Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 188620 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #180 on: September 17, 2015, 01:43:08 PM »
Verse 7 of Then Mukam, Tayumanavar:

நானென நிற்கு ஞானம் ஞானமன் றந்த ஞானம்
மோனமா யிருக்க வொட்டா மோனமின் றாக வேதான்
தேனென ருசிக்கும் அன்பாற் சிந்தைநைந் துருகும் வண்ணம்
வானென நிறைந்தா னந்த மாகடல்  வளைவ தின்றே. 7. 

The consciousness that is of the ego
Is Supreme Consciousness none.
That consciousness will not permit
Observance of silentness.
When silentness is not,
Impossible it is to reach
The expansive ocean of Bliss
That tastes like nectar
And melts the heart in love.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #181 on: September 17, 2015, 01:45:10 PM »
Verse 8 of Then Mukam, Tayumanavar:


இன்றென இருப்பே மென்னின் என்றுஞ்சூ னியமா முத்தி
நன்றொடு தீது மன்றி நாமுன்னே பெறும்அ வித்தை
நின்றது பெத்தந் தானே நிரந்தர முத்தி யென்னின்
ஒன்றொரு வரைநான் கேட்க உணர்வில்லை குருவுமில்லை. 8.

If you say,  ''Let us be as at present,''
Then does mukti never exist?
''Neither good nor bad is there. The bedda state *[1] with its inherent ignorance
Is mukti abiding.'' If that is so,
I need make inquiries of none,
Nor seek a Guru holy. (8)

FootNotes:


[1] State of bondage.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2015, 01:47:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #182 on: September 17, 2015, 01:55:32 PM »
Verse 9 of Then Mukam - Tayumanavar:


இல்லையென் றிடினிப்பூமி இருந்தவா றிருப்போ மென்னில்
நல்லவன் சாரு வாகன் நான்சொலும் நெறிக்கு வீணில்
தொல்லையேன் ஆகமாதி தொடுப்பதேன் மயக்க மேதிங்
கொல்லைவந் திருமி னென்ன வுறவுசெய் திடுவ னந்தோ. 9.


''There is no such thing as mukti,  We will be what we are here below.''
If thus you say, Caruvaha *[1] becomes a goodly man.
He then says: ''Why dispute my doctrine?
Why expound the Agamas and the rest of scriptures?
Why all this doubt?  Come near and be with me.''
Will we not thus his collaborators be?

FootNotes:

[1] The founder of the school of materialist philosophy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2015, 02:54:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #183 on: September 17, 2015, 01:59:17 PM »
Verse 10 of Then Mukam, Tayumanavar:


அந்தணர் நால்வர் காண அருட்குரு வாகி வந்த
எந்தையே எல்லாந் தானென் றியம்பினன் எமைப்ப டைத்த
தந்தைநீ எம்மைக் காக்குந் தலைவனே நுந்தை யன்றோ
பந்தமில் சித்தி முத்தி படைக்கநின் அருள்பா லிப்பாய். 10.


My Father, Himself,  That came as Guru Holy for the Risis Four to see
Said that He is All.
Thou art our Father You created us;
You are our Lord That protects us.
May You grant us the Grace to strive for Siddhi and Mukti
That knows no bondage !  (10)

"Then Mukam" - completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 18, 2015, 02:55:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #184 on: September 18, 2015, 02:01:48 PM »
Verse 1 of Pan Mukam -  Tayumanvar:

Garland of Songs: or Several Songs:
பன்மாலைத் திரளிருக்கத் தமையு ணர்ந்தோர்
      பாமாலைக் கேநீதான் பட்ச மென்று
நன்மாலை யாவெடுத்துச் சொன்னார் நல்லோர்
      நலமறிந்து கல்லாத நானுஞ் சொன்னேன்
சொன்மாலை மாலையாக் கண்ணீர் சோரத்
      தொண்டனேன் எந்நாளும் துதித்து நிற்பேன்
என்மாலை யறிந்திங்கே வாவா என்றே
      எனைக்கலப்பாய் திருக்கருணை எம்பி ரானே. 1.


Garlands many are there for Thy worship.  But those who have realized their selves
Knew Thy partiality for garland of songs. And so the goodly souls in numbers sang Thy praise.
Knowing their excellence, I, too, the ignorant one, sang.  Tears flowing in continuous stream
I, your vassal, stood praising Thee ever.
Knowing my distress - Beckon Thou to me saying, ''Come, come''
And unite me into Thee, Thou, my Lord of compassion holy!    (1)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2015, 02:52:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #185 on: September 18, 2015, 02:07:00 PM »
Verse 2 of Pan Mukam -: Tayumanavar:


கருணைமொழி சிறிதில்லேன் ஈத லில்லேன்
      கண்ணீர்கம் பலையென்றன் கருத்துக் கேற்க
ஒருபொழுதும் பெற்றறியேன் என்னை யாளும்
      ஒருவாவுன் அடிமைநான் ஒருத்த னுக்கோ
இருவினையும் முக்குணமுங் கரணம் நான்கும்
      இடர்செயுமைம் புலனுங்கா மாதி யாறும்
வரவரவும் ஏழைக்கோ ரெட்ட தான
      மதத்தொடும்வந் தெதிர்த்தநவ வடிவ மன்றே. 2.


Not a word of kindness have I.
Charity know I none.
Never have I shed tears
Or trembled in fear
In response to my feelings.
Oh! Thou, who art my soul Master!
I am Thy slave.
And is it for me alone
This confrontation with
Twin karmas *[1], triple gunas *[2],
Quadruple karanas *[3],
The quintuple senses *[4],
Lust and the rest of sextuples *[5],
The octapule attachments *[6] that assail
This forlorn man, more and more?
Thou, of Form Nine *[7]!                          (2)


FootNotes:
[1] Good and evil deeds.

[2] Sattvam -- equanimity, tamas -- passivity, rajas -- activity


[3] 1) mind 2) intellect 3) will 4) egoity

[4] 1) taste 2) sight 3) touch 4) sound 5) smell

[5] 1) lust 2) hatred 3) miserliness 4) greed 5) obstinacy 6) vengefulness

[6] 1) lineage 2) beauty 3) youth 4) learning 5) wealth 6) power 7) generosity 8) liberty

[7] 1) Brahma 2) Vishnu 3) Rudra 4) Maheshwara 5) SadaSiva 6) Sakti 7) Sivam 8) Nada 9) Bindu

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2015, 02:52:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #186 on: September 18, 2015, 02:10:37 PM »
Verse 3 of Pan Mukam -  Tayumanavar:

வடிவனைத்துந் தந்தவடி வில்லாச் சுத்த
      வான்பொருளே எளியனேன் மனமா மாயைக்
குடிகெடுக்கத் துசங்கட்டிக் கொண்ட மோன
      குருவேஎன் தெய்வமே கோதி லாத
படியெனக்கா னந்தவெள்ளம் வந்து தேக்கும்
      படியெனக்குன் திருக்கருணை ப்ற்று மாறே
அடியெடுத்தென் முடியிலின்னம் வைக்க வேண்டும்
      அடிமுடியொன் றில்லாத அகண்ட வாழ்வே. 3.

Thou, the Formless One
That gave all forms.
Thou, the Pure Heavenly Being!

Thou, Mauna Guru
That has girded up Thine loins
To destroy the mind's maya of this forlorn soul!
Oh, my God!

That my impurities vanish,
That the waters of bliss flood me,
That Thy Grace descend on me,
Do Thou place Thine feet on my head!
Thou, the Life Cosmic
That hath neither head nor foot!    (3)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2015, 02:51:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #187 on: September 18, 2015, 02:16:45 PM »
Verse 4:  Tayumanavar:

Pan Mukam:


வாழ்வனைத்தும் மயக்கமெனத் தேர்ந்தேன் தேர்ந்த
      வாறேநான் அப்பாலோர் வழிபா ராமல்
தாழ்வுபெற்றிங் கிருந்தேன்ஈ தென்ன மாயந்
      தடையுற்றால் மேற்கதியுந் தடைய தாமே
ஊழ்வலியோ அல்லதுன்றன் திருக்கூத் தோஇங்
      கொருதமியேன் மேற்குறையோ வுணர்த்தா யின்னம்
பாழ் அவதிப் படஎனக்கு முடியா தெல்லாம்
      படைத்தளித்துத் துடைக்கவல்ல பரிசி னானே. 4.

I realized that all life is an illusion.
But having realized it
I did not look beyond for a way out,
But remained here depressed.
What is this delusion
If this way is now blocked,
The way further beyond will also be blocked.
Is this fate?
Or your play?
Or this poor soul's fault?
Pray, speak!
No more can I in vain distress suffer.
Oh! Thou, who creates, preserves and destroys all!   (4)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2015, 02:50:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #188 on: September 18, 2015, 02:24:12 PM »
Verse 5 of Pan Mukam. - Tayumanavar:


நானானிங் கெனுமகந்தை எனக்கேன் வைத்தாய்
      நல்வினைதீ வினைஎனவே நடுவே நாட்டி
ஊனாரும் உடற்சுமைஎன் மீதேன் வைத்தாய்
      உயிரெனவு மென்னையொன்றா வுள்ளேன் வைத்தாய்
ஆனாமை யாயகில நிகில பேதம்
      அனைத்தினுள்ளுந் தானாகி அறிவா னந்தத்
தேனாகிப் பாலாகிக் கனியாய்க் கன்னல்
      செழும்பாகாய்க் கற்கண்டாய்த் திகழ்ந்த வொன்றே. 5.However much I center on Thee,
However close I approach Thee,
Thou art not the Being for me to comprehend.
Nor do I have the steadfastness
To love Thee intense enough
For Thee to have compassion for me.
Yet this hard-hearted man needs a way out.
To be thus ever will do no good to me.
I am but like a child
That is drawn to whomever hugs it.
Like the goat that grazes
On the tips of leafy bunches,
Superficial is my learning and listening,
That but confuse me dire.    (5)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2015, 02:50:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #189 on: September 18, 2015, 02:28:02 PM »
Verse 6 of Pan Mukam. -  Tayumanavar:


ஒன்றியொன்றி நின்றுநின்றும் என்னை என்னை
      உன்னியுன்னும் பொருளலைநீ உன்பால் அன்பால்
நின்றதன்மைக் கிரங்கும்வயி ராக்கிய னல்லேன்
      நிவர்த்தியவை வேண்டுமிந்த நீல னுக்கே
என்றுமென்றும் இந்நெறியோர் குணமு மில்லை
      இடுக்குவார் கைப்பிள்ளை ஏதோ ஏதோ
கன்றுமனத் துடனஆடு தழைதின் றாற்போல்
      கல்வியுங்கேள் வியுமாகிக் கலக்குற் றேனே. 6

I will not seek refuge
Of anyone but Thee.
All the learning and listening
I had indulged in this world affirm that.
Thou art the Sure Support
That is beyond all learning and listening.
Thou art the Compassionate Mother!
Thou art the Nadanta** Cosmic Being
That is Bliss!
Thou, that hath Naranan *[1] and the rest as kindred!
Thou that is the Radiant Golden Hill!   (6)

Foot Notes:

[1] Same as Vishnu

** the Sound Principle.

Arunachala Siva. 

« Last Edit: September 18, 2015, 02:49:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #190 on: September 18, 2015, 02:35:40 PM »
Verse 7 of Pan Mukam. - Tayumanavar:


உற்றதுணை நீயல்லாற் பற்று வேறொன்
      றுன்னேன்பன் னாள்உலகத் தோடி யாடிக்
கற்றதுங்கேட் டதுமிதனுக் கேது வாகுங்
      கற்பதுங்கேட் பதுமமையுங் காணா நீத
நற்றுணையே அருள்தாயே இன்ப மான
      நாதாந்த பரம்பொருளே நார ணாதி
சுற்றமுமாய் நல்லன்பர் தமைச்சே யாகத்
      தொழும்புகொளுங் கனாகனமே சோதிக் குன்றே. 7.

I will not seek refuge
Of anyone but Thee.
All the learning and listening
I had indulged in this world affirm that.
Thou art the Sure Support
That is beyond all learning and listening.
Thou art the Compassionate Mother!
Thou art the Nadanta Cosmic Being
That is Bliss!
Thou, that hath Naranan *[1] and the rest as kindred!
Thou that is the Radiant Golden Hill!

FootNotes:

[1] Same as Vishnu

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 18, 2015, 02:48:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #191 on: September 18, 2015, 02:40:53 PM »
Verse 8 of Pan Mukam - Tayumanavar:குன்றாத மூவருவாய் அருவாய் ஞானக்
      கொழுந்தாகி அறுசமயக் கூத்து மாடி
நின்றாயே மாயைஎனுந் திரையை நீக்கி
      நின்னையா ரறியவல்லார் நினைப்போர் நெஞ்சம்
மன்றாக இன்பக்கூத் தாட வல்ல
      மணியேஎன் கண்ணேமா மருந்தே நால்வர்க்
கன்றாலின் கீழிருந்து மோன ஞானம்
      அமைத்தசின்முத் திரைக்கடலே அமர ரேறே. 8.


As triple forms *[1] stately,
As formless,
As the flame of divine wisdom,
Thou stood dancing in faiths six entire.
Who is it that can peer
Through the veil of Maya
And know Thee?
Thou, the Guru
That can in bliss dance
On the arena of loving hearts
That think of Thee!
Thou, the apple of my eye!
Thou, the elixir of life!
Thou, the sea of Chin Mudra!
That of yore taught the silent wisdom
To the Four, sitting under the banyan tree!
Thou, the Lord of celestial beings!

FootNotes:

[1] Creator, preserver and destroyer.

 Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2015, 02:42:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #192 on: September 18, 2015, 02:44:14 PM »
Verse 9 of Pan  Mukam:  Tayumanavar:


திரையில்லாக் கடல்போலச் சலனந் தீர்ந்து
      தெளிந்துருகும் பொன்போலச் செகத்தை எல்லாங்
கரையவே கனிந்துருக்கும் முகத்தி லேநீ
      கனிந்தபர மானந்தக் கட்டி இந்நாள்
வரையிலே வரக்காணேன் என்னாற் கட்டி
      வார்த்தைசொன்னாற் சுகம்வருமோ வஞ்ச னேனை
இரையிலே யிருத்திநிரு விகற்ப மான
      இன்பநிட்டை கொடுப்பதையா எந்த நாளோ. 9.

In Thy visage,
Calm and motionless as the wave-less sea,
That gloweth in compassion like melted gold,
For the universe entire,
I have not seen
The sweetness of compassion for me
Unto this day.

Will it ever appear
If I speak a few rough words?
When shall it be
That Thou make this insincere one
Sit in transcendental Samadhi
Of Bliss supreme?     (9)

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 18, 2015, 02:46:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #193 on: September 18, 2015, 02:47:07 PM »
Verse 10 of Pan Mukam - Tayumanavar:


 எந்தநா ளுனக்கடிமை யாகு நாளோ
      எந்நாளோ கதிவருநாள் எளிய னேன்றன்
சிந்தைநா ளதுவரைக்கும் மயங்கிற் றல்லால்
      தெளிந்ததுண்டோ மௌனியாய்த் தெளிய ஓர்சொல்
தந்தநாள் முதலின்பக் கால்சற் றல்லால்
      தடையறஆ னந்தவெள்ளந் தானே பொங்கி
வந்தநா ளில்லைமெத்த அலைந்தே னுன்னை
      மறவாவின் பத்தாலே வாழ்கின் றேனே. 10.


When will the day be
That I become Thine vassal?
When will the day be
That I get redemption?
Was not this poor creature's thoughts
But confused until this day?
Was it ever clear?
From the day Thou gave
The one Word for me
To vision clear in silentness,
Beyond the little whiff of rapture,
There was nothing
As the flood of Bliss
That comes welling up spontaneous.

Far, far have I wandered.
Only by the bliss
Of the constant thought of you, I live.  (10)


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #194 on: September 19, 2015, 12:51:47 PM »
Verse 1 of Ninaivu Onru:  Tayumanavar:
One Thought:


நினைவொன்று நினையாமல் நிற்கின் அகம் என்பார்
      நிற்குமிட மேயருளாம் நிட்டையரு ளட்டுந்
தனையென்று மறந்திருப்ப அருள்வடிவா னதுமேல்
      தட்டியெழுந் திருக்குமின்பந் தன்மயமே யதுவாம்
பினையொன்று மிலையந்த இன்பமெனும் நிலயம்
      பெற்றாரே பிறவாமை பெற்றார்மற் றுந்தான்
மனையென்றும் மகனென்றுஞ் சுற்றமென்றும் அசுத்த
      வாதனையாம் ஆசைமொழி மன்னொருசொற் கொண்டே. 1.

To be thinking not any thought
Is transcendental meditation they say.
That is the state of grace.
Grace comes from meditation.
It is the state of absence of self-consciousness.

The state of Grace kindles Bliss.
The nature of Bliss is Bliss itself.
Beyond it is nothing.
Only those who have attained that Bliss
Have become birth-less.

All the rest is known
As wife, children, relations
And other tainted attachments.
In a word,
They are but expressions of desire.   (1)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 01:18:19 PM by Subramanian.R »