Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 198410 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #30 on: August 21, 2015, 04:50:51 PM »
Verse 8- The Perfect Being -Let us contemplat:

அருமறையின் சிரப்பொருளாய் விண்ணவர்மா முனிவர்சித்த
    ராதி யானோர்
?திரிவரிய பூரணமாய்க் காரணங்கற் பனைகடந்த
   செல்வ மாகிக்
கருதரிய மலரின்மணம் எள்ளிலெண்ணைய் உடலலுயிர்போற்
    கலந்தெந் நாளும்
துரியநடு வூடிருந்த பெரியபொருள் யாததனைத்
    தொழுதல் செய்வாம். ( 8 )


As the crowning meaning of Vedas rare;
As the perfection beyond the perception of celestials;
Of Munis great, Siddhas pure and the rest.
As the treasure that transcends cause;
As the immanence of fragrance
In flower, oil in sesame seed and life within.
As the great Substance
Ever abiding in the center of turiya consciousness of purity -
That Substance,
Let us adore. (8)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2015, 03:02:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #31 on: August 22, 2015, 02:35:57 PM »
Verse 9 of The Perfect Being - Let us contemplate:

விண்ணாதி பூதமெல்லாந் தன்னகத்தி லடக்கிவெறு
    வெளியாய் ஞானக்
கண்ணாரக் கண்டஅன்பர் கண்ணூடே ஆனந்தக்
    கடலாய் வேறொன்
றெண்ணாத படிக்கிரங்கித் தானாகச் செய்தருளும்
    இறையே உன்றன்
தண்ணாருஞ் சாந்தஅருள் தனைநினைந்து கரமலர்கள்
    தலைமேற் கொள்வாம். (9).


As the Empty Spaces Vast
That contained within it
The sky and the rest of elements five;
As the Sea of Bliss
In the vision of those
Who saw with the eyes of jnana
As He who in compassion makes me
His own Self;
Lest I think of anything else,
For that God,
Whose benevolent Grace cherishing at heart
Let us raise our hands in adoration deep.(9)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2015, 03:02:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #32 on: August 22, 2015, 02:38:38 PM »
Verse 10 of The Perfect Being - Let us contemplate:விண்ணிறைந்த வெளியாய்என் மனவெளியிற் கலந்தறிவாம்
    வெளியி னூடுந்
தண்ணிறைந்த பேரமுதாய்ச் சதானந்த மானபெருந்
    தகையே நின்பால்
உண்ணிறைந்த பேரன்பா லுள்ளுருகி மொழிகுழறி
    உவகை யாகிக்
கண்ணிறைந்த புனலுகுப்பக் கரமுகிழ்ப்ப நின்னருளைக்
    கருத்தில் வைப்பாம். 10 .


The Infinite Expanse that filled the heavens;
The Delicious Ambrosia that filled at once
The expanse of my mind and the expanse of Jnana;
Oh! Thou the Great One that is Bliss Perpetual.

With heart surging in love and melting within;
With words faltering in joyous confusion;
With eyes streaming tears
And hands folded in meekness,
Let us Thy Grace contemplate. (10)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2015, 03:03:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #33 on: August 22, 2015, 05:07:22 PM »
Verse 11 of The Perfect Being - Let us meditate:ஆதியந்தங் காட்டாத முதலா யெம்மை
    அடியைக்கா வளர்த்தெடுத்த அன்னை போல
நீதிபெறுங் குருவாகி மனவாக் கெட்டா
   நிச்சயமாய்ச் சொச்சமதாய் நிமல மாகி
வாதமிடுஞ் சமயநெறிக் கரிய தாகி
    மௌனத்தோர் பால்வெளியாய் வயங்கா நின்ற
சோதியைஎன் னுயிர்த்துணையை நாடிக் கண்ணீர்
    சொரியஇரு கரங்குவித்துத் தொழுதல் செய்வாம். (11)


The Being Primal that has neither beginning nor end,
The foster mother that in endearment excessive reared me,
The righteous Guru that blesses,
The Certainty beyond thought
The Purity unalloyed,
The Holy of Holies,
The Object beyond the reach of contending faiths,
The Effulgence that stood as Void for the Munis of silentness,
My life's dear support -   
That I seek and adore
With tears gushing
And hands in reverence folded. (11)

Arunachala Siva.« Last Edit: August 22, 2015, 05:11:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #34 on: August 22, 2015, 05:13:02 PM »
Verse 12 of The Perfect Being, I meditate:அகரவுயி ரெழுத்தனைத்து மாகி வேறாய்
    அமர்ந்தென அகிலாண்டம் அனைத்துமாகிப்
பகர்வனஎல் லாமாகி அல்ல தாகிப்
    பரமாகிச் சொல்லரிய பான்மை யாகித்
துகளறுசங் கற்பகவிற் பங்களெல்லாந்
    தோயாத அறிவாகிச் சுத்த மாகி
நிகரில்பசு பதியான பொருளை நாடி
    கெட்டுயிர்த்துப் பேரன்பால் நினைதல் செய்வாம். (12 )


As (all that is denoted by) the alphabet entire beginning with "A" *[1],
And different from them too,
As (all that has form) the universe vast;
As all that bears description any
And (all that which) does not bear too;
As Param (the Pervasive);
And as beyond speech;
As Jnana pure, untouched by doubts and changes;
As Purity:
As the peerless Pasu-Pati -

That Substance we seek.
And sighing deep in love exceeding
We contemplate. (12)


Arunachala Siva.

FootNotes:

[1] Reference is to nama and rupa - word and form by which all things known are categorized.

« Last Edit: August 22, 2015, 05:14:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #35 on: August 23, 2015, 01:46:32 PM »
  4.  சின்மயானந்தகுரு - Adoration to the God-Guru who is Knowledge Bliss: 


   

அங்கைகொடு மலர்தூவி அங்கமது புளகிப்ப
    அன்பினா லுருகிவிழிநீர்
  ஆறாக வாராத முத்தியின தாவேச
    ஆசைக் கடற்குள் மூழ்கிச்
சங்கர சுயம்புவே சம்புவே எனவுமொழி
    தழுதழுத் திடவணங்குஞ்
  சன்மார்க்க நெறியிலாத் துன்மர்க்க னேனையுந்
   தண்ணருள் கொடுத்தாள்வையோ
துங்கமிகு பக்குவச் சனகன்முதல் முனிவோர்கள்
    தொழுதருகில் வீற்றிருப்பச்
  சொல்லரிய நெறியைஒரு சொல்லா லுணர்த்தியே
    சொரூபாநு பூதிகாட்டிச்
செங்கமல பீடமேற் கல்லா லடிக்குள்வளர்
    சித்தாந்த முத்திமுதலே
  சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
   சின்மயா னந்தகுருவே. (1) .


With flowers in out-stretched hand,
Hair standing on end in joyous thrill,
Eyes melting in love, tears streaming as a river -
Thus do I not immerse myself into the fervent Sea of Mukti.
And so hail Thee not as
''Oh! Sankara!
Oh! Swayambu! Oh! Sambu!''
And adore Thee not in faltering words of ecstatic joy;
And pursue not the path of Sanmarga.

When such indeed is my unholy condition
Will you ever accept me in Thy rapturous Grace?
With the holy Munis, Sanaka and the rest,
Seated by Thine side in prayer,
Thou revealed the path indescribable by a singe word
And conferred the bliss of Svarupa *[1].
Thou, who is seated on the crimson lotus
At the foot of the wild banyan tree.
Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti.
Oh! Chinmayananda Guru! Dakshinamurthi *[2]!
That is seated high on the hilltop of Sivagiri. *[3]    (1)


FootNotes:

[1] Nature

[2] Dakshinamurti - South facing Siva Guru, who is pictured as seated on a hilltop under the wild banyan tree, imparting supreme wisdom in silentness by His hand gesture chin-mudra to the four Rishis - Santha, Sananda, Sanatha, Sanathkumara.

[3] Sivagiri - Tirusira Hill - Tiruchirappalli Hill - Now known as the Rock Fort in the town of Tiruchirappalli.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2015, 01:52:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #36 on: August 23, 2015, 01:53:28 PM »
Verse 2 of Chinmayananda Guru - Adoration to the God-Guru which is Knowledge - Bliss:ஆக்கையெனும் இடிகரையை மெய்யென்ற பாவிநான்
    அத்துவித வாஞ்சையாதல்
  அரியகொம் பில்தேனை முடவனிச் சித்தபடி
    ஆகும்அறி வலிழஇன்பந்
தாக்கும்வகை யேதிநாட் சரியைகிரி யாயோக
    சாதனம் விடித்ததெல்லாஞ்
  சன்மார்க மல்லஇவை நிற்கஎன் மார்கங்கள்
  சாராத பேரறிவதாய்
வாக்குமனம் அணுகாத பூரணப் பொருள்வந்து
    வாய்க்கும் படிக்குபாயாம்
  வருவித் துவட்டாத பேரின்ப மானசுக
   வாரியினை வாய்மடுத்துத்
தேக்கித் திளைக்கநீ முன்னிற்ப தென்றுகாண்
    சித்தாந்த முத்திமுத்லே
  சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
    சின்மயா னந்தகுருவே. (2)

How I consider the body real
While it is fragile as a river bank.
Such indeed is my sinful state of understanding!

For me to be filled with love
Of undifferentiated union in God
Is indeed unto the lame of limbs
To aspire for the honey at the top of the tree.

When is that day to be that
I am to be wrapped up in Bliss,
All sentience lost?

All that chariya, kriya, yoga
Do not constitute Sanmarga;
Let them be there.

But teach me the secret of attaining
The Jnana great
That is unseated
By any faith whatever;
Of that Perfection Being that is untouched
By thought and speech
And would plunge me into the Sea of Sweet Bliss
That knows no satiety
And make me sport in it
And drink deep of its waters.
When is that day to be
That Thou will stand revealed to do it?
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri! (2)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2015, 06:42:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #37 on: August 23, 2015, 06:38:41 PM »
Verse 3 of Chinmayananda Guru -  Adoration to the God-Guru which is the Knowledge - Bliss:


ஔவிய மிருக்கநா னென்கின்ற ஆணவம்
    அடைந்திட் டிருக்கலோபம்
  அருளின்மை  கூடக் கலந்துள் ளிருக்கமேல்
     ஆசா பிசாபமுதலாம்
வெவ்விய குணம்பல இருக்கஎன் னறிவூடு
      மெய்யன்நீ வீற்றிருக்க
விதியில்லை என்னிலோ பூரண னெனும்பெயர்
      விரிக்கிலுரை வேறுமுளதோ
கவ்வுமல மாகின்ற நாகபா சத்தினால்
      கட்டுண்ட உயிர்கள் மூர்ச்சை
   கடிதகல வலியவரு ஞானசஞ் சீவியே
      கதியான பூமிநடுவுட்
செவ்விதின் வளர்ந்தோங்கு திவ்யகுண மேருவே
      சித்தாந்த முத்திமுதலே
    சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
      சின்மயா னந்தகுருவே. (3 )


There is envy;
There is Anava that is I-ness, in its massive fullness;
There is miserliness;
There is hard-heartedness, too, within.
And above these are greed and other dark desires.

If so, how can Thou that is the Truth
In my sentience be?

But then, art Thou not the Perfection Fullness
Or does that have some other meaning?

Oh, Thou, that comes unasked
As the jnana sanjeevi (elixir of knowledge)
To revive the jivas that are bound
By the serpentine fetters of Mala!
Oh! The lovely Mount MEru of Divine Attributes
That has risen in the midst of the land of redemption!
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri! (3)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2015, 06:41:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #38 on: August 23, 2015, 06:44:55 PM »
Verse 4 of Chinmayananda Guru -  Adoration to the God-Guru which is the Knowledge -Bliss:ஐவகை எனும்பூத மாதியை வகுத்ததனுள்
    அசரசர பேதமான
யாவைவும் வகுத்துநல் லறிவையும் வகுத்துமறை
    யாதிநூ லையும்வகுத்துச்
சைவமுத லாம் அளவில் சமயமும் வகுத்துமேற்
     சமயங் கடந்தமோன
   சமரசம் வகுத்தநீ யுன்னையான் அணுகவுந்
     தண்ணருள் வகுக்க இலையோ
பொய்வளரும் நெஞ்சினர்கள் காணாத காட்சியே
     பொய்யிலா மெய்யரறிவில்
   போதபரி பூரண அகண்டிதா காரமாய்ப்
     போக்குவர வற்றபொருளே
தெய்வமறை முடிவான பிரணவ சொரூபியே
     சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
     சின்மயா னந்தகுருவே. (4 )

Thou created the five elements
And in them created diverse movables and immovables.
Thou created the knowledge goodly
And the Vedas and the rest of books holy.
Thou created Saivam and other faiths innumerable.
And above them all,
Thou placed the perfect reconciliation of faiths
In the silentness that transcends faiths.
And yet Thou hath not created the compassionate grace
For me to approach Thee?

Oh! Thou the vision that is not
Vouchsafed to those
In whose heart falsehood flourishes!
Oh! Thou that appears in the
Knowledge of the truthful beings
As perfect fullness Jnana immense
That knows no coming nor going *[1].
Oh! Thou that is the form of Pranava
That is the finite finding divine!
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri! (4)

FootNotes:
[1] Birth and Death

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2015, 06:47:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #39 on: August 23, 2015, 06:50:15 PM »
Verse 5 of Chinmayananda Guru - Adoration to the God-Guru which is Knowledge-Bliss:   


ஐந்துவகை யாகின்ற பூதபே தத்தினால்
       ஆகின்ற ஆக்கைநீர்மேல்
    அமர்கின்ற குமிழியென நிற்கின்ற தென்னநான்
       அறியாத காலமெல்லாம்
புந்திமகி ழுறவுண் டுடுத்தின்ப மாவதே
       போந்தநெறி என்றிருன்ந்தேன்
    பூராய மாகநின தருள்வந் துணர்த்த இவை
       போனவழி தெரியவில்லை
எந்தநிலை பேசினும் இணங்கவிலை யல்லால்
      இறப்பொடு பிறப்பையுள்ளே
    எண்ணினால் நெஞ்சது பகீரெனுந் துயிலுறா
      திருவிழியும் இரவுபகலாய்ச்
செந்தழலின் மெழுகான தங்கம் இவை என்கொலோ
      சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
      சின்மயா னந்தகுருவே.  (5.)

When in the days gone by
I realized not that this body
Made of the elements five
Is but a bubble on water -
To eat to heart's content,
To dress in finery
And lead a life of pleasure
Was the way of life appropriate -
Thus I held.

But when Thy benevolent Grace descended on me
And evoked in me the Truth,
Where all these went,
I know not.
Other ways are now spoken too,
All disagreeable to me.
And if I think deep of birth and death,
Unable to sleep,
Day and night my eyes melt in love of Thee
As the wax in the gold over fire.

Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri! (5)


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 23, 2015, 06:52:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #40 on: August 24, 2015, 12:46:30 PM »
Verse 6 of Chinmaynanada Guru: Adoration to the God-Guru which is the Knowledge - Bliss:


காரிட்ட ஆணவக் கருவறையில் அறிவற்ற
     கண்ணிலாக் குழவியைப்போற்
   கட்டுண் டிருந்தஎமை வெளியில்விட் டல்லலாங்
     காப்பிட் டதற்கிசைந்த
பேரிட்டு மெய்யென்று பேசுபாழ்ம் பொய்யுடல்
     பெலக்கவிளை யமுதமூட்டிப்
   பெரியபுவ னத்தினிடை போக்குவர வுறுகின்ற
     பெரியவிளை யாட்டமைத்திட்
டேரிட்ட தன்சுருதி மொழிதப்பில் நமனைவிட்
     டிடருற உறுக்கி இடர்தீர்த்
   திரவுபக லில்லாத பேரின்ப வீட்டினில்
     இசைந்துதுயில் கொண்மின்என்று
சீரிட்ட உலகன்னை வடிவான எந்தையே
    சித்தாந்த முத்திமுதலே
  சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
    சின்மயா னந்தகுருவே. 6.
 

When in my pre-natal state,
I lay fettered in the dark chamber of anava,
Thou released me
And adorned me with the misery's jewel (of pasa)
Like a babe with eyes unopened
And christened me with name appropriate
And for the illusory body
That goes by the name of maya (truth)
To be fortified,
Fed me with the food of undying karma
And created for me the play
Of coming and going
Across the vast grounds of universes several.
And when I slipped from the path of righteousness
That scriptures have laid,
Thou got me harassed by the Messenger of Death;
And thus removing my obstacles
Took me to the House of Bliss
That knows neither day nor night
And there laid me,saying:
''Do thou in accord slumber.''
Thus did Thou perform for me.
Oh! My Father who art of Cosmic Mother Form.
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri! (6)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2015, 12:51:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #41 on: August 24, 2015, 12:52:03 PM »
Verse 7 of Chinmayananda Guru -  Adoratiion to the God-Guru, which is the Knowledge-Bliss:


கருமருவு குகையனைய காயத்தின் நடுவுள்
         களிம்புதோய் செம்பனையயான்
   காண்டக இருக்கநீ ஞான அனல் மூட்டியே
         கனிவுபெற உள்ளுருக்கிப்
பருவம தறிந்துநின் னருளான குளிகைகொடு
         பரிசித்து வேதிசெய்து
   பத்துமாற் றுத்தஙக மாக்கியே பணிகொண்ட
         பக்ஷத்தை என்சொல்லுகேன்
அருமைபெறு புகழ்பெற்ற வேதாந்த சித்தாந்தம்
         ஆதியாம் அந்தமீதும்
   அத்துவித நிலையராய் என்னையாண் டுன்னடிமை
         யான வர்க ளறிவினூடுந்
திருமருவு கல்லா லடிக்கீழும் வளர்கின்ற
         சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்தியே
         சின்மயா னந்தகுருவே. 7.

In the midst of this body cavern
That holds the birth seed,
Me that is like copper with verdigris,
Thou kindled the fire of Jnana;
And in compassion melted my being within
And at the point of time appropriate
Thou alchemized with the mercury of Grace
And transformed me into gold of purest fineness
And Thou accepted me in your service.

What shall I speak of that Love Divine!
Thou, who flourishes
In the finite end of Vedanta-Siddhanta
That is renowned and precious.

And in the Jnana of those great beings
That stand in non dual state
Who have accepted me in their service
And had been accepted by Thee in Thine service.

And under the wild banyan tree so sacred.
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti
That flourished in all these!
Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri! (8)


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 24, 2015, 12:54:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #42 on: August 24, 2015, 06:21:33 PM »
Verse 8 of Chinmayananda Guru - Adoration to the God-Guru, which is Knowledge -Bliss.


கூடுத லுடன்பிரித லற்றுநிர்த் தொந்தமாய்க்
      குவிதலுடன் விரிதலற்றுக்
   குணமற்று வரவினொடு போக்கற்று நிலையான
      குறியற்று மலமுமற்று
நாடுதலு மற்றுமேல் கீழ்நடுப் பக்கமென
      நண்ணுதலு மற்றுவிந்து
   நாதமற் றைவகைப் பூதபே தமுமற்று
      ஞாதுருவின் ஞானமற்று
வாடுதலு மற்றுமேல் ஒன்றற் றிறண்டற்று
      வாக்கற்று மனமுமற்று
   மன்னுபரி பூரணச் சுகவாரி தன்னிலே
      வாய்மடுத் துண்டவசமாய்த்
தேடுதலு மற்றவிட நிலையென்ற மெளனியே
      சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்தியே
      சின்மயா னந்தகுருவே. 8.


With meeting nor parting none,
With attachment none,
With contracting nor expanding none,
With attributes none,
With coming nor going none,
With permanent form none,
With Malas none,
With seeking none,
With divisions none as top, middle and botton,
With bindu nor nada none,
With diversity none of the elements five,
With knowledge none of Knower,
With drooping none,
With one and two none,
With searching none,
With having drunk deep
In the Sea of Bliss of Perfection Fullness -
That state indeed is the state eternal.
Thus Thou taught me. Oh! Mauni *[1]!

Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri! (8)

FootNotes:

[1] The silent one

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2015, 06:27:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #43 on: August 24, 2015, 06:26:13 PM »
Verse 9 of Chinmaayananda Guru - Adoration to the God-Guru which is Knowledge - Bliss.தாராத அருளெலாந் தந்தருள மெளனியாய்த்
      தாயனைய கருணைகாட்டித்
   தாளிணையென் முடிசூட்டி அறிவிற் சமாதியே
      சாசுவத சம்ப்ரதாயம்
ஓராமல் மந்திரமும் உன்னாமல் முத்திநிலை
      ஒன்றோ டிரண்டெனாமல்
   ஒளியெனவும் வெளியெனவும் உருவெனவும் நாதமாம்
      ஒலியெனவும் உணர்வறாமல்
பாராது பார்ப்பதே ஏதுசா தனமற்ற
      பரமஅநு பூதிவாய்க்கும்
   பண்பென் றுணர்த்தியது பாராம லந்நிலை
      பதிந்தநின் பழவடியாதஞ்
சீரா யிருக்கநின தருள் வேண்டும் ஐயனே
      சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்தியே
      சின்மயா னந்தகுருவே. 9.


Oh! Mauni!
Thou granted me Grace beyond grace.
Thou showed me loving compassion
As of a mother.
Thou planted Thine Feet on my head.
Who, knowing not that
The samadhi devoid of consciousness
Is the permanent state exalted;
Chanted not the mantras sacred;
Realized not that the states of mukti are triple;
Knew not that It is Light, Void, Form and Nada sound.
To vision, thus, seeing and not seeing,
Alone will lead to the Finite Grace
That has neither cause nor effect -
Thus Thou taught me!

Grant me Thine Grace
To be like Thine devotees
On whom Grace had descended of itself.
Oh! Father!
Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!  (9)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2015, 06:28:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #44 on: August 25, 2015, 03:19:16 PM »
Verse 10 of Chinmayananda Guru - Adoration to the God-Guru which is the Knowledge- Bliss.போதமாய் ஆதிநடு அந்தமும் இலாததாய்ப்
          புனிதமாய் அவிகாரமாய்ப்
   போக்குவர வில்லாத இன்பமாய் நின்றநின்
          பூரணம் புகலிடமதா
ஆதரவு வையாமல் அறிவினை மறைப்பதுநின்
          அருள்பின்னும் அறிவின்மைதீர்த்
   தறிவித்து நிற்பதுநின் அருளாகில் எளியனேற்
          கறிவாவ தேதறிவிலா
ஏதம்வரு வகையேது வினையேது வினைதனக்
          கீடான காயமேதென்
   இச்சா சுதந்தரஞ் சிறிதுமிலை இகபரம்
          இரண்டினுள் மலைவுதீரத்
தீதிலருள் கொண்டினி யுணர்த்தியெனை யாள்வையோ
          சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்தியே
          சின்மயா னந்தகுருவே (10)


Thou art the bodha; *[1]
Thou hath neither beginning nor middle nor end;
Thou art holy;
Thou art changeless;
Thou art the Bliss that hath
Neither coming nor going;
Thou art the Perfection that is the soul's refuge;
Yet it is Thy Grace that
Obfuscates my knowledge
And keeps me away
From seeking Thee.
And again it is Thy Grace
That dispels my ignorance
And reveals Jnana to me.

If so, what is it this poor soul
Can call its own knowledge?
Or what is the harm that comes to him
For lack of knowledge?
What is karma?
And what is the body
That comes to consummate that karma?
Nothing, nothing is there of my own volition.
Will you not lend your Grace
And dispel the doubts that baffle me
Of this world and the next
And accept me in Thine service?

Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!

FootNotes:

[1] Awareness


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 25, 2015, 03:22:16 PM by Subramanian.R »