Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 198528 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #45 on: August 25, 2015, 03:24:02 PM »
Verse  11 of Chinmayananada Guru - Adoration to the God-Guru, which is Knowledge-Bliss:பத்திநெறி நிலைநின்றும் நவகண்ட பூமிப்
       பரப்பைவல மாகவந்தும்
   பரவையிடை மூழ்கியும் நதிகளிடை மூழ்கியும்
       பசிதாக மின்றியெழுநா
மத்தியிடை நின்றும்உதிர் சருகுபுனல் வாயுவினை
       வன்பசி தனக்கடைத்து
   மெனத் திருந்தும்உயர் மலைநுழைவு புக்கியும்
       மன்னுதச நாடிமுற்றுஞ்
சுத்திசெய் தும்மூல ப்ராணனோ டங்கியைச்
       சோமவட் டத்தடைத்துஞ்
   சொல்லரிய அமுதுண்டும் அற்பவுடல் கற்பங்கள்
       தோறும்நிலை நிற்கவீறு
சித்திசெய் துஞ்ஞான மலதுகதி கூடுமோ
       சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்தியே
          சின்மயா னந்தகுருவே. (11)


Standing in the path of bhakti,
Circumambulating the world
Of nine continents in devout pilgrimage;
Bathing in seas
And plunging into rivers;
Standing in penance amidst roaring flames
With neither food nor water;
Quelling the gnawing hunger
With withered leaves, water and air;
Sitting in silentness;
Retreating in inaccessible caves;
Purifying the ten Nadis;
Sending up the Kundalini fire with Prana
Into the moon's circle
And containing them there;

Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!   (11)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2015, 03:25:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #46 on: August 25, 2015, 03:41:19 PM »
5. Mouna Guru VaNakkam -


Verse 1 of Mouna Guru VaNakkam: Obeisance to Silent Guru:


ஆசைநிக ளத்தினை நிர்த்தூளி படவுதறி
       ஆங்கார முளையைஎற்றி
   அத்துவித மதமாகி மதம்ஆறும் ஆறாக
       அங்கையின் விலாழியாக்கிப்
பாசஇருள் தன்னிழ லெனச்சுளித் தார்த்துமேல்
       பார்த்துப் பரந்தமனதைப்
   பாரித்த கவளமாய்ப் பூரிக்க வுண்டுமுக
       படாமன்ன மாயைநூறித்
தேசுபெற நீவைத்த சின்முத்தி ராங்குசச்
       செங்கைக் குளேயடக்கிச்
   சின்மயா னந்தசுக வெள்ளம் படிந்துநின்
       திருவருட் பூர்த்தியான
வாசமுறு சற்சார மீதென்னை யொருஞான
       மத்தகச மெனவளர்த்தாய்
   மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே  (1)


Fragmenting the chains of desire to smithereens,
Kicking off the stake of egoism,
Filled with the mast *[1] of advaita,
Blowing out the six faiths
As in a stream through the proboscis,
Gazing intensely upward
Until the darkness of pasa [2} became
A mere shadow underneath,
Swallowing the straying mind as balls of food
And feeding on it to the full.

Tearing the resplendent veil of Maya to shreds,
Controlling by the shining goad of Chinmudra
Held in the hollow of Thy palm,
In the fragrant juice dipped
In the waters of chinmayananda bliss,
Filled with Grace Divine,
Thou brought me up as a Jnana elephant
Of towering presence!

Oh! Mantra Guru! Oh, Yoga Tantra Guru!
Mauna Guru that comes in the line of Mula [3] the Holy! (1)

Foot Notes:

[1] mast - rut of elephant

[2] three afflictions, anava,karma and maya; or three impurities (Pati, Pasu, Pasam)

[3] the Primordial.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2015, 04:06:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #47 on: August 25, 2015, 03:50:15 PM »
Verse 2 of Mouna Guru - Obeisance to the Silent Guru:ஐந்துவகை யாகின்ற பூதமுதல் நாதமும்
       அடங்கவெளி யாகவெளிசெய்
   தறியாமை யறிவாதி பிரிவாக அறிவார்கள்
       அறிவாக நின்றநிலையில்
சிந்தையற நில்லென்று சும்மா இருத்திமேல்
       சின்மயா னந்தவெள்ளந்
   தேக்கித் திளைத்துநான் அதுவா யிருக்கநீ
       செய்சித்ர மிகநன்றுகாண்
எந்தைவட வாற்பரம குருவாழ்க வாழஅரு
       ளியநந்தி மரபுவாழ்க
   என்றடியர் மனமகிழ வேதாக மத்துணி
       பிரண்டில்லை யொன்றென்னவே
வந்தகுரு வேவீறு சிவஞான சித்திநெறி
       மௌனோப தேசகுருவே
   மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே.(2)


Thou fashioned the Void of Voids
For the five elements and nada* to contain.
Thou made me stand in impassivity
With thought uprooted
In that state of  Jnana
Of those who discern ignorance from knowledge.
Then Thou flooded me with waters of chinmayananda
And made me sport in it
Until ''I'' became ''It''.
Fine indeed is the beauteous miracle
Thou worked thus!
''Long, long may flourish, my Father,
Parama Guru of the wild banyan tree.
Long, long may flourish the line of Nandi
That blessed me with everlasting life.''

For the devotees thus to praise
In the rapture of their heart.
Oh! Guru that came to establish
That the conclusions of Vedas and Agamas
Are not two, but one.

O! Guru that imparted Divine Instruction
On the exalted
Sivananda Siddhi Path !
O! Mantra Guru! O, Yoga Tantra Guru
Mauna Guru that comes in the line of Mula** the Holy! (2)


* the sound principle.

** the Primordial.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2015, 03:53:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #48 on: August 26, 2015, 02:05:05 PM »
Verse 3 of Mouna Guru VaNakkam - Obeisance to the Silent-Guru, the Knowledge - Bliss:ஆதிக்க நல்கினவ ராரிந்த மாயைக்கென்
       அறிவன்றி யிடமில்லையோ
   அந்தரப் புட்பமுங் கானலின் நீருமோர்
       அவசரத் துபயோகமோ
போதித்த நிலையையும் மயக்குதே அபயம்நான்
       புக்கஅருள் தோற்றிடாமல்
   பொய்யான வுலகத்தை மெய்யா நிறுத்தியென்
       புந்திக்குள் இந்த்ரசாலஞ்
சாதிக்கு தேயிதனை வெல்லவும் உபாயம்நீ
       தந்தருள்வ தென்றுபுகல்வாய்
   சண்மத ஸ்தாபனமும் வேதாந்த சித்தாந்த
       சமரசநிர் வாகநிலையும்
மாதிக்கொ டண்டப் பரப்பெலாம் அறியவே
       வந்தருளு ஞானகுருவே
   மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே.   (3).

Who was it that gave this egoity
So much authority?
Is there no other place for this maya,
But my thought?
Will ''sky flower'' and ''mirage water''
Ever a practical use have?
Even my instructed state
Is in confusion thrown
Lest I receive Thy Grace
To seek refuge in Thee.
It performs Indrajal *[1] in my mind,
Establishing the illusory world as permanent.
When shall I receive the secret
Of conquering this? Pray tell me.

Oh! Thou Jnana Guru
That expounds in Thy Grace
The six faiths established
And the accord of Vedanta-Siddhanta philosophical state
For all the worlds in cardinal directions to know.
Oh! Mantra Guru! Oh, Yoga Tantra Guru!
Mauna Guru that comes in the line of Mula (2) the Holy!

Foot Notes:

[1] Conjuring trick.

(2)  the Primordial.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2015, 02:08:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #49 on: August 26, 2015, 02:11:07 PM »
Verse 4 of Mouna Guru VaNakkam - Obeisance to the Silent Guru which is the Knowledge Bliss:


மின்னனைய பொய்யுடலை நிலையென்றும் மையிலகு
      விழிகொண்டு மையல்பூட்டும்
   மின்னார்க ளின்பமே மெய்யெம்றும் வளர்மாட
      மேல்வீடு சொர்க்கமென்றும்
பொன்னையழி யாதுவளர் பொருளென்று போற்றிஇப்
      பொய்வேட மிகுதிகாட்டிப்
   பொறையறிவு துறவீதல் ஆதிநற் குணமெலாம்
      போக்கிலே போகவிட்டுத்
தன்னிகரி லோபாதி பாழ்ம்பேய் பிடித்திடத்
      தரணிமிசை லோகாயதன்
   சமயநடை சாராமல் வேதாந்த சித்தாந்த
      சமரச சிவாநுபூதி
மன்னவொரு சொற்கொண் டெனைத்தடுத் தாண்டன்பின்
      வாழ்வித்த ஞானகுருவே
   மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே.  (4)

Holding as real
This body that is evanescent
Unto the flash of lightning;

Holding as real
The pleasures of flashy women
That intoxicate the senses
With their collyrium painted eyes;

Holding as heaven
The stately mansion and mounting riches;

Holding gold as imperishable treasure
That waxes high;

Putting on false appearances
To degree exceeding;

Abandoning to winds all virtues -
Patience, wisdom, renunciation and charity;

To be possessed of greed, miserliness
And other devils;

To walk about here below
Caught in the faith of the materialist;

Thou with one single Word prevented me
From all these, in compassion
That I might receive the Grace
Of the great Vedanta-Siddhanta accord
And enjoy the life eternal.

Oh! Thou Jnana Guru!
Oh! Mantra Guru! Oh, Yoga Tantra Guru!
Mauna Guru that comes in the line of Mula (1) the Holy!


*the Primordial.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2015, 02:13:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #50 on: August 26, 2015, 04:03:01 PM »
Verse 5 of Mouna Guru VaNakkam - Obeisance to the Silent Guru, which is the Knowledge - Bliss:


போனகம் இருக்கின்ற சாலையிடை வேண்டுவ
       புசித்தற் கிருக்குமதுபோல்
   புருடர்பெறு தர்மாதி வேதமுடன் ஆகமம்
       புகலுமதி னாலாம்பயன்
ஞானநெறி முக்யநெறி காட்சியனு மானமுதல்
       நானாவி தங்கள் தேர்ந்து
   நான்நான் எனக்குளறு படைபுடை பெயர்ந்திடவும்
       நான்குசா தனமும்ஓர்ந்திட்
டானநெறி யாஞ்சரியை யாதிசோ பானமுற்
       றணுபஷ சம்புபஷம்
   ஆமிரு விகற்பமும் மாயாதி சேவையும்
       அறிந்திரண் டொன்றென்னுமோர்
மானத விகற்பமற வென்றுநிர் பதுநமது
       மரபென்ற பரமகுருவே
   மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே. (5)


In a house of refreshment
Enough will be the choice
Of diverse things to eat.
Unto it the four ends of man -
dharma, artha, kama and moksha,
The ends that Vedas and Agamas declare
The critical path of Jnana,
The methods of demonstration and inference -
Of such varieties is the choice made
That the clamor of I-ness is stalled.

Realizing the four paths
And their gradations from chariya to jnana
And cognizing the difference
Of anu paksa *[1] and sambhu paksa *[2]
And the functions of maya and the rest(karma & anava)
And overcoming the mental aberration
That gives the distortion of one and two -

''To stand thus is our tradition.''
Thus Thou declared. Oh! Parama Guru!
Oh! Mantra Guru! Oh, Yoga Tantra Guru!
Mauna Guru that comes in the line of Mula (3) the Holy!

Foot Notes:

[1] anu paksa - Jivas striving to reach God.

[2] sambhu paksa - Jivas made to strive by God to reach Him.

(3) the Primordial.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2015, 04:07:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #51 on: August 26, 2015, 04:09:49 PM »
Verse 6 of Mouna Guru VaNakkam, Obeisance to the Silent Guru, which is the Knowledge:   கல்லாத அறிவுமேற் கேளாத கேளாத கேள்வியுங்
       கருணைசிறி தேதுமில்லாக்
   காட்சியும் கொலைகளவு கட்காமம் மாட்சியாக்
       காதலித் திடுநெஞ்சமும்
பொல்லாத பொய்ம்மொழியும் அல்லாது நன்மைகள்
       பொருந்துகுணம் ஏதும்அறியேன்
   புருடர்வடி வானதே யல்லாது கனவிலும்
       புருடார்த்தம் ஏதுமில்லேன்
எல்லா மறிந்தநீ யறியாத தன்றெனக்
       கெவ்வண்ணம் உய்வண்ணமோ
   இருளையிரு ளென்றவ்ர்க் கொளிதா ரகம்பெறும்
       எனக்குநின் னருள்தாரகம்
வல்லா னெனும்பெய ருனக்குள்ள தேயிந்த
       வஞ்சகனை யாளநினையாய்
மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே. (7).

Untaught knowledge,
Indifferent listening,
Pitiless seeing,
A heart that exults in
Murder, thieving, drinking and lusting,
Speech that is full of evil lies
Except these,
I know not anything
That may be termed of goodly virtue;
Only in form am I a Man,
Otherwise I seek not the Ends of Man even in dreams,
O! All these Thou know,
Who know all !

How am I going to be redeemed?
To those who held darkness as darkness
Light will be the refuge;
To me Thy Grace is the Refuge;
Thou who bear the name "The Almighty",
Why not accept this knave in Thy Grace?
O! Thou, Mantra Guru ! Yoga Tantra Guru ! O! Mauna Guru
That comes in the line of Mula(*)  the Holy! (6)


(*)  the primordial

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2015, 02:16:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #52 on: August 27, 2015, 02:18:39 PM »
Verse 7 of Mouna Guru VaNakkam, Obeisance to the God-Guru which is  Knowledge - Bliss:
கானகம் இலங்குபுலி பசுவொடு குலாவும்நின்
       கண்காண மதயானைநீ
    கைகாட்ட வுங்கையால் நெகிடிக் கெனப்பெரிய
       கட்டைமிக ஏந்திவருமே
போனகம் அமைந்ததென அக்காம தேனுநின்
       பொன்னடியில் நின்றுசொலுமே
    புவிராசர் கவிராசர் தவராச ரென்றுனைப்
       போற்றிசய போற்றிஎன்பார்
ஞானகரு ணாகர முகங்கண்ட போதிலே
       நவநாத சித்தர்களும்உன்
    நட்பினை விரும்புவார் சுகர்வாம தேவர்முதல்
       ஞானிகளும் உனைமெச்சுவார்
வானகமும் மண்ணகமும் வந்தெதிர் வணங்கிடும்உன்
       மகிமையது சொல்லஎளிதோ
    மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே. (7)

At Thy glance,
The tiger that roams the forest
Will in friendliness frisk with the gentle cow;
At Thy gesture,
The elephant in mast
Will hie to Thee bearing a flaming log of wood;
Kamadenu, the heavenly cow,
Will, bowing low at Thy golden feet,
Whisper "The meal is ready".
"O! Earthly Lord, the King of Poets!
The Monarch of Penance !
Hail to Thee" -
Thus they praise Thee.

At the sight of Thy face
Beaming Wisdom Compassionate
Even the Nava Natha Siddhas *[1]
Will seek Thy friendship;
Jnanis like Sukha *[2] and Vama Deva *[3]
Will speak appreciatively of Thee.
Is it easy to describe Thy greatness
Which this world and that laud so high?

O! Mantra Guru, O! Yoga Tantra Guru !
O! Mauna Guru
That comes in the line of Mula*, the Holy. (7)

FootNotes:

[1] Supreme Nine Master - Siddhas:

(1) Anadi Nathar, (2) Adi Nathar, (3) Ghatendra Nathar, (4) Gorakha Nathar, (5) Sadoga Nathar, (6) Satya Nathar, (7) Mal & Yendra Nathar, (8) Madanga Nathar, (9) Vakuli Nathar.

[2] Sukha was the son of Vyasa, and narrator of Bhagavata - he renounced the world the moment
he was born.

[3] A Rishi who was a contemporary of Vasishta in the court of Dasaratha in Ayodhya.

* the Primordial.
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2015, 02:23:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #53 on: August 27, 2015, 02:25:42 PM »
Verse 8 of Mouna Guru VaNakkam - Obeisance to the Silent Guru, which is Knowledge-Bliss:


சருகுசல பட்சணிக ளருகோடி யல்லால்
       சகோரபட் சிகள்போலவே
    தவளநில வொழுகமிர்த தாரையுண் டழியாத
       தன்மைய ரனந்தகோடி
இருவினைக ளற்றிரவு பகலென்ப தறியாத
       ஏகாந்த மோனஞான
    இன்பநிட் டையர்கோடி மணிமந்த்ர சித்திநிலை
       எய்தினர்கள் கோடிசூழக்
குருமணி யிழைத்திட்ட சிங்கா தனத்தின்மிசை
      கொலுவீற் றிருக்கும்நின்னை
    கும்பிட் டனந்தமுறை தெண்டனிட் டென்மனக்
      குறையெலாந் தீரும்வண்ணம்
மதுமல ரெடுத்துனிரு தாளையர்ச் கிக்கவெனை
       வாவென் றழைப்பதெந்நாள்
    மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே.(8)


A million, million are those
Who live on withered leaves and plain water;

A million, million yet are those
Who, like the mythical Sakora bird
That feeds on the milky moon beam,
Drink of the nectar
Flowing from the mystic moon and remain immortal.

A million, million further are those
Who having sundered the karma twine,
Live in solitudinal trance of wisdom's silentness,
Knowing neither day nor night.


Surrounded by them all
Art Thou seated in state
In the Lion Throne studded with rare gems!
When will it be that Thou call me to adore Thee
That I countless times bowing low,
Worship at Thy feet with fragrant flowers
And rid myself of my heart's woes?

Oh! Mantra Guru! Oh, Yoga Tantra Guru!
O ! Mauna Guru
That comes in the line of Mula* the Holy! (8)


(8) the primordial.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2015, 02:28:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #54 on: August 27, 2015, 02:29:47 PM »
Verse 9 of Mouna Guru VaNakkam, Obeisance to the Silent Guru, which is Knowledge-Bliss:


ஆங்கார மானகுல வேடவெம் பேய்பாழ்த்த
       ஆணவத் தினும்வலிதுகாண்
    அறிவினை மயக்கிடும் நடுவறிய வொட்டாது
       யாதொன்று தொடினும் அதுவாய்த்
தாங்காது மொழிபேசும் அரிகரப் பிரமாதி
       தம்மொடு சமானமென்னுந்
    தடையற்ற தேரிலஞ் சுருவாணி போலவே
       தன்னிலசை யாதுநிற்கும்
ஈங்காரெ னக்குநிகர் என்னப்ர தாபித்
       திராவணா காரமாகி
    இதயவெளி யெங்கணுந் தன்னரசு நாடுசெய்
       திருக்கும்இத னொடெந்நேரமும்
வாங்காநி லாஅடிமை போராட முடியுமோ
       மௌனோப தேசகுருவே
    மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே. (9)


Know ye, mightier far than accursed anava,
Is ahankara, the murderous hunter devil.
It will befog reason,
It will not let you know the right.
Whatever it touches
It identifies the self with that
And will say unbearable things.
It will claim that it is equal to
Hari, Hara, Brahma and the rest of the Gods.
It will stand like the axle pin
Of a moving car,
Itself immobile in the center of things.
It will proclaim itself:
''Who is here equal to me?''
And filled with Ravana like spirit
It will establish its tyrannous rule
In the domain of the heart.
How can this poor slave
Be contending with it all the time?

Oh! Guru that instructs in silentness!
Oh! Mantra Guru! Oh, Yoga Tantra Guru!
Mauna Guru that comes in the line of Mula(*) the Holy!


Arunachala Siva.


 
« Last Edit: August 27, 2015, 02:31:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #55 on: August 27, 2015, 02:33:20 PM »
Verse 10 of Mouna Guru VaNakkam, Obeisance to the Silent Guru, which is Knowledge-Bliss:பற்றுவெகு விதமாகி யொன்றைவிட் டொன்றனைப்
       பற்றியுழல் கிருமிபோலப்
    பாழ்ஞ்சிந்தை பெற்றநான் வெளியாக நின்னருள்
       பகர்ந்துமறி யேன்துவிதமோ
சிற்றறிவ தன்றியும் எவரேனும் ஒருமொழி
       திடுக்கென் றுரைத்தபோது
    சிந்தைசெவி யாகவே பறையறைய வுதரவெந்
       தீநெஞ்சம் அளவளாவ
உற்றுணர உண்ர்வற்றுன் மத்தவெறி யினர்போல
       உளறுவேன் முத்திமார்க்கம்
    உணர்வதெப் படியின்ப துன்பஞ் சமானமாய்
       உறுவதெப் படியாயினும்
மற்றெனக் கையநீ சொன்னவொரு வார்த்தையினை
       மலையிலக் கெனநம்பினேன்
    மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேமூலன்
       மரபில்வரு மௌன குருவே.(10)


So very diverse being my desires,
Like the crawling worm
I leave one and grasp another;
Possessed of a vacuous mind like that
I have not articulated Thy Grace;
Only duality I know a bit;
If someone uttered a word of a sudden,
My heart leaps to proclaim it louder
Than my ears heard it,
The flame from my stomach pit
Leaps to my heart
Lacking the power to know the inscrutable.
Like those affected by madness, I babble.
How to know the path of liberation?
How to look upon pleasure and pain
With indifference?

Yet, my Master!
I held my faith in that one Word you taught me
As the beacon light on top of hill.
Oh! Mantra Guru! Oh, Yoga Tantra Guru!
Mauna Guru that comes in the line of Mula (8) the Holy!

(8) the Primordial.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 27, 2015, 02:35:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #56 on: August 28, 2015, 03:00:14 PM »
Verse 1 of Karunakarak KadavuL - God of Compassion - Fullness - Fullness:


நிர்க்குண நிராமய நிரஞ்சன நிராலம்ப
       நிர்விடய கைவல்யமா
    நிட்கள அசங்கசஞ் சலரகித நிர்வசன
       நிர்த்தொந்த நித்தமுக்த
தற்பரவித் வாதீத வ்யோமபரி பூரண
       சதானந்த ஞானபகவ
    சம்புசிவ சங்கர சர்வேச என்றுநான்
       சர்வகா லமும்நினைவனோ
அற்புத அகோசர நிவிர்த்திபெறும் அன்பருக்
       கானந்த பூர்த்தியான
    அத்துவித நிச்சய சொரூபசாட் சாத்கார
       அநுபூதி யநுசூதமுங்
கற்பனை யறக்காண முக்கணுடன் வடநிழற்
       கண்ணூ டிருந்தகுருவே
    கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
       கருணா கரக்கடவுளே. (1)''Oh! Thou:
Attributeless, Disease *[1] free, Blotless,
Supportless, Beyond Sense Perception,
Blissform, Immaculate, Formless,
Motionless, Beyond Speech,
Attachmentless, Eternal Free,
Uncreated, Beyond Cosmic Form,
Perfection Fullness, Void, Interminable,
Eternally Blissful, Jnana God,
Sambhu! Siva Sankara, Sarvesa!'' -
Will I thus think of thee forever and ever?

Oh! Thou Wonder beyond imagining!
The Non duality that is Bliss Perfection
For liberated devotees!
The Mystery that is the unfailing Grace
Of Manifest (Svarupa) Presence!
Thou! Guru Holy,that was seated
At the foot of the wild banyan tree
With triple eyes for us to see,
Transcending imagination.
Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha *[2]
Defying description! (1)

FootNotes:

[1] Disease means birth and death.
[2] Cosmic Arena of Divine Knowledge.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2015, 03:10:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #57 on: August 28, 2015, 03:06:29 PM »
Verse 2 of Karunakarak KadavuL - God of Compassion - Fullness - Fullness:


மண்ணாதி ஐந்தொடு புறத்திலுள கருவியும்
       வாக்காதி சுரோத்ராதியும்
    வளர்கின்ற சப்தாதி மனமாதி கலையாதி
       மன்னுசுத் தாதியுடனே
தொண்ணூற்றொ டாறுமற் றுள்ளனவும் மௌனியாய்ச்
       சொன்னவொரு சொற்கொண்டதே
    தூவெளிய தாயகண் டானந்த சுகவாரி
       தோற்றுமதை என்சொல்லுவேன்
பண்ணாரும் இசையினொடு பாடிப் படித்தருட்
       பான்மைநெறி நின்றுதவறாப்
    பக்குவ விசேடராய் நெக்குநெக் குருகிப்
       பணிந்தெழுந் திருகைகூப்பிக்
கண்ணாறு கரைபுரள நின்றஅன் பரையெலாங்
       கைவிடாக் காட்சியுறவே
    கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
       கருணா கரக்கடவுளே.(2)The earth and the rest of elements five,
The external organs *[1] of action,
The sense organs, mouth, ear and the rest *[2],
The sense potencies *[3] - sound and the rest -
The organs of knowledge, mind and the rest *[4] -
The kalas and the rest of tattvas
Ending in the finite suddha tattva,
All the tattvas, ninety and six,
Thus recounted and more,
Were subsumed in the one Word
That was in silentness uttered,
As the Pure Void, as Rapture Immense
The Ocean of Bliss appeared.
How shall I describe it!

Thou! The Vision Ineffable
That abandoned not the beloved devotees,
Who melting in love,
Stood praying with folded hands,
Singing thy praise in melodious refrain
And standing constant in the path of love,
Ripe to receive thy special Grace.

Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description!   (2)

FootNotes:

[1] Kamendriyas.

[2] Jnanendriyas

[3] Tanmatras

[4] Antakaranas


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2015, 03:11:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #58 on: August 28, 2015, 03:07:37 PM »
Verse 3 of Karunakarak KadavuL - God of Compassion - Fullness - Fullness.
எல்லாமுன் அடிமையே எல்லாமுன் உடைமையே
       எல்லாமுன் னுடையசெயலே
    எங்கணும் வியாபிநீ என்றுசொலு மியல்பென்
       றிருக்காதி வேதமெல்லாஞ்
சொல்லான் முழக்கியது மிக்கவுப காரமாச்
       சொல்லிறந் தவரும்விண்டு
    சொன்னவையு மிவைநல்ல குருவான பேருந்
       தொகுத்தநெறி தானுமிவையே
அல்லாம லில்லையென நன்றா அறிந்தேன்
       அறிந்தபடி நின்றுசுகநான்
    ஆகாத வண்ணமே இவ்வண்ண மாயினேன்
       அதுவுநின தருளென்னவே
கல்லாத அறிஞனுக் குள்ளே யுணர்த்தினை
       கதிக்குவகை யேதுபுகலாய்
    கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
       கருணா கரக்கடவுளே. (3)


All are but Thine liege vassals,
All are but Thine possessions,
All are but Thine actions,
All are but pervaded by Thee -
Thus may Thou be described,
So proclaim the Rig and rest of Vedas.
This is what the goodly Gurus have taught.
There is none other than this,
That have I full realized.
Having realized it,
I have not reached the state of Bliss,
But thus I stand,
That too is Thy Grace -
So Thou intimated within this ignorant one.
But now tell me what is the way of redemption?
Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description!  (3)

Arunachala Siva.« Last Edit: August 28, 2015, 03:12:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #59 on: August 28, 2015, 03:14:05 PM »
Verse 4 of Karunakarak KadavuL - God of Compassion - Fullness - Fullness:பட்டப் பகற்பொழுதை இருளென்ற மருளர்தம்
       பட்சமோ எனதுபட்சம்
    பார்த்தவிட மெங்கணுங் கோத்தநிலை குலையாது
       பரமவெளி யாகவொருசொல்
திட்டமுடன் மௌனியா யருள்செய் திருக்கவுஞ்
       சேராமல் ஆராகநான்
    சிறுவீடு கட்டியதின் அடுசோற்றை யுண்டுண்டு
       தேக்குசிறி யார்கள்போல
நட்டனைய தாக்கற்ற கல்வியும் விவேகமும்
       நன்னிலய மாகவுன்னி
    நானென்று நீயென் றிரண்டில்லை யென்னவே
       நடுவே முளைத்தமனதைக்
கட்டஅறி யாமலே வாடினே னெப்போது
       கருணைக் குரித்தாவனோ
    கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
       கருணா கரக்கடவுளே. (4)


Am I of the vague way of thinking of those
Who, befogged in brain,
Hold the noonday light as midnight darkness?
As Mauni, Thou hath taught me in silentness
That unique Word,
Which encompasses the vast spaces,
That fill the Void in unbroken continuity.
Yet I did not take to it,
But like the children I was
That play at the game of building houses of sand
And pretend to eat with relish
The imaginary food that is cooked there.
The learning I ardently learnt
And the wisdom I fervently gathered
And held fast to,
Showed that there is nothing Two -
As I and Thee.
Thus unable to direct my mind
That arose in between
I pined and pined.
When shall I be deserving of Thy Grace?
Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description!  (4)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2015, 03:16:12 PM by Subramanian.R »