Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 181435 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #315 on: September 27, 2015, 12:18:57 PM »
Verse 7 of Sivan Seyal:  Siva's Will:


மறமலி யுலக வாழ்க்கையே வேண்டும்
      வந்துநின் அன்பர்தம் பணியாம்
அறமது கிடைக்கின் அன்றியா னந்த
      அற்புத நிட்டையின் நிமித்தந்
துறவது வேண்டும் மௌனியாய் எனக்குத்
      தூயநல் லருள்தரின் இன்னம்
பிறவியும் வேண்டும் யானென திறக்கப்
      பெற்றவர் பெற்றிடும் பேறே. 7.


Even this worldly life paved with sins
I crave for,
If only, I get the holy opportunity
To serve Thy devotees true.
If not, I seek the renunciation pure
That leads to the Samadhi trance.
If as a Mouni, Thou grant me the goodly Grace,
Then even to be born again
Is what I would devoutly wish for.
For, I might then attain the state
Which those who have annihilated the I and mine have reached.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #316 on: September 27, 2015, 12:21:19 PM »
Verse 8 of Sivan Seyal :  Siva's Will:


பெற்றவர் பெற்ற பெருந்தவக் குன்றே
      பெருகிய கருணைவா ரிதியே
நற்றவத் துணையே ஆனந்தக் கடலே
      ஞாதுரு ஞானஞே யங்கள்
அற்றவர்க் கறாத நட்புடைக் கலப்பே
      அநேகமாய் நின்னடிக் கன்பு
கற்றதுங் கேள்வி கேட்டதும் நின்னைக்
      கண்டிடும் பொருட்டன்றோ காணே. 8.

Thou, the Mountain of tapas
That the blessed ones reached!
Thou, the Ocean of surging Compassion!
The Support of goodly austerities!
The Sea of Bliss!
Thou, the Interminable Bond of united love
Of those who have transcended the categories,
Knowledge, knower and known!
Is it not to see Thee
That my learning and listening was directed
To Thy loving Feet!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #317 on: September 27, 2015, 12:23:15 PM »
Verse 9 of Sivan Seyal : Siva's Will:


அன்றுநால் வருக்கும் ஒளிநெறி காட்டும்
      அன்புடைச் சோதியே செம்பொன்
மன்றுள்முக் கண்ணுங் காளகண் டமுமாய்
      வயங்கிய வானமே என்னுள்
துன்றுகூ ரிருளைத் துரந்திடும் மதியே
      துன்பமும் இன்பமு மாகி
நின்றவா தனையைக் கடந்தவர் நினைவே
      நேசமே நின்பரம் யானே. 9.

Thou, the Light of Love
That showed the radiant path
To the Saints Four *[1] of yore!
Thou, the Expanse Vast
That shone in the Golden Arena *[2]
As Eye Triple and Neck dark!
Thou, the Moon
That dispel the thick mass of darkness in me!
Thou, the Object of thought
Of those who have crossed
The experience of pleasure and pain!
My Love! Thou, who art my refuge!

FootNotes:

[1] Sanaka, Sanathana, Sanathkumara, Sananthara

[2] Dancing hall at Chidambaram.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #318 on: September 27, 2015, 12:25:47 PM »
Verse  10 of Sivan Seyal:  Siva's Will:


யானெனல் காணேன் பூரண நிறைவில்
      யாதினும் இருந்தபே ரொளிநீ
தானென நிற்குஞ் சமத்துற என்னைத்
      தன்னவ னாக்கவுந் தகுங்காண்
வானென வயங்கி யொன்றிரண் டென்னா
      மார்க்கமா நெறிதந்து மாறாத்
தேனென ருசித்துள் அன்பரைக் கலந்த
      செல்வமே சிற்பர சிவமே. 10.


I see nothing of me in anything.
Thou art the Refulgent Light
That pervade all in fullness perfect.
Thou stand thus unique.
And well is it possible for Thee to make me as Thyself.
Pervasive as the firmament vast.
Thou showed the path holy
That says ''Neither One, nor Two.''
Thou, the Treasure that united in Thy loving devotees!
Oh! Chit! Oh! Para Sivam!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #319 on: September 28, 2015, 11:17:38 AM »
Verse 1 of Thannai Oruvar*. - Tayumanavar:

(The unique I)*தன்னை யொருவர்க் கறிவரிதாய்த்
      தானே தானாய் எங்குநிறைந்
துன்னற்கரிய பரவெளியாய்
      உலவா அமுதாய் ஒளிவிளக்காய்
என்னுட் கலந்தாய் யானறியா
      திருந்தாய் இறைவா இனியேனும்
நின்னைப் பெருமா றெனக்கருளாம்
      நிலையைக் கொடுக்க நினையாயோ. 1.


Himself inscrutable to anyone,
Himself by Himself filling everywhere,
Himself as the Spaces Vast
That imagination defies,
As the Ambrosia that cloys not,
As the Radiant Lamp Effulgent -
Thus were Thou within,
Unknown to me.
My Lord! Will Thou not in future at least
Think of granting me
The state of Grace to attain Thee?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 11:22:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #320 on: September 28, 2015, 11:20:00 AM »
Verse 2 of Thannai Oruvar*:  Tayumanavar:


(The unique I)*நினையு நினைவுக் கெட்டாத
      நெறிபெற் றுணர்ந்த நெறியாளர்
வினையைக் கரைக்கும் பரமஇன்ப
      வெள்ளப் பெருக்கே நினதருளால்
மனைவி புதல்வர் அன்னைபிதா
      மாடு வீடென் றிடுமயக்கந்
தனையும் மறந்திங் குனைமறவாத்
      தன்மை வருமோ தமியேற்கே. 2.

Thou, the Flood of Supreme Bliss
That dissolves the karma
Of those who stand realized
In the path beyond the reach of thought.

Will I ever through Thine Grace
Forget the illusion that goes by the name
Of wife, sons, mother, father, wealth and home
And attain the state of not forgetting Thee -
I, who is forlorn so?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 11:23:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #321 on: September 28, 2015, 11:24:44 AM »
Verse 3 of Thannai Oruvar*:  Tayumanavar:

(*The unique I)


வரும்போம் என்னும் இருநிலைமை
      மன்னா தொருதன் மைத்தாகிக்
கரும்போ தேனோ முக்கனியோ
      என்ன என்னுள் கலந்துநலந்
தரும்பே ரின்பப் பொருளேநின்
      தன்னை நினைந்து நெக்குருகேன்
இரும்போ கல்லோ மரமோஎன்
      இதயம் யாதென் றறியேனே. 3.


Neither coming nor going *[1],
Ever in the same state unchanged,
Thou art the Supreme Bliss
That hath in me mixed
As cane, honey and the triple fruit, as it were!
I think not of Thee
And melt not in love of Thee.
Is my heart steel, stone or wood -
I know not which.

FootNotes:
[1] Birth and death.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #322 on: September 28, 2015, 11:26:38 AM »
Verse 4 of Thannai Oruvar*:   Tayumanavar:

(The unique I)

அறியுந் தரமோ நானுன்னை
      அறிவுக் கறிவாய் நிற்கையினால்
பிறியுந் தரமோநீ என்னைப்
      பெம்மா னேபே ரின்பமதாய்ச்
செறியும் பொருள்நீ நின்னையன்றிச்
      செறியாப் பொருள்நான் பெரும்பேற்றை
நெறிநின் றொழுக விசாரித்தால்
      நினக்கோ இல்லை எனக்காமெ. 4.


Is it possible for me to know Thee,
When Thou stand as Knowledge behind knowledge?
Is is possible for Thee to be away from me,
When Thou, my Lord, is the pervasive Bliss Supreme?
Without Thee, I have existence none.
When it is duly inquired,
Who is it that reaps the fruit.
It is not Thou, of a certain!
It is me, me alone.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 11:28:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #323 on: September 28, 2015, 11:29:09 AM »
Verse 5 of  Thannai Oruvar:* - Tayumanavar:

(The unique I)*

எனதென் பதும்பொய் யானெனல்பொய்
      எல்லா மிறந்த இடங்காட்டும்
நினதென் பதும்பொய் நீயெனல்பொய்
      நிற்கும் நிலைக்கே நேசித்தேன்
மனதென் பதுமோ என்வசமாய்
      வாரா தைய நின்னருளோ
தனதென் பதுக்கும் இடங்காணேன்
      தமியேன் எவ்வா றுய்வேனே. 5.


Illusion it is to say mine.
Illusion it is to say ''I''.
Illusion it is to say ''Thine''.
Illusion it is to say ''Thou'' -
It is to this state transcending all space,
That I loved to attain.
But the mind does not come my way Lord,
Nor do I find chances of Thine Grace coming my way.!
So desolate am I!
How will I ever be redeemed?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 11:30:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #324 on: September 28, 2015, 11:31:48 AM »
Verse 6 of Thannai Oruvar:* -  Tayumanavar:

(The unique I)*


உய்யும் படிக்குன் திருக்கருணை
      ஒன்றைக் கொடுத்தால் உடையாய்பாழ்ம்
பொய்யும் அவாவும் அழுக்காறும்
      புடைபட் டோடும் நன்னெறியாம்
மெய்யும் அறிவும் பெறும்பேறும்
      விளங்கு மெனக்குன் னடியார்பால்
செய்யும் பணியுங் கைகூடுஞ்
      சிந்தைத் துயருந் தீர்ந்திடுமே. 6.

Thou, who posseses all!
If Thou grant me a single ray
Of Thine Compassion
that I may redeemed be,
Then will they take to heels in a band,
The accursed falsehood, greed and envy all.
Then will my earthly knowledge receive
The Light of Divine Knowledge
And my goal, too, will beam forth.
Then will fulfilled be
My chance of serving Thine devotees.
Then, then will end forever
The distress of my heart.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 11:34:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #325 on: September 28, 2015, 11:35:30 AM »
Verse  7 of Thannai Oruvar:*   Tayumanavar:


(The unique I)*

சிந்தைத் துயரென் றொருபாவி
      சினந்து சினந்து போர்முயங்க
நிந்தைக் கிடமாய்ச் சுகவாழ்வை
      நிலையென் றுணர்ந்தே நிற்கின்றேன்
எந்தப் படியுன் அருள்வாய்க்கும்
      எனக்கப் படிநீ அருள்செய்வாய்
பந்தத் துயரற் றவர்க்கெளிய
      பரமா னந்தப் பழம்பொருளே. 7.


As a villain,
That restless distress of my heart,
In fury battles with me.
The worldly life so contemptible
I hold as permanent.
As it is meet for me to receive Thy Grace,
So may Thou grant it.
Thou, the Ancient Being of Pervasive Bliss,
So easy for those
Who have ended the sorrow of earthly bonds!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #326 on: September 28, 2015, 11:37:20 AM »
Verse 8 of Thannai Oruvar: *  - Tayumanavar:

(The unique I)*


பொருளைப் பூவைப் பூவையரைப்
      பொருளென் றெண்ணும் ஒருபாவி
இருளைத் துரந்திட் டொளிநெறியை
      என்னுட் பதிப்ப தென்றுகொலோ
தெருளத் தெருள அன்பர் நெஞ்சந்
      தித்தித் துருகத் தெவிட்டாத
அருளைப் பொழியுங் குணமுகிலே
      அறிவா னந்தத் தாரமுதே. 8.


Great Thou art!
Siddha of Supreme Bliss Thou art!
Thou transformed poison into ambrosia
For them who desired it.
Dear to life Thou art! Listen!
All the bonds that have fettered me
Into the dark prison of life's existence
Will disappear,
If I but get the chance
To receive a day's alms of Thee!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 11:38:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #327 on: September 28, 2015, 11:39:51 AM »
Verse 9 of Thannai Oruvar:*  -  Tayumanavar:

(The unique I)*:


ஆரா அமிர்தம் விரும்பினர்கள்
      அறிய விடத்தை அமிர்தாக்கும்
பேரா னந்தச் சித்தனெனும்
      பெரியோய் ஆவிக் குரியோய்கேள்
காரார் கிரக வலையினிடைக்
      கட்டுண் டிருந்த களைகளெலாம்
ஊரா லொருநாட் கையுணவேற்
      றுண்டால் எனக்கிங் கொழிந்திடுமே. 9.


Great Thou art!
Siddha of Supreme Bliss Thou art!
Thou transformed poison into ambrosia
For them who desired it.
Dear to life Thou art! Listen!
All the bonds that have fettered me
Into the dark prison of life's existence
Will disappear,
If I but get the chance
To receive a day's alms of Thee!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 12:09:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #328 on: September 28, 2015, 11:43:14 AM »
Verse 10 of Thannai Oruvar:*  -  Tayumanavar:

(The unique I)*


எனக்கென் றிருந்த உடல்பொருளும்
      யானும் நினவென் றீந்தவண்ணம்
அனைத்தும் இருந்தும் இலவாகா
      அருளாய் நில்லா தழிவழக்காய்
மனத்துள் புகுந்து மயங்கவுமென்
      மதிக்குட் களங்கம் வந்ததென்னோ
தனக்கொன் றுவமை அறநிறைந்த
      தனியே தன்னந் தனிமுதலே. 10.


As I surrendered to Thee,
The body and wealth I held as my own,
And myself too.
I possessed nothing, though they were all there.
Why did Thou not in compassion stand within me?
Instead, why in this destructive way,
Thou entered my mind,
Made it waver and so marred my wisdom?
Thou, the Pervasive One, the Peerless One!
The Being First that alone art!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 02:06:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #329 on: September 28, 2015, 02:26:12 PM »
Verse 1 of Desire That So Known:

(Asaiyenum...)
ஆசையெனும் பெருங்காற்றூ டிலவம்பஞ்
      செனவும்மன தலையுங் காலம்
மோசம் வரும் இதனாலே கற்றதுங்கேட்
      டதுந்தூர்ந்து முத்திக் கான
நேசமும்நல் வாசமும்போய்ப் புலனாயிற்
      கொடுமைபற்றி நிற்பர் அந்தோ
தேசுபழுத் தருள்பழுத்த பராபரமே
      நிராசையின்றேல் தெய்வமுண்டோ. 1.


When the mind is tossed about like silk, cotton & wool
In the tempestuous wind of desire,
Untoward consequences follow:
All learning and listening become naught,
Aspiration and inclination for Mukti flee,
The senses pursue their evil ways.
Alas for them!
Thou, the Pervasive God,
The radiant, ripe fruit of Grace!
Can God be attained
Without desire annihilated?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 02:30:22 PM by Subramanian.R »