Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 162376 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #285 on: September 24, 2015, 02:04:51 PM »
Verse of 7:  Aranam:


அடியெனும் அதுவும் அருளெனும் அதுவும்
      அறிந்திடின் நிர்க்குண நிறைவும்
முடியெனும் அதுவும் பொருளெனும் அதுவும்
      மொழிந்திடிற் சுகமன மாயைக்
குடிகெட வேண்டிற் பணியற நிற்றல்
      குணமெனப் புன்னகை காட்டிப்
படிமிசை மௌனி யாகிநீ யாளப்
      பாக்கியம் என்செய்தேன் பரனே. 7.


Know the Source of all.
Know the Grace that is all.
When you know these
You are rid of attributes all.
When you know the pinnacle of all,
When you know the essence of all,
Then is Bliss all.

When you are bereft of action,
Then is Maya destroyed, root and branch.
Thus did Thou,
Visiting me as Mouni
With a smile revealed Thyself
Here below.
Oh! What did I do
To deserve this blessing
Oh! Thou, the Spirit Infinite!
 

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 02:07:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #286 on: September 24, 2015, 02:07:49 PM »
Verse 8:  Aranam:


என்செய லின்றி யாவுநின் செயலென்
      றெண்ணுவேன் ஒவ்வொரு காலம்
புன்செயல் மாயை மயக்கின்என் செயலாப்
      பொருந்துவே ன?தொரு காலம்
பின்செயல் யாது நினைவின்றிக் கிடப்பேன்
      பித்தனேன் நன்னிலை பெறநின்
தன்செய லாக முடித்திடல் வேண்டுஞ்
      சச்சிதா னந்தசற் குருவே. 8.

''What is there that I can do?
It is all Thy will'' -
Thus at times I think.
But when Maya of evil ways blinds me,
''All is of my own doing'' - I say.
And yet at still other times
I lie prostrate, unaware of anything happening.
Pray will it so
That this witless one
By Thine own deed
Walks in the path of righteousness.
Oh! Thou, Guru Holy
That is Truth-Knowledge-Bliss!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 02:10:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #287 on: September 24, 2015, 02:08:51 PM »
Verse 9: Aranam:


குருவுரு வாகி மௌனியாய் மௌனக்
      கொள்கையை உணர்த்தினை அதனால்
கருவுரு வாவ தெனக்கிலை இந்தக்
      காயமோ பொய்யெனக் கண்ட
திருவுரு வாளர் அநுபவ நிலையுஞ்
      சேருமோ ஆவலோ மெத்த
அருவுரு வாகி அல்லவாய்ச் சமயம்
      அளவிடா ஆனந்த வடிவே. 9.

Thou came in the guise of Guru Holy
And in silentness
Imparted the secret of silentness.
And so,
No more birth is there for me.
But will I also be vouchsafed
The experience of the holy ones
That have realized that this body is evanescent?
Great is my yearning for it.

Oh! Thou, of Form Invisible and Form Notso.
Oh! Bliss Embodied
By faiths unmeasured!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 02:13:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #288 on: September 24, 2015, 02:14:02 PM »
Verse 10 of Aranam:


வடிவிலா வடிவாய் மனநினை வணுகா
      மார்க்கமாய் நீக்கருஞ் சுகமாய்
முடிவிலா வீட்டின் வாழ்க்கைவேண் டினர்க்குன்
      மோனமல் லால்வழி யுண்டோ
படியிரு ளகலச் சின்மயம் பூத்த
      பசுங்கொம்பை யடக்கியோர் கல்லால்
அடியிலே யிருந்த ஆனந்த அரசே
      அன்பரைப் பருகும்ஆ ரமுதே. 10.


Thou art of the Form that is Formless.
Thou art of the Path unreached by thought.
Thou art the Bliss in-separate.
For those who craved for liberation finale,
Is there anyway but Thine way of silentness?

Thou, King of Bliss,
Seated at the foot of wild banyan tree
Whose branches bending low over Thine head,
Laden with blossoms of Jnana,
Dispel the Mayaic darkness of this world.
Oh! Thou, Ambrosia of sweetness surpassing
That encompasses Thine beloved devotees!.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 02:18:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #289 on: September 25, 2015, 01:49:42 PM »
Verse 1 of SollaRku Ariya Paramporulai:  Tayumanavar:
(Beyond Speech - The Indescribable.)

சொல்லற் கரிய பரம்பொருளே
      சுகவா ரிதியே சுடர்க்கொழுந்தே
வெல்லற் கரிய மயலிலெனை
      விட்டெங் கொளித்தாய் ஆகெட்டேன்
கல்லிற் பசிய நாருரித்துக்
      கடுகிற் பெரிய கடலடைக்கும்
அல்லிற் கரிய அந்தகனார்க்
      காளாக் கினையோ அறியேனே. 1.


Thou, the Being Absolute beyond speech!
The Ocean of Bliss!
The Light Effulgent!
Leaving me in invincible Maya,
Where did Thou hide?
Alas! Alas!

Thou have offered me
A victim to that dark God of Death.
So hard-hearted is he
that easier far is it
to spin yarn out of stone
Then to expect empathy from him.
So tightfisted is he
That he would contain a whole sea
In a grain of mustard.

Oh! Why did Thou do this -
I know not.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2015, 02:18:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #290 on: September 25, 2015, 01:54:09 PM »
Verse 2 of SollaRku Ariya:அறிவிற் கறிவு தாரகமென்
      றறிந்தே, அறிவோ டறியாமை
நெறியிற் புகுதா தோர்படித்தாய்
      நின்ற நிலையுந் தெரியாது
குறியற் றகண்டா தீதமயக்
      கோதி லமுதே நினைக்குறுகிப்
பிரிவற் றிறுக்க வேண்டாவோ
      பேயேற் கினிநீ பேசாயே. 2.

Super knowledge is the basis of knowledge,
And knowing that,
I entered not the path
Of knowing and not knowing.
Nor did I know in full
How exactly I stood.

Thou, who art attribute-less!
Thou, who art all pervasive!
Thou, who art faultless ambrosia!

Should I not remain inseparate from Thee?
Will Thou not speak as yet
To the monster that I am?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #291 on: September 25, 2015, 01:56:30 PM »
Verse 3 of SollaRku Ariya:

பேசா அநுபூ தியை அடியேன்
      பெற்றுப் பிழைக்கப் பேரருளால்
தேசோ மயந்துந் தினியொருகாற்
      சித்தத் திருளுந் தீர்ப்பாயோ
பாசா டவியைக் கடந்தஅன்பர்
      பற்றும் அகண்டப் பரப்பான
ஈசா பொதுவில் நடமாடும்
      இறைவா குறையா இன்னமுதே. 3.


That I may receive Thy gift of silentness
And be redeemed,
Will Thou not grant me
Thine Grace Immense
And infusing Divine Light into me
Drive away the darkness of my soul?
Thou, the Pervasive Lord Supreme
Whom the devotees
That have crossed the jungle of Pasa
Seek and cling to.
Thou, the God Divine
That danced in the arena of Void!
The ambrosia sweet that cloyes never!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2015, 01:58:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #292 on: September 25, 2015, 01:58:55 PM »
Verse 4 of SollaRku Ariya:இன்பக் கடலில் புகுந்திடுவான்
      இரவும் பகலுந் தோற்றாமல்
அன்பிற் கரைந்து கரைந்துருகி
      அண்ணா அரசே எனக்கூவிப்
பின்புற் றழுஞ்சே யெனவிழிநீர்
      பெருக்கிப் பெருக்கிப் பித்தாகித்
துன்பக் கடல்விட் டகல்வேனோ
      சொரூபா னந்தச் சுடர்க்கொழுந்தே. 4.


Knowing not night from day,
Will I be immersed in the Sea of Bliss?
Will I be dissolved and melted
In Love Infinite?
Hailing Thee as ''My Father, my Love!''

Will I like a child, plaintive weep,
Shedding tears in streams
And so grow mad?
Will I ever swim ashore from
The sea of sorrows?
Thou, that is Bliss Form!
Thou, that is Light Divine!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #293 on: September 25, 2015, 02:01:00 PM »
Verse 5 of SollaRku Ariya:


கொழுந்து திகழ்வெண் பிறைச்சடிலக்
      கோவே மன்றிற் கூத்தாடற்
கெழுந்த சுடரே இமயவரை
      என்தாய் கண்ணுக் கினியானே
தொழும்தெய் வமும்நீ குருவும்நீ
      துணைநீ தந்தை தாயும்நீ
அழுந்தும் பவம்நீ நன்மையும்நீ
      ஆவி யாக்கை நீதானே. 5

Thou, my Lord
Of matted locks that bear
The crescent and KonRai cluster!
Thou, the Divine Light that rises to dance
In the arena of spaces vast!

Thou, that is pleasing to the eye
Of my Mother
Of Mountain Himalaya!

Thou art the God I adore.
Thou art the Guru Holy.
Thou art the Support True.
Thou art Father and Mother.
Thou art the Existence I struggle in.
Thou art the God.
Thou art my Life, too!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #294 on: September 25, 2015, 02:03:13 PM »
Verse 6 of SollaRku Ariya:

தானே யகண்டா காரமயந்
      தன்னி லெழுந்து பொதுநடஞ்செய்
வானே மாயப் பிறப்பறுப்பான்
      வந்துன் அடிக்கே கரங்கூப்பித்
தேனே என்னைப் பருகவல்ல
      தெள்ளா ரமுதே சிவலோகக்
கோனே எனுஞ்சொல் நினதுசெவி
      கொள்ளா தென்னோ கூறாயே. 6.


Alone, by Thyself, Thou arose in the expanse vast
And dances in the arena of Void.

Thou art the one that sunders
The bonds of Mayaic birth.

I beseech Thee,
Falling at Thine Feet with folded hands,
My honey! Ambrosia Pure that can drown me!
King of Siva Loka!

Why do these words not
Enter Thine ears?
Will Thou not speak?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2015, 02:04:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #295 on: September 25, 2015, 02:08:44 PM »
Verse 7 of SollaRku Ariya:கூறாநின்ற இடர்க்கவலைக்
      குடும்பக் கூத்துள் துளைந்துதடு
மாறா நின்ற பாவியைநீ
      வாவென் றழைத்தால் ஆகாதோ
நீறார் மேனி முக்கணுடை
      நிமலா அடியார் நினைவினிடை
ஆறாய்ப் பெருகும் பெருங்கருணை
      அரசே என்னை ஆள்வானே. 7.

he sinner that I am,
Struggling so hard
In the web of indescribable sorrows,
Will it not befit Thee
To call me, saying, ''Come?''

Oh! Thou, who art smeared in holy ashes!
Thou, of eyes triple! Thou, the Pure One!
Thou, who art flowing
As a swollen stream
In the thoughts of Thine devotees!
Thou, the Compassionate King
That hath accepted me in Thine service!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #296 on: September 25, 2015, 02:10:48 PM »
Verse 8 of SollaRku Ariya:


வானே முதலாம் பெரும்பூதம்
      வகுத்துப் புரந்து மாற்றவல்ல
கோனே என்னைப் புரக்கும்நெறி
      குறித்தா யிலையே கொடியேனைத்
தானே படைத்திங் கென்னபலன்
      தன்னைப் படைத்தா யுன்கருத்தை
நானே தென்றிங் கறியேனே
      நம்பி னேன்கண் டருள்வாயே. 8.


Thou created the sky and other elements.
Thou preserves them and dissolves them, too.
Oh, Lord! And yet Thou thought not of protecting me!
What use is it
That Thou created this cruel man?
Thou, the Self-Created!
What Thine intention is
I do not know.
In trust I seek Thee.
Pray, have an eye and bestow Thine Grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2015, 02:12:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #297 on: September 25, 2015, 02:13:14 PM »
Verse 9 of SollaRlu Ariya:


கண்டார் கண்ட காட்சியும்நீ
      காணார் காணாக் கள்வனும்நீ
பண்டா ருயிர்நீ யாக்கையுநீ
      பலவாஞ் சமயப் பகுதியும்நீ
எண்தோள் முக்கட் செம்மேனி
      எந்தாய் நினக்கே எவ்வாறு
தொண்டாய்ப் பணிவா ரவர்பணிநீ
      சூட்டிக் கொள்வ தெவ்வாறே. 9.


Thou art the Vision
That those who visioned saw.

Thou art the Thief
That those who visioned not saw not.

Thou art the Life of yore.
Thou art the body.
Thou art the faiths several, too.
Thou art mine Mother compassionate.
Thou, of red-hued form,
Shoulders eight and eyes three.
Many are Thy devotees
Who serve Thee in ways diverse.
How is it that Thou can accept
All their service, ever so vast?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #298 on: September 25, 2015, 02:16:04 PM »
Verse 10 of SollaRku Ariya:


சூட்டி எனதென் றிடுஞ்சுமையைச்
      சுமத்தி எனையுஞ் சுமையாளாக்
கூட்டிப் பிடித்து வினைவழியே
      கூத்தாட் டினையே நினதருளால்
வீட்டைக் கருதும் அப்போது
      வெளியாம் உலக வியப்பனைத்தும்
ஏட்டுக் கடங்காச் சொப்பனம்போல்
      எந்தாய் இருந்த தென்சொல்வேன். 10.


Having accepted my service
Thou made me a porter
To carry the load of I-ness
Along the paths and by-lanes of karma.
By Thy Grace
I think of redemption.
But then art Thou in space
To the wonder of worlds all -
A dream that exceeds the bounds of books -
Thus art Thou, my Mother!
And how shall I describe Thee!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #299 on: September 26, 2015, 12:10:17 PM »
Verse 1 of Vambanen:  Tayumanavar:
(Vambanen =  The impudent I)


வம்பனேன் கள்ளங் கண்டு மன்னருள் வெள்ள ராய
உம்பர்பால் ஏவல் செய்யென் றுணர்த்தினை ஓகோ வானோர்
தம்பிரா னேநீ செய்த தயவுக்குங் கைம்மா றுண்டோ
எம்பிரான் உய்ந்தேன் உய்ந்தேன் இனியொன்றுங் குறைவிலேனே. 1.

Seeing the insincerity of this impudent one, Thou asked me:
''Do thou serve the celestial ones that abound in Grace abiding?''
Ah! Thou, the Lord of celestial beings! Is there a recompense for Thy kindly act?
Redeemed am I, No more do I want now anything, my Lord!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 12:16:23 PM by Subramanian.R »