Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 203672 times)

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #195 on: September 19, 2015, 12:54:46 PM »
Verse 2 of Ninvavu Onru: Tayumanavar:

(One Thought)


 ஒருமொழியே பலமொழிக்கும் இடங்கொடுக்கும் அந்த
      ஒருமொழியே மலம் ஒழிக்கும் ஒழிக்குமென மொழிந்த
குருமொழியே மலையிலக்கு மற்றைமொழி யெல்லாங்
      கோடின்றி வட்டாடல் கொள்வதொக்குங் கண்டாய்
கருமொழியிங் குனக்கில்லை மொழிக்குமொழி ருசிக்கக்
      கரும்பனைய சொற்கொடுனைக் காட்டவுங்கண்டனைமேல்
தருமொழியிங் குனக்கில்லை யுன்னைவிட்டு நீங்காத்
      தற்பரமா யானந்தப் பொற்பொதுவாய் நில்லே. 2.


The one Word expands into several.
''That one Word will dispel impurities
Sure, it will.''
The statement thus made by Guru
Is the beacon light.
All the rest is to play the game of dice
Without the board. See, Thou!
None other the caused word you have.
You were illumined with words
Sweet as sugarcane.
Every word increasingly sweet
And you saw that with your own eyes.
None the word more here for you to be given.
Do you stand as the Being Un-created
That leaves Thee not
And as the Golden Arena
That is Bliss filled?   (2)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 01:18:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #196 on: September 19, 2015, 12:57:18 PM »
Verse 3 of Ninaivu Onru - Tayumanavar:
(One Thought)


நில்லாத ஆக்கைநிலை யன்றனவே கண்டாய்
      நேயஅருள் மெய்யன்றோ நிலயமதா நிற்கக்
கல்லாதே ஏன் படித்தாய் கற்றதெல்லாம் மூடங்
      கற்றதெல்லாம் மூடமென்றே கண்டனையும் அன்று
சொல்லாலே பயனில்லை சொல்முடிவைத் தானே
      தொடர்ந்துபிடி மர்க்கடம்போல் தொட்டதுபற் றாநில்
எல்லாரும் அறிந்திடவே வாய்ப்பறைகொண் டடிநீ
      இராப்பகலில் லாவிடமே எமக்கிடமென் றறிந்தே. 3.


That this perishable body
Is evanascent, you saw.
But is not the Loving Grace enduring?

But you did not learn to possess it permanent.
They why did you learn at all?
All that you learnt is folly
All that you learnt is folly -
That you even then saw!

No use in words.
Seize the goal of words
And like the monkey,
Having seized it,
Cling to it tenacious
And proclaim it loud
That all may know.

Know that the Void
Without night and day
Is our place rightful.  (3)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 01:19:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #197 on: September 19, 2015, 12:59:42 PM »
Verse 4 of  Tayumanavar: Ninaivu Onru:
(One Thought)


இடம்பொருளே வலைக்குறித்து மடம்புகுநா யெனவே
      எங்கேநீ யகப்பட்டா யிங்கேநீ வாடா
மடம்பெறுபாழ் நெஞ்சாலே அஞ்சாதே நிராசை
      மன்னிடமே இடம்அந்த மாநிலத்தே பொருளுந்
திடம்பெறவே நிற்கினெல்லா உலகமும்வந் தேவல்
      செய்யுமிந்த நிலைநின்றோர் சனகன்முதல் முனிவர்
கடம்பெறுமா மதயானை என்னவுநீ பாசக்
      கட்டான நிகளபந்தக் கட்டவிழப் பாரே. 4.       

Seeking position, power and pelf
You are constant running about.
And like the dog that strays into the monastery,
You are perplexed, driven from post to pillar.

Now you are caught! Come hither!
Do not be scared away by the foolish heart.
Here is the place where non-desire abides ever.
In this land, if you stand firm in your object,
All worlds will throng to you and obey your commands.
Those who stood thus were
Sanaka and the rest of beings holy.
Do Thou, who art bound, kike the elephant in mast,
Strive, so the fetters of your
Pasas are unshackled fast!  (4)

Arunachala Siva.
   
« Last Edit: September 19, 2015, 01:19:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #198 on: September 19, 2015, 01:03:01 PM »
Verse 5 of Ninaivu Onru - Tayumanavar:

(One Thought)பாராதி யண்டமெலாம் படர்கானற் சலம்போல்
      பார்த்தனையே முடிவில்நின்று பாரெதுதான் நின்ற
தாராலும் அறியாத சத்தன்றோ அதுவாய்
      அங்கிருநீ எங்கிருந்தும் அதுவாவை கண்டாய்
பூராய மாகவுநீ மற்றொன்றை விரித்துப்
      புலம்பாதே சஞ்சலமாப் புத்தியைநாட் டாதே
ஓராதே ஒன்றையுநீ முன்னிலைவை யாதே
      உள்ளபடி முடியுமெலாம் உள்ளபடி காணே. 5.


This world and the rest of the universe
Are like the mirage in the desert.
Thou have seen this already!

See the end of all these.
Did anything finally survive?
Only the Reality that is inscrutable survives.
Be you That and be you There.
Wherever you be, you will become That.
Even out of curiosity
Do not imagine something else and blabber not.
Do not vacillate in your thoughts.
Do not adopt anything as your goal
Without deep thought.
Everything will end in Truth,
If Truth you seek.  (5)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 01:20:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #199 on: September 19, 2015, 01:05:21 PM »
Verse 6 of Ninaivu Onru:  Tayumanavar:
(One Thought)


உள்ளபடி யென்னவுநீ மற்றொன்றைத் தொடர்ந்திட்
      டுளங்கருத வேண்டாநிட் களங்கமதி யாகிக்
கள்ளமனத் துறவைவிட்டெல் லாந்துறந்த துறவோர்
      கற்பித்த மொழிப்படியே கங்குல்பக லற்ற
வெள்ளவெளிக் கடல்மூழ்கி யின்பமயப் பொருளாய்
      விரவியெடுத் தெடுத்தெடுத்து விள்ளவும்வா யின்றிக்
கொள்ளைகொண்ட கண்ணீருங் கம்பலையு மாகிக்
      கும்பிட்டுச் சகம்பொயெனத் தம்பட்ட மடியே. 6.


Thinking it is Truth
Do not let your thoughts go after something else.
Even as you were taught by the Renunciate Great -
Who, pure as the moon bereft of its dark patches,
Renounced all,
And immaculate in thought became.
Plunge yourself in the ocean of Expanse Vast
That knoweth no night or day.
And devour the substance of Bliss in profusion,
With mouth none to describe its sweetness,
With tears welling in continuous streams
And body trembling in excitement divine,
Bowing low, do thou proclaim
To the accompaniment of Jnana drum
''False is this world, false is this world.'' (6)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 01:20:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #200 on: September 19, 2015, 01:08:14 PM »
Verse 7 of Ninaivu Onru - Tayumanavar:
(One Thought)


அடிமுடியும் நடுவுமற்ற பரவெளிமேற் கொண்டால்
      அத்துவித ஆனந்த சித்தமுண்டாம் நமது
குடிமுழுதும் பிழைக்குமொரு குறையுமில்லை யெடுத்த
      கோலமெல்லாம் நன்றாகுங் குறைவுநிறை வறவே
விடியுமுத யம்போல அருளுதயம் பெற்ற
      வித்தகரோ டுங்கூடி விளையாட லாகும்
படிமுழுதும் விண்முழுதுந் தந்தாலுங் களியாப்
      பாலருடன் உன்மத்தர் பிசாசர்குணம் வருமே. 7.

Embrace the Expanse Vast
That knows neither beginning nor end nor middle.
You will have the blissful thought of oneness with God.
The entire people will be blessed.
Nothing you will want,
All your endeavors will succeed.

Nothing wanting, nothing full,
You may sport in the company of the wise
That have attained Grace
Like the glow of the morning dawn.

You will not in that vain rapture be, which comes
Even if all the earth and heaven are given to you.
Instead, you will partake of the nature
Of children, madmen and ghouls.  (7)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 01:21:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #201 on: September 19, 2015, 01:10:40 PM »
Verse 8 of Ninaivu Onru:  Tayumanavar:
(One Thought)


வரும்போமென் பனவுமின்றி யென்றுமொரு படித்தாய்
      வானாதி தத்துவத்தை வளைந்தருந்தி வெளியாம்
இரும்போகல் லோமரமோ என்னும்நெஞ்சைக் கனல்மேல்
      இட்டமெழு காவுருக்கும் இன்பவெள்ள மாகிக்
கரும்போகண் டோசீனி சருக்கரையோ தேனோ
      கனியமிர்தோ எனருசிக்குங் கருத்தவிழ்ந்தோ ருணர்வார்
அரும்போநன் மணங்காட்டுங் காமரசங் கன்னி
      அறிவாளோ அபக்குவர்க்கோ அந்நலந்தான் விளங்கும். 8.Neither coming nor going,
Ever the same,
Rendering the Expanse Vast,
Consuming the elements, sky and the rest,
And melting as heated wax
The heart that is stony, steely or wooden -
Into waters of Bliss!

Is it like sugarcane or candy,
Or sugar, or treacle, or honey,
Or juice of ripe, rich fruit
How it tastes?
Only those who have spiritually blossomed know.

Will the bud shed fragrance?
Will the virgin know the sweetness of sex love?
Will those unripe in spiritual understanding
Realize the sweetness of divine experience?  (8)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 01:21:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #202 on: September 19, 2015, 01:13:07 PM »
Verse 9 of Ninaivu Onru: Tayuamanavar:
(One Thought):தானேயும் இவ்வுலகம் ஒருமுதலு மாகத்
      தன்மையினாற் படைத்தளிக்குந் தலைமையது வான
கோனாக வொருமுதலிங் குண்டெனவும் யூகங்
      கூட்டியதுஞ் சகமுடிவிற் குலவுறுமெய்ஞ் ஞான
வானாக அம்முதலே நிற்குநிலை நம்மால்
      மதிப்பரிதாம் எனமோனம் வைத்ததும்உன் மனமே
ஆனாலும் மனஞ்சடமென் றழுங்காதே யுண்மை
      அறிவித்த இடங்குருவாம் அருளிலதொன் றிலையே. 9.


As the world by itself can have no beginning,
There should be one Master Spirit
Who creates it and protects it.
Thus was that inference born.
What the state of that Being First
At the end of eons would be
Is beyond us to infer.
Thus was silentness postulated by the mind.
But is not the mind a material object?
Be not dismayed thus:
He who taught the actual Truth was the Guru.
Without his Grace, nothing there is.  (9)

(This 'Padigam'   has got only 9 verses.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 01:22:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #203 on: September 20, 2015, 12:21:02 PM »
Ponnai Madhrai - Tayumanavar-Composition 18.
(Of Gold and Woman) 


Verse 1:Ponnai Madharai;


பொன்னை மாதரைப் பூமியை நாடிடேன்
என்னை நாடிய என்னுயிர் நாதனே
உன்னை நாடுவன் உன்னருள் தூவெளி
தன்னை நாடுவன் தன்னந் தனியனே. 1.


Neither gold nor woman nor land will I seek.
Oh! My Lord of life that sought me,
Thee will I seek.
Thine Expanse Vast of Grace will I seek -
All, all alone.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 01:03:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #204 on: September 20, 2015, 12:26:05 PM »
Verse 2 of Ponnai Madharai -Tayumanavar:


தன்ன தென்றுரை சாற்று வனவெலாம்
நின்ன தென்றனை நின்னிடத் தேதந்தேன்
இன்னம் என்னை யிடருறக் கூட்டினால்
பின்னை யுய்கிலன் பேதையன் ஆவியே. 2.


All that I held as my own
Thou claimed as Thine.
And so, I gave them all to Thee.
If even after that,
If Thou throw me in distress,
Then my life will no more saved be.

Arunachaa Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 12:27:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #205 on: September 20, 2015, 12:29:09 PM »
Verse 3 of Ponnai Madhrarai  - Tayumanavar:


ஆவி யேயுனை யானறி வாய்நின்று
சேவி யேன்களச் சிந்தை திறைகொடேன்
பாவி யேனுளப் பான்மையைக் கண்டுநீ
கூவி யாளெனை யாட்கொண்ட கோலமே. 3.

Oh! Thou, my life!
I do not adore Thee in wisdom.
I do not sacrifice my thoughts to Thee.
Knowing well the state of mine
Thou beckoned to me aloud
And made me Thy vassal.
What splendor is this of Thine!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 12:32:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #206 on: September 20, 2015, 12:31:39 PM »
Verse 4 of Tayumanaar -
Ponnai Madharai.


கோல மின்றிக் குணமின்றி நின்னருள்
சீல மின்றிச் சிறியன் பிழைப்பனோ
ஆல முண்டும் அமிர்துரு வாய்வந்த
கால மெந்தை கதிநிலை காண்பதே. 4.


With neither outward form, comely,
Nor inward Grace,
Nor chastened worship,
Will I, so insignificant, be ever saved?
Thou swallowed poison,
Yet Thou came in ambrosia form.
In that may be seen my Father
As the Redeemer unfailing!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 20, 2015, 12:33:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #207 on: September 20, 2015, 12:35:03 PM »
Verse 5 of Ponnai Madharai -  Tayumanavar:காணுங் கண்ணிற் கலந்தகண் ணேயுனைச்
சேணும் பாருந் திரிபவர் காண்பரோ
ஆணும் பெண்ணும் அதுவெனும் பான்மையும்
பூணுங் கோலம் பொருந்தியுள் நிற்கவே. 5.


Thou, the Light Precious
That is the Light of my eyes!
Will they who wander over heaven and earth
Ever see Thee?
When Thou who in splendor stands
As He, She and It,
Will within me in accord stand?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 01:02:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #208 on: September 20, 2015, 12:38:49 PM »
Verse 6 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


நிற்கும் நன்னிலை நிற்கப்பெற் றார்அருள்
வர்க்க மன்றி மனிதரன் றேஐயா
துர்க்கு ணக்கடற் சோங்கன்ன பாவியேற்
கெற்கு ணங்கண் டென்பெயர் சொல்வதே. 6.

Except them of abiding virtue
That have received the blessings of the holy,
The rest are not of human species.
To this sinner,
Who is the veritable freight boat
On the sea of evil,
What name and what qualities can ascribed be?

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 20, 2015, 12:40:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 48274
    • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #209 on: September 20, 2015, 12:41:28 PM »
Verse 7 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:சொல்லை யுன்னித் துடித்த தலால் அருள்
எல்லை யுன்னி எனையங்கு வைத்திலேன்
வல்லை நீ என்னை வாவென் றிடாவிடின்
கல்லை யாமிக் கருமி நடக்கையே. 7.

Except that I strove to indulge in speech,
I did not seek to reach the frontiers of Grace
And place myself there.
Thou, who art the Almighty,
If Thou do not say ''come,''
False will become the life of this miser.

Arunachala Siva.