Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 186422 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #240 on: September 23, 2015, 01:55:03 PM »
Verse 39 of Poonai Madharai : Tayumanavar:


கரையி லின்பக் கடலமு தேஇது
வரையில் நானுனை வந்து கலந்திலேன்
உரையி லாஇன்பம் உள்ளவர் போலஇத்
தரையி லேநடித் தேனென்ன தன்மையே. 39.

Thou! Ambrosia of the limitless sea of Bliss!
As yet have I not reached to Thee!
Like those who attained indescribable Bliss,
Have I been pretending?
What is all this?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 01:56:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #241 on: September 23, 2015, 01:57:43 PM »
Verse 40 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


மையு லாம்விழி மாதர்கள் தோதகப்
பொய்யி லாழும் புலையினிப் பூரைகாண்
கையில் ஆமல கக்கனி போன்றஎன்
ஐய னேஎனை ஆளுடை அண்ணலே. 40.

I am a sinner wallowing in the deceitful falsehood
Of women with dark collyrium eyes.
I count for nothing.
Oh! My Lord!
My Master who hath accepted me in Thine service!
Thou, that is visible,
Clear as the Amla fruit on palm of hand!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #242 on: September 23, 2015, 01:59:55 PM »
Verse 41 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


அண்ண லேஉன் னடியவர் போலருட்
கண்ணி னாலுனைக் காணவும் வாவெனப்
பண்ணி னாலென் பசுத்துவம் போய்உயும்
வண்ண மாக மனோலயம் வாய்க்குமே. 41.


My Lord!
If as you do to your devotees,
Beckon me
To see you with eyes of Grace,
My human nature will disappear
And I will stand transformed
With mind of Thine nature.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #243 on: September 23, 2015, 02:02:01 PM »
Verse 42 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:வாய்க்குங் கைக்கும் மௌனம் மௌனமென்
றேய்க்குஞ் சொற்கொண் டிராப்பக லற்றிடா
நாய்க்கும் இன்பமுண் டோநல் லடியரைத்
தோய்க்கும் ஆனந்தத் தூவெளி வெள்ளமே. 42.

''Silentness for mouth,''
''Silentness for hands'' -
All this is deception
When the state
That know no night and day is not reached.
Until then, what bliss will this cur have?
Oh! Thou, who deluged the goodly devotees
In the flood of Bliss
That is the Pure Expanse Vast!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #244 on: September 23, 2015, 02:12:36 PM »
Verse 43 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


தூய தான துரிய அறிவெனுந்
தாயும்நீ இன்பத் தந்தையும் நீஎன்றால்
சேய தாம்இந்தச் சீவத் திரளன்றோ
ஆயும் பேரொளி யான அகண்டமே. 43.


Thou art the Mother
That is the pure Turiya Awareness.
Thou art the sweet Father too.
If that is so,
Is not this totality of life Thine offspring?
Thou, that is the Cosmic Light Effulgence!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #245 on: September 23, 2015, 02:15:14 PM »
Verse 44 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


அகண்ட மென்ன அருமறை யாகமம்
புகன்ற நின்தன்மை போதத் தடங்குமோ
செகங்க ளெங்குந் திரிந்துநன் மோனத்தை
உகந்த பேருனை ஒன்றுவர் ஐயனே. 44.


''Cosmic'' - they said,
The Vedas and Agamas.
Is that attribute comprehensible?
Those that have roamed the worlds
And savored the sweets of silentness,
Will in Thee unite, my Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #246 on: September 23, 2015, 02:17:33 PM »
Verse 45 of Ponnai Madharai:Tayumanavar:


ஐய னேஉனை யன்றி யொருதெய்வங்
கையி னால்தொழ வுங்கரு தேன்கண்டாய்
பொய்ய னாகிலும் பொய்யுரை யேன்சுத்த
மெய்ய னாம்உனக் கேவெளி யாகுமே. 45.

My Lord!
Will I ever raise my hand in worship
To any God but Thee?
Liar am I, but to Thee I will not lie.
Thou art the Pure Truth,
Thou will know it true.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #247 on: September 23, 2015, 02:19:31 PM »
Verse 46 of Ponnai Madharai  - Tayumanavar:


வெளியில் நின்ற வெளியாய் விளங்கிய
ஒளியில் நின்ற ஒளியாம்உன் தன்னைநான்
தெளிவு தந்தகல் லாலடித் தேஎன்று
களிபொ ருந்தவன் றேகற்ற கல்வியே. 46.


Thou art Space within Space.
Thou art Light within Light.
At Thee,
I sought to throw the stone
That simplicity gave
And so to win and rejoice!
Such indeed was the learning I had!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #248 on: September 23, 2015, 02:21:51 PM »
Verse 47 of Ponnai Matharai - Tayumanavar:


கல்லை யுற்ற கருத்தினர் கார்நிறத்த
தல்லை யொத்த குழலினர் ஆசையால்
எல்லை யற்ற மயல்கொள வோஎழில்
தில்லை யில்திக ழுந்திருப் பாதெனே. 47.


Of stony heart art they,
Of dark, dark tresses art they,
Is it in boundless infatuation for them
That Thou art in Tillai?*
Thou, of the Holy Feet!

(* -Chidambaram)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #249 on: September 23, 2015, 02:24:18 PM »
Verse 48 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


திருவ ருள்தெய்வச் செல்வி மலைமகள்
உருவி ருக்கின்ற மேனி யொருபரங்
குருவை முக்கணெங் கோவைப் பணிநெஞ்சே
கருவி ருக்கின்ற கன்மம்இங் கில்லையே. 48.


Him that is the Guru Supreme,
That carries in His Form
The divine daughter of Mountain King, (Uma)
That is Grace embodied,
Our king of eyes triple,
Do thou adore, my heart!
No more the karma
That to birth gives rise.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 02:25:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #250 on: September 23, 2015, 02:27:11 PM »
Verse 49 of Ponnai Madharai - Tayumanavar.


கன்ம மேது கடுநர கேதுமேல்
சென்ம மேதெனைத் தீண்டக் கடவதோ
என்ம னோரதம் எய்தும் படிக்கருள்
நன்மை கூர்முக்கண் நாதன் இருக்கவே. 49.


Will there be karma?
Will there be horrid hell?
Will there be future birth
That will pursue me -
When there is my Lord
That grant me all my wishes?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #251 on: September 23, 2015, 02:29:38 PM »
Verse 50 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


நாத கீதன்என் நாதன்முக் கட்பிரான்
வேத வேதியன் வெள்விடை யூர்திமெய்ப்
போத மாய்நின்ற புண்ணியன் பூந்திருப்
பாத மேகதி மற்றிலை பாழ்நெஞ்சே. 50.

He is the Singer of Nada.
He is my Lord.
He is of triple eye.
He is the chanter of Vedas.
He is the rider of the white bull.
He is the Holy One.
He is Divine Consciousness.
His Holy Feet, flower bedecked,
Is our sole refuge!
Know Thou, oh, my ignorant heart!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #252 on: September 23, 2015, 02:32:20 PM »
Verse 51 of Ponnai Madharai  - Tayumanavar:


மற்று னக்கு மயக்கமென் வன்னெஞ்சே
கற்றை வார்சடைக் கண்ணுத லோன்அருள்
பெற்ற பேரவ ரேபெரி யோர்எலாம்
முற்று மோர்ந்தவர் மூதுரை யர்த்தமே. 51.

What then is your hesitation
Oh, hard heart?
Only those that have received
The Grace of the Lord of matted locks
Are truly great.
That is the essence of the ancient teachings
Of all those of perfect learning.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #253 on: September 23, 2015, 02:34:36 PM »
Verse 52 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:உரையி றந்துளத் துள்ள விகாரமாந்
திரைக டந்தவர் தேடுமுக் கட்பிரான்
பரைநிறைந்த பரப்பெங்ஙன் அங்ஙனே
கரைக டந்தின்ப மாகக் கலப்பனே. 52.


He is the Lord of triple eyes,
Whom, transcending speech,
Those who have crossed
The wavy sea of agitating mind seek.
Vast is the expanse
That is filled with Grace of Parai.
Even so,
I will swim to the shore across
And be in nature united.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #254 on: September 23, 2015, 02:37:01 PM »
Verse 53 of Ponnai Madharai: Tayumanavar:கலந்த முத்தி கருதினுங் கேட்பினும்
நிலங்க ளாதியும் நின்றெமைப் போலவே
அலந்து போயினம் என்னும் அருமறை
மலர்ந்த வாயமுக்கண் மாணிக்கச் சோதியே. 53.

Conceiving and hearing
Of that union that is Mukti,
The earth and other elements
Have remained baffled like us.
Thou, that spoke the Vedas precious!
Thou, the gem like Fame of triple eyes!

Arunachala Siva.