Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 165712 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #450 on: October 02, 2015, 01:39:39 PM »
Verse 11:  Udal Poyyuravu:


ஆரணங்கள் ஆகமங்கள் யாவுமே ஆனந்த
பூரணமே உண்மைப் பொருளென்னுங்-காரணத்தை
ஓராயோ உள்ளுள்ளே உற்றுணர்ந்தவ் வுண்மையினைப்
பாராயோ நெஞ்சே பகர். 11

The Vedas and Agamas all
Speak of Him as Bliss Perfection
And Essence of Truth.
Have you not noticed that?
And why do they say so -
Have you thought deep about it?
Oh, heart, speak!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #451 on: October 02, 2015, 01:41:42 PM »
Verse  12 - Udal Poyyuravu:


நேராயம் மௌனநிலை நில்லாமல் வாய்பேசி
ஆராய் அலைந்தீர்நீர் ஆகெடுவீர்-தேரீர்
திரையுந் திரையுநதிச் சென்னியனை நாவால்
கரையுங் கரையுமனக் கல். 12.


Instead of standing straight
In that state of silentness
Thou wandered about loud mouthed.
Woe unto thee!
Think deep and thaw
For Him on whose head
The snows of Ganga thaw into wavy streams.
Melt Him with thy tongue
And thy stony heart will melt.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #452 on: October 02, 2015, 01:43:36 PM »
Verse  13 of Udal Poyyuravu:அற்ப மனமே அகிலவாழ் வத்தனையுஞ்
சொற்பனங்கண் டாயுண்மை சொன்னேன்நான்-கற்பனையொன்
றில்லா இடத்தே எனைச்சும்மா வைத்திருக்கக்
கல்லாய்நீ தானோர் கவி. 13.


Thou, silly mind!
All worldly existence is but a dream,
Know ye.
Truth this is, I tell you.
Do thou learn to sing a song
That will lift me
Into that region beyond imagination
And there keep me action-less.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #453 on: October 02, 2015, 01:45:33 PM »
Verse 14 - Udal Poyyuravu:


ஏதுந் திருவருளின் இச்சையாம் என்றென்றெப்
போதும் பொருந்தும் புனிதர்பால்-தீதுநெறி
செல்லுமோ செல்லாதே செல்லுமிடம் இன்பமலால்
சொல்லுமோ வேதத் தொனி. 14.


Will evil ways ever reach
The holy ones that constant hold -
''All, all is Will of Divine Grace?''
No, never will they.
Only to Bliss will their ways go.
Will Vedic music reverberate aught else?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #454 on: October 02, 2015, 01:47:43 PM »
Verse 15: Udal Poyyuravu:


கல்லேறுஞ் சில்லேறுங் கட்டியே றும்போலச்
சொல்லேறப் பாழ்த்த துளைச்செவிகொண்-டல்லேறு
நெஞ்சனென நிற்கவைத்தாய் நீதியோ தற்பரமே
வஞ்சனல்லேன் நீயெ மதி. 15.


Possessed of ear, impervious to words,
Hard as pelted stone or potsherd or clay,
Thou made me stand as one of dark heart.
Is this just?
Oh! The Being Un-created!
An imposter I am not.
May Thou, Thyself judge!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #455 on: October 02, 2015, 01:49:48 PM »
Verse 16 of Udal Poyyuravu:


அப்பொருளும் ஆன்மாவும் ஆரணநூல் சொன்னபடி
தப்பில்லாச் சித்தொன்றாஞ் சாதியினால்-எப்படியுங்
தேரில் துவிதஞ் சிவாகமமே சொல்லுநிட்டை
ஆருமிடத் தத்துவித மாம். 16.That Substance (God) and the soul
Art both of the same category, Chit (Spirit),
So the scriptures say.
No doubt about it.
The silent trance
That the Agamas speak of
Is but Dvaita, however considered.
But Advaita is when
The union of the two takes place.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #456 on: October 02, 2015, 01:52:17 PM »
Verse  17 of Udal Poyyuravu:வேத முதலாய் விளங்குஞ் சிவவடிவாம்
போத நிலையிற் பொருந்தாமல்-ஏதமிகு
மோகாதி அல்லலிலே மூழ்கினையே நெஞ்சேஇத்
தேகாதி மெய்யோ தெளி. 17.Real indeed is the Siva-awareness
That comes radiant through Vedic beginnings,
Oh, heart!
Is this bodily attachment a reality?
Do thou realize the truth clear.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #457 on: October 02, 2015, 01:54:30 PM »
Verse 18 of Udal Poyyuravu:


நோக்கற் கரிதான நுண்ணியவான் மோனநிலை
தாக்கற் குபாயஞ் சமைத்தபிரான்-காக்குமுயிர்
அத்தனைக்கும் நானடிமை ஆதலினால் யானெனதென்
றித்தனைக்கும் பேசஇட மில். 18.

The Lord is He
Who devised the way of reaching the silentness
That is subtle beyond perception.
A vassal am I to all life He created.
And so, little room is there to speak
Of I and mind.
Long, long may live the protective Feet
Of our Holy Guru who taught:
''Be thou rid of desires all.''
Only to those of divine knowledge
Who thus adore in directions all,
Will the fruit of Bliss in the hands be.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #458 on: October 02, 2015, 01:56:47 PM »
Verse 19 of Udal Poyyuravu:


ஒன்றுமற நில்லென் றுணர்த்தியநம் மோனகுரு
தன்துணைத்தாள் நீடுழி தாம்வாழ்க-என்றென்றே
திக்கனைத்துங் கைகுவிக்குஞ் சின்மயராந் தன்மையர்க்கே
கைக்குவரும் இன்பக் கனி. 19.


Only the goodly tribe of Silent Ones,
Beyond the approach of thought and speech
Art the holy ones.
Know it is they who possess
The imperishable path of Mukti.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 01:59:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #459 on: October 02, 2015, 02:00:19 PM »
Verse 20 of  Udal Poyyuravu:


மனத்தாலும் வாக்காலும் மன்னவொண்ணா மோன
இனத்தாரே நல்ல இனத்தார்-கனத்தபுகழ்
கொணடவரும் அன்னவரே கூறரிய முத்திநெறி
கண்டவரும் அன்னவரே காண். 20.

Oh! Light of mine eyes!
Thou, sugarcane of silentness.
Thou art of the nature of light within light
That all cares uproot.
Why hath Thy heart not softened toward me?
None other the way can I have vision of Thee.
None other the support that I have.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #460 on: October 02, 2015, 02:24:25 PM »
Verse 21 of Udal Poyyuravu:


கண்ணொளியே மோனக் கரும்பே கவலையறப்
பண்ணொளிக்கும் உள்ளளியாம் பான்மையினை-நண்ணிடவுன்
சித்த மிரங்கிலதென் சித்தந் தெளியாவே
றித்தனைக்கும் ஆதரவும் இல். 21.

Oh! Light of mine eyes!
Thou, sugarcane of silentness.
Thou art of the nature of light within light
That all cares uproot.
Why hath Thy heart not softened toward me?
None other the way can I have vision of Thee.
None other the support that I have.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 02:28:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #461 on: October 02, 2015, 02:29:01 PM »
Verse 22:  Udal Poyyuvaru.அறியாமை சாரின் அதுவாய் அறிவாம்
நெறியான போததுவாய் நிற்குங்-குறியால்
சதசத் தருளுணர்த்தத் தானுணரா நின்ற
விதமுற் றறிவெனும்பேர் மெய். 22

When it is with ignorance,
It partakes of its nature.
When it is with knowledge,
It stands that way.
By attributes it (Soul) is Sat-Asat (Real-Unreal).
It receives awareness
Only when Grace imparts it
And takes the name of knowledge.
This, the truth.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2015, 07:10:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #462 on: October 02, 2015, 02:32:53 PM »
Verse 23:  Udal Poyyuravu.


குருலிங்க சங்கமமாக் கொண்டதிரு மேனி
கருவொன்று மேனிநம்பாற் காட்டா-தருளென்று
கண்டவர்க்கே ஆனந்தங் கண்டுகொள லாம்அலது
கொண்டவர்க்கிங் கென்னகிடைக் கும். 23.He is the Holy Form combined
Of Guru, Linga and Sangamam *[1].
Only those who are not given
This body that is the seed of birth
But are vouchsafed the vision of Grace
Can Bliss enjoy.
What will they get
Who the rest get?

FootNotes:

[1] Saiva faith as an aggregate of Guru, Siva image and gathering of devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 07:11:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #463 on: October 02, 2015, 02:40:34 PM »
Verse 24 of Udal Poyyuravu.


புலியின் அதளுடையான் பூதப் படையான்
பலியிரந்தும் எல்லாம் பரிப்பான்-மலிபுனல்சேர்
பொன்முடியான் முக்கட் புனிதன் சரண்புகுந்தோர்க்
கென்முடியா தேதுமுள தே. 24

He hath the skin of tiger.
He hath the army of bhootas *[1].
He begs and still protects all.
He of golden locks filled with gushing waters.
He is the Holy One of triple eyes.
Nothing impossible for those who find refuge in Him.
Everything desirable, they full possess.

FootNotes:

[1] Goblins.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 07:12:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #464 on: October 02, 2015, 02:43:14 PM »
Verse 25 of Udal Poyyuravu.


சொல்லுக் கடங்காச் சுகப்பொருளை நாமெனவே
அல்லும் பகலும் அரற்றுவதென்-நல்லசிவ
ஞானமயம் பெற்றோர்கள் நாமில்லை என்பர்அந்தோ
மோனமய மான முறை. 25.


Why speak day and night
Of the Bliss Being beyond words as We?
Those who have attained
Siva Jnana true
Will say: ''We are not.''
That indeed is the way
Of having become silentness.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 07:12:51 PM by Subramanian.R »