Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 185874 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #210 on: September 20, 2015, 12:44:25 PM »
Verse 8 of Ponnai Madharai -Tayumanavar:


கையும் மெய்யுங் கருத்துக் கிசையவே
ஐய தந்ததற் கையம் இனியுண்டோ
பொய்ய னேன்சிந்தைப் பொய்கெடப் பூரண
மெய்ய தாம்இன்பம் என்று விளைவதே. 8.

To the full gratification of mind and body
Thou did give me, my Lord!
Is there any doubt about it still?
But when is it to be
That I receive the Perfect Bliss True
So this liar's mind will destroyed be?

Arunachla Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 12:54:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #211 on: September 20, 2015, 12:55:41 PM »
Verse 9 of Tayumanavar: -Ponnai Madahrai.

என்றும் உன்னை இதய வெளிக்குளே
துன்ற வைத்தன னேஅருட் சோதிநீ
நின்ற தன்மை நிலைக்கென்னை நேர்மையாம்
நன்று தீதற வைத்த நடுவதே. 9.Oh! Light of Grace!
Ever in the expanse of my heart
I placed Thou constant.
And as Thou stood there,
Thou made me pure
Beyond good and bad.
Thou that is so just!

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 20, 2015, 01:01:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #212 on: September 20, 2015, 12:58:13 PM »
Verse 10 of Tayumanavar:  Ponnai Madharai:வைத்த தேகம் வருந்த வருந்திடும்
பித்த னானருள் பெற்றுந் திடமிலேன்
சித்த மோன சிவசின்ம யானந்தம்
வைத்த ஐய அருட்செம்பொற் சோதியே. 10.


When this body given to me suffers
I also suffer, mad that I am.
Though Grace I received,
Firmness I have none.
Thou, my Lord
That placed the Truth-Knowledge-Bliss
In my awareness!
Thou, that is the Light Divine
Of crimson rays of gold!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 01:02:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #213 on: September 21, 2015, 12:17:59 PM »
Verse 11 of Ponnai Madharai : Tayumanavar:செம்பொன் மேனிச் செழுஞ்சுட ரேமுழு
வம்ப னேனுனை வாழ்த்து மதியின்றி
இம்பர் வாழ்வினுக் கிச்சைவைத் தேன்மனம்
நம்பி வாவெனின் நானென்கொல் செய்வதே. 11.


Oh! Thou, Light Divine of golden hue!
What a big fool I am
That instead of praising Thee forever,
I desired for the life of the celestial beings.
If taking me at my word,
Thou say,''Come in among them,''
What shall I do then?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2015, 12:22:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #214 on: September 21, 2015, 12:25:31 PM »
Verse 12 of  Ponnai Madhrai -Tayumanavar:


செய்யுஞ் செய்கையுஞ் சிந்திக்குஞ் சிந்தையும்
ஐய நின்னதென் றெண்ணும் அறிவின்றி
வெய்ய காம வெகுளி மயக்கமாம்
பொய்யி லேசுழன் றேனென்ன புன்மையே. 12.


The deeds I do, the thoughts I think
Are all but Thine, my Lord!
Without knowing that
I was caught in the eddy
Of falsehood, lust, anger and delusion.
What low state is this!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2015, 01:49:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #215 on: September 21, 2015, 01:51:46 PM »
Verse 13 of Ponnai  Madharai  - Tayumanavar:புன்பு லால்நரம் பென்புடைப் பொய்யுடல்
அன்பர் யார்க்கும் அருவருப் பல்லவோ
என்பொ லாமணி யேஇறை யேஇத்தால்
துன்ப மன்றிச் சுகமொன்றும் இல்லையே. 13.


Is not this transitory body
Of odorous flesh, bones and tendons
A thing of disgust
For all true devotees of Thee?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2015, 01:53:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #216 on: September 21, 2015, 01:54:39 PM »
Verse 14 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


இல்லை உண்டென் றெவர்பக்க மாயினுஞ்
சொல்ல வோஅறி யாத தொழும்பன்யான்
செல்ல வேறொரு திக்கறி யேன்எலாம்
வல்ல நீஎனை வாழ்விக்க வேண்டுமே. 14.


I am a low slave
Who is unable to say yes or no
To any side.
I know of no other place to go.
Thou, who is all powerful
Should save me!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2015, 01:56:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #217 on: September 21, 2015, 01:57:15 PM »
Verse 15 of Ponnai Madhrai - Tayumanavar:

வேண்டுஞ் சீரருள் மெய்யன்பர்க் கேயன்பு
பூண்ட நானென் புலம்அறி யாததோ
ஆண்ட நீஉன் அடியவன் நானென்று
தூண்டு வேனன்றித் தொண்டனென் சொல்வதே. 15.


I have shown my endearment
Only to the true devotees
Who had received Thy Grace -
All the world knows this.
''Thou art my Master
And I am thy liege man.''
Beyond thus assuring myself
What can this servant say?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #218 on: September 21, 2015, 01:59:39 PM »
Verse 16 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


எனக்கு ளேஉயி ரென்னஇருந்தநீ
மனக்கி லேசத்தை மாற்றல் வழக்கன்றோ
கனத்த சீரருட் காட்சி யலாலொன்றை
நினைக்க வோஅறி யாதென்றன் நெஞ்சமே. 16.


Thou, who were as life within me,
Is it not Thine duty to remove
The distress of my heart?
Except it be an event
Filled with Divine Grace
My heart can nothing conceive.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #219 on: September 21, 2015, 02:02:03 PM »
Verse 17  of Ponnai Madahrai - Tayumanavar:


நெஞ்சு கந்துனை நேசித்த மார்க்கண்டர்க்
கஞ்ச லென்ற அருளறிந் தேஐயா
தஞ்ச மென்றுன் சரணடைந் தேன்எங்குஞ்
செஞ்சே வேநின்ற சிற்சுக வாரியே. 17.


Thou said to Markandeya,
Who loved Thee intense,
''Fear not.''
Knowing Thine compassion so great, my Lord,
I sought the refuge of Thine Feet!
Oh! Thou, the Ocean of Truth Bliss
That stretches pervasive!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #220 on: September 21, 2015, 02:04:25 PM »
Verse 18 of Ponnai Madharai:  Tayumanavar:


வாரி ஏழும் மலையும் பிறவுந்தான்
சீரி தானநின் சின்மயத் தேஎன்றால்
ஆரி லேயுள தாவித் திரளதை
ஓரி லேன்எனை ஆண்ட ஒருவனே. 18.


The seas seven, the mountains and all the rest,
All, all art in Thy Truth Bliss.
If so, in whom is the jiva's essence?
That I do not comprehend.
Oh! My Lord!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #221 on: September 21, 2015, 02:06:23 PM »
Verse 19 of Ponnai Madharai:  Tayumanavar:

ஒருவ ரென்னுளத் துள்ளுங் குறிப்பறிந்
தருள்வ ரோஎனை ஆளுடை அண்ணலே
மருள னேன்பட்ட வாதை விரிக்கினோ
பெருகு நாளினிப் பேச விதியின்றே. 19.


Will anyone,
Knowing my heart's secret desire
Grant me the boon of Grace?
Oh! My Lord!
If I am to describe at length
The suffering I have had
Well might it stretch for days and days.
No more shall I talk of it.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #222 on: September 21, 2015, 02:08:55 PM »
Verse 20 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


இன்று னக்கன் பிழைத்திலன் நானென்றே
அன்று தொட்டெனை ஆளர சேஎன்று
நின்ற ரற்றிய நீலனைக் கைவிட்டால்
மன்றம் எப்படி நின்னருள் வாழ்த்துமே. 20.


Today I have not loved Thee, vile that I am.
But can Thou on that ground give me up,
When I had from time immemorial
Been beseeching you: ''Save me, my Lord?''
How will the public appreciate
Thine compassionate Grace?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #223 on: September 22, 2015, 12:06:42 PM »
Verse 21 of Ponnai Madharai: Tayumanavar:வாழ்த்து நின்னருள் வாரம்வைத் தாலன்றிப்
பாழ்த்த சிந்தைப் பதகனும் உய்வனோ
சூழ்த்து நின்ற தொழும்பரை யானந்தத்
தாழ்த்து முக்கண் அருட்செம்பொற் சோதியே. 21.


Unless Thou grant me.  The love of Thy Blessed Grace,
Will this sinner of evil thoughts be redeemed ever?
Thou that immersed in Bliss. Thy devotees that surround Thee!
Thou, the Three Eyed Grace! The Light Divine of golden crimson rays!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 22, 2015, 12:09:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #224 on: September 22, 2015, 12:10:47 PM »
Verse 22 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:

சோதி யேசுட ரேசுக மேதுணை
நீதி யேநிச மேநிறை வேநிலை
ஆதி யேஉனை யானடைந் தேன்அகம்
வாதி யாதருள் வாய்அருள் வானையே. 22.


Oh, Light! Oh, Flame! Oh, Bliss!
Oh, Refuge that is Just! Oh, Truth!
Oh, Perfection! Oh, Eternal First!
I attained Thee!
Grant me without reservation
The Infinite Vast of Thine Bliss!

Arunachala Siva.