Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 165698 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #375 on: September 30, 2015, 01:18:25 PM »
Verse 6 of 'Mandalathin'  -  Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground.)   
பரவரிய பரசிவமாய் அதுவெனலாய்
      நானெனலாய்ப் பாச சாலம்
விரவிநின்ற விசித்திரத்தை ஐக்யபதத்
      தினிதிருத்த விவேகந் தன்னை
இரவுபகல் நினைப்புமறப் பெனுந்தொந்தம்
      அறியார்கள் இதயம் வேதச்
சிரமெனவாழ் பராபரத்தை ஆனந்தம்
      நீங்காத சிதாகா சத்தை. 6.

The Pervasive Siva beyond reach of adoration,
The Wonder wrought by Pasa's trick, (worldly attachments)
That makes He and I two, the Wisdom that is seated in the unitive state,
The Para Param that is seated as on peak of Vedas, In the heart of those who know not
the relativity of day and night,
And of remembering and forgetting, the Space of Finite Intelligence (Chit Akasha)
That Bliss leaves not.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:26:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #376 on: September 30, 2015, 01:22:29 PM »
Verse 7 of 'Mandalthin' -  Tayumanavar:


(The Magic Act on the Ground):அத்துவித அநுபவத்தை அனந்தமறை இன்னம்
      இன்னம் அறியேம் என்னும்
நித்தியத்தை நிராமயத்தை நிர்க்குணத்தைத்
      தன்னருளால் நினைவுக் குள்ளே
வைத்துவைத்துப் பார்ப்பவரைத் தானாக
      எந்நாளும் வளர்த்துக் காக்குஞ்
சித்தினைமாத் தூவெளியைத் தன்மயமாம்
      ஆனந்தத் தெய்வந் தன்னை. 7.

The Fruit of Advaita experience, the Eternity that is yet the despair of countless scriptures,
the Being free of ailments any,  the One that hath attributes none,
The Supreme Intelligence that of itself, protects and fosters ever.
Those who by His Grace vision them constant in their thoughts, the Space that is Pure Great,
The God of Bliss that is Self-Manifested.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:27:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #377 on: September 30, 2015, 01:28:35 PM »
Verse 8 of 'Mandalathin' - Tayumanavar:


(The Magic Act on the Ground):


தன்னிலே தானாக நினைந்துகனிந்
      தவிழ்ந்துசுக சமாதி யாகப்
பொன்னிலே பணிபோலும் மாயைதரு
      மனமேஉன் புரைகள் தீர்ந்தாய்
என்னினோ யான்பிழைப்பேன் எனக்கினியார்
      உன்போல்வார் இல்லை இல்லை
உன்னிலோ திருவருளுக் கொப்பாவாய்
      என்னுயிர்க்கோர் உறவு மாவாய். 8.

Oh, mind, that Maya creates in diverse forms as jewels out of same gold!  Thine woes have ended
When meditating on the Self within the Self, Thou have ripened and blossomed into Samadhi bliss.

Sure will I be redeemed by my own self.
Who is there so good to me now as thee?
None, none.
Unto God's Grace thou art, verily.
Dear unto my life thou art, (oh, mind).

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:30:51 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #378 on: September 30, 2015, 01:31:54 PM »
Verse 9 of 'Mandalathin'  -  Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):

உறவுடலை எடுத்தவரில் பிரமாதி
      யேனும்உனை யொழிந்து தள்ளற்
கறவுமரி தரிதன்றோ இகபரமும்
      உன்னையன்றி ஆவ துண்டோ
வறிதிலுன்னை அசத்தென்னல் வழக்கன்று
      சத்தெனவும் வாழ்த்து வேனென்
சிறுமைகெடப் பெருமையினின் சென்மதே
      யத்தினில்நீ செல்லல் வேண்டும். 9.


Of all those the body incarnated
None can discard Thee a bit,
Not even Brahma and the rest of the gods.
Neither heaven nor earth can do without Thee.
It is in ignorance that they describe Thee as asat (unreal).
Thou art sat (real), too - so I adulate Thee.
Thou should now enter the land of Thy birth
So my littleness vanishes
And greatness I attain. (oh, mind).


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:33:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #379 on: September 30, 2015, 01:35:04 PM »
Verse 10 of 'Mandalathin' -  Tayumanavar:

(The Magic Act on the Ground):வேண்டியநாள் என்னோடும் பழகியநீ
      எனைப்பிரிந்த விசாரத் தாலே
மாண்டுகிடக் கினும்அந்த எல்லையையும்
      பூரணமாய் வணக்கஞ் செய்வேன்
ஆண்டகுரு மௌனிதன்னால் யானெனதற்
      றவனருள்நான் ஆவேன் பூவிற்
காண்டகஎண் சித்திமுத்தி எனக்குண்டாம்
      உன்னாலென் கவலை தீர்வேன். 10.Even if thou dies,  out of grief of having separated from me,  with whom thou have consorted for long,
I will worship in reverence deep the very ground where thou lies;
Well will I, by the grace of my Master Mouna Guru, bereft of "I" and "mine"
Become His own Grace;  I will attain the Siddhis eight
By thee will I be rid  of my sorrows entire, (oh, Mind).


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:44:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #380 on: September 30, 2015, 01:41:13 PM »
Verse  11 of 'Mandalathin' -  Tayumanavar:
(The  Magic Act on the Ground)தீராத என்சனன வழக்கெல்லாந்
      தீருமிந்தச் சனனத் தோடே
யாரேனும் அறிவரிய சீவன்முத்தி
      யுண்டாகும் ஐய ஐயோ
காரேனுங் கற்பகப்பூங் காவேனும்
      உனக்குவமை காட்டப் போமோ
பாராதி யாகஏழு மண்டலத்தில்
      நின்மகிமை பகர லாமோ. 11.With this birth will end
The unending controversy of myriad births.  I will attain Jivan Mukti *[1] that none can.
Ah, ha! Can I compare thee to the benevolence of rain laden clouds?
Or to the garden in heaven where the wishing tree of Karpaga blossoms?
Can I praise thy greatness enough in all the seven worlds
Including here below, oh, mind?

FootNotes:

[1] Liberation while still alive.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:46:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #381 on: September 30, 2015, 03:26:53 PM »
Verse 1 of 'Payap Puli"  - Tayumanavar:
(The Leaping Tiger)

பாயப் புலிமுனம் மான்கன்றைக் காட்டும் படிஅகில
மாயைப் பெரும்படைக்கேஇலக் காவெனை வைத்தனையோ
நீயெப் படிவகுத் தாலுநன் றேநின் பெருங்கருணை
தாயொத் தடியர்க் கருள்சச்சி தானந்த தற்பரமே. 1.

Even as the calf is held out as bait for the leaping leopard,
Unto it hath Thou placed me as target for the cosmic Mayic horde?
Whatever Thou ordaines is alright with me.
Grant but Thine Grace Infinite,
Mother-like, to Thine devotees.
Thou! Being Uncreated!
Knowledge-Truth-Bliss!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 03:30:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #382 on: September 30, 2015, 03:31:54 PM »
Verse 2 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:
(The Leaping Tiger):


தற்பர மாஞ்சிற் பரமாகி மன்றந் தனில்நடித்து
நிற்பர்அம் போருகன் மால்பணி நீதரென் நெஞ்சகமாங்
கற்பரந் தாங்குக் கரைந்திட வானொத்த காட்சிநல்கும்
பொற்பர மாயென் வினைக்கருந் தாதைப் பொடிசெய்ததே. 2.


As Being Uncreated, as Pervasive Intelligence
Dancing in the spaces vast,  He stands.
Adored by Brahma and Vishnu is He.
He grants the heavenly vision, for my stony heart to melt.
He crushed to dust the roots of my karma.
He that is Golden Fullness.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 03:34:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #383 on: September 30, 2015, 03:35:41 PM »
Verse 3 of 'Payap Puli' -  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger):

செய்யுந் தவஞ்சற்று மில்லாத நான்உன் திருவடிக்கே
கொய்யும் புதுமல ரிட்டுமெய் யன்பர் குழாத்துடனே
கையுஞ் சிரமிசைக் கூப்பிநின் றாடிக் கசிந்துருகி
உய்யும் படிக்கருள் செய்வதென் றோபுலி யூரத்தனே. 3.


Tapas have I performed little,  False have I been at adoration of Thy Feet,
When wilt Thou grant Thy Grace, Oh, Thou, Lord of Puliyur!  (Chidambaram)
That I may join the company of Thine devotees true,
and showering flowers fresh
and raising my hands above my head in devotion
dance and melt and be redeemed?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 03:38:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #384 on: September 30, 2015, 03:40:27 PM »
Verse 4 of  'Payap Puli'-  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger):

அத்தனைச் சிற்றம் பலவனை யென்னுயி ராகிநின்ற
சுத்தனைச் சுத்த வெளியா னவனைச் சுகவடிவாம்
நித்தனை நித்த நிராதார மாகிய நின்மலனை
எத்தனை நாள்செல்லு மோமன மேகண் டிறைஞ்சுதற்கே. 4.


Oh, heart! How many days will it take for me to vision and adore my Lord?
He that is our Father. He of the temple of Jnana-Space.
He, the Pure One that is my very life.  He that is the Pure Space.
He that is of Bliss Form Eternal. He that is Support-less ever.
He that is Blemishless.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 03:42:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #385 on: September 30, 2015, 03:43:42 PM »
Verse 5 of 'Payap Puli'  -Tayumanavar:

(The  Leaping Tiger)


கண்டா ருளத்தினிற் காலூன்றிப் பெய்யுங் கருணைமுகில்
அண்டார் புரத்துக்கும் அன்பர் வினைக்கும் அசனிதன்னைக்
கொண்டாடி னார்முனங் கூத்தாடும் மத்தன்றன்கோலமெல்லாம்
விண்டாலம் மாவொன்றுங் காணாது வெட்ட வெறுவெளியே. 5

He is the benevolent cloud that rains copious in the hearts
of those who visioned Him. He is the thunderbolt that falls on the city of those that discard Him,
And that crushes our karmas, too.  He is the Lord that dances before those that adore Him.
To recount all His Forms is verily to see nothing but the Vast Spaces empty.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 03:47:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #386 on: September 30, 2015, 03:48:12 PM »
Verse 6 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger):

வெளியான நீயென் மனவெளி யூடு விரவின்ஐயா
ஒளியாருங் கண்ணும் இரவியும் போல்நின் றுலாவுவன்காண்
அளியாருங் கொன்றைச் சடையாட அம்புலி யாடக்கங்கைத்
துளியாட மன்றுள் நடமாடும் முக்கட் சுடர்க்கொழுந்தே. 6.

If Thou who is Space intermingle with the space of my heart,
I will go about like the beaming eye and the heavenly sun that lights it up.
Oh! Thou, possessed of the light of triple eyes that dances in the assembly of space,
With Ganga's waters dancing, with the crescent moon dancing, with matted locks dancing,
Festooned in fragrant KonRai blossoms.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 03:51:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #387 on: September 30, 2015, 03:52:07 PM »
Verse 7 of 'Payap Puli'  -Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


கொழுந்தா துறைமலர்க் கோதையர் மோகக் குரைகடலில்
அழுந்தாத வண்ணம்நின் பாதப் புணைதந் தருள்வதென்றோ
எழுந்தா தரவுசெய் எம்பெரு மான்என் றிறைஞ்சிவிண்ணோர்
தொழுந்தா தையேவெண் பொடிபூத்த மேனிச் சுகப்பொருளே. 7.


When is it that Thou grants me the lifeboat of Thy Feet
That would save me from being drowned in the sea of passion of damsels bedecked in fragrant flowers?
''Rise and protect us, oh, our Lord!'' Thus do the celestial beings adore Thee.
Oh! Father! Thou, Bliss Being of Form shrouded in ashes white!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 03:54:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #388 on: September 30, 2015, 03:55:52 PM »
Verse 8 of 'Payap Puli'  -  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)

சுகமாகு ஞானந் திருமேனி யாநல்ல தொண்டர்தங்கள்
அகமேபொற் கோயில் எனமகிழ்ந் தேமன்றுள் ஆடியகற்
பகமேஉன் பொன்னடி நீழல்கண் டாலன்றிப் பாவிக்கிந்தச்
செகமாயை யான அருங்கோடை நீங்குந் திறமிலையே. 8.


Thy Form is Bliss Knowledge.
Thy Temple Golden is the heart of Thy goodly devotees.
Thus in rapture
Thou dances in the arena of space.
Oh! Thou, the celestial Karpaga Tree!
Unless I reach the cool shades of Thy golden Feet,
The sinner that I am, hath chance none of escaping the horrors
Of this scorching sun of worldly Maya.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 03:58:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #389 on: September 30, 2015, 03:59:41 PM »
Verse 9 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)நீங்கா துயிருக் குயிராகி நின்ற நினையறிந்தே
தூங்காமல் தூங்கின்அல் லாதே எனக்குச் சுகமும்உண்டோ
ஓங்கார மாம்ஐந் தெழுத்தாற் புவனத்தை உண்டுபண்ணிப்
பாங்காய் நடத்தும் பொருளே அகண்ட பரசிவமே. 9.

Unless I realize Thee,
Who is inseparate as my life of life and attain the state of sleep and sleep not,
is there any comfort for me?
Oh! Thou, who creates worlds all
From OM *[1] that is Letters Five *[2]
Guides me in ways amiable.
Oh, Pervasive Siva Supreme!

FootNotes:

[1] Primal sound or Nada.

[2] Si Va Ya Na Ma (praise be to Siva)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 04:02:09 PM by Subramanian.R »