Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 165703 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #435 on: October 01, 2015, 07:21:46 PM »
Verse 55 of Payap Puli  - Tayumanavar:

அடையார் புரஞ்செற்ற தேவேநின் பொன்னடிக் கன்புசற்றும்
படையாத என்னைப் படைத்திந்தப் பாரிற் படர்ந்தவினைத்
தடையால் தளையிட்டு நெஞ்சம்புண் ணாகத் தளரவைத்தாய்
உடையாய் உடைய படியன்றி யான்செய்த தொன்றிலையே. 55.


O Lord! Who destroyed the Cities of the unholy
That sought Thee not;
Thou created me
Who hath little love for Thy Golden Feet,
And fettered me in this world
With the lengthy chain of Karma,
And thus made my heart in spirit droop.
Oh! Thou, who owns all!
All these are but as ordained.
What is it that I have done?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 07:16:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #436 on: October 01, 2015, 07:23:26 PM »
Verse 56 of Udal Poyyuravu  -Tayumanavar:
ஆடுங் கறங்குந் திரிகையும் போல அலைந்தலைந்து
காடுங் கரையுந் திரிவதல் லால்நின் கருணைவந்து
கூடும் படிக்குத் தவமுய லாத கொடியர்எமன்
தேடும் பொழுதென்ன செய்வார் பரானந்த சிற்சுடரே. 56.

Like the dancing whirl and the potter's wheel
They but go round and round the country and wilderness.
What else will those wretches,
Who performed not tapas by Thy Grace,
Do when the God of Death comes seeking them?
Oh! Thou, the Flame of Knowledge that is Pervasive Bliss!


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2015, 07:15:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #437 on: October 01, 2015, 07:24:52 PM »
Verse 57 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


கற்றும் பலபல கேள்விகள் கேட்டுங் கறங்கெனவே
சுற்றுந் தொழில்கற்றுச் சிற்றின்பத் தூடு சுழலின்என்னாங்
குற்றங் குறைந்து குணமே விடுமென்பர் கூட்டத்தையே
முற்றுந் துணையென நம்புகண் டாய்சுத்த மூடநெஞ்சே. 57.


What avails learning and listening,
If they still wander about in lust?
They have but learnt the art of the whirl
In gyrating pleasures.
Oh! Fully foolish heart!
Do thou put thine faith entire
In the congregation of devotees true
Who waxes  in virtue overwhelming
And wanes in blemishes rare.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:51:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #438 on: October 01, 2015, 07:26:48 PM »
Verse 58 of 'Payap Puli'  : Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


நீயென நானென வேறில்லை யென்னும் நினைவருளத்
தாயென மோன குருவாகி வந்து தடுத்தடிமைச்
சேயெனக் காத்தனை யேபர மேநின் திருவருளுக்
கேயென்ன செய்யுங்கைம் மாறுள தோசுத்த ஏழையனே. 58.

Tender unto mother Thou came
As the Guru of silentness
And made me aware that
Thou and I are not entities separate.
Thus did Thou prevent me
From straying into worldly ways
And protected me as Thy liege child.
Oh! God Supreme!
Is there anything that I can do to recompense Thee,
Impoverished that I am to the extreme?

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2015, 10:52:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #439 on: October 01, 2015, 07:28:28 PM »
Verse 59 of 'Payap Puli'  : Tayumanavar:

(The Leaping Tiger):

ஆத்திரம் வந்தவர் போல்அலை யாமல் அரோகதிட
காத்திரந் தந்தென்னை யேஅன்னை போலுங் கருணைவைத்திம்
மாத்திரம் முன்னின் றுணர்த்தினை யேமவு னாஇனிநான்
சாத்திரஞ் சொன்ன படிஇய மாதியுஞ் சாதிப்பனே. 59.

Without letting me wander
Like a man in a fit of fury,
Thou gave me a body bouncing in health.
With tenderness as unto a mother
Until this day,
Thou appeared before me and instructed me.
Oh! Thou, the Silent One,
Now will I perform the Yama
And the rest of the eight limbed yoga,
Even as the books have taught.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:53:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #440 on: October 02, 2015, 11:45:00 AM »
Verse 1: Udal Poyyuravu:


(False Attachment to the Body:)


உடல்பொய் யுறவாயின் உண்மையுற வாகக்
கடவாரார் தண்ணருளே கண்டாய் - திடமுடனே
உற்றுப்பார் மோனன் ஒருசொல்லே உண்மைநன்றாய்ப்
பற்றிப்பார் மற்றவெல்லாம் பாழ். 1.

If attachment to body is unreal,
What is the attachment to be that is real?
God's benign Grace, obviously.
Examine this deeply and see.
The one Word of the Silent One alone is Truth.
Hold onto it firmly and see.
All the rest is empty. (1)

« Last Edit: October 02, 2015, 11:46:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #441 on: October 02, 2015, 11:48:39 AM »
Verse 2 of Udal Poyyuravu:பாராதி பூதமெல்லாம் பார்க்குங்கால் அப்பரத்தின்
சீராக நிற்குந் திறங்கண்டாய் - நேராக
நிற்குந் திருவருளில் நெஞ்சேயாம் நிற்பதல்லால்
கற்குநெறி யாதினிமேற் காண். 2.When you see close,
The elements earth and the rest
Are but the manifestations of that Being Supreme.
Oh, heart, we shall straight seek
To stand in Divine Grace.
What else are we to learn in the future?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #442 on: October 02, 2015, 11:50:33 AM »
Verse 3:  Udal Poyyuravu:


மெய்யான தன்மை விளங்கினால் யார்க்கேனும்
பொய்யான தன்மை பொருந்துமோ - ஐயாவே
மன்னும்நி ராசைஇன்னம் வந்ததல்ல உன்னடிமை
என்னும்நிலை எய்துமா றென். 3.


When the reality of Truth dawns
Will there be room for the unreality to exist?
My Lord! The firm state of desire-lessness hath come not yet.
How then can the state of being Thy vassal be?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #443 on: October 02, 2015, 11:52:40 AM »
Verse 4: Udal Poyyuravu:


அறியாமை மேலிட் டறிவின்றி நிற்குங்
குறியேற் கறிவென்ற கோலம் - வறிதேயாம்
நீயுணர்த்த நான்உணரும் நேசத்தா லோஅறிவென்
றேயெனக்கோர் நாமமிட்ட தே. 4.


Ignorance overweening
Ignorant I stand.
To such as me knowledge is but empty show.
Thou instruct and I learn.
Is it because of this relation
That I am given the name of knowledge, too?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #444 on: October 02, 2015, 11:54:39 AM »
Verse 5: Udal Poyyuravu:


ஏதுக்குச் சும்மா இருமனமே என்றுனக்குப்
போதித்த உண்மைஎங்கே போகவிட்டாய்-வாதுக்கு
வந்தெதிர்த்த மல்லரைப்போல் வாதாடி னாயேயுன்
புந்தியென்ன போதமென்ன போ. 5.


"Be thou action free."
Oh, heart! Where have thou left that truth
That was taught to thee?
Thou argued and argued
Like the disputant that wantonly came.
Where is thy wisdom?
Where is thy knowledge?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #445 on: October 02, 2015, 01:26:54 PM »
Verse 6:  Udal Poyyuravu:


சகமனைத்தும் பொய்யெனவே தானுணர்ந்தால் துக்க
சுகமனைத்தும் பொய்யன்றோ சோரா-திகபரத்தும்
விட்டுப் பிரியாத மேலான அத்துவிதக்
கட்டுக்குள் ஆவதென்றோ காண். 6.


If thou realize all the phenomenal world is unreal,
Is not sorrow and joy also unreal?
When is the day that I am to be
In the bounds of Advaita exalted,
That leaves me not, above or here below?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #446 on: October 02, 2015, 01:29:18 PM »
Verse 7: Udal Poyyuravu:

கற்கண்டோ தேனோ கனிரசமோ பாலோஎன்
சொற்கண்டா தேதெனநான் சொல்லுவேன் - விற்கண்ட
வானமதி காண மவுனிமவு னத்தளித்த
தானமதில் ஊறும்அமிர் தம். 7.


Is it candy or honey or juice of fruit or milk?
How shall I describe that which is beyond my words?
Such indeed is the ambrosia that wells up in the center
Of the bow like mystic heavenly moon
Which the Silent One in silentness showed.


Arunachala Siva
« Last Edit: October 02, 2015, 01:30:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #447 on: October 02, 2015, 01:32:10 PM »
Verse  8:  Udal Poyyuravu:

கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலா மெய்த்தெளிவால்
வாட்டமறா வுற்பவநோய் மாறுமோ-நாட்டமுற்று
மெய்யான நிட்டையினை மேவினர்கட் கன்றோதான்
பொய்யாம் பிறப்பிறப்புப் போம். 8.


Will the chronic ailment that knows no relief be cured
By listening, contemplating and clarity of thinking?
Only those who seek and espouse meditation true
Will the unreality of birth-death leave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 01:33:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #448 on: October 02, 2015, 01:35:28 PM »
Verse 9: Udal Poyyuravu:மாயா சகத்தை மதியாதார் மண்முதலா
யேயான தத்துவத்தில் எய்துவரோ-நேயானு
பூதிநிலை நிற்கப் பொருந்துவர்கள் அன்னவர்தம்
நீதியையே ஓர்மனமே நீ. 9.


Will those who care not for the illusory world
Ever be caught in the earth and the rest of tattvas?
They will seek the state of benignant Grace.
This their way. Know ye thus, oh, thou, heart.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #449 on: October 02, 2015, 01:37:43 PM »
Verse 10:  Udal Poyyurvau:


இகமுழுதும் பொய்யெனவே ஏய்ந்துணர்ந்தா லாங்கே
மிகவளர வந்தஅருள் மெய்யே-அகநெகிழப்
பாரீர் ஒருசொற் படியே அனுபவத்தைச்
சேரீர் அதுவே திறம். 10.

All world is unreal.
If this you realize,
Then the Grace that dawns there
Is alone the real.
Do thou follow it in love intense
And reap the fruit of the experience.
That indeed is the way appropriate.


Arunachala Siva.