Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 181434 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #330 on: September 28, 2015, 02:32:30 PM »
Verse 2 of Desire That Is So Known:

(Asai enum...)


இரப்பானங் கொருவனவன் வேண்டுவகேட்
      டருள்செயென ஏசற் றேதான்
புரப்பான்றன் அருள்நாடி இருப்பதுபோல்
      எங்குநிறை பொருளே கேளாய்
மரப்பான்மை நெஞ்சினன்யான் வேண்டுவகேட்
      டிரங்கெனவே மௌனத் தோடந்
தரப்பான்மை அருள்நிறைவில் இருப்பதுவோ
      பராபரமே சகச நிட்டை. 2.

Thou, the Flood of Supreme Bliss
That dissolves the karma
Of those who stand realized
In the path beyond the reach of thought.

Will I ever through Thine Grace
Forget the illusion that goes by the name
Of wife, sons, mother, father, wealth and home
And attain the state of not forgetting Thee -
I, who is forlorn so?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 02:35:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #331 on: September 28, 2015, 03:33:11 PM »
Verse 3  of Asai Enum:  Tayuamanvar;

(Desire that is so known.)


சாட்டையிற் பம்பர சாலம் போல்எலாம்
ஆட்டுவான் இறையென அறிந்து நெஞ்சமே
தேட்டமொன் றறஅருட் செயலில் நிற்றியேல்
விட்டறந் துறவறம் இரண்டும் மேன்மையே. 3.

Unto the spinning top at the end of the cord
The Lord makes everything dance.
Know that, heart!
And so stand desiring nothing,
But with faith in the act of His Divine Grace.
Then the path of the householder
And the path of the renounciate
alike elevated art.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 03:36:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #332 on: September 28, 2015, 03:37:34 PM »
Verse 4 of Asai Enum - Tayumanavar:

(Desire That Is So Known)தன்னெஞ்ச நினைப்பொழியா தறிவிலிநான்
      ஞானமெனுந் தன்மை பேச
உன்னெஞ்ச மகிழ்ந்தொருசொல் உரைத்தனையே
      அதனைஉன்னி உருகேன் ஐயா
வன்னெஞ்சோ இரங்காத மரநெஞ்சோ
      இருப்புநெஞ்சோ வைரமான
கன்னெஞ்சோ அலதுமண்ணாங் கட்டிநெஞ்சோ
      எனதுநெஞ்சங் கருதிற் றானே. 4.


A fool I am, that hath not lost the consciousness of self.
Yet, in the exultation of Thine heart, Thou spoke a word, that is, Jnana.
Thinking of that I melt not in my heart, what heart is it, so hard?
Is it wooden that it melts not?
Or is it of steel, or of agate,
Of stone or of solid earth?
Thus my thoughts baffle me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 03:40:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #333 on: September 29, 2015, 12:53:59 PM »
Verse 5 of Asai Enum. -   Tayuamanavar:

(Desire That is So Known)வாழி சோபனம் வாழிநல் லன்பர்கள்
சூழ வந்தருள் தோற்றமுஞ் சோபனம்
ஆழி போல்அருள் ஐயன் மவுனத்தால்
ஏழை யேன்பெற்ற இன்பமுஞ் சோபனம். 5.


Long live things auspicious!
Long live devotees goodly!
Auspicious be the Grace enveloping.
Auspicious be the Bliss that poor me received
By the silentness of the Lord
Of Compassion Vast, unto the seas.

Arunachala Siva.« Last Edit: September 29, 2015, 12:58:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #334 on: September 29, 2015, 12:59:13 PM »
Verse 6 of Asai Enum: Tayumanavar:

(Desire That is So Known.


கொடுக்கின் றோர்கள்பால் குறைவையா தியானெனுங் குதர்க்கம்
விடுக்கின் றோர்கள்பால் பிரிகிலா துள்ளன்பு விடாதே
அடுக்கின் றோர்களுக் கிரங்கிடுந் தண்டமிழ் அலங்கல்
தொடுக்கின் றோர்களைச் சோதியா ததுபரஞ் சோதி. 6.


He does not diminish the resources
Of those who give.
He doth not abandon those who have renounced
The obdurate I-ness.
He melts in love for those
Who in love approach Him.
He doth not try and test with difficulties
Those who weave garlands of songs for Him.
Such is the Effulgence Absolute.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 01:01:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #335 on: September 29, 2015, 01:03:31 PM »
Verse 7 of Asai Enum.   - Tayumanavar:

(Desire That Is So Known.)


உலக மாயையி லேஎளி யேன்றனை
      உழல விட்டனை யேஉடை யாய்அருள்
இலகு பேரின்ப வீட்டினில் என்னையும்
      இருத்தி வைப்பதெக் காலஞ்சொ லாய்எழில்
திலக வாள்நுதற் பைந்தொடி கண்ணிணை
      தேக்க நாடகஞ் செய்தடி யார்க்கெலாம்
அலகி லாவினை தீர்க்கத் துசங்கட்டும்
      அப்பனே அருள் ஆனந்த சோதியே. 7.


Thou, my Lord!
Thou made me wallow in worldly Maya!
Thou that dance to the exulted!
Thine dainty damsel
Of crescent shaped forehead, bearing tilak! (kumkum)
Pray, say when is it that Thou will seat me, too
In the Home of Bliss Supreme?
And so, end quick the endless sorrows
Of Thine loving devotee?
Thou, Heavenly Father! Light of Grace Bliss!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 01:06:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #336 on: September 29, 2015, 01:07:20 PM »
Verse 8 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(Desire That is So Known)


முன்னிலைச்சுட் டொழிதியெனப் பலகாலும்
      நெஞ்சேநான் மொழிந்தே னேநின்
தன்னிலையைக் காட்டாதே என்னையொன்றாச்
      சூட்டாதே சரண்நான் போந்த
அந்நிலையே நிலையந்த நிலையிலே
      சித்திமுத்தி யனைத்துந் தோன்றும்
நன்னிலையீ தன்றியிலை சுகமென்றே
      சுகர்முதலோர் நாடி னாரே. 8.

O, Heart! I told thee time and again;
"Give up this I-ness"
Do not show your inherent nature;
Do not entangle me in your ways
I have sought refuge of His Feet;
That position is unchanged;
In that position all Siddhi and Mukti will be;
Beyond it none other state holy is;
It is Bliss.  Thus did Sukhar and others seek Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 01:08:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #337 on: September 29, 2015, 01:10:16 PM »
Verse 9 of Asai Enum:  (Tayumanavar)

(Desire That is So Known):


அத்துவிதம் பெறும்பேறென் றறியாமல்
      யானெனும்பேய் அகந்தை யோடு
மத்தமதி யினர்போல மனங்கிடப்ப
      இன்னம் இன்னம் வருந்து வேனோ
சுத்தபரி பூரணமாய் நின்மலமாய்
      அகண்டிதமாய்ச் சொரூபா னந்தச்
சத்திகள்நீங் காதவணந் தன்மயமாய்
      அருள்பழுத்துத் தழைத்த ஒன்றே. 9.

Knowing not that Advaita
Is the goal worthy of attainment,
Will I, like the obdurate men of mind
Filled with demoniac I-ness
Be tortured again and again?
Oh! Thou, that is Purity! Perfect Fullness!
Blemishlessness! Pervasiveness! Auto-genous!
Whom the Saktis of Bliss Manifestness leave not!
Thou, that profuse yield the ripe fruit of Divine Grace!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 01:11:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #338 on: September 29, 2015, 01:13:31 PM »
Verse 10 of Asai Enum:  Tayuamanavar:

(The Desire That Is So Known.)


தந்தை தாயுநீ என்னுயிர்த் துணையுநீ சஞ்சல மதுதீர்க்க
வந்த தேசிக வடிவுநீ உனையலால் மற்றொரு துணைகாணேன்
அந்தம் ஆதியும் அளப்பருஞ் சோதியே ஆதியே அடியார்தஞ்
சிந்தை மேவிய தாயுமா னவனெனுஞ் சிரகிரிப் பெருமானே. 10.

Thou art father and mother!
Thou art the support of my life.
Thou art the Guru Form
That came to relieve my distress.
None other support do I see but Thee.
Thou art the immeasurable Light
Without beginning and end.
Thou, the Primal Being!
Thou, Thayumanava! Lord of Sivagiri
That is seated in the thoughts of devotees true!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #339 on: September 29, 2015, 01:16:33 PM »
Verse  11 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is So Known.)


 காதில் ஓலையை வரைந்துமேற்
      குமிழையுங் கறுவிவேள் கருநீலப்
போது போன்றிடுங் கண்ணியர்
      மயக்கிலெப் போதுமே தளராமல்
மாது காதலி பங்கனை
      யபங்கனை மாடமா ளிகைசூழுஞ்
சேது மேவிய ராமநா
      யகன்தனைச் சிந்தைசெய் மடநெஞ்சே. 11.

To the allurements of women
Who adorn the earring
And tackle a pommel above,
With eyes resembling lily blue,
Do not a prey fall, oh, foolish heart!
Think of Him who shares Himself
With the Loving Lady of Grace.
He who so bounteous is,
He the Lord of Rama that is seated in Sethu,
Surrounded by stately mansions and towers high,
Think of Him.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #340 on: September 29, 2015, 01:18:45 PM »
Verse 12 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is So Known):


அண்டமுமாய்ப் பிண்டமுமாய் அளவிலாத
      ஆருயிர்க் கோருயிராய் அமர்ந்தாயானால்
கண்டவரார் கேட்டவரார் உன்னாலுன்னைக்
      காண்பதல்லால் என்னறிவாற் காணப்போமோ
வண்டுளப மணிமார்பன் புதல்வனோடும்
      மனைவியொடுங் குடியிருந்து வணங்கிப்போற்றும்
புண்டரிக புரத்தினில்நா தாந்தமௌன
      போதாந்த நடம்புரியும் புனிதவாழ்வே. 12.


If Thou art the Cosmos;
If Thou art the Atom;
If Thou art the One Life
Behind the countless lives;
Who is it that saw Thee?
Who is it that heard of Thee?
Only Thyself can see Thyself.
How can Thou be seen with my knowledge?
Thou, who dance the Nadanta
And Bodhanta dance of silentness
In the city of World's Heart *[1]
Adored by Vishnu of fragrant tulsi garland,
And His son Brahma
And consort Lakshmi.
Oh! Thou, the Purity Existence!

FootNotes:

[1] Pundarikapuram - Chidambaram.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 01:20:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #341 on: September 29, 2015, 01:22:00 PM »
Verse 13 of Asai Enum: Tayumanavar:


(The Desire That is So  Known):


பொறியிற் செறிஐம் புலக்கனியைப்
      புந்திக் கவராற் புகுந்திழுத்து
மறுகிச் சுழலும் மனக்குரங்கு
      மாள வாளா இருப்பேனோ
அறிவுக் கறிவாய்ப் பூரணமாய்
      அகண்டா னந்த மயமாகிப்
பிறிவுற் றிருக்கும் பெருங்கருணைப்
      பெம்மா னேஎம் பெருமானே. 13.

The fruit that is the senses five -
Full of cunning ways -
Will I not with my reason's string draw toward me
So the hovering mind-monkey perish?
Will I do nothing about it?
Thou, that is Knowledge behind knowledge,
That is Perfect, Pervasive Bliss,
Unbroken Compassion Vast!
Thou, the Great One! Thou, my Lord!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #342 on: September 29, 2015, 01:24:17 PM »
Verse 14 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That is So Known.)உரையுணர் விறந்து தம்மை உணர்பவர் உணர்வி னூடே
கரையிலா இன்ப வெள்ளங் காட்டிடும் முகிலே மாறாப்
பரையெனுங் கிரணஞ் சூழ்ந்த பானுவே நின்னைப் பற்றித்
திரையிலா நீர்போல் சித்தந் தெளிவனோ சிறிய னேனே. 14.

Thou, the Heavenly Cloud
That rains limitless Flood of Bliss
Through the awareness
Of those who hath realized Thee
Beyond the state of awareness!
Thou, the Sun that is surrounded
Constant by rays of Parai (Sakti)!
Will I cling to Thee
And attain serenity and clarity of mind
Unto the wave-less waters of the sea?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 01:25:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #343 on: September 29, 2015, 01:27:11 PM »
Verse 15 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is So Known):


கேவல சகல மின்றிக் கீழொடு மேலாய் எங்கும்
மேவிய அருளின் கண்ணாய் மேவிட மேலாய் இன்பந்
தாவிட இன்பா தீதத் தனியிடை யிருத்தி வைத்த
தேவெனும் மௌனி செம்பொற் சேவடி சிந்தை செய்வாம். 15.

Beyond the states of kevala *[1] and sakala *[2],
With eyes of compassionate Grace
Sweeping through heaven and earth.
And in the state of Bliss transcending Bliss
He forever seated me.
He the Godly Mouni.
Let us on His Golden Feet contemplate.

FootNotes:

[1] Pre-biographical state

[2] State of existence as jiva from Brahma to worm.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #344 on: September 29, 2015, 01:33:06 PM »
Verse 16 of Asai Enum: Tayumanavar:

(Desire That is So Known)


நேற்றுளார் இன்று மாளா நின்றனர் அதனைக் கண்டும்
போற்றிலேன் நின்னை அந்தோ போக்கினேன் வீணே காலம்
ஆற்றிலேன் அகண்டா னந்த அண்ணலே அளவில் மாயைச்
சேற்றிலே இன்னம் வீழ்ந்து திளைக்கவோ சிறிய னேனே. 16.


Yesterday they were,
Today they are dead.
Even after seeing that
I adore Thee not.
Alas! How I wasted my time!
No more can I bear this!
Oh, Lord of Pervasive Bliss!
Am I to fall into the boundless mire of Maya
And wallow in it still,
Unworthy that I am?

Arunachala Siva.