Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 181420 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #225 on: September 22, 2015, 12:13:13 PM »
Verse 23 of Ponnai Madhrai:  Tayumanavar:


வானைப்போல வளைந்துகொண் டானந்தத்
தேனைத் தந்தெனைச் சேர்ந்து கலந்தமெய்ஞ்
ஞானத் தெய்வத்தை நாடுவன் நானெனும்
ஈனப் பாழ்கெட என்றும் இருப்பவனே. 23.


Enveloping me like the sky,
Granting the Nectar of Bliss
That God of Jnana true,
In me entered
And into oneness united.
Him shall I seek.
And my I-ness desert destroying
Shall forever remain.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #226 on: September 22, 2015, 12:15:40 PM »
Verse 24 of Ponnai Madhrai:  Tayumanavar:


இரும்பைக் காந்தம் இழுக்கின்ற வாறெனைத்
திரும்பிப் பார்க்கவொட் டாமல் திருவடிக்
கரும்பைத் தந்துகண் ணீர்கம் பலையெலாம்
அரும்பச் செய்யென தன்னையொப் பாமனே. 24.


Like the magnet that draws the iron,
He did not let me turn back.
And giving me the sweetness of His Feet,
Did He make my tears flow
And my body in excitement tremble.
Thou, my Lord,
That is compassionate unto my mother!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #227 on: September 22, 2015, 12:17:48 PM »
Verse 25 of Ponnai Madhrai - Tayumanavar:அன்னை யப்பனென் ஆவித் துணையெனுந்
தன்னை யொப்பற்ற சற்குரு என்பதென்
என்னைப் பூரண இன்ப வெளிக்குளே
துன்ன வைத்த சுடரெனத் தக்கதே. 25.


He is my Mother, my Father.
He is the support of my life.
He is the Holy Guru incomparable;
Why,
Well may He be called the Light Effulgent
That placed me in the expanse
Of Bliss Perfect!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #228 on: September 22, 2015, 03:05:29 PM »
Verse 26 Ponnai Madharai ...(Taumamnavar)
தக்க கேள்வியிற் சார்ந்தநற் பூமியின்
மிக்க தாக விளங்கும் முதலொன்றே
எக்க ணுந்தொழ யாவையும் பூத்துக்காய்த்
தொக்க நின்றுமொன் றாய்நிறை வானதே. 26.


I am sinner wallowing in the deceitful falsehood
Of women with dark collyrium eyes.
I count for nothing.
Oh! My Lord!
My Master who hath accepted me in Thine service!
Thou, that is visible,
Clear as the Amla fruit on palm of hand!

Arunachla Siva.
« Last Edit: September 22, 2015, 03:57:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #229 on: September 22, 2015, 03:13:34 PM »
Verse 27 of Ponnai Madhrai - Tayumanavar:ஆன மான சமயங்கள் ஆறுக்குந்
தான மாய்நின்று தன்மயங் காட்டிய
ஞான பூரண நாதனை நாடியே
தீன னேன்இன்பந் தேக்கித் திளைப்பனே. 27.

Standing as the source of the varied faiths six,
He showed His Self.
He that is the Supreme Soul of jnana perfect!
Him will I seek and in His Bliss revel.
I, that is enfeebled so.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2015, 04:00:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #230 on: September 22, 2015, 03:15:11 PM »
Verse  28 of  Ponnai Madhrai (Tayumnavar)


அதுவென் றுன்னும் அதுவும் அறநின்ற
முதிய ஞானிகள் மோனப் பொருளது
ஏதுவென் றெண்ணி இறைஞ்சுவன் ஏழையேன்
மதியுள் நின்றின்ப வாரி வழங்குமே. 29.


With sweetness increasing ever and ever
My wealth of Bliss it became.
As the Perfection that knows no coming and going
Affected me,
I, too, of its nature partook.

Arunchala Siva.
« Last Edit: September 22, 2015, 04:10:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #231 on: September 22, 2015, 03:18:58 PM »
Verse 30 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


வாரிக் கொண்டெனை வாய்மடுத் தின்பமாய்ப்
பாரிற் கண்டவை யாவும் பருகினை
ஓரிற் கண்டிடும் ஊமன் கனவென
யாருக் குஞ்சொல வாயிலை ஐயனே. 30.

Gathering me in a sweep
Thou put me in Thine mouth
And swallowed all that Thou saw on earth.
Like the dream that the dumb saw,
I have words none to recount my thoughts,
My Lord!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2015, 04:18:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #232 on: September 23, 2015, 01:33:18 PM »
Verse 31 of Ponnai Madhrai: Tayumanavar:ஐய மற்ற அதிவரு ணர்க்கெலாங்
கையில் ஆமல கக்கனி யாகிய
மெய்ய னேஇந்த மேதினி மீதுழல்
பொய்ய னேற்குப் புகலிடம் எங்ஙனே. 31.


To them that hath surpassed
Classifications beyond doubt
Thou art the palpable Amla fruit
On the palm of hand.
Oh! Thou, that is Truth,
What refuge is therefore for me,
So full of untruth?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 01:40:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #233 on: September 23, 2015, 01:34:46 PM »
Verse 32 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:எங்ங னேஉய்ய யானென தென்பதற்
றங்ங னேயுன் அருள்மய மாகிலேன்
திங்கள் பாதி திகழப் பணியணி
கங்கை வார்சடைக் கண்ணுத லெந்தையே. 32.


Rid of I and mine
How shall I redeemed be?
That way of Grace I have not taken to.
Oh! Thou, my Father
Of forehead eye,
That wears the crescent, the serpent and Ganga
On Thy matted locks!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 01:41:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #234 on: September 23, 2015, 01:37:16 PM »
Verse 33 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:கண்ணிற் காண்பதுன் காட்சிகை யாற்றொழில்
பண்ணல் பூசை பகர்வது மந்திரம்
மண்ணொ டைந்தும் வழங்குயிர் யாவுமே
அண்ண லேநின் அருள்வடி வாகுமே. 33.


What I see with my eyes
Is your sight.
What I do with my hands
Is your worship.
What I utter with my mouth
Is your mantra.
Oh, Lord!
The elements five and all the creation there
Art but manifestations of Thine Grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 01:42:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #235 on: September 23, 2015, 01:43:22 PM »
Verse 34 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


வடிவெ லாநின் வடிவென வாழ்த்திடாக்
கடிய னேனுமுன் காரணங் காண்பனோ
நெடிய வானென எங்கும் நிறைந்தொளிர்
அடிக ளேஅர சேஅருள் அத்தனே. 34.


Even though I be one so reprehensible,
That I do not apprehend all forms as Thine own,
Will I see the reason why of Thee?
Oh! Thou, the Fountainhead of Grace!
My Lord, my Father Compassionate
That shines as the interminable sky, everywhere!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #236 on: September 23, 2015, 01:45:31 PM »
Verse 35 of Ponnai Madharai:  Tayumanavar:அத்த னேயகண் டானந்த னேஅருட்
சுத்த னேயென உன்னைத் தொடர்ந்திலேன்
மத்த னேன்பெறு மாமலம் மாயவான்
கத்த னேகல்வி யாதது கற்கவே. 35.


I have not followed Thee,
Hailing Thee as ''My Father,''
Thou of Cosmic Bliss!
Of Grace Purity!
Oh! Heavenly Creator
That is the source of the mighty Maya
That I, so self-willed, am enwrapped in!
What is learning for
But to know the mystery of it?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #237 on: September 23, 2015, 01:47:38 PM »
Verse 36 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:

கற்றும் என்பலன் கற்றிடு நூன்முறை
சொற்ற சொற்கள் சுகாரம்ப மோநெறி
நிற்றல் வேண்டும் நிருவிகற பச்சுகம்
பெற்ற பேர்பெற்ற பேசாப் பெருமையே. 36.


What use is of learning?
Will the words that books say
Lead to Bliss?
You should follow in the path
Of those who have attained Bliss
Through transcendental meditation,
Indescribable is its greatness indeed.

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #238 on: September 23, 2015, 01:50:03 PM »
Verse 37 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


பெருமைக் கேயிறு மாந்து பிதற்றிய
கருமிக் கைய கதியுமுண் டாங்கொலோ
அருமைச் சீரன்பர்க் கன்னையொப் பாகவே
வருமப் பேரொளி யேயுன்ம னாந்தமே. 37.

Is any redemption there
For this mean one
That always babbled in haughty pride?
The Light Resplendent that comes
To dear devotees as the kindly Mother,
Is verily, verily the Unmani [1] bliss.

FootNotes:
[1] Literally the superior gem. Identified with the ultimate of the 16 kalas that comprise divine knowledge leading to Siva-Sakti Bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 01:51:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #239 on: September 23, 2015, 01:52:30 PM »
Verse 38 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:உன்ம னிக்குள் ஒளிர்பரஞ் சோதியாஞ்
சின்ம யப்பொரு ளேபழஞ் செல்வமே
புன்ம லத்துப் புழுவன்ன பாவியேன்
கன்ம னத்தைக் கரைக்கக் கடவதே. 38.


Thou art Treasure Ancient!
Thou art Knowledge Divine
That shines as Cosmic Light
From within the Unmani!
Will you not soften this hard-hearted sinner
Who is unto a worm crawling in vile dirt?

Arunachala Siva.