Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 165702 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #390 on: September 30, 2015, 04:03:22 PM »
Verse 10 'Payap Puli' -  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)


சிவமாதி நான்முகக் கோவந்த மாமறை செப்புகின்ற
நவமாய் இலக்கிய ஒன்றே இரண்டற்ற நன்மைபெறா
தவமே தரும்ஐம் புலப்பொறிக் கேயென் னறிவுபொல்லாப்
பவமே விளைக்கவென் றோவெளி மானெனப் பாய்ந்ததுவே. 10.


Thou, One Being That shines as Nine Forms *[1],
Siva, Brahma and the rest that the scriptures speak of!
When did my mind,that confers not oneness on me,
But seeking solely the sinful senses,
Prepare the way for recurring births?
When did it dash into me
Like the doe of the desert?

FootNotes:

[1] 1) Brahma 2) Vishnu 3) Rudra 4) Maheshwaran 5) Sadasivam 6) Sivam 7) Sakti 8) Nadam 9) Bindu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 04:05:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #391 on: October 01, 2015, 01:27:59 PM »
Verse  11 of 'Payap Puli' Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


ஆறொத் திலங்கு சமயங்கள் ஆறுக்கும் ஆழ்கடலாய்
வீறிப் பரந்த பரமான ஆனந்த வெள்ளமொன்று
தேறித் தெளிந்து நிலைபெற்ற மாதவர் சித்தத்திலே
ஊறிப் பரந்தண்ட கோடியெல் லாம்நின் றுலாவியதே. 11.



Thou art the Deep Sea
Into which flow the six shining faiths
As unto rivers mighty!
Thou art the Flood of Supreme Bliss
That rushed and spread
And seeping into the thoughts
Of the holy beings
Of doubt free clear vision,
Expanded vast into the universes countless!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 01:30:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #392 on: October 01, 2015, 01:31:41 PM »
Verse 12 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


நடக்கினும் ஓடினும் நிற்கினும் வேறொரு நாட்டமின்றிக்
கிடக்கினுஞ் செவ்வி திருக்கினும் நல்லருட் கேள்வியிலே
தொடக்கும்என் நெஞ்சம் மனமற்ற பூரணத் தொட்டிக்குளே
முடக்குவன் யான்பர மானந்த நித்திரை மூடிடுமே. 12.

Whether I walk, run or stand,
Whether I lie, my thoughts un-distracted,
Or sit in positive body,
My heart ever yearns to listen
To messages of godly Grace.
I shall cramp it into the mindless tub of Poorna (perfection)
And will woo the sleep of Supreme Bliss to enfold me.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 01, 2015, 01:33:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #393 on: October 01, 2015, 01:35:11 PM »
Verse 13 of 'Payap Puli': Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


 
எண்ணாத தெண்ணிய நெஞ்சே துயரொழி என்னிரண்டு
கண்ணே உறங்குக என்னாணை முக்கட் கருணைப்பிரான்
தண்ணார் கருணை மவுனத்தி னால்முத்தி சாதிக்கலாம்
நண்ணாத தொன்றில்லை யெல்லா நலமு நமக்குளவே. 13.


Thou, my heart, that thinks unthinkable thoughts!
Leave off thine distress.
My eyes! Do thou close in sleep.
I swear to thee,
I shall attain Mukti
By the grace of silentness
That the gracious triple eyed God would confer.
Nothing that we cannot accomplish.
All good things will with us be.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #394 on: October 01, 2015, 01:37:50 PM »
Verse 14 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


நானென் றொருமுத லுண்டென்ற நான்தலை நாணஎன்னுள்
தானென் றொருமுதல் பூரண மாகத் தலைப்பட்டொப்பில்
ஆனந்தந் தந்தென் அறிவையெல் லாமுண் டவசநல்கி
மோனந் தனைவிளைந் தால்இனி யாதுமொழிகுவதே. 14.


'I am a primal being'' -
Thus was I speaking.
To make me hang my head in shame
He, the Primal Being, Himself in fullness appeared
And conferred incomparable bliss
And consumed all my sentience
And made me lose my consciousness
And caused the state of silentness.
What more am I to say?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #395 on: October 01, 2015, 01:40:11 PM »
Verse 15 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


தானந் தவஞ்சற்றும் இல்லாத நான்உண்மை தானறிந்து
மோனம் பொருளெனக் கண்டிடச் சற்குரு மோனனுமாய்த்
தீனன் தனக்கிங் கிரங்கினை யேஇனிச் சிந்தைக்கென்றும்
ஆனந்தந் தானல்ல வோபர மேசச்சி தானந்தமே. 15.



To me who performed neither charity nor penance
Thou came as the Silent Sat Guru,
That I may realize the truth of silentness.
Compassionate indeed were Thou
To me, so frail.
Now, is it not bliss forever
To my thoughts?
Oh! Thou, the Supreme One
Truth-Knowledge-Bliss!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #396 on: October 01, 2015, 01:42:14 PM »
Verse 16 of 'Payap,Puli'  :  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


எனக்கோர் சுதந்திர மில்லையப் பாஎனக் கெய்ப்பில்வைப்பாய்
மனக்கோ தகற்றும் பரம்பொரு ளேஎன்னை வாழ்வித்திட
நினக்கே பரம்நின்னை நீங்காத பூரண நீள்கருணை
தனக்கே பரமினிச் சும்மா விருக்கத் தகுமென்றுமே. 16.

I have no will of my own.
Thou art the inexhaustible Treasure
That dispels the blemishes of my mind.
Oh! Thou, Being Pervasive!
It is for Thee to come to my succor.
It is for Thy in-separate Grace to redeem me.
Is it meet that Thou keep quiet in future?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #397 on: October 01, 2015, 01:44:32 PM »
Verse 17 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)


இடம்பெறு வீடும்மின் னார்செய் சகமும் இருநிதியும்
உடம்பைவிட் டாருயிர் போம்போது கூடி உடன்வருமோ
மடம்பெறு மாயை மனமே இனியிங்கு வாமவுனி
திடம்பெற வைத்த மவுனஞ் சகாயந் தெரிந்துகொள்ளே. 17.



Will the spacious mansion,
Women, children and the rest of worldly things
And treasures precious go with thee
When life leaves the body?
Oh! Foolish Mayaic mind!
In the future, thou come here
And learn of the support silentness gives,
The silentness the Silent One (Mouni) firm placed in me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 01:46:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #398 on: October 01, 2015, 01:47:36 PM »
Verse 18  of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


நாற்றச் சடலத்தை ஒன்பது வாசல் நடைமனையைச்
சோற்றுப் பசையினை மும்மல பாண்டத் தொடக்கறையை
ஆற்றுப் பெருக்கன்ன கன்மப் பெருக்கை அடர்கிருமிச்
சேற்றைத்  துணையென்ற நாய்க்குமுண் டோகதி சேர்வதுவே. 18.


This body of foul odor,
The walking habitat of nine orifices,
The paste that is made of rice,
The fleshy chamber that holds
The pot of triple impurity,
The karmaic horde that comes,
Swelling like the flood of rivers,
The mire teaming with worms -
Will this dog that holds on to it
Ever liberation attain?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #399 on: October 01, 2015, 01:50:29 PM »
Verse 19 of  'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)

பொய்யா ருலக நிலையல்ல கானற் புனலெனவே
மெய்யா அறிந்தென்ன என்னால் இதனை விடப்படுமோ
கையால் மவுனந் தெரிந்தேகல் லால்நிழற் கண்ணிருந்த
ஐயாஅப் பாஎன் அரசேமுக் கண்ணுடை ஆரமுதே. 19.


Thou, great King of triple eyes,
That eternal sits with the Four (Rishis)
Under the wild banyan tree,
Wearing the silentness that is ambrosial;
Unless Thou grant me
The silent trance of Bliss
With heart that melts in love for Thee,
My sigh will verily be my last breath,
The dananjayan *[1] that lingers before death.


FootNotes:


[1] The last of the ten vayus (airs) to quit the dying body.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 01:55:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #400 on: October 01, 2015, 01:53:25 PM »
Verse  20 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)



ஆரா அமுதென மோனம் வகித்துக்கல் லால்நிழற்கீழ்ப்
பேராது நால்வ ருடன்வாழ்முக் கண்ணுடைப் பேரரசே
நீரா யுருகவுள் ளன்புதந் தேசுக நிட்டையைநீ
தாரா விடின்என் பெருமூச்சுத் தானத் தனஞ்சயனே. 20.


Tongue have I to praise Thee.
When silentness I observe,
I have the Grace Mother of silentness
To protect me like a child.
Thou, the Bliss Permanent, art there.
I am there to seek Thy refuge
And my heart is there,
Melted like wax in fire,
Seeking to reach Thee.
« Last Edit: October 01, 2015, 01:56:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #401 on: October 01, 2015, 01:59:37 PM »
Verse 21 of   'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leapging Tiger)


வாயுண்டு வாழ்த்த மவுனஞ்செய் போது மவுனஅருள்
தாயுண்டு சேயென்ன என்னைப் புரக்கச் சதானந்தமாம்
நீயுண்டு நின்னைச் சரண்புக நானுண்டென் நெஞ்சம்ஐயா
தீயுண் டிருந்த மெழுகல வோகதி சேர்வதற்கே. 21.


Tongue have I to praise Thee.
When silentness I observe,
I have the Grace Mother of silentness
To protect me like a child.
Thou, the Bliss Permanent, art there.
I am there to seek Thy refuge
And my heart is there,
Melted like wax in fire,
Seeking to reach Thee.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #402 on: October 01, 2015, 02:02:51 PM »
Verse 22 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


கல்லால் எறிந்துங்கை வில்லால் அடித்துங் கனிமதுரச்
சொல்லால் துதித்தும்நற் பச்சிலை தூவியுந் தொண்டரினம்
எல்லாம் பிழைத்தனர் அன்பற்ற நான்இனி ஏதுசெய்வேன்
கொல்லா விரதியர் நேர்நின்ற முக்கட் குருமணியே. 22.

Pelting stones *[1],
Striking with the bow on hand *[2],
Praising with words sweet *[3],
Adoring with tender leaves green -
Thus in ways diverse
Thy tribe of devotees reached redemption.
What shall I, bereft of love, do?
Thou, the Gem of Guru of triple eyes
That direct appeared
To those who hold to non-killing
As penance true!

FootNotes:

[1] Sakya Nayanar, celebrated in Periya Puranam.

[2] Arjuna, who performed penance towards Siva recounted in Mahabharata.

[3] Manikkavachalar in Tiruvachakam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 02:05:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #403 on: October 01, 2015, 02:07:05 PM »
Verse 23 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


முன்னிலைச் சுட்டொழி நெஞ்சேநின் போதம் முளைக்கில்ஐயோ
பின்னிலைச் சன்மம் பிறக்குங்கண் டாயிந்தப் பேய்த்தனமேன்
தன்னிலை யேநில்லு தானே தனிச்சச்சி தானந்தமாம்
நன்னிலை வாய்க்கும்எண் சித்தியுங் காணும் நமதல்லவே. 23.



O! My Heart ! Give up this "I"-ness;
If thine sentience awakens,
Alas, thou will have to face a new birth;
Why this devilishness on thy part?
Stand in the way proper;
Thou will realize
The Truth-Knowledge-Bliss State unique;
The eight Siddhies too,
All by themselves.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #404 on: October 01, 2015, 02:11:55 PM »
Verse 24 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


 
சொல்லால் மவுன மவுனமென் றேசொல்லிச் சொல்லிக்கொண்ட
தல்லால் மனமறப் பூரண நிட்டையி லாழ்ந்ததுண்டோ
கல்லாத மூடன் இனிஎன்செய் வேன்சகற் காரணமாம்
வல்லாள னான மவுன சதானந்த மாகடலே. 24.


Except that by words I repeatedly said
''Mouna,''''Mouna'' (silentness),
Did I ever plunge myself
Into the perfect trance,
Losing the mind in totality?
Illiterate fool that I am,
What shall I do now?
Thou, who art the Causal Factor of all worlds!
Thou art the Omnipotent Silentness
That is the Ocean of Unending Bliss!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 02:13:53 PM by Subramanian.R »