Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 165707 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #405 on: October 01, 2015, 02:15:10 PM »
Verse 25 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)


ஆரணம் ஆகமம் எல்லாம் உரைத்த அருள்மவுன
காரண மூலங்கல் லாலடிக் கேயுண்டு காணப்பெற்றால்
பாரணங் கோடு சுழல்நெஞ்ச மாகிய பாதரசம்
மாரண மாய்விடும் எண்சித்தி முத்தியும் வாய்ந்திடுமே. 25.


To the foot of the Wild Banyan tree
Belongd the Causal Source of Silentness
That reveals the Vedas and Agamas;
If that is visioned,
The mercury that it mind
Which moves with world and women
Will see its end,
And the Siddhis eight will attained be.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 02:16:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #406 on: October 01, 2015, 02:40:56 PM »
Verse 26 of 'Payap Puli" -  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)

சித்த மவுனி வடபால் மவுனிநந் தீபகுண்ட
சுத்த மவுனி யெனுமூவ ருக்குந் தொழும்புசெய்து
சத்த மவுன முதல்மூன்று மவுனமுந் தான்படைத்தேன்
நித்த மவுனமல் லாலறி யேன்மற்றை நிட்டைகளே. 26.

Having adored in humbleness
The Siddha Mouni *[1],
The Northern Mouni *[2]
And the Sacred Fire-pit Mouni *[3],
I attained the primary silentless three *[4],
Beginning with silentness of sound.
None the meditation that I know of
Except the daily silentness.

FootNotes:

[1] The Guru who gives upadesa.

[2] The Guru Supreme - Dakshinamurti.

[3] The Guru who ordains - Deeksha.

[4] Silentness of word, silentness of mind & silentness of body.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 02:44:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #407 on: October 01, 2015, 02:46:04 PM »
Verse 27 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)

கண்டேன் நினதருள் அவ்வரு ளாய்நின்று காண்பதெல்லாம்
உண்டே யதுவும் நினதாக்கி னேன்உவட் டாதஇனபம்
மொண்டே அருந்தி இளைப்பாறி னேன்நல்ல முத்திபெற்றுக்
கொண்டேன் பராபர மேயெனக் கேதுங் குறைவில்லையே. 27.
 
Lo! I did behold Thy Grace.
There is a way of beholding myself
Grace transformed.
That, too, I attained.
I sipped and drank deep
Of the Bliss that satiates not.
And having drunk of it, I rested.
Verily I attained the goodly Mukti.
Oh! Pervasive Being,
Nothing do I want!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 02:47:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #408 on: October 01, 2015, 02:49:19 PM »
Verse 28 of 'Payap Puli'  -  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)மேற்கொண்ட வாயுவுங் கீழ்ப்பட மூலத்து வெந்தழைச்
சூற்கொண்ட மேக மெனவூமை நின்று சொரிவதைஎன்
னாற்கண்ட தன்று மவுனோப தேசிய ளிக்கையினிப்
பாற்கண்டு கொண்டனன் மேலே அமிர்தம் பருகுவனே. 28.

The ascending breath *[1] driven down to muladhara *[2],
The dumb *[3] mantra showered up the clouds of fire *[4] -
That practice I could not attain.
But when the Silent Guru that upadesa gave *[5]
Conferred it on me,
I tasted its sweetness.
And beyond will I taste
The ambrosia in the cranial regions *[6].

FootNotes:

[1] Prana

[2] The basic of the six centers between the anus and the genitals, the solar plexus.

[3] Ajapa or the unarticulated form of mantra, OM.

[4] Kundalini energy lying dormant in the muladhara is roused to ascend upward to the cranial regions.

[5] See footnote 1, verse 27:26 ante.

[6] The summum bonum of yogic practice.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 02:51:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #409 on: October 01, 2015, 02:53:04 PM »
Verse 29 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)


சொல்லால் தொடர்பொரு ளால்தொட ராப்பரஞ் சோதிநின்னை
வல்லாளர் கண்ட வழிகண்டி லேன்சக மார்க்கத்திலுஞ்
செல்லாதென் சிந்தை நடுவே கிடந்து திகைத்துவிம்மி
அல்லான தும்பக லானதும் வாய்விட் டரற்றுவனே. 29.

Oh! Pervasive Light Divine!
Un-approached by word or meaning of word.
I have not seen Thee
The way the holy men of hard tapas saw.
Nor doth my mind pursue the way of yoga.
In between, my mind oscillates in bewilderment
And I lie sobbing and weeping aloud, day and night.
 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 02:55:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #410 on: October 01, 2015, 02:57:14 PM »
Verse  30 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar.

(The Leaping Tiger)


அறியாத என்னை அறிவாயும் நீயென் றகம்புறமும்
பிறியா தறிவித்த பேரறி வாஞ்சுத்தப் பேரொளியோ
குறியாத ஆனந்தக் கோவோ அமுதருள் குண்டலியோ
சிறியேன் படுந்துயர் கண்டுகல் லால்நிழற் சேர்ந்ததுவே. 30.


Art Thou the Pure Effulgent Light
Of Divine Knowledge
That taught me to seek knowledge
Inside and out,
Even though I had knowledge little?
Art Thou the King of indefinable Bliss?
Art Thou the Kundalini that gives ambrosia?
Is it after seeing my distress
That Thou sought the shades of the wild banyan tree?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 02:59:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #411 on: October 01, 2015, 03:52:45 PM »
Verse 31 of 'Payap Puli'-  Tayumanavar:
(The Leaping Tiger):


எல்லாம் உதவும் உனையொன்றிற் பாவனை யேனுஞ்செய்து
புல்லா யினும்ஒரு பச்சிலை யாயினும் போட்டிறைஞ்சி
நில்லேன்நல் யோக நெறியுஞ்செ யேன்அருள் நீதியொன்றுங்
கல்லேன்எவ் வாறு பரமே பரகதி காண்பதுவே. 31.


Thou art the Munificent that gives me all
And yet I do not adore Thee even in the ritualistic way.
I do not offer Thee even grass or green leaves
And in worship stand,
Nor do I practice yoga,.
Nor learn gracious ways of conduct.
How shall I be redeemed,
Oh, Being Pervasive?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:00:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #412 on: October 01, 2015, 03:59:17 PM »
Verse 32 of 'Payap Puli' -Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


 
ஒன்றுந் தெரிந்திட இல்லைஎன் னுள்ளத் தொருவஎனக்
கென்றுந் தெரிந்த இவைஅவை கேள்இர வும்பகலுங்
குன்றுங் குழியும் வனமும் மலையுங் குரைகடலும்
மன்றும் மனையும் மனமாதி தத்துவ மாயையுமே. 32


Nothing there that I know
Oh, Lord of my heart!
But listen, these are the things that I always knew:
Night and day, hill and dale,
Forest, mountain and roaring sea,
Home and places of public resort,
Mind and other tattvas
That constitute the Maya.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:02:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #413 on: October 01, 2015, 04:03:34 PM »
Verse 33 of 'Payap Puli'  -Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


பழுதுண்டு பாவையர் மோக விகாரப் பரவையிடை
விழுகின்ற பாவிக்குந் தன்தாள் புணையை வியந்தளித்தான்
தொழுகின்ற அன்பர் உளங்களி கூரத் துலங்குமன்றுள்
எழுகின்ற ஆனந்தக் கூத்தனென் கண்மணி யென்னப்பனே. 33

To this sinner
Who falleth into the sea of lust
Of ruinous damsels,
He wondrous granted
The rescue boat of His Feet.
He the Dancer of Bliss
That dances in the radiant arena
To thrill in rapture
The heart of His loving devotees.
He, the apple of my eye.
He, my Father Loving.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:05:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #414 on: October 01, 2015, 04:08:57 PM »
Verse 34 of' Payap Puli' - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


அழுக்கார்ந்த நெஞ்சுடை யேனுக்கை யாநின் அருள்வழங்கின்
இழுக்காகு மென்றெண்ணி யோஇரங் காத இயல்புகண்டாய்
முழுக்காத லாகி விழிநீர் பெருக்கிய முத்தரெனுங்
குழுக்காண நின்று நடமாடுந் தில்லைக் கொழுஞ்சுடரே. 34.


Is it because,
To grant Thy grace
To this sinner of impure heart
Would be infra dig -
That Thou hath not melted towards me?
Thou, the Radiant Being
That dances in Thillai (Chidambaram)
For thy loving throng of Muktas to witness
with tears gushing in perfect love for Thee.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:10:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #415 on: October 01, 2015, 04:20:22 PM »
Verse 35 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)

ஆலம் படைத்த விழியார்கள் மால்கொண் டவர்செய்இந்த்ர
சாலம் படைத்துத் தளர்ந்தனை யேயென்றுந் தண்ணருள் கூர்
கோலம் படைத்துக்கல் லாலடிக் கீழ்வைகுங் கோவுக்கன்பாங்
காலம் படைக்கத் தவம்படை யாதென்கொல் கல்நெஞ்சமே. 35.


''Of poison is their glance,
Temptresses art they,
Baffling art their tantrums,
Thou hath weakened far under their influence'' -
Thus thinking, He took the form of compassion
And seated Himself under the wild banyan tree.
Oh! Hard heart!
Why did thou not perform penance
For me to find the time appropriate
To adore that King, in love intense?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:22:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #416 on: October 01, 2015, 04:23:34 PM »
Verse  36 of 'Payap Puli'  -Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


சும்மா விருக்கச் சுகஞ்சுகம் என்று சுருதியெல்லாம்
அம்மா நிரந்தரஞ் சொல்லவுங் கேட்டும் அறிவின்றியே
பெம்மான் மவுனி மொழியையுந் தப்பிஎன் பேதைமையால்
வெம்மாயக் காட்டில் அலைந்தேன் அந் தோஎன் விதிவசமே. 36.'Bliss, Bliss. Is it to be action-less'' -
Thus did they daily say.
Even thought I have been listening to it
In my ignorance I paid no attention
To the words of the Silent One (Mouni)
And so out of my foolishness,
I have been wandering
In the awesome wilderness of Maya.
Alas! Alas! Such is my fate.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:29:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #417 on: October 01, 2015, 04:27:21 PM »
Verse  37 of 'Payap Puli' -  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)

தினமே செலச்செல வாழ்நாளும் நீங்கச் செகத்திருள்சொப்
பனமே யெனவெளி கண்டே யிருக்கவும் பாசபந்த
இனமே துணையென் றிருந்தோம் நமன்வரின் என்செய்குவோம்
மனமே நம்போல வுண்டோசுத்த மூடரிவ் வையகத்தே. 37.


As days wear on,
Life comed to an end
And the truth dawns
That life is a dark dream.
Yet were we in the belief
That kith and kin were the sole support,
What will we do when death arrives?
Oh, heart! Is there anyone
So perfectly foolish like us
In all this world?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:29:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #418 on: October 01, 2015, 04:31:12 PM »
Verse  38 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)கடலெத் தனைமலை எத்தனை அத்தனை கன்மமதற்
குடலெத் தனையத் தனைகடல் நுண்மணல் ஒக்குமிந்தச்
சடலத்தை நான்விடு முன்னே யுனைவந்து சாரஇருட்
படலத்தை மாற்றப் படாதோ நிறைந்த பராபரமே. 38.


How many the seas, how many the mountains -
So numerous are the karmas
And the bodies for those karmas.
Numerous indeed are they,
Unto the sands on the shores of sea.
Before I shuffle this mortal coil,
Can you not remove this curtain of darkness,
So I may vision Thee.
Oh! Thou, Pervasive Being Fullness?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #419 on: October 01, 2015, 04:33:33 PM »
Verse  39 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)

நினையும் நினைவும் நினையன்றி யில்லை நினைத்திடுங்கால்
வினையென் றொருமுதல் நின்னையல் லாது விளைவதுண்டோ
தனையுந் தெளிந்துன்னைச் சார்ந்தோர்க ளுள்ளச்செந் தாமரையாம்
மனையும்பொன் மன்றமும் நின்றாடுஞ் சோதி மணிவிளக்கே. 39.


No thought I think
That is not thought of Thee.
And when I think,
Doth the karma that is so primal
Arise without Thee?
Oh! Thou, the Flame of the gem-set radiant lamp
That dances on the floor
Of the lotus of the heart
Of those who have realized their Self
And neared Thee
And dances in the golden arena, too!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 04:35:27 PM by Subramanian.R »