Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 165411 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #420 on: October 01, 2015, 04:37:00 PM »
Verse  40 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


உள்ளத் தையுமிங் கெனையுநின் கையினில் ஒப்புவித்தும்
கள்ளத்தைச் செய்யும் வினையால் வருந்தக் கணக்குமுண்டோ
பள்ளத்தின் வீழும் புனல்போற் படிந்துன் பரமஇன்ப
வெள்ளத்தின் மூழ்கினர்க் கேயெளி தாந்தில்லை வித்தகனே. 40.

Having surrendered me and my heart
Into Thy hands,
Is there any logic
In my blaming the deceitful karma?
Only for those who are immersed
In the waters of Bliss Supreme,
Headlong like the cataract
That seeks the fall
Is the Wise One of Thillai, (Chidambaram)
Easy come by.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:39:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #421 on: October 01, 2015, 05:00:12 PM »
Verse 41 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


கள்ளம் பொருந்தும் மடநெஞ்ச மேகொடுங் காலர்வந்தால்
உள்ளன் பவர்கட்குண் டோஇல்லை யேயுல கீன்றஅன்னை
வள்ளம் பொருந்து மலரடி காணமன் றாடும்இன்ப
வெள்ளச்செம் பாதப் புணையேயல் லாற்கதி வேறில்லையே. 41.

Oh! Foolish heart full of deceit!
When the cruel messengers of Death arrive,
Can they be for the devotees of love true?
No. Except for it be the blissful crimson feet -
That danced in the arena -
To match the canoe shaped feet
Of the Mother that created the world,
Except for it be, none the refuge there is.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #422 on: October 01, 2015, 05:03:04 PM »
Verse 42 of Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leapimg Tiger)


தன்மய மானசு பாவத்தில் மெள்ளத் தலைப்படுங்கால்
மின்மய மான சகம்யா துரைத்தென் வெளியில்உய்த்த
சின்மய முத்திரைக் கையேமெய் யாகத் தெளிந்தநெஞ்சே
நின்மயம் என்மயம் எல்லாம் நிறைந்த நிராமயமே. 42.When thou slowly advance
Into the nature of Godhead,
What matters it
What the world that fleets like lightning says?
Oh, heart, who hath realized
That the hand which gestured the Chinmudra
In the Void is the Truth Finite,
Thou and I then both become
Ailment (of birth) free.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 05:05:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #423 on: October 01, 2015, 05:07:13 PM »
Verse 43 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)

ஆரிங் கலையுஞ் சுருதியுங் காண்டற் கரியவுனைத்
தோயும் படிக்குக் கருணைசெய் வாய்சுக வான்பொருளே
தாயும் பிதாவுந் தமருங் குருவுந் தனிமுதலும்
நீயும் பரையுமென் றேயுணர்ந் தேனிது நிச்சயமே. 43.

Oh, Heavenly Being of Bliss!
Bless me that I merge in Thee
That is beyond the vision of human knowledge
And of revealed scriptures.
Sure it is that I realized
Thou and the Sakti art
Mother, Father, Kith and Guru
And the Being Primal.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 05:09:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #424 on: October 01, 2015, 05:10:28 PM »
Verse 44 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


அல்லும் பகலும் உனக்கே அபயம் அபயமென்று
சொல்லுஞ்சொ லின்னந் தெரிந்ததன் றோதுதிப் பார்கள்மனக்
கல்லுங் கரைக்கும் மவுனா உனது கருணைஎன்பால்
செல்லும் பொழுதல்ல வோசெல்லு வேனந்தச் சிற்சுகத்தே. 44.Art Thou not familiar yet with my cry, day and night,
''Thou art the Refuge. Thou art the Refuge.''
Oh! Thou, the Silent One
That melts even the stony heart
Of those that adore Thee!
Is it not when Thy Grace falls on me
That I will experience that Knowledge Bliss?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 05:12:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #425 on: October 01, 2015, 05:14:08 PM »
Verse 45 of 'Payap Puli' Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


எல்லாஞ் சிவன்செயல் என்றறிந் தாலவன் இன்னருளே
அல்லாற் புகலிடம் வேறுமுண் டோஅது வேநிலையா
நில்லாய் உன்னால்தமி யேற்குக் கதியுண்டிந் நீள்நிலத்தில்
பொல்லா மயக்கத்தி லாழ்ந்தாவ தென்ன புகல்நெஞ்சமே. 45.


When it is realized
That everything is the Will of Siva,
Is there any place of refuge
But His Sweet Grace?
Oh, heart!
Do thou stand firm on it.
Then by Thee will I be redeemed.
What avails that I be plunged
Into the prolonged illusion of this wide world?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 05:15:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #426 on: October 01, 2015, 05:17:31 PM »
Verse 46 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


ஒளியே ஒளியின் உணர்வே உணர்வின் உவகைபொங்குங்
களியே களிக்குங் கருத்தே கருத்தைக் கவளங்கொண்ட
வெளியே வெளியின் விளைசுக மேசுகர் வீறுகண்டுந்
தெளியேன் தெளிந்தவரைப் போற்றிடேன் என்ன செய்குவனே. 46.


Oh, Light! Awareness of Light!
The Bliss that wells up in the rapture of that Awareness!
The Thought that enjoys that Bliss!
The Void that consumed that Thought!
The Joy that arises in the Void!
Even after seeing the determination of Sukha *[1]
I have not become doubt free,
Nor revere those who have become doubt free.
What shall I do?

FootNotes:

[1] Sukhi Rishi renounced the world even at birth and so remained for the rest of his life.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 05:20:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #427 on: October 01, 2015, 07:08:57 PM »
Verse 47 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


மறக்கின்ற தன்மை இறத்தலொப் பாகும் மனமதொன்றில்
பிறக்கின்ற தன்மை பிறத்தலொப் பாகும்இப் பேய்ப்பிறவி
இருக்கின்ற எல்லைக் களவில்லை யேஇந்தச் சன்மஅல்லல்
துறக்கின்ற நாளெந்த நாள்பர மேநின் தொழும்பனுக்கே. 47


Dying is unto forgetting.
Being born is unto remembering.
Alas! Limitless indeed are deaths and births.
When is the day
That I, Thy slave, am free
Of this sorrow that is birth and rebirth?
Oh! Thou, Being Pervasive!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:41:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #428 on: October 01, 2015, 07:10:43 PM »
Verse 48 of 'Payap Puli' -Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


காட்டிய அந்தக் கரணமும் மாயைஇக் காயமென்று
சூட்டிய கோலமும் நானா இயங்கத் துறையிதனுள்
நாட்டிய நான்றனக் கென்றோர் அறிவற்ற நான்இவற்றைக்
கூட்டிநின் றாட்டினை யேபர மேநல்ல கூத்திதுவே. 48.

The organs of the intellect are but Maya.
The pomp that this body is,
Is but a pond for the I to swim about.
The I that was placed in it
Hath no sentience of its own.
Thou gathered them together and made them dance.
Lovely indeed is this play, oh, God!

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2015, 10:42:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #429 on: October 01, 2015, 07:13:09 PM »
Verse 49 of 'Payap Puli' -  Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


பொல்லாத மாமர்க் கடமன மேஎனைப் போல்அடுத்த
எல்லாவற் றையும்பற்றிக் கொண்டனை யேயென்னை நின்மயமா
நில்லாய் அருள்வெளி நீநான்நிற் பேன்அருள் நிட்டையொரு
சொல்லாற் பதிந்து பரிபூர ணானந்தந் தோய்குவனே. 49.

Oh, mind, Thou art a vicious monkey
That hath seized me and all things around!
Do not transform me your way.
Oh! Void of Grace,
I shall be the way Thou art.
In a word will I enter into the trance of Grace
And sport in Pervasive Bliss Perfect.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: October 02, 2015, 10:43:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #430 on: October 01, 2015, 07:14:38 PM »
Verse 50 of  'Payap Puli'  - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


வாராய்நெஞ் சேயுன்றன் துன்மார்க்கம் யாவையும் வைத்துக்கட்டிங்
காராய் அடிக்கடி சுற்றுகின் றாயுன் அவலமதிக்
கோரா யிரம்புத்தி சொன்னாலும் ஓர்கிலை ஓகெடுவாய்
பாரா யுனைக்கொல்லு வேன்வெல்லு வேன்அருட் பாங்குகொண்டே. 50.


Oh, heart, come thou here.
Bundle up all your evil ways.
Who art thou that should frequent here?
Advice in the thousands have I given thy foolish head
Yet will thou not understand?
Damned be thou!
You will see that I will murder thee. I will vanquish thee.
All by my Lord's Grace alone.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:44:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #431 on: October 01, 2015, 07:16:19 PM »
Verse 51 of 'Payap Puli'  -Tayumanavar:

(The Leaping  Tiger)


 
மாதத்தி லேயொரு திங்களுண் டாகி மடிவதைநின்
போதத்தி லேசற்றும் வைத்திலை யேவெறும் புன்மைநெஞ்சே
வேதத்தி லேதர்க்க வாதத்தி லேவிளங் காதுவிந்து
நாதத்தி லேயடங் காதந்த வான்பொருளே நாடிக்கொள்ளே. 51.


Every month a moon is born and dies.
Thou hath not kept this in thy thoughts.
Oh, empty, despicable heart!
In scriptures, in human logic,
Can He not be discerned?
In bindu, in nada,
Can He not be contained?
Such is that Heavenly Being.
Do thou seek Him!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:45:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #432 on: October 01, 2015, 07:17:37 PM »
Verse 52 of 'Payap Puli'  -Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


எங்கும் வியாபித் துணர்வாய் உனக்கென் இதயத்துள்ளே
தங்குந் துயரந் தெரியாத வண்ணந் தடைசெய்ததார்
அங்கங் குழைந்துள் ளுருகுமன் பாளர்க் கணைகடந்து
பொங்குங் கருணைக் கடலேசம் பூரண போதத்தனே. 52.


Thou art the Awareness
That is all pervasive.
Yet, who is it that prevented Thee
From knowing the distress in my heart?
Thou art the Ocean of Compassion
That rises and swells breaking all dams
For those who adore Thee in body and mind
With love intense.
Oh! Thou, Divine Teacher of Wisdom Perfect!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:46:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #433 on: October 01, 2015, 07:18:50 PM »
Verse 53 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


வையக மாதர் சகத்தையும் பொன்னையும் மாயைமல
மெய்யையும் மெய்யென்று நின்னடி யார்தம் விவேகத்தையும்
ஐயமில் வீட்டையும் மெய்ந்நூலை யும்பொய்ய தாகஎண்ணும்
பொய்யர்தம் நட்பை விடுவதென் றோபரி பூரணமே. 53.


The pleasures of worldly women and of gold
And of the illusory impure body -
All these they hold as real.
The wisdom of Thy devotees,
The sure goal of liberation,
The scriptures true -
All these they hold as false.
Of the friendship of such men of untruth
When shall I be rid?
Oh! Thou, that is Pervasive Perfection!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:47:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #434 on: October 01, 2015, 07:20:06 PM »
Verse 54 of Payap Puli'  -Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)

அளியுங் கனியொத் தருவினை யால்நொந் தயர்வுறுவேன்
தெளியும் படிக்குப் பரிபாக காலமுஞ் சித்திக்குமோ
ஒளியுங் கருணையும் மாறாத இன்பமும் ஓருருவாய்
வெளிவந் தடியர் களிக்கநின் றாடும் விழுப்பொருளே. 54.

Unto the rotten fruit am I
In distress that karma has wrought.
Will the time be
When I am ripe to receive the vision clear?
Oh! Thou, Being Exalted
That dances to the exultation of Thine devotees
As light, love and unending bliss -
All rolled into one!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:48:25 AM by Subramanian.R »