Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 165413 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #270 on: September 23, 2015, 04:37:27 PM »
Verse 70 of Ponnai Matharai  - Tayumanavar:


உண்ட வர்க்கன்றி உட்பசி ஓயுமோ
கண்ட வர்க்கன்றிக் காதல் அடங்குமோ
தொண்ட ருக்கெளி யானென்று தோன்றுவான்
வண்த மிழ்க்கிசை வாக மதிக்கவே. 70.

Will hunger be quelled
Except for those that ate?
Will love be gratified
Except for those that enjoyed?
Accessible easy will He appear
To devotees true,
That adores Him in song and praise.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #271 on: September 23, 2015, 04:39:40 PM »
Verse 71 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


மதியுங் கங்கையுங் கொன்றையும் மத்தமும்
பொதியுஞ் சென்னிப் புனிதரின் பொன்னடிக்
கதியை விட்டிந்தக் காமத்தில் ஆனந்தஎன்
விதியை எண்ணி விழிதுயி லாதன்றே. 71


Thou, who on Thine head sportes
Moon, Ganga, Konrai *[1] and Oomatham, *[2].
Thou, the Pure One!
Leaving off the goal of Thy Golden Feet
I sank into this lust and lived.
Thinking of this evil fate,
My eyes cease to close in sleep.

FootNotes:

[1] Cassia

[2] Thorn apple

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 04:41:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #272 on: September 23, 2015, 04:43:07 PM »
Verse 72  of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


அன்றெ னச்சொல ஆமேன அற்புதம்
நன்றெ னச்சொல நண்ணிய நன்மையை
ஒன்றே னச்சொன ஒண்பொரு ளேயொளி
இன்றெ னக்கருள் வாய்இரு ளேகவே. 72.


Thou art the Wonder
That exists when denied.
When they say ''Thou art good.''
Thou verily art the all goodness that comes.
Oh! Luminous Being
That said ''All is One!''
Do Thou lend me luster
So my darkness flees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 04:44:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #273 on: September 23, 2015, 04:45:42 PM »
Verse 73 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


இருவ ரேபுகழ்ந் தேத்தற் கினியராம்
ஒருவ ரேதுணை என்றுண ராய்நெஞ்சே
வருவ ரேகொடுங் காலர்கள் வந்தெதிர்
பொருவ ரேயவர்க் கென்கொல் புகல்வதே. 73.

He is Two for sweet adoration.
He is One for support.
Know Thou my heart.
Sure will the Death's messengers come.
Sure will they fight for my life.
What shall I say to them?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #274 on: September 23, 2015, 04:47:40 PM »
Verse 74 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


புகழுங் கல்வியும் போதமும் பொய்யிலா
அகமும் வாய்மையும் அன்பும் அளித்தவே
சுகவி லாசத் துணைப்பொருள் தோற்றமாங்
ககன மேனியைக் கண்டன கண்களே. 74.

Fame, learning, wisdom,
Purity of heart, truth and love -
All these He gave.
The astral form that arose
From the Bliss Being
That is Support Universal -
These eyes saw!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #275 on: September 23, 2015, 04:49:48 PM »
Verse 75 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


கண்ணுள் நின்ற ஒளியைக் கருத்தினை
விண்ணுள் நின்று விளங்கிய மெய்யினை
எண்ணி எண்ணி இரவும் பகலுமே
நண்ணு கின்றவர் நான்தொழுந் தெய்வமே. 75.

The Light within our eye,
The Thought that is ours,
The Truth that shone from heaven,
He who comes to us
As we think of Him,
Night and day in endearment close -
He is the God I adore.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #276 on: September 23, 2015, 04:54:45 PM »
Verse 76 of Ponnai Madharai -  Tayumanavar:

தெய்வம் வேறுள தென்பவர் சிந்தனை
நைவ ரென்பதும் நற்பர தற்பர
சைவ சிற்சிவ னேயுனைச் சார்ந்தவர்
உய்வ ரென்பதும் யானுணர்ந் தேனுற்றே. 76.

Those who say ''There is God, some other''
Are in thought distressed.
Those who have neared Thee,
Oh, Siva, the Being pervasive,
The Being Unborn,
The Jnana of Saivam,
Will redeemed be.
This I learnt by deep search within.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 04:56:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #277 on: September 23, 2015, 04:57:42 PM »
Verse 77 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


உற்ற வேளைக் குறுதுணை யாயிந்தச்
சுற்ற மோநமைக் காக்குஞ்சொ லாய்நெஞ்சே
கற்றை வார்சடைக் கண்ணுதல் பாதமே
பற்ற தாயிற் பரசுகம் பற்றுமே. 77.


When in a crisis,
Will this kith and kin
Be our ready support -
Speak, oh heart!
If we cling to the Feet
Of the Lord of matted lock and forehead eye,
Sure will the transcendental bliss ours be.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #278 on: September 23, 2015, 05:00:04 PM »
Verse  78 of Ponnai Madharai  - Tayumanavar:


பற்ற லாம்பொரு ளேபரம் பற்றினால்
உற்ற மாதவர்க் குண்மையை நல்குமே
மற்றும் வேறுள மார்க்கமெ லாமெடுத்
தெற்று வாய்மன மேகதி எய்தவே. 78.He is the Being that is for devout seeking.
If the holy men of penance seek the Pervasive Being
Truth will sure be revealed to them.
Seek not other paths,
If you but seek to redemption attain,
Oh, heart!

(The long collection of poems - Ponnai  Madharai - concluded.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 05:02:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #279 on: September 24, 2015, 12:28:29 PM »
Verse 1 of Aaranam:  Vedas.ஆரண மார்க்கத் தாகம வாசி
      அற்புத மாய்நடந் தருளுங்
காரண முணர்த்துங் கையும்நின் மெய்யுங்
      கண்கள்மூன் றுடையஎன் கண்ணே
பூரண அறிவிற் கண்டிலம் அதனாற்
      போற்றிஇப் புந்தியோ டிருந்து
தாரணி யுள்ள மட்டுமே வணங்கத்
      தமியனேன் வேண்டிடத் தகுமே. 1.In the highway of Veda
The horse of Agama wondrous trots.
Thou of the triple eye,
Dear unto me as the pupil of my eye!
The hand that gestures the why of all
And the form that is Thine -
These we have not seen
In our wisdom imperfect.
And so,
Remaining in this body and mind
Only until this life lasts
Am I entitled to adore Thee?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 12:30:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #280 on: September 24, 2015, 12:31:08 PM »
Verse 2:  Aranam:இடமொரு மடவாள் உலகன்னைக் கீந்திட்
      டெவ்வுல கத்தையு மீன்றுந்
தடமுறும் அகில மடங்குநா ளம்மை
      தன்னையு மொழித்துவிண் ணெனவே
படருறு சோதிக் கருணையங் கடலே
      பாயிருட் படுகரிற் கிடக்கக்
கடவனோ நினைப்பும் மறப்பெனுந் திரையைக்
      கவர்ந்தெனை வளர்ப்பதுன் கடனே. 2.


The damsel on Thine left
Thou gave to the Mother Earth.
And having given birth to worlds all,
On the day when the cosmic dissolution takes place,
Thou, withdrawing Her,
Stands as the Pervasive Light
Across the expanses vast!
Thou, Ocean of Mercy!
Am I to be wallowing in the mire of darkness,
Tearing the veils of remembering and forgetting?
It is Thy duty indeed
To protect and foster me.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 12:34:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #281 on: September 24, 2015, 12:35:40 PM »
Verse 3 of Aranam:வளம்பெறு ஞான வாரிவாய் மடுத்து
      மண்ணையும் விண்ணையுந் தெரியா
தளம்பெறுந் துரும்பொத் தாவியோ டாக்கை
      ஆனந்த மாகவே யலந்தேன்
களம்பெறு வஞ்ச நெஞ்சினர் காணாக்
      காட்சியே சாட்சியே அறிஞர்
உளம்பெறுந் துணையே பொதுவினில் நடிக்கும்
      உண்மையே உள்ளவா றிதுவே. 3.


Having drunk to the fill
The waters of the sea of Jnana
And forgetting earth and heaven,
Like the straw on wavy waters
I, in rapture floated, life and body together.

This indeed the Truth is.
Oh! Thou, the Vision
That is beyond the ken
Of deceitful men of world!
The Witness of all!
The Support of the heart of the wise!
The Truth that dances in the arena!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #282 on: September 24, 2015, 12:37:36 PM »
Verse 4:  Arnam:


உள்ளமே நீங்கா என்னைவா வாவென்
      றுலப்பிலா ஆனந்த மான
வெள்ளமே பொழியுங் கருணைவான் முகிலே
      வெப்பிலாத் தண்ணருள் விளக்கே
கள்ளமே துரக்குந் தூவெளிப் பரப்பே
      கருவெனக் கிடந்தபாழ் மாயப்
பள்ளமே வீழா தெனைக்கரை யேற்றிப்
      பாலிப்ப துன்னருட் பரமே. 4.


Thou, who were never away from my heart,
Beckoned to me saying ''Come.''
And then poured on me
The waters of Bliss imperishable.
Thou, Heavenly Cloud of Mercy!
Thou art the Lamp of Compassionate Grace
That emits no heat!
The Pure Expanse Vast
That dispels falsity!
It is Thine burden to see
That I do not fall
Into the Mayaic pit of birth.
Save me from such a fate,
Thou, Compassionate God!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #283 on: September 24, 2015, 12:39:41 PM »
Verse 5 of Aranam:


பரம்பர மாகிப் பக்குவம் பழுத்த
      பழவடி யார்க்கருள் பழுத்துச்
சுரந்தினி திரங்குந் தானகற் பகமே
      சோதியே தொண்டனேன் நின்னை
இரந்துநெஞ் சுடைந்து கண்துயில் பெறாம
      லிருந்ததும் என்கணில் இருட்டைக்
கரந்துநின் கண்ணால் துயில்பெறல் வேண்டிக்
      கருதினேன் கருத்திது தானே. 5.


Thou art the munificent Karpaga Tree
That yields its ripe fruit
To generation after generation of tried devotees
That come in time honored succession.
Thou, the Divine Light!

A forlorn destitute that I am
I sought and sought Thee,
And so doing spent sleepless nights.
And now I beseech Thee
To drive away the darkness in my eyes
And to lull me to sleep
With the light of Thine eyes.
This my prayer true!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #284 on: September 24, 2015, 12:41:52 PM »
Verse 6: Aranam:


கருத்தினுட் கருத்தாய் இருந்துநீ உணர்த்துங்
      காரணங் கண்டுசும் மாதான்
வருத்தமற் றிருந்து சுகம்பெறா வண்ணம்
      வருந்தினேன் மதியின்மை தீர்ப்பார்
ஒருத்தரார் உளப்பா டுணர்பவர் யாவர்
      உலகவர் பன்னெறி எனக்குப்
பொருத்தமோ சொல்லாய் மௌனசற் குருவே
      போற்றிநின் பொன்னடிப் போதே. 6.

Thou art within the thought of my thoughts.
And from there taught the why of all.
And yet instead of sitting
Impassive, freed from distress,
I was in the web of misery.
Who shall cure me of my witless state?
Who shall know the working of my heart?
Is the many sided way of the men of world
Appropriate for me?
Pray, speak!
Oh, Mouna Guru Holy!
I make my obeisance
At Thy Lotus Feet of Gold.


Arunachala Siva.