Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 165706 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #360 on: September 29, 2015, 03:48:27 PM »
Verse 32 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That Is Known)


நானெனவும் நீயெனவும் இருதன்மை
      நாடாமல் நடுவே சும்மா
தானமரும் நிலையிதுவே சத்தியஞ்சத்
      தியமெனநீ தமிய னேற்கு
மோனகுரு வாகியுங்கை காட்டினையே
      திரும்பவுநான் முளைத்துத் தோன்றி
மானதமார்க் கம்புரிந்திங் கலைந்தேனே
      பரந்தேனே வஞ்ச னேனே. 32.

''Seek not the position
I or thee,
But be in-between.
That the position true, true'' -
Thus with Thy gesture
Thou, as Mouna Guru taught me.
And yet my I-ness sprouted again,
And my mind began to wander at will.
Oh, the dissembling one that I am!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #361 on: September 29, 2015, 03:50:35 PM »
Verse 33 of Asai Enum:Tayumanavar:

(The Desire That is Known.)


தன்மயஞ் சுபாவம் சுத்தந் தன்னருள் வடிவஞ் சாந்தம்
மின்மய மான அண்ட வெளியுரு வான பூர்த்தி
என்மயம் எனக்குக் காட்டா தெனையப கரிக்க வந்த
சின்மயம் அகண்டா காரந் தட்சிணா திக்க மூர்த்தம். 33.

Self-Existent, Self-Created, Pure,
Grace-Formed, Peace-Embodied,
Perfection of the firmament interminable
That is lightning lined,
Knowledge that came to rob me of my I-ness
Revealing not me from me,
The Cosmic Vastness, the Power that is Dakshinamurtam!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 03:52:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #362 on: September 29, 2015, 03:54:08 PM »
Verse 34 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That is Known):


சிற்ற ரும்பன சிற்றறி வாளனே தெளிந்தால்
மற்ற ரும்பென மலரெனப் பேரறி வாகிக்
கற்ற ரும்பிய கேள்வியால் மதித்திடக் கதிச்சீர்
முற்ற ரும்பிய மௌனியாய்ப் பரத்திடை முளைப்பான். 34.


Even if one of knowledge limited,
Of the size of a tiny bud
Attains realization,
He will, like a tiny bud
That blossoms into a full-blown flower,
Be born in the world
As a Mouni of knowledge supreme, 
Filled with learning and listening
And the ways of Divine Grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 03:56:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #363 on: September 29, 2015, 03:57:35 PM »
Verse 35 of Aasai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is  Known):மயக்கு சிந்தனை தெளிவென இருநெறி வகுப்பான்
நயக்கு மொன்றன்பால் ஒன்றிலை யெனல்நல வழக்கே
இயக்க முற்றிடும் மயக்கத்தில் தெளிவுறல் இனிதாம்
பயக்க வல்லதோர் தெளிவுடை யவர்க்கெய்தல் பண்போ. 35.

If in ways twain,
Thought gets confused,
It is a practice goodly
To weigh the good things of one
Against those of other
And thus get clarified.

Goodly indeed for the agitated mind
To attain clarity.
But is that meet for those
Who have already attained fruitful clarity?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #364 on: September 29, 2015, 04:00:28 PM »
Verse 36 of Asai Emum: Tayumanavar:

(The Desire That is Known):


அருள்வடி வேழு மூர்த்தம்
      அவைகளசோ பான மென்றே
சுருதிசொல் லியவாற் றாலே
      தொழுந்தெய்வம் எல்லாம் ஒன்றே
மருளெனக் கில்லை முன்பின்
      வருநெறிக் கிவ்வ ழக்குத்
தெருளினமுன் னிலையாம் உன்னைச்
      சேர்ந்தியான் தெளிகின் றேனே. 36.


Seven *[1] the Divine Presence that blesseth.
Of graded status are they
As thus have they said in deep thought.
All gods adored are one.
No vacillation have I,
This but the concern of those
Who of precedence think.
If doubts I have,
Thou art in my very presence
And I shall seek Thee
And know the Truth clear.

FootNotes:
[1] 1) Suddha Vidya 2) Iswaran 3) Sadasivam 4) Bindu 5) Nada 6) Sakti 7) Sivam - in ascending order.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 04:02:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #365 on: September 29, 2015, 04:03:25 PM »
Verse 37 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That is Known)


எத்தனைப் பிறப்போ எத்தனை இறப்போ
      எளியேனேற் கிதுவரை யமைத்து
அத்தனை யெல்லாம் அறிந்தநீ யறிவை
      அறிவிலி அறிகிலேன் அந்தோ
சித்தமும் வாக்குந் தேகமும் நினவே
      சென்மமும் இனியெனால் ஆற்றா
வைத்திடுங் கென்னை நின்னடிக் குடியா
      மறைமூடி யிருந்தவான் பொருளே. 37.

How many the births,
How many the deaths,
That, I so helpless, have experienced.
Thou know them all that knows all.
Alas! I, that am ignorant know not.
Will mind, word and body ever remember?
No more births can I bear.
Keep me here as serf at Thy Feet.
Thou, the Heavenly Being seated
At the pinnacle of scriptures!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #366 on: September 29, 2015, 04:06:20 PM »
Verse 38 of Asai Enum,:  Tayumanavar:


(The Desire That is Known.) 

வான்பொரு ளாகி எங்குநீ யிருப்ப
      வந்தெனைக் கொடுத்துநீ யாகா
தேன்பொருள் போலக் கிடக்கின்றேன் முன்னை
      இருவினை வாதனை யன்றோ
தீன்பொருளான அமிர்தமே நின்னைச்
      சிந்தையிற பாவனை செய்யும்
நான்பொரு ளானேன் நல்லநல் அரசே
      நானிறந் திருப்பது நாட்டம். 38.

While Thou art the Heavenly Being,
Why did Thou not take me and make me Thee?
How can I lie like inert matter?
Is this not the harassment
Of the twin karma of yore?
Thou, the Ambrosia that is exceeding sweet!
I, who figure Thee in my thought
Became redeemed indeed!

Oh! Thou, goodly King!
I seek to live in Thee,
Dying in me.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #367 on: September 29, 2015, 04:08:40 PM »
Verse  39 of Asai Enum:   Tayumanavar:

(The Desire That is Known):


நாட்டமூன் றுடைய செந்நிற மணியே
      நடுவுறு நாயக விளக்கே
கோட்டமில் குணத்தோர்க் கெளியநிர்க் குணமே
      கோதிலா அமிர்தமே நின்னை
வாட்டமில் நெஞ்சங் கிண்ணமாச் சேர்த்து
      வாய்மடுத் தருந்தினன் ஆங்கே
பாட்டாளி நறவம் உண்டயர்ந் ததுபோற்
      பற்றயர்ந் திருப்பதெந் நாளோ. 39.

Thou, the Red hued Gem
With eyes triple!
The Master Lamp that shines central!
Thou, the Attribute-less
For those of goodly attributes!
The Ambrosia that is blemish-less!
I drank of Thee to the dregs,
With my heart for a cup.
When is the day to be
That I feel like having drunk
Of inebriate wind,
All senses total lost?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #368 on: September 29, 2015, 04:11:21 PM »
Verse 40 of Asai Enum:  Tayumanavar:


(The Desire That is Known.)


என்னுடை உயிரே என்னுளத் தறிவே
      என்னுடை அன்பெனும் நெறியாம்
கன்னல்முக கனிதேன் கண்டமிர் தென்னக்
      கலந்தெனை மேவிடக் கருணை
மன்னிய உறவே உன்னைநான் பிரியா
      வண்ணமென் மனமெனுங் கருவி
தன்னது வழியற் றென்னுழைக் கிடப்பத்
      தண்ணருள் வரமது வேண்டும். 40.


My Life! My Heart! My Intellect!
My Path of Love!
Thou, Compassionate Amity
That sought to unite in me
As cane, triple fruit, honey, candy and ambrosia!
So I may not from Thee separate,
Grant me the gracious boon
That the instrument that is my mind
Doth not of its own will take,
But be at my instructed command ever.

(The group of verses - Asai Enum - concluded.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 04:12:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #369 on: September 29, 2015, 07:12:05 PM »
Verse 1 of "Mandalathin" - Tayumanavar:

(The Magic Act on the Ground)


மண்டலத்தின் மிசையொருவன் செய்வித்தை
      அகோவெனவும் வார ணாதி
அண்டமவை அடுக்கடுக்காய் அந்தரத்தில்
      நிறுத்துமவ தானம் போல
எண்தரும்நல் அகிலாண்ட கோடியைத்தன்
      அருள்வெளியில் இலக வைத்துக்
கொண்டுநின்ற அற்புதத்தை எவராலும்
      நிச்சயிக்கக் கூடா ஒன்றை. 1.

Like the breathtaking magic feat,
Performed on the ground,
Of piling in empty space,
Universes upon universes
With their cardinal elephants and all,
Is the wonder that He hath done
To make the countless orbs hang
In the infinite space of His Mercy.
Inestimable it is by anyone indeed.

Arunachala Siva.

 
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #370 on: September 29, 2015, 07:15:15 PM »
Verse 2 of "Mandalthin" of Tayumanavar:

(The Magic Act on the Ground):ஒன்றிரண்டாய் விவகரிக்கும் விவகாரங்
      கடந்தேழாம் யோக பூமி
நின்றுதெளிந் தவர்பேசா மௌன நியா
      யத்தைநிறை நிறைவைத் தன்னை
அன்றியொரு பொருளிலதாய் எப்பொருட்கும்
      தான்முதலாய் அசல மாகி
என்றுமுள்ள இன்பத்தைத் தண்ணென்ற
      சாந்தபத இயற்கை தன்னை. 2.

The logic of silentness realized
By those who reached the Seventh Land of Yoga *[1]
That is beyond the counts of One and Two usually spoken of,
The Fullness that is perfect,
The One Being without none other,
The Beginning of all else,
The Bliss that is unchanging and everlasting,
The Peace that is the state of coolness soothing.Foot Notes:
[1] The seven Lands of Yoga and those who reach them are enumerated thus:
1) Subeccai - Those who have renounced bad associations.
2) Vicaranai - Those who have learnt the holy scriptures.
3) Danumanasi - Those who have renounced the three basic desires - land, woman and gold.
4) Satvapatti - Those who have realized Jnana.
5) Asanjatti - Those who have performed tapas.
6) Patarta Bhavanai - Those who have transcended illusions.
7) Turiyakai - Those who have become Siva.

Arunachala Siva. 
 
« Last Edit: September 29, 2015, 07:17:02 PM by Subramanian.R »

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6508
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #371 on: September 29, 2015, 07:30:14 PM »

He is the Beginning;
He is the Beginningless;
He is the Bliss;
He is the Knowledge
He is the Light;
As a Silent One He appeared;
And spoke a word unspeakable
O, Maid!

Sankara, Sankara, Sambhu, Siva!

Thayumanavar
Rejoicing in Bliss 1

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #372 on: September 30, 2015, 01:04:10 PM »
Verse 3 of 'Mandalthin' - Tayumanavar:

(The Magic Art on the Ground)பதமூன்றுங் கடந்தவர்க்கு மேலான
      ஞானபதப் பரிசு காட்டிச்
சதமாகி நிராலம்ப சாட்சியதாய்
      ஆரம்பத் தன்மை யாகி
விதம்யாவுங் கடந்தவித்தை யெனுமிருளைக்
      கீண்டெழுந்து விமல மாகி
மதமாறுங் காணாத ஆனந்த
      சாகரத்தை மௌன வாழ்வை. 3.

Revealing the reward of Grace That is feet of Jnana
To those who have transcended the states three *[1],
Everlasting, unsupported, witnessing all,
As the Beginning of beginnings,
Transcending varietal differences all,
Piercing the darkness of ignorance,
As Purity Immaculate,
The Ocean of Bliss,
The faiths six have in vain sought to reach,
The Life that is Silentness Supreme.

FootNotes:

[1] 1) Thompadam (jiva turiyam), 2) Tatpadam (para turiyam), 3) Asipadam (Siva turiyam)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:07:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #373 on: September 30, 2015, 01:08:14 PM »
Verse 4 of  "Mandalthin" - Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):

வாழ்வனைத்துந் தந்தஇன்ப மாகடலை
      நல்லமிர்தை மணியைப் பொன்னைத்
தாழ்வற என் உளத்திருந்த தத்துவத்தை
      அத்துவித சாரந் தன்னைச்
சூழ்பெரும்பே ரொளியையொளி பரந்தபர
      வெளியை இன்பச் சுகத்தை மாறா
தேழுலகுங் கலந்தின்றாய் நாளையா
      யென்றுமாம் இயற்கை தன்னை. 4.The Ocean of Bliss that all life bestowed, the goodly ambrosia,  the gem rare,
the gold pure, the tattva that was seated firm in my heart, the essence of Advaita,
The effulgent light around,  the infinite space filled with light, the Bliss of ineffable sweetness,
the seven worlds pervaded, the Being that is past, present and future.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:12:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #374 on: September 30, 2015, 01:13:58 PM »
Verse 5 of 'Mandalathin'  - Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):தன்னையறிந் தவர்தம்மைத் தானாகச்
      செய்தருளுஞ் சமத்தை லோகம்
மின்னைநிகர்த் திடஅழியாச் சொரூபானந்
      தச்சுடரை வேத மாதி
என்னையறி வரிதென்னச் சமயகோ
      டிகளிடைய இடையறாத
பொன்னைவிரித் திடுமுலகத் தும்பரும்இம்
      பரும்பரவும் புனித மெய்யை. 5.

The Inscrutable Expertness by itself blessed those who have self-realized;
The Imperishable Manifestness Bliss (Svarupa Ananda), before whose effulgence
The worlds fade as flashes of lightning;  The despair of the Vedas and the countless faiths
That seek to comprehend; the Holy Being adored, By the celestial beings of the golden world
and the human beings alike.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 01:17:19 PM by Subramanian.R »