கின்னரர்கள் மற்றையர்கள் யாவருங்
      கைகுவித் திடுதெய்வமே
   கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
      கருணா கரக்கடவுளே. (7)


What the Vedic mantra
Thou constantly hold to,
The object of that mantra
By itself will fulfilled be.
And so,
Even though they are on earth,
They who constant sit in trance
Think not of death.

This is not to be taught
To those who have no thought,
And even if Thou teach them these things
they raise a sea of contention.

Are not the divine natured
Markandar *[1], Sukhar *[2] and other munis
Siddhanta immortals?

Oh! Thou, God for whom Indra and other devas,
Brahma and other Gods,
Munis learned in Rig and other Vedas,
The countless Gana  hosts,
Nava Nada Siddhars,
The sun, moon and the rest,
The gandharvas, the kinnarars [3]
And all the rest
Fold their hands in worship!
Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description!

FootNotes:

[1] The young Rishi who was destined to die at the age of 16 was rescued from the clutches of Yama, the God of Death, by his intense devotion to Siva.

[2] Vide ante.

[3] In this portion the celestial beings are all referred to.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2015, 03:26:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #63 on: September 01, 2015, 02:49:49 PM »
துள்ளுமறி யாமனது பலிகொடுத் தேன்கர்ம
      துட்டதே வதைகளில்லை
   துரியநிறை சாந்ததே வதையாம் உனக்கே
      தொழும்பன்அன் பபிடேகநீர்
உள்ளுறையி லென்னாவி நைவேத்தி யம்ப்ராணன்
      ஓங்குமதி தூபதீபம்
   ஒருசால மன்றிது சதாகால பூசையா
      ஒப்புவித் தேன்கருணைகூர்
தெள்ளிமறை வடியிட்ட அமுதப் பிழம்பே
      தெளிந்ததே னேசீனியே
   திவ்யரச மியாவுந் திரண்டொழுகு பாகே
      தெவிட்டாத ஆனந்தமே
கள்ளன் அறி வூடுமே மெள்ளமெள வெளியாய்க்
      கலக்கவரு நல்லஉறவே
   கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
      கருணா கரக்கடவுளே.

துள்ளுமறி யாமனது பலிகொடுத் தேன்கர்ம
      துட்டதே வதைகளில்லை
   துரியநிறை சாந்ததே வதையாம் உனக்கே
      தொழும்பன்அன் பபிடேகநீர்
உள்ளுறையி லென்னாவி நைவேத்தி யம்ப்ராணன்
      ஓங்குமதி தூபதீபம்
   ஒருசால மன்றிது சதாகால பூசையா
      ஒப்புவித் தேன்கருணைகூர்
தெள்ளிமறை வடியிட்ட அமுதப் பிழம்பே
      தெளிந்ததே னேசீனியே
   திவ்யரச மியாவுந் திரண்டொழுகு பாகே
      தெவிட்டாத ஆனந்தமே
கள்ளன் அறி வூடுமே மெள்ளமெள வெளியாய்க்
      கலக்கவரு நல்லஉறவே
   கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
      கருணா கரக்கடவுளே. (8)


My mind that frisked like a lamb, I sacrificed.
No more the evil gods of karma for me.
To Thee who is the God of Peace
Filled with the purity of Void
I have become the sole serf.

With love as the consecrating waters for Thy worship,
With life as the outstretched oblation,
With prana as the flaming incense and light -
Thus have I dedicated my worship,
Not for once, but as constant performance.

Oh! Thou, Mass of Ambrosia
That has been distilled clear by Vedas!
Oh! The Liquid Syrup that has been distilled
From pure honey, sugar and diverse delicious juices!
Oh! Rapture that does not satiate!
Oh! Thou Goodly Love that comes to commingle,
Slowly piercing the darkness of the intellect.
Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description! (8)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2015, 03:03:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #64 on: September 01, 2015, 03:09:05 PM »
உடல்குழைய என்பெலாம் நெக்குருக விழிநீர்கள்
      ஊற்றென வெதும்பியூற்ற
   ஊசிகாந் தத்தினைக் கண்டணுகல் போலவே
      ஓருறவும் உன்னியுன்னிப்
படபடென நெஞ்சம் பதைத்துள் நடுக்குறப்
      பாடியா டிக்குதித்துப்
   பனிமதி முகத்திலே நிலவனைய புன்னகை
      பரப்பியார்த் தார்த்தெழுந்து
மடலவிழு மலரனைய கைவிரித் துக்கூப்பி
      வானேயவ் வானிலின்ப
   மழையே மழைத்தாரை வெள்ளமே நீடூழி
      வாழியென வாழ்த்தியேத்துங்
கடல்மடை திறந்தனைய அன்பரன் புக்கெளியை
      கன்னெஞ்ச னுக்கெளியையோ
   கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
      கருணா கரக்கடவுளே. (9)The body drooping in tenderness,
The bones melting in love,
The eyes streaming fountains of joyous tears,
Thinking of the love
That like the magnet draws the needle,
The heart throbbing in anguish,
Singing, dancing and jumping,
Trembling within,
The bedewed moonlike face,
Overspread with joy, rising in endearment,
The palms spread flower-like in supplication
And the tongue singing in praise thus:
''Oh! The Heavens!
The delicious rains that descend from the heavens!
Long may Thou be'' -
Thus unto the surging waters of the sea
Whose floodgates are open
Is the love of Thine devotees.
And to such love art Thou easy of reach.
Wilt Thou be of access
To hardhearted persons like me?

Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description! (9)


Arunachala Siva
« Last Edit: September 01, 2015, 03:11:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #65 on: September 01, 2015, 04:50:57 PM »

இங்கற்ற படியங்கு மெனவறியு நல்லறிஞர்
       எக்காலமும் உதவுவார்
   இன்சொல்தவ றார்பொய்மை யாமிழுக் குரையார்
       இரங்குவார் கொலைகள்பயிலார்
சங்கற்ப சித்தரவ ருள்ளக் கருத்திலுறை
       சாட்சிநீ யிகபரத்துஞ்
   சந்தான கற்பகத் தேவா யிருந்தே
       சமத்தஇன் பமும்உதவுவாய்
சிங்கத்தை யொத்தென்னைப் பாயவரு வினையினைச்
       சேதிக்க வருசிம்புளே
   சிந்தா குலத்திமிரம் அகலவரு பானுவே
       தீனனேன் கரையேறவே
கங்கற்ற பேராசை வெள்ளத்தின் வளரருட்
       ககனவட் டக்கப்பலே
   கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
      கருணா கரக்கடவுளே. (10)


"Even as the detachment here
So is it above."

Thou art the Witness present in their hearts.
As the eternal Kalpaka Wishing Tree in the heavens,
Thou will grant all bliss.
Thou art the Sarabha *[1]
That comes to shatter my karmas
That leap on me like the lion.

Oh! The Sun that rises to dispel
The thick darkness of my troubled mind!
Thou art the heavenly ship of Grace
That has come to rescue me
From the waters of excessive desire.

Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description!(10)
footNotes:
[1] Sarabha or Sinbul is a mythical bird with eight legs that overpowers the lion.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2015, 05:09:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #66 on: September 02, 2015, 03:32:04 PM »
Siddhar Ganam, the Group of Siddnas.திக்கொடு திகந்தமும் மனவேக மென்னவே
      சென்றோடி யாடிவருவீர்
   செம்பொன்மக மேருவொடு குணமேரு என்னவே
      திகழ்துருவம் அளவளாவி
உக்ரமிகு சக்ரதர னென்னநிற் பீர்கையில்
      உழுந்தமிழும் ஆசமனமா
   வோரேழு கடலையும் பருகவல் லீரிந்த்ரன்
      உலகும்அயி ராவதமுமே
கைக்கெளிய பந்தா எடுத்து விளையாடுவீர்
      ககனவட் டத்தையெல்லாம்
   கடுகிடை யிருத்தியே அஷ்டகுல வெற்பையும்
      காட்டுவீர் மேலும்மேலும்
மிக்கசித் திகளெலாம் வல்லநீ ரடிமைமுன்
      விளங்குவரு சித்திஇலிரோ
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே .(7.1)You traverse with speed of thought
To the cardinal directions all
And to the farthest points in firmament's compass.
Yourself, a Virtue Mountain,
You reach the mighty Golden Meru *[1]
And sport in the distant poles
Like the valorous God that holds the discus *[2].
Even as the ceremonial sip of water before a meal
You can drink the roaring waters of the seven seas.

You can take Indra Loka *[3]
And the mighty Iravada *[4] elephant
And play with them like a ball.

You can reduce the Spaces Vast
To a tiny mustard seed
And show the Eight Primal Mountain Ranges *[5] beyond.
You can perform miraculous feats greater far.
For such as you,
Is it a feat to appear before this slave?
O! Thou of the Siddha Elite of Divine Light,
That have reached the Vedanta-Siddhanta accord high !(7.01)


FootNotes:

[1] A fabulous mountain said to be at the North Pole.

[2] Vishnu.

[3] The domain of the king of celestials.

[4] Indra's mount, a white elephant.

[5] These are said to be the girdles and supporters of the earth. They are variously nomenclatured by various authorities. One account mentions them thus:

1) Malayavam on the East 2) Gandhamedan on the West 3) Nishathe, 4) Hemattenda and 5) Himalaya on the South 6) Nila, 7) Sveda and 8) Sringa on the North of Meru. Another account gives as follows: 1) Kailas 2) Himalaya 3) Mandara 4) Vindhya 5) Nisheda 6) Hemakuda 7) Nilagiri 8) Gandhamalan
Arunachala Siva.
« Last Edit: September 02, 2015, 06:38:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #67 on: September 02, 2015, 05:24:28 PM »
Siddhar GaNam - The Group of Siddhas


thiக்கொடு திகந்தமும் மனவேக மென்னவே
      சென்றோடி யாடிவருவீர்
   செம்பொன்மக மேருவொடு குணமேரு என்னவே
      திகழ்துருவம் அளவளாவி
உக்ரமிகு சக்ரதர னென்னநிற் பீர்கையில்
      உழுந்தமிழும் ஆசமனமா
   வோரேழு கடலையும் பருகவல் லீரிந்த்ரன்
      உலகும்அயி ராவதமுமே
கைக்கெளிய பந்தா எடுத்து விளையாடுவீர்
      ககனவட் டத்தையெல்லாம்
   கடுகிடை யிருத்தியே அஷ்டகுல வெற்பையும்
      காட்டுவீர் மேலும்மேலும்
மிக்கசித் திகளெலாம் வல்லநீ ரடிமைமுன்
      விளங்குவரு சித்திஇலிரோ
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே.(7.2)


You can bring down to the earth
The heavenly Kalpaka tree
That flourishes with honeyed blooms.

Like two servitors on either side
You can make Sankha Nidhi *[1]
And Padma Nidhi *[2] stand
And serve all that is wished for.

You can reduce the mightly flood waters
At the end of aeons
To a tiny brook flow.

You can transmute a worthless potsherd
Into gleaming gold of purest fineness.

You can make the world rest
On your yogic staff,
For the subterranian
Serpent to have some relief
And then restore the burden back to him.

For such as you,
Is it too much to melt my stony heart?
Oh! Thou, the Siddha Elite of Divine Light
That hath reached the Vedanta-Siddhanta accord high! (2)

FootNotes:


[1]and[2] The two species of celestial gold treasure, regarded as possessing life and yielding whatever is desired - one in the form of a chank(sic) and the other of a lotus.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #68 on: September 03, 2015, 03:45:44 PM »
Verse 3 of Siddhar Ganam:பாரொடுநன் னீராதி யொன்றொடொன் றாகவே
      பற்றிலய மாகுபோழ்து
   பரவெளியின் மருவுவீர் கற்பாந்த வெள்ளம்
      பரந்திடி னதற்குமீதே
நீரிலுறை வண்டாய்த் துவண்டுசிவ  யோகநிலை
      நிற்பீர் விகற்பமாகி
   நெடியமுகி லேழும்பரந்துவரு டிக்கிலோ
      நிலவுமதி மண்டலமதே
ஊரென விளங்குவீர் பிரமாதி முடிவில்விடை
      ஊர்தியரு ளாலுலவுவீர்
   உலகங்கள் கீழ்மேல வாகப் பெருங்காற்
      றுலாவின்நல் தாரணையினால்
மேருவென அசையாமல் நிற்கவல் லீருமது
      மேதக்க சித்திஎளிதோ
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே . 3.


When at the end of eons,
The elements, earth and water,
Merge one into the other,
You will rest in the Void Infinite.

If at the end of eons
The waters of flood rise high,
You will float like the bee above the surface
And stand in Siva Yoga state.

Of, if the Seven Primal Clouds *[1] continuous pour,
You will shine from the Lunar Sphere for a home.

When at the end of the eons
When Brahma and others meet their destruction,
You will flourish with the blessings
Of the Lord of the Bull-Mount.

When at the end of eons,
The typhoons blow to a destructive finale,
You will, performing dharma,
Stand unmoved as the Mountain Meru.

Oh! Thou, the Siddha Elite of Divine Light
That hath reached the Vedanta-Siddhanta accord high! (3)


FootNotes:[1] The seven Primal Clouds ...
1. Samvartham - cloud shedding gems.
2. Avartham - cloud pouring water.
3. Pushkalavartham - cloud raining gold.
4. Sankhartham - cloud scattering flowers.
5. Dronam - cloud emitting dust.
6. Kalamukti - cloud dropping stones.
7. Nila varna - cloud belching fire.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 03, 2015, 03:48:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #69 on: September 03, 2015, 03:51:11 PM »


எண்ணரிய பிறவிதனில் மானுடப் பிறவிதான்
      யாதினும் அரிதரிதுகாண்
   இப்பிறவி தப்பினா லெப்பிறவி வாய்க்குமோ
      ஏதுவருமோ அறிகிலேன்
கண்ணகல் நிலத்துநான் உள்ளபொழு தேஅருட்
      ககனவட் டத்தில்நின்று
   காலூன்றி நின்றுபொழி யானந்த முகிலொடு
      கலந்துமதி யவசமுறவே
பண்ணுவது நன்மைஇந் நிலைபதியு மட்டுமே
      பதியா யிருந்ததேகப்
   பவுரிகுலை யாமலே கௌரிகுண் டலியாயி
      பண்ணவிதன் அருளினாலே
விண்ணிலவு மதியமுதம் ஒழியாது பொழியவே
      வேண்டுவே னுமதடிமைநான்
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே . 4.


Of the countless species of creation
The human birth is the most precious of all.
If I miss this birth, as what other species
Will I be born?
And what other things will befall me -
I know not.

So, when I am here below,
It is best that you make me swoon in joy,
Pouring the rains of rapture
From on the heavens high.

Until then alone, do I pray,
That this body habitat be preserved intact
And with the blessing It is best that you make me swoon in joy,
Pouring the rains of rapture
From on the heavens high.

Until then alone, do I pray,
That this body habitat be preserved intact
And with the blessing of Gauri Kundalini, the Creatress,
May the ambrosia from the mystic moon continuous pour;
This, what I your slave crave for.
Oh! Thou, the Siddha Elite of Divine Light
That hath reached the Vedanta-Siddhanta accord high!   (4)

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 03, 2015, 03:55:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #70 on: September 04, 2015, 01:43:42 PM »
Verse 5 of Siddhar Ganam:

 
பொய்திகழும் உலகநடை என்சொல்கேன் என்சொல்கேன்
      பொழுதுபோக் கேதென்னிலோ
   பொய்யுடல் நிமித்தம் புசிப்புக் கலைந்திடல்
      புசித்தபின் கண்ணுறங்கல்
கைதவ மலாமலிது செய்தவம தல்லவே
      கண்கெட்ட பேர்க்கும்வெளியாய்க்
   கண்டதிது விண்டிதைக் கண்டித்து நிற்றலெக்
      காலமோ அதையறிகிலேன்
மைதிகழு முகிலினங் குடைநிழற் றிடவட்ட
      வரையினொடு செம்பொன்மேரு
   மால்வரையின் முதுகூடும் யோகதண் டக்கோல்
      வரைந்துசய விருதுகாட்டி
மெய்திகழும் அட்டாங்க யொசபூ மிக்குள்வளர்
      வேந்தரே குணசாந்தரே
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே. 5.

What shall I speak
Of these worldly ways full of deceit?
What is this fun that consists of eating
In the cause of this false body
And having eaten going to sleep?
This is but cheating,
Not penance pure.
This is but known even to the blind.
When shall we speak this out and condemn it?
I know not.

Oh! Thou Royalties that flourish
In the land of eight limbed yoga within the body!
Thou, that are of peaceful virtues!

Thou have conquered even the Golden Mountain Meru
That is canopied by dark serried clouds.

By Thine yoga staff,
Thou hath pierced it through
And planted on its peak Thy standard of victory!
Oh! Thou, the Siddha Elite of Divine Light
That hath reached the Vedanta-Siddhanta accord high! (5)Arunachala Siva.
« Last Edit: September 04, 2015, 03:09:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #71 on: September 04, 2015, 01:44:54 PM »
Verse 6 of Siddhar Ganam:கெசதுரக முதலான சதுரங்க மனவாதி
      கேள்வியி னிசைந்துநிற்பக்
   கெடிகொண்ட தலமாறு மும்மண்ட லத்திலுங்
      கிள்ளாக்குச் செல்லமிக்க
தெசவிதம தாய்நின்ற நாதங்க ளோலிடச்
      சிங்காச னாதிபர்களாய்த்
   திக்குத் திகந்தமும் பூரண மதிக்குடை
      திகழ்ந்திட வசந்தகாலம்
இசையமலர் மீதுறை மணம்போல ஆனந்தம்
      இதயமேற் கொள்ளும்வண்ணம்
   என்றைக்கு மழியாத சிவராச யோகராய்
      இந்தராதி தேவர்களெலாம்
விசயசய சயவென்ன ஆசிசொல வேகொலு
      இருக்குநும் பெருமைஎளிதோ
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே. 6.

The four internal organs of intellect
Standing in accord like the four wings of the military:
The elephant, the cavalry, the car and the infantry -

The writ of the famed six adhara centers
Running in the three spheres (sun, moon and fire);
The ten kinds of vibrations (in the nadis)
Blaring their music;
Seated on the lion throne (of controlled sense);
The full moon (the mystic moon in cranium)
Canopying over that throne in cardinal directions all
And encompassing ends of the horizon vast;
The Bliss Ethereal wafting over the heart
Like the fragrance of the famed flowers of the Spring;
The celestials, Indra and the rest
Blessing, ''Hail thy victory,'' ''Hail thee''--

Thus do Thou sit in state -
In imperishable Sivaraja Yoga.
Is this greatness ordinary?
Oh! Thou, the Siddha Elite of Divine Light
That hath reached the Vedanta-Siddhanta accord high! (6)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 04, 2015, 03:10:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #72 on: September 05, 2015, 04:28:18 PM »
Verse 7 of Siddhar GaNam:


ஆணிலே பெண்ணிலே என்போல ஒருபேதை
      அகிலத்தின் மிசையுள்ளதோ
   ஆடிய கறங்குபோ லோடியுழல் சிந்தையை
       அடக்கியொரு கணமேனும்யான்
காணிலேன் திருவருளை யல்லாது மௌனியாய்க்
       கண்மூடி யோடுமூச்சைக்
   கட்டிக் கலாமதியை முட்டவே மூலவெங்
       கனலினை எழுப்பநினைவும்
பூணிலேன் இற்றைநாட் கற்றதுங் கேட்டதும்
       போக்கிலே போகவிட்டுப்
   பொய்யுலக னாயினேன் நாயினுங் கடையான
       புன்மையேன் இன்னம் இன்னம்
வீணிலே யலையாமல் மலையிலக் காகநீர்
       வெளிப்படத் தோற்றல் வேண்டும்
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே. 7.


Is there a fool like me among men or women
In all this world?
I have not controlled even for a second my thoughts
Which spin like a top incessant.
With thoughts for none but Divine Grace,
With mouth shut, eyes closed, breath controlled,
I have not sought to rouse the kundalinin
To reach the kala of mystic moon within.

What I have learnt from what I have heard all these days,
I have let them take their own course of flight
And have become a man of this illusory world.

That I, so low, worse than a cur
May not aimless wander further,
Do Thou appear
Visible as the beacon light on hilltop!
Oh! Thou, the Siddha Elite of Divine Light
That hath reached the Vedanta-Siddhanta accord high!(7)

Arunachala Siva.

   
« Last Edit: September 05, 2015, 04:33:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #73 on: September 05, 2015, 04:29:51 PM »
Verse 8 of Siddhar GaNam:


கன்னலமு தெனவுமுக் கனியெனவும் வாயூறு
      கண்டெனவும் அடியெடுத்துக்
   கடவுளர்கள் தந்ததல அழுதழுது பேய்போல்
      கருத்திலெழு கின்றவெல்லாம்
என்னதறி யாமையறி வென்னுமிரு பகுதியால்
      ஈட்டுதமி ழென் தமிழினுக்
   கின்னல்பக ராதுலகம் ஆராமை மேலிட்
      டிருத்தலால் இத்தமிழையே
சொன்னவ னியாவனவன் முத்திசித் திகளெலாந்
      தோய்ந்த நெறியேபடித்தீர்
   சொல்லுமென அவர்நீங்கள் சொன்னஅவை யிற்சிறிது
      தோய்ந்தகுண சாந்தனெனவே
மின்னல்பெற வேசொல்ல அச்சொல்கேட் டடிமைமனம்
      விகசிப்ப தெந்தநாளோ 
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே. 8.''Sweet as sugar cane,''
''Delicious as the triple fruits,'' *[1]
''Melting in the mouth as candy'' -
Thus had the Gods always inspired songs devotional.
This, however, is not that.

Weeping and sobbing
Like thoughts that rise in the devil
With divisions twine - knowledge and ignorance -
My outpourings in Tamil are composed.
The world has not condemned my Tamil
But instead has approved it.

And they said:
''Thou art filled with peaceful virtues somewhat''
And so told a few of the things they experienced,
Dispelling darkness like a flash of lightning -

Now, when is the day to be
That the mind of this slave
Listening to it will blossom?
Oh! Thou, the Siddha Elite of Divine Light
That hath reached the Vedanta-Siddhanta accord high! (8)

FootNotes:

[1] Conventionally, plantain, mango and jackfruit.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 05, 2015, 04:36:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #74 on: September 05, 2015, 04:50:10 PM »
Verse 9 of Siddhar Ganam:


பொற்பினொடு கைகாலில் வள்ளுகிர் படைத்தலால்
      போந்திடை யொடுக்கமுறலால்
   பொலிவான வெண்ணீறு பூசியே அருள்கொண்டு
      பூரித்த வெண்ணீர்மையால்
எற்பட விளங்குகக னத்திலிமை யாவிழி
      இசைந்துமேல் நோக்கம்உறலால்
   இரவுபக லிருளான கனதந்தி படநூறி
      இதயங் களித்திடுதலால்
பற்பல விதங்கொண்ட புலிகலையி னுரியது
      படைத்துப்ர தாபமுறலால்
   பனிவெயில்கள் புகுதாமல் நெடியவான் தொடர்நெடிய
      பருமர வனங்களாரும்
வெற்பினிடை யுறைதலால் தவராச சிங்கமென
      மிக்கோ ருமைப்புகழ்வர்காண்
   வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
      வித்தகச் சித்தர்கணமே. 9Possessed of curved claws in hands and feet,
Taking shelter in caves,
Turned gleaming white with holy ashes smeared in full,
The eyes gazing sunny skyward, lids batting not,
The heart exulting day and night
In tearing the dark elephants(senses) to pieces,
Glorying in the skins of diverse tigers peeled,
Taking their abode in the high mountains
Covered with stately trees reaching up to the heavens
And shielding the rays of sun from penetrating to earth -
Because of these parallels
Thou art described by the great
As the Leonine King of Tapas.
Oh! Thou, the Siddha Elite of Divine Light
That hath reached the Vedanta-Siddhanta accord high!(9)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 05, 2015, 04:54:51 PM by Subramanian.R »