Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 166188 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #345 on: September 29, 2015, 01:35:48 PM »
Verse 17 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That Is So Known)


போதம் என்பதே விளக்கொவ்வும் அவித்தைபொய் இருளாந்
தீதி லாவிளக் கெடுத்திருள் தேடவுஞ் சிக்கா
தாத லால்அறி வாய்நின்ற இடத்தறி யாமை
ஏது மில்லையென் றெம்பிரான் சுருதியே இயம்பும். 17.

Divine Awareness is unto a lamp.
Taking that lamp,
When thou search the darkness
Neither ignorance nor illusion stays behind.
And so, where knowledge is
There no ignorance is.
Thus do my Lord's scriptures speak.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #346 on: September 29, 2015, 01:38:53 PM »
Verse  18 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That Is So Known)


சுருதி யேசிவா கமங்களே உங்களாற் சொல்லும்
ஒருத னிப்பொருள் அளவையீ தென்னவா யுண்டோ
பொருதி ரைக்கடல் நுண்மணல் எண்ணினும் புகலக்
கருத எட்டிடா நிறைபொருள் அளவையார் காண்பார். 18.


Oh, Vedas! Oh, Agamas!
The Supreme One of whom you speak -
Does It have dimensions any?
Well may thou attempt to count
The sands on the shores of the wavy sea.
But is it possible for anyone to measure
The dimensions of One that defies imagination?

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #347 on: September 29, 2015, 01:41:27 PM »
Verse  19 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That Is So Known)


மின்னைப் போன்றன அகிலமென் றறிந்துமெய்ப் பொருளாம்
உன்னைப் போன்றநற் பரம்பொருள் இல்லையென் றோர்ந்து
பொன்னைப் போன்றநின் போதங்கொண் டுன்பணி பொருந்தா
என்னைப் போன்றுள ஏழையர் ஐயஇங் கெவரே. 19.


Unto lightning flash is the world.
None equal to Thee who alone is Reality.
Having realized all these,
If I worship Thee not
With the rich awareness of Thee,
Who is there so improvident unto me, my Lord?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #348 on: September 29, 2015, 01:43:54 PM »
Verse  20 of Asai Enum:  Tayumanavar:


(The Desire That Is So Known)


தாயுந் தந்தையும் எனக்குற வாவதுஞ் சாற்றின்
ஆயும் நீயும்நின் அருளும்நின் அடியரும் என்றோ
பேய னேன்திரு வடியிணைத் தாமரை பிடித்தேன்
நாய னேஎனை ஆளுடை முக்கண்நா யகனே. 20.


f I am to speak of my mother,
Father, kith and kin,
Are they not but Thee,
Thine Grace and Thine devotees?
Demon Like I am, it is true,
But I held fast to Thine Lotus Feet.
Thou, my Lord, accept me in thy service!
Oh, God of eyes triple!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #349 on: September 29, 2015, 02:35:17 PM »
Verse 21 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That Is So Known:


காந்தமதை எதிர்காணிற் கருந்தாது
      செல்லுமக் காந்தத் தொன்றா
தோய்ந்தவிடம் எங்கேதான் அங்கேதான்
      சலிப்பறவும் இருக்கு மாபோல்
சாந்தபதப் பரம்பொருளே பற்றுபொரு
      ளிருக்குமத்தாற் சலிக்குஞ் சித்தம்
வாய்ந்தபொருள் இல்லையெனிற் பேசாமை
      நின்றநிலை வாய்க்கு மன்றே. 21.

When it sees the magnet
The black iron flies to it.
Only where the magnet exists not
Will the iron, un-agitated, be.
Unto it, when there is the magnet
Of the Supreme Being of Peaceful State
The mind will agitated be.
When there is no appropriate object to attract
Will not the state of silentness inevitably ensure?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 02:44:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #350 on: September 29, 2015, 02:45:46 PM »
Verse 22 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That Is So Known)


 
பொற்பு றுங்கருத் தேயக மாயதிற் பொருந்தக்
கற்பின் மங்கைய ரெனவிழி கதவுபோற் கவினச்
சொற்ப னத்தினுஞ் சோர்வின்றி யிருந்தநான் சோர்ந்து
நிற்ப தற்கிந்த வினைவந்த வாறென்கொல் நிமலா. 22.


As unto the chaste women,
Who a sole devotion in their heart treasure,
With my eyes as alert doors,
Vigilant was I, even in dream.
How was it this karma came
That makes me so wearied?
Oh! Thou, the Immaculate!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #351 on: September 29, 2015, 02:48:07 PM »
Verse 23 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire  That Is So Known)வந்த வாறிந்த வினைவழி யிதுவென மதிக்கத்
தந்த வாறுண்டோ வுள்ளுணர் விலையன்றித் தமியேன்
நொந்த வாறுகண் டிரங்கவும் இலைகற்ற நூலால்
எந்த வாறினித் தற்பரா உய்குவேன் ஏழை. 23.


How this karma came,
Thou did not lead me to understand.
Nor do I possess the inner vision to appreciate it.
Nor did Thou, seeing my distress take pity on me.
By the learning that I acquired
Can I, so helpless, be redeemed?
Oh! The Being Un-created!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #352 on: September 29, 2015, 02:50:32 PM »
Verse 24 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That Is So Known)


சொல்லாலும் பொருளாலும் அளவை யாலுந்
      தொடரவொண்ணோ அருள்நெறியைத் தொடர்ந்து நாடி
நல்லார்கள் அவையகத்தே யிருக்க வைத்தாய்
      நன்னர்நெஞ்சந் தன்னலமும் நணுகு வேனோ
இல்லாளி யாயுலகோ டுயிரை யீன்றிட்
      டெண்ணரிய யோகினுக்கும் இவனே என்னக்
கல்லாலின் கீழிருந்த செக்கர் மேனிக்
      கற்பகமே பராபரமே கைலை வாழ்வே. 24.


Thou made me follow the holy path that is beyond words, meaning and logic,
and seated me in the assembly of goodly men.  Will my heart thus purified seek selfish desires?
With possessions none of Thine own Thou created the world and life.
Thou art He, sought as the refuge of countless yogis.
Thus Thou sat, Thou red hued Lord,
Under the wild banyan tree!
Thou, the munificient Kalpaga Tree!
The Being Pervasive! The Life of Kailash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 02:52:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #353 on: September 29, 2015, 02:54:24 PM »
Verse 25 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire  That Is So Known.)


சாக்கிரமா நுதலினிலிந் திரியம் பத்துஞ்
      சத்தாதி வசனாதி வாயு பத்தும்
நீக்கமிலந் தக்கரணம் புருட னோடு
      நின்றமுப் பான்ஐந்து நிலவுங் கண்டத்
தாக்கியசொப் பனமதனில் வாயு பத்தும்
      அடுத்தனசத் தாதிவச னாதி யாக
நோக்குகர ணம்புருடன் உடனே கூட
      நுவல்வர்இரு பத்தைந்தா நுண்ணி யோரே. 25.


n the state of waking Jjagra)
The ten Indriyas *[1],
The five potencies *[2] and the five speech forms *[3],
The ten Vayus *[4],
The inner organs (antakarana) four *[5],
Together with Purusha,
In all the tattvas five and thirty
Are in the eyebrow center seated.
In the dream state (Swapna)
That is centered in the throat
Are the Vayus ten,
The Indriyas ten,
The inner organs (Antakarana)
Together with Purusha -
The Tattvas five and twenty active art.


FootNotes:
[1] Ten sense organs - five of cognition and five of action:
a. 5 organs of cognition (jnanendriyas) are: 1) tongue 2) eyes 3) skin 4) ear 5) nose
b. 5 motor organs of action (karmendriyas) are: 1) hands 2) feet 3) mouth 4) anus 5) penis - Total 10

[2] 5 sense potencies or tanmatras: 1) taste 2) sight 3) touch 4) hearing 5) smell

[3] 5 speech forms: 1) talking 2) memorizing 3) singing 4) weeping 5) exulting

[4] 10 airs in the body: 1) prana 2) apana 3) udana 4) vyana 5) samana 6) naga 7) kurma 8) girihara 9) devadatta 10) dananjaya.

The functions of these 10 airs are as below:
1) prana: It rises from the muladhara (solar plexus) and traversing the ida (left) and pingala (right) nadis (subtle nerve channels) reaches the cranium. And from there emanates 12 matras (or angulas) long through the nostril, of which 4 are expelled and the balance of 8 are inhaled within. Thus in a day 21,600 apirations take place. Of these 7,200 are wasted away, leaving 14,400 breaths to be contained within.

2) Apana: Hovering around the anus, it helps in the evacuation of wine and bowels.

3) Udana: causes hiccough, cough, etc.

4) Vyana: Diffuses the essences of food taking over 72,000 nadis.

5) Samana: It brings about equilibrium in the flow of the airs.

6) Naga: Causes sneering, stammering, etc.

7) Kurma: Moves the movement of eye balls.

8) Girihara: Causes yawning.

9) Devadatta: Causes movement of eyelids, laughter, etc.

10) Dananjaya: Makes the body swell after death, before it escapes through the cranium.

[5] Antakaranas or inner organs of intelligence.
They are mind (manas), intellect (buddhi), will (chitta), egoity (ahankara).


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 02:58:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #354 on: September 29, 2015, 02:59:27 PM »
Verse 26 of Asai Enum:  Tayumanavar:


(The Desire That Is So Known.)

கழுத்திஇத யந்தனிற்பி ராணஞ் சித்தஞ்
      சொல்லரிய புருடனுடன் மூன்ற தாகும்
வழுத்தியநா பியில்துரியம் பிராண னோடு
      மன்னுபுரு டனுங்கூட வயங்கா நிற்கும்
அழுத்திடுமூ லந்தன்னில் துரியா தீதம்
      அதனிடையே புருடனொன்றி அமரும் ஞானம்
பழுத்திடும்பக் குவரறிவர் அவத்தை ஐந்திற்
      பாங்குபெறக் கருவிநிற்கும் பரிசு தானே. 26.

n the state of deep sleep (Sushupti)
That takes place in the region of heart
Are tattvas three - Prana, Chitta and Purusha.
Turiya state occurs in navel
Where Prana stands with Purusa.
In the Muladhara in Turiyatita state
There Purusa stands alone.
Jnana ripens then.
The matured in yogic practices experience this.
Thus do the tattvas in the five avastas (states) stand.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 03:01:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #355 on: September 29, 2015, 03:03:26 PM »
Verse 27 of Asai Enum: Tayuamanavar:


(The Desire That Is So Known.)


 
இடத்தைக் காத்திட்ட சுவாவெனப் புன்புலால் இறைச்சிச்
சடத்தைக் காத்திட்ட நாயினேன் உன்னன்பர் தயங்கும்
மடத்தைக் காத்திட்ட சேடத்தால் விசேடமாய் வாழ
விடத்தைக் காத்திட்ட கண்டத்தோய் நின்னருள் வேண்டும். 27.

Like the dog that guarded the house
I, too, was guarding this fleshy body.
In recompense for waiting
Around the monastery where your devotees halt,
Grant me Thy special favor
For me to live a life of holiness.
Oh! Thou, that guarded the poison in your throat!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #356 on: September 29, 2015, 03:06:03 PM »
Verse 28 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That Is So Known)


வாத னைப்பழக் கத்தினான் மனம்அந்த மனத்தால்
ஓத வந்திடும் உரையுரைப் படிதொழி லுளவாம்
ஏதம் அம்மனம் யாயைஎன் றிடிற்கண்ட எல்லாம்
ஆத ரஞ்செயாப் பொய்யதற் கையமுண் டாமோ. 28.


Out of inborn nature is mind.
Out of that mind is the articulate speech.
Out of that speech is deed.
If that mind is said to be evil Maya,
It is certainly an illusion
That excludes nothing that is seen,
Doubtless indeed it is such.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #357 on: September 29, 2015, 03:08:28 PM »
Verse 29 of Asai Enum: Tayumanavar:


(The Desire That Is So Known.)ஐய வாதனைப் பழக்கமே மனநினை வதுதான்
வைய மீதினிற் பரம்பரை யாதினும் மருவும்
மெய்யில் நின்றொளிர் பெரியவர் சார்புற்று விளங்கிப்
பொய்ய தென்பதை யொருவிமெய் யுணருதல்போதம். 29.

The inborn habits, know ye,
Are but the mind's remembering.
Those which descend from incarnation to incarnation
Throughout all species in creation.
True knowledge consists
In seeking the company of the holy ones,
Who in truth shine,
Discarding that which is false
And understanding that which is real.


Arunachla Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #358 on: September 29, 2015, 03:10:52 PM »
Verse 30 of Asai Enum:  Tayumanavar:


(The Desire That Is So Known.)


குலமி லான்குணங் குறியிலான் குறைவிலான் கொடிதாம்
புலமி லான்தனக் கென்னவோர் பற்றிலான் பொருந்தும்
இலமி லான்மைந்தர் மனைவியில் லான்எவன் அவன்சஞ்
சலமி லான்முத்தி தரும்பர சிவனெனத் தகுமே. 30.


He who claims no caste,
No special virtues,
No attributes,
He who has no wants,
Who is not harassed by the cruel senses,
Who has no desires of his own,
Who has no permanent habitation,
Who has no wife or children,
Such a one knows no agitation of mind.
Verily is he unto Para Siva
That grants Mukti.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47961
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #359 on: September 29, 2015, 03:44:35 PM »
Verse 31 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That is Known.)


கடத்தை மண்ணென லுடைந்தபோ
      தோவிந்தக் கருமச்
சடத்தைப் பொய்யெனல் இறந்தபோ
      தோசொலத் தருமம்
விடத்தை நல்லமிர் தாவுண்டு
      பொற்பொது வெளிக்கே
நடத்தைக் காட்டிஎவ் வுயிரையும்
      நடப்பிக்கும் நலத்தோய். 31.


Are we to say the pot is of mud
Only when it is broken?
Are we to say the body is an illusion
Only when death overtakes it?
Oh! Thou, of goodly Grace
Who swallowed Poison as ambrosia!
And exhibiting Thy dance in the Void Vast,
Moves the lives of worlds all!

Arunachala Siva.« Last Edit: September 29, 2015, 03:46:30 PM by Subramanian.R »