Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 204166 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #90 on: September 08, 2015, 02:59:41 PM »
Verse 5 of Sukha Vari - The Ocean of Bliss:வெந்நீர் பொறாதென்உடல் காலில்முள் தைக்கவும்
      வெடுக்கென் றசைத்தெடுத்தால்
   விழிஇமைத் தங்ஙனே தண்ணருளை நாடுவேன்
      வேறொன்றை யொருவர்கொல்லின்
அந்நேரம் ஐயோஎன் முகம்வாடி நிற்பதுவும்
      ஐயநின் னருள் அறியுமே
   ஆனாலும் மெத்தப் பயந்தவன் யான்என்னை
      ஆண்டநீ கைவிடாதே
இந்நேர மென்றிலை உடற்சுமைய தாகவும்
      எடுத்தா லிறக்கஎன்றே
   எங்கெங்கு மொருதீர்வை யாயமுண் டாயினும்
      இறைஞ்சுசுக ராதியான
தொன்னீர்மை யாளர்க்கு மானுடன் வகுத்தஅருள்
      துணையென்று நம்புகின்றேன்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 5.My body cannot stand
Even water that is hot.
When I run a thorn
I draw it out with a sudden pull
And, my eyelids closing,
I seek the mercy of Thy Grace.

When someone says something unpleasant
Alas, my countenance changing color,
I stand drooping in spirit.
Lord, Thou in Thy Grace knoweth this!

In sum, I am one given to much fear.
Lord, give me not up!

At any moment of time
That cannot be predicted,
This body that had been incarnated
Is a burden to be discharged in death.
It is a law that takes
Its inexorable toll anywhere.

Yet, I believe
That for devotees like Sukhar
And others of ancient tradition
Divine Grace is the refuge allotted to mortals.

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure! (5)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 08, 2015, 03:01:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #91 on: September 08, 2015, 03:04:05 PM »
Verse 6 of Sukha Vari -  The Ocean of Bliss:பற்றுவன அற்றிடு நிராசையென் றொருபூமி
      பற்றிப் பிடிக்கும்யோகப்
   பாங்கிற் பிராணலயம் என்னுமொரு பூமிஇவை
      பற்றின்மன மறும்என்னவே
கற்றையஞ் சடைமௌனி தானே கனிந்தகனி
      கனிவிக்க வந்தகனிபோல்
   கண்டதிந் நெறியெனத் திருவுளக் கனிவினொடு
      கனிவாய் திறந்தும் ஒன்றைப்
பெற்றவனு மல்லேன் பெறாதவனு மல்லேன்
      பெருக்கத் தவித்துளறியே
   பெண்ணீர்மை என்னஇரு கண்ணீ ரிறைத்துநான்
      பேய்போ லிருக்கஉலகஞ்
சுற்றிநகை செய்யவே யுலையவிட் டாயெனில்
      சொல்லஇனி வாயுமுண்டோ
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 6.As you get rid of attachments all
You will catch on to the
Land of non-desire.
From that in the yoga way
When you get on to the
Land of prana laya
You will get rid of mind.

Thus did the Mauni
Of matted hairlocks,
The Self-Realized One speak
And teach in compassion deep
For us to attain realization.

Yet have I realized nothing.
Nor have I not realized anything.
Rocked in deep distress
I splutter and falter in speech.
Woman-like I shed tears in profusion.
Devil-like I remain
For the world around to laugh and deride at me -
If to such a degenerate state
Thou leave me,
Is there anything for me to speak?

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (6)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 08, 2015, 03:06:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #92 on: September 09, 2015, 11:24:59 AM »
Verse 7 of Sukhavari  The Ocean of Bliss:-அரும்பொனே மணியேஎன் அன்பேஎன் அன்பான
      அறிவேஎன் அறிவிலூறும்
   ஆனந்த வெள்ளமே என்றென்று பாடினேன்
      ஆடினேன் நாடிநாடி
விரும்பியே கூவினேன் உலறினேன் அலறினேன்
      மெய்சிலிர்த் திருகைகூப்பி
   விண்மாரி எனஎனிரு கண்மாரி பெய்யவே
      வேசற றயர்ந்தேனியான்
இரும்புநேர் நெஞ்சகக் கள்வனா னாலும்உனை
      இடைவிட்டு நின்றதுண்டோ
   என்றுநீ யன்றுயான் உன்னடிமை யல்லவோ
      யாதேனும் அறியாவெறுந்
துரும்பனேன் என்னினுங் கைவிடுதல் நீதியோ
      தொண்டரொடு கூட்டுகண்டாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 7.


''Oh! Gold Rare! Oh! Gem Pure! My Love!
My beloved Light of Knowledge!
Oh! The Fountain of Joy that wells
From that Knowledge''--

Thus did I sing and dance,
And seeking and seeking Thee
Called aloud for Thee,
And drooped and pined for Thee,
And screamed for Thee,
My hairs standing on end,
My hands folded in worship,
My eyes streaming tears
As rains form the heaven -
Thus, exhausted I swooned.
Well may I be a thief of steely heart,
But did I ever stand apart from Thee
Even for awhile?

From when Thou wert,
From then was I your slave,
Is it not so?

Even though I be but a straw
And ignorant beyond measure,
Is it just that Thou abandon me?
Gather me into Thine fold of devotees!

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 09, 2015, 11:27:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #93 on: September 09, 2015, 11:29:33 AM »
Verse 8 of Sukavari - The Ocean of Bliss:பாராதி அண்டங்கள் அத்தனையும் வைக்கின்ற
      பரவெளியி நுண்மைகாட்டிப்
   பற்றுமன வெளிகாட்டி மனவெளியி னில்தோய்ந்த
      பாவியேன் பரிசுகாட்டித்
தாராள மாய்நிற்க நிர்ச்சந்தை காட்டிச்
      சதாகால நிட்டைஎனவே
   சகநிலை காட்டினை சுகாதீத நிலயந்
      தனைக்காட்ட நாள்செல்லுமோ
காரார எண்ணரும் அனந்தகோ டிகள்நின்று
      காலூன்றி மழைபொழிதல்போல்
   கால்வீசி மின்னிப் படர்ந்துபர வெளியெலாங்
      கம்மியா னந்தவெள்ளஞ்
சோராது பொழியவே கருணையின் முழங்கியே
      தொண்டரைக் கூவுமுகிலே
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 8.


Revealing the birth of the Limitless Expanse
That contains the Earth and the rest of worlds,
Revealing the truth of the appetizing expanse of mind,
Revealing the truth of this sinner's nature
That is immersed in the expanse of that mind,

Revealing the path of thought
That is devoid of state,
Revealing the state of reality
That is constant meditation -

For Thou who revealed all these thus far,
Will it take time to reveal
The State of Transcendental Bliss?

Unto countless clouds gathering
And raining hard,
Thou art the Cloud of Compassion
That with flashes of lightning
Fills the expanses vast
And pouring the waters of Bliss
Incessant beckons to your devotees.

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (8)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 09, 2015, 11:31:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #94 on: September 09, 2015, 11:32:45 AM »
Verse 9 of Sukhavari - The Ocean of Bliss:


பேதித்த சமயமோ ஒன்றுசொன படியொன்று
      பேசாது துறவாகியே
   பேசாத பெரியோர்கள் நிருவிகற் பத்தினால்
      பேசார்கள் பரமகுருவாய்ப்
போதிக்கும் முக்கண்இறை நேர்மையாய்க் கைக்கொண்டு
      போதிப்ப தாச்சறிவிலே
   போக்குவர வறஇன்ப நீக்கமற வசனமாப்
      போதிப்ப தெவரையனே
சாதித்த சாதனமும் யோகியர்கள் நமதென்று
      சங்கிப்ப ராதலாலே
   தன்னிலே தானா யயர்ந்துவிடு வோமெனத்
      தனியிருந் திடினங்ஙனே
சோதிக்க மனமாயை தனைஏவி னாலடிமை
      சுகமாவ தெப்படிசொலாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 9.
The warring faiths contradict one another.
The Maunis great, having attained nirvakalpa samadhi *[1]
Do not speak at all.
The Three Eyed God that teaches,
Talks straight to awareness
With gesture of the hand(chin mudra).

My Lord!
Who then there is that teaches in plain prose
So that birth and death ceases
And bliss uninterrupted ensues?

Even the attainments reached
May well be doubted by yogis as our own.

And so, If I remain myself to myself
And thus seek solitude,
The mayaic mind is sent to test me.

And how then is this slave
Ever to see redemption -
Pray, speak!

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (9)

FootNotes:

[1] Absorption into universal consciousness without thought construct or ideas.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 09, 2015, 11:35:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #95 on: September 09, 2015, 11:37:29 AM »
Verse 10 of Sukhavari -  The Ocean of Bliss:அண்டமுடி தன்னிலோ பகிரண்ட மதனிலோ
      அலரிமண் டலநடுவிலோ
   அனல்நடுவி லோஅமிர்த மதநடுவி லோஅன்பர்
      அகமுருகி மலர்கள்தூவித்
தெண்டமிட வருமூர்த்தி நிலையிலோ திக்குத்
      திகந்தத்தி லோவெளியிலோ
   திகழ்விந்து நாசநிலை தன்னிலோ வேதாந்த
      சித்தாந்த நிலைதன்னிலோ
கண்டபல பொருளிலோ காணாத நிலையெனக்
      கண்டசூ னியமதனிலோ
   காலமொரு மூன்றிலோ பிறவிநிலை தன்னிலோ
      கருவிகர ணங்களோய்ந்த
தொண்டர்க ளிடத்திலோ நீவீற் றிருப்பது
      தொழும்பனேற் குளவுபுகலாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 10.


Is it on top of this universe?
Or on top of the universe yet beyond,
Or in the midst of the expanse beyond and beyond,
Or in the midst of fire,
Or in the worship of image,
That your devotees adore with flowers
And a melting heart?

Or is it in directions cardinal,
Or in the rims of the horizon,
Or in the spaces vast,
Or in the sphere of luminous bindu and nada,
Or in the state of Vedanta-Siddhanta,
Or in the innumerable things seen,
Or in the state invisible of the Void,
Or in the tenses three,
Or in the state of creation,
Or in the devotees who have conquered
The sense potency and sense organs,

Where art Thou seated?
Will Thou, pray tell
The secret to this slave?

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!     (10)

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 09, 2015, 11:39:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #96 on: September 09, 2015, 11:40:25 AM »
Verse 11 of Sukhavari -  The  Ocean of Bliss:


எந்தநாள் கருணைக் குரித்தாகு நாளெனவும்
      என்னிதயம் எனைவாட்டுதே
   ஏதென்று சொல்லுவேன் முன்னொடுபின் மலைவறவும்
      இற்றைவரை யாதுபெற்றேன்
பந்தமா னதிலிட்ட மெழுகாகி உள்ளம்
      பதைத்துப் பதைத்துருகவோ
   பரமசுக மானது பொருப்பரிய துயரமாய்ப்
      பலகாலு மூர்ச்சிப்பதோ
சிந்தையா னதுமறிவை என்னறிவி லறிவான
      தெய்வம்நீ யன்றியுளதோ
   தேகநிலை யல்லவே உடைகப்பல் கப்பலாய்த்
      திரையாழி யூடுசெலுமோ
சொந்தமா யாண்டநீ அறியார்கள் போலவே
      துன்பத்தி லாழ்த்தல்முறையோ
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 11.When is the day
I am destined to receive Thy Grace -
Thus my heart troubles me.

What shall I say
That knows no contradiction
Between that which went before and
That which followed
And that I receive until this day?

Is it Thy wish
That I should be melted like wax on fire
In this worldly bondage -
My heart gasping in agony?
Or that I should swoon again and again in despair?
That attaining this Transcendent Bliss
Is beyond, beyond me,
Thou know best
What Thou hast in Thy mind.

Thou art the God
That is the Light of my light.
Is there anyone else?

Is not this body impermanent?
Will a wrecked ship
Sail in the ocean's waters
As a ship worthy of a voyage?
Is it proper for Thee
Who rules knowing all
To plunge me in distress?

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (11)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 09, 2015, 11:42:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #97 on: September 09, 2015, 11:43:19 AM »
Verse 12 of Sukhavari.  The Ocean of Bliss::


எந்நாளும் உடலிலே உயிராம் உனைப்போல்
      இருக்கவிலை யோமனதெனும்
   யானுமென் நட்பாம் பிராணனும் எமைச்சடம
      தென்றுனைச் சித்தென்றுமே
அந்நாளி லெவனோ பிரித்தான் அதைக்கேட்ட
      அன்றுமுதல் இன்றுவரையும்
   அநியாய மாயெமை யடக்கிக் குறுக்கே
      அடர்ந்தரசு பண்ணிஎங்கள்
முன்னாக நீஎன்ன கோட்டைகொண் டாயென்று
      மூடமன மிகவும்ஏச
   மூண்டெரியும் அனலிட்ட மெழுகா யுளங்கருகல்
      முறைமையோ பதினாயிரஞ்
சொன்னாலும் நின்னரு ளிரங்கவிலை யேஇனிச்
      சுகம்வருவ தெப்படிசொலாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 12.Were Thou not with me constantly
As Life within my body?
I who art the mind and its cognate which is breath
Were termed material.
And Thou as (Chit) Spiritual -
Thus did someone of yore separate us.
''From the day we heard of it unto this day,
Most unjustly Thou suppressed
And kept us under harsh rule.
Any by all this
What is it that Thou have gained'' -
Thus the foolish mind much abuses Thee,
And I to be melting in fire like wax -
Is this proper?

In ten thousand ways have I complained to Thee.
Yet have Thou not taken pity on me
And conferred Thy Grace.
How will I now be redeemed?
Pray, speak!

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (12)


Sukvari -
Arunachala Siva.
« Last Edit: September 10, 2015, 05:19:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #98 on: September 10, 2015, 05:20:47 PM »
Anandamana Param:

Verse 1 of Anandamana Param: The Pervasiness that is Bliss:


கொல்லாமை எத்தனை குணக்கேட்டை நீக்குமக்
      குணமொன்றும் ஒன்றிலேன்பால்
   கோரமெத் தனைபட்ச பாதமெத் தனைவன்
      குணங்களெத் தனைகொடியபாழ்ங்
கல்லாமை யெத்தனை யகந்தையெத் தனைமனக்
      கள்ளமெத் தனையுள்ளசற்
   காரியஞ் சொல்லிடினும் அறியாமை யெத்தனை
      கதிக்கென் றமைத்தஅருளில்
செல்லாமை யெத்தனைவிர் தாகோட்டி யென்னிலோ
      செல்வதெத் தனைமுயற்சி
   சிந்தையெத் தனைசலனம் இந்த்ரசா லம்போன்ற
      தேகத்தில் வாஞ்சைமுதலாய்
அல்லாமை யெத்தனை யமைத்தனை யுனக்கடிமை
      யானேன் இவைக்கும் ஆளோ
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 1.

How many the vices
The virtue of non-killing dispels in me,
Whom nothing of that virtue is!
How many the horrors, the injustices,
The hard-hearted cruelties,
How vast the barrenness of ignorance,
How overweening the pride, the hypocrisy of heart,

How deep the indifference
Even when the righteous path is shown!
How far, far astray from the path of Grace
Ordained for liberation!

How close the striving,
How restless the thinking
Of the cabals that aimless flourish.
How many the unwanted things
Thou have in my path placed
Like attachment to the body
That is illusory unto Indraja *[1]!
I , who have become Thy slave,
Should I be their slave too?
Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!

FootNotes:

[1] Vide ante.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 10, 2015, 05:56:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #99 on: September 10, 2015, 05:27:57 PM »
Verse 2 of Anandamana Porul:  The Pervasiveness that is Bliss: 


தெருளாகி மருளாகி யுழலுமன மாய்மனஞ்
      சேர்ந்துவளர் சித்தாகிஅச்
   சித்தெலாஞ் சூழ்ந்தசிவ சித்தாய் விசித்ரமாய்த்
      திரமாகி நானாவிதப்
பொருளாகி யப்பொருளை யறிபொறியு மாகிஐம்
      புலனுமாய் ஐம்பூதமாய்ப்
   புறமுமாய் அகமுமாய்த் தூரஞ் சமீபமாய்ப்
      போக்கொடு வரத்துமாகி
இருளாகி யொளியாகி நன்மைதீ மையுமாகி
      இன்றாகி நாளையாகி
   என்றுமாய் ஒன்றுமாய்ப் பலவுமாய் யாவுமாய்
      இவையல்ல வாயநின்னை
அருளாகி நின்றவர்க ளறிவதல் லாலொருவர்
      அறிவதற் கெளிதாகுமோ
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 2.As the mind that is tossed about
In the light and darkness of knowledge,
As the chit that grows with the mind,
As the Siva Chit that encompasses chits all,
As unique, as permanency,
As objects diverse,
As the senses that cognizes those objects,
As the sense organs five, as the elements five,
As objects external, as objects internal,
As distant, as near,
As going, as coming,
As darkness, as light,

As good, as evil,
As today, as tomorrow, as eternal,
As one, as many, as all,
As none of these,

Thou who stand as thus
Can anyone know easy,
But those who had received Thy Grace?

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!  (2)


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 11, 2015, 01:08:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #100 on: September 11, 2015, 01:10:24 PM »
Verse 3 of Ananda Mana Param:  The Pervasiveness that is Bliss:
   

மாறுபடு தர்க்கந் தொடுக்கஅறி வார்சாண்
      வயிற்றின் பொருட்டதாக
   மண்டலமும் விண்டலமும் ஒன்றாகி மனதுழல
      மாலாகி நிற்கஅறிவார்
வேறுபடு வேடங்கள் கொள்ளஅறி வாரொன்றை
      மெணமெணென் றகம்வேறதாம்
   வித்தையறி வார்எமைப் போலவே சந்தைபோல்
      மெய்ந்நூல் விரிக்கஅறிவார்
சீறுபுலி போற்சீறி மூச்சைப் பிடித்துவிழி
      செக்கச் சிவக்கஅறிவார்
   திரமென்று தந்தம் மதத்தையே தாமதச்
      செய்கைகொடும் உளற அறிவார்
ஆறுசம யங்கடொறும் வேறுவே றாகிவிளை
      யாடுமுனை யாவரறிவார்
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 3.


Well do they know
To indulge in contentious arguments
For the sake of cubit length of stomach;

Well do they know to stand
Stretching from earth to heaven
With mind whirling in dark confusion;

Well do they know
To assume garbs and robes numerous;

Well do they know
The art of murmuring assent
And thinking different inward;

Well do they know
Like me to expound sacred texts
As an exhibitionist at the market place;

Well do they know,
Like the tiger in rage,
To puff and control the breath
And turn ruddy deep;

Well do they know
To blabber and with low acts
Establish that their own faith
Is the unshakeable Truth;

Who will know Thee
That plays diverse roles
Through all six faiths
With partiality for none?

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!  (3)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 11, 2015, 01:14:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #101 on: September 11, 2015, 01:16:43 PM »
Verse 4 of Ananda Mana Param:  The Pervasiveness that is Bliss:


காயிலை யுதிர்ந்தகனி சருகுபுனல் மண்டிய
      கடும்பசி தனக்கடைத்துங்
   கார்வரையின் முழையிற் கருங்கல்போ லசையாது
      கண்மூடி நெடிதிருந்தும்
தீயினிடை வைகியுந் தோயமதில் மூழ்கியுந்
      தேகங்கள் என்பெலும்பாய்த்
   தெரியநின் றுஞ்சென்னி மயிர்கள்கூ டாக்குருவி
      தெற்றவெயி லூடிருந்தும்
வாயுவை யடக்கியு மனதினை யடக்கியு
      மௌனத்தி லேயிருந்தும்
   மதிமண்ட லத்திலே கனல்செல்ல அமுதுண்டு
      வனமூடி ருந்தும் அறிஞர்
ஆயுமறை முடிவான அருள்நாடி னாரடிமை
      அகிலத்தை நாடல்முறையோ
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 4.


Satisfying gnawing hunger
By unripe fruits and leaves,
By fruits that have dropped of themselves,
By leaves that have withered dry;

Sitting immobile for long
With eyes closed
Like a dark granite stone
In the caves of black mountains;

Staying in fire,
Standing in water,
Turning emaciated like a skeleton,
Hair on head growing like a bird's nest,
Squatting in the blazing sun,
Sitting in silentness -
Breath controlled and mind controlled -
Retreating into the forest,
With kundalini fire ascending to the moon's sphere
And drinking deep of the ambrosia that flows;

Thus did the wise seek
The Grace that is the final end of Vedas.
Is it right that this slave should seek worldly ends?  (4)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 11, 2015, 01:19:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #102 on: September 11, 2015, 01:20:33 PM »
Verse 5 of Ananda Mana Param: The Pervasiveness that is Bliss:
சுத்தமும் அசுத்தமும் துக்கசுக பேதமுந்
      தொந்தமுடன் நிர்த்தொந்தமும்
   ஸ்தூலமொடு சூட்சமமும் ஆசையும் நிராசையுஞ்
      சொல்லுமொரு சொல்லின் முடிவும்
பெத்தமொடு முத்தியும் பாவமொ டபாவமும்
      பேதமொ டபேதநிலையும்
   பெருமையொடு சிறுமையும் அருமையுடன் எளிமையும்
      பெண்ணினுடன் ஆணும்மற்றும்
நித்தமும் அநித்தமும் அஞ்சனநி ரஞ்சனமும்
      நிட்களமும் நிகழ்சகளமும்
   நீதியும் அநீதியும் ஆதியோ டநாதியும்
      நிர்விடய விடயவடிவும்
அத்தனையும் நீயலதெள் அத்தனையும் இல்லையெனில்
      யாங்களுனை யன்றியுண்டோ
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 5.Purity and Impurity,
Sorrow and Joy,
Attachment and Detachment,
Gross and Subtle,
Desire and Non-desire,
Word and the finite end of Word,
Living and Liberation,
Sin and Non-sin,
Difference and Non-difference,
Greatness and Littleness,
Difficult and Easy,
Female and Male,
Permanent and Impermanent,
Invisible and Visible,
Formless and Formed,
Justice and Injustice,
Beginning and Beginning less,
Insubstantial and Substantial -
All these art Thou!
Not a tiny bit is anything else.
If so, are we but different from Thee?

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!  (5)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 11, 2015, 01:22:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #103 on: September 11, 2015, 01:23:57 PM »
Verse 6 of Ananda Mana Param: The Pervasiveness of Bliss:
காராரும் ஆணவக் காட்டைக் களைந்தறக்
      கண்டகங் காரமென்னுங்
   கல்லைப் பிளந்துநெஞ் சகமான பூமிவெளி
      காணத் திருத்திமேன்மேல்
பாராதி யறியாத மோனமாம் வித்தைப்
      பதித்தன்பு நீராகவே
   பாய்ச்சியது பயிராகு மட்டுமா மாயைவன்
      பறவையணு காதவண்ணம்
நேராக நின்றுவிளை போகம் புசித்துய்ந்த
      நின்னன்பர் கூட்டமெய்த
   நினைவின் படிக்குநீ முன்னின்று காப்பதே
      நின்னருட் பாரமென்றும்
ஆராரும் அறியாத சூதான வெளியில்வெளி
      யாகின்ற துரியமயமே
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 6.Destroying the dark forest of anava,
Breaking the stubborn rock of ahankara,
Leveling the rugged land of heart
Into a broad open field,
Planting the seed of silentness
That transcends Earth and other elements,
Irrigating with waters of devotion,
And until the plants come up,
Guarding them direct
From maya bird's attack -
Thus did Thy devotees
Harvest and enjoy the fruits of devotion
And were redeemed.

Now, it is Thy gracious responsibility ever
To guard the path in our march
Towards joining those devotees of yours.

Thou who art of turiya form *[1]
That reveals itself in the mystic space
That none knows!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!  (6)

FootNotes:

[1] Pure consciousness that is behind all other forms of consciousness such as waking, dreaming and deep sleep.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 11, 2015, 01:26:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #104 on: September 11, 2015, 01:28:04 PM »
Verse 7 of Ananda Mana Param:  The pervasiveness of  Bliss:வானாதி பூதமாய் அகிலாண்ட கோடியாய்
      மலையாகி வளைகடலுமாய்
   மதியாகி இரவியாய் மற்றுள எலாமாகி
      வான்கருணை வெள்ளமாகி
நானாகி நின்றவனு நீயாகி நின்றிடவு
      நானென்ப தற்றிடாதே
   நான்நான் எனக்குளறி நானா விகாரியாய்
      நானறிந் தறியாமையாய்ப்
போனால் அதிட்டவலி வெல்லஎளி தோபகல்
      பொழுதுபுகு முன்கண்மூடிப்
   பொய்த்துகில்கொள் வான்தனை எழுப்பவச மோஇனிப்
      போதிப்ப தெந்தநெறியை
ஆனாலும் என்கொடுமை அநியாயம் அநியாயம்
      ஆர்பால் எடுத்துமொழிவேன்
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 7.


As the sky and the elements rest,
As the countless universes vast,
As the mountain,
As the encircling ocean,
As the moon, the sun and all the orbs rest,
As the merciful rains from the heavens,
As the one who stood as ''I,''
As the one who stood as ''you,''

Without losing I-ness,
Blabbering ever ''I,'' ''I,''
Distracted in directions diverse,
As knowledge and ignorance
Confused I turn,
Is it easy to overcome that fate?
Before the day closes,
If one shuts his eyes
And pretends to sleep
Is it possible to wake him?

What is it the path
That can now be taught?

Alas! Pitiable, pitiable indeed
Is my hard lot!

To whom shall I complain?

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!  (7)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 11, 2015, 01:29:43 PM by Subramanian.R »