Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 180857 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #165 on: September 16, 2015, 11:39:31 AM »
Verse 2 of Akara Bhuvanam -  Tayumanavar:

(Pervasive Cosmic Form - Secret of Intelligence and  Infinite Space.)


அனந்தபத உயிர்கள்தொரும் உயிரா யென்றும்
      ஆனந்த நிலையாகி அளவைக் கெட்டாத்
தனந்தனிச்சின் மாத்திரமாய்க் கீழ்மேல் காட்டாச்
      சதசத்தாய் அருட்கோயில் தழைத்த தேவே
இனம்பிரிந்த மான்போல்நான் இடையா வண்ணம்
      இன்பமுற அன்பர்பக்க லிருத்தி வைத்துக்
கனந்தருமா கனமேதண் அருளில் தானே
      கனிபலித்த ஆனந்தக் கட்டிப் பேறே. 2.


Thou stand as the Life of life
Of countless species of lives.
Thou art the abiding source of Bliss.
Thou art beyond the reach of measuring.
Thou art the intelligence
That sparkles separate in beings all.
Thou art the Real-Unreal
That knows no beginning and end.
Thou the God of the Temple of Grace!

That I may not in distress be
Like the deer that had strayed from the flock
Thou seated me among Thine beloved devotees
And elevated me.

Oh! Thou the Most Elevated of all!
The solid essence of Bliss fruit,
That of itself ripened
In the tree of Grace Divine! (2)

Arunachala Siva.




« Last Edit: September 16, 2015, 11:46:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #166 on: September 16, 2015, 01:55:55 PM »
Verse 3 of Akara Bhuvanam, - Chidabara Rajasyam,  - Tayumanavar:

பேறனைத்தும் அணுவெனவே உதறித் தள்ளப்
      பேரின்ப மாகவந்த பெருக்கே பேசா
வீறனைத்தும் இந்நெறிக்கே என்ன என்னை
      மேவென்ற வரத்தேபாழ் வெய்ய மாயைக்
கூறனைத்துங் கடந்தஎல்லைச் சேட மாகிக்
      குறைவறநின் றிடுநிறைவே குலவா நின்ற
ஆறனைத்தும் புகுங்கடல்போல் சமயகோடி
      அத்தனையுந் தொடர்ந்துபுகும் ஆதி நட்பே. 3.

Thou! The Flood of Bliss Supreme
That made me scorn all riches
As but dust.
Thou! The Treasure that said:
''All the power of silentness
Is for this path
And so go to it.''

Thou! That transcended
The part frontiers of harsh Mayaic Void
And yet remained the undiminished Whole!

Thou! The Primal Love
Into which flows all the million, million faiths
As do the countless, countless rivers
Into the bosom of the ocean.    (3)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #167 on: September 16, 2015, 01:59:30 PM »
Verse 4 of Akara Bhuvanam - Chidambara Rahasyam - Tayumanavar:



ஆதியந்தம் எனும்எழுவா யீறற் றோங்கி
      அருமறைஇன் னமுங்காணா தரற்ற நானா
பேதமதங் களுமலைய மலைபோல் வந்தப்
      பெற்றியரும் வாய்வாதப் பேய ராகச்
சாதகமோ னத்திலென்ன வடவால் நீழல்
      தண்ணருட்சந் திரமௌலி தடக்கைக் கேற்க
வேதகசின் மாத்திரமா யெம்ம னோர்க்கும்
     வெளியாக வந்தவொன்றே விமல வாழ்வே. 4.
       

Thou flourish
With neither beginning nor end,
With neither source nor termination,
The holy scriptures wailing,
Unable to find Thee yet!
The diverse faiths wandering still
In search of Thee
And the polemis of mountainous proportions
Turning into monsters of contention.
Yet, Thou revealed Thyself to us
Under the shade of the North banyan tree
With Thy chinmudra gesture of Jnana
In silentness enduring.

Thou the Compassionate One
That bears the crescent on Thine head!
Thou the Purity of Life Eternal!  (4)
     
Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 02:02:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #168 on: September 16, 2015, 03:45:14 PM »
Verse 5 of Akara Bhuvnam,  Chidambara Rahasya;

விமலமுதற் குணமாகி நூற்றெட் டாதி
      வேதமெடுத் தெடுத்துரைத்த விருத்திக் கேற்க
அமையுமிலக் கணவடிவா யதுவும் போதா
      தப்பாலுக் கப்பாலாய் அருட்கண் ணாகிச்
சமமுமுடன் கலப்புமவிழ் தலும்யாங் காணத்
      தண்ணருள்தந் தெமைக்காக்குஞ் சாட்சிப் பேறே
இமையளவும் உபகார மல்லால் வேறொன்
      றியக்காநிர்க் குணக்கடலா யிருந்த ஒன்றே. 5.



Oh! Thou art one and many!
Thou art light, space and forms.
Thou art good, bad and indifferent.
Thou art untouched by creation and destruction.
Thou art the present, the future and the past.
''Thou, our Father, our Master.''
For them who yearn for Thee calf-like,
Thou art the mother cow.
Thou that come and bless us quick.
Oh! The Expanse Vast of Compassionate Grace!  (5)

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: September 16, 2015, 03:48:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #169 on: September 16, 2015, 03:48:44 PM »
Verse 6 of Akara Bhuvanam, Chidambara Rahsayam - Tayumanavar:

ஒன்றாகிப் பலவாகிப் பலவாக் கண்ட
      ஒளியாகி வெளியாகி உருவு மாகி
நன்றாகித் தீதாகி மற்று மாகி
      நாசமுட னுற்பத்தி நண்ணா தாகி
இன்றாகி நாளையுமாய் மேலு மான
      எந்தையே எம்மானே என்றென் றேங்கிக்
கன்றாகிக் கதறினர்க்குச் சேதா வாகிக்
      கடிதினில்வந் தருள்கூருங் கருணை விண்ணே. 6.

Oh! Thou art one and many!
Thou art light, space and forms.
Thou art good, bad and indifferent.
Thou art untouched by creation and destruction.
Thou art the present, the future and the past.
''Thou, our Father, our Master.''
For them who yearn for Thee calf-like,
Thou art the mother cow.
Thou that come and bless us quick.
Oh! The Expanse Vast of Compassionate Grace!  (6)

Arunachala Siva.



« Last Edit: September 16, 2015, 03:53:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #170 on: September 16, 2015, 03:54:34 PM »
Verse  7 of Akara Bhuvanam Chidambara Rahasyam: Tayumanavar:


அருள்பழுத்த பழச்சுவையே கரும்பே தேனே
      ஆரமிர்தே என்கண்ணே அரிய வான
பொருளனைத்துந் தரும்பொருளே கருணை நீங்காப்
      பூரணமாய் நின்றவொன்றே புனித வாழ்வே
கருதரிய கருத்ததனுட் கருத்தாய் மேவிக்
      காலமுந்தே சமும்வகுத்துக் கருவி யாதி
இருவினையுங் கூட்டிஉயிர்த் திரளை யாட்டும்
      விழுப்பொருளே யான்சொலும் விண் ணப்பங் கேளே. 7.


Oh! Thou, the Juice of Fruit
That the Tree of Grace bore,
The sugarcane, honey, ambrosia and my eye!

The Object that gives
All objects rare!

The Perfection that knows
No separation from compassion!
Thou, the Life that is holy!

Becoming the thought within thought,
Ordaining time and space
And adding tattvas to it,
Thou make all life dance.
Oh! Being Holy, listen to my prayer meek!   (7)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #171 on: September 16, 2015, 03:57:08 PM »
Verse 8 of Akara Bhuvana,.Chidambara Rahsayam - Tayumanavar:


விண்ணவரிந் திரன்முதலோர் நார தாதி
      விளங்குசப்த ரிடிகள்கன வீணை வல்லோர்
எண்ணரிய சித்தர்மனு வாதி வேந்தர்
      இருக்காதி மறைமுனிவர் எல்லா மிந்தக்
கண்ணகல்ஞா லம்மதிக்கத் தானே உள்ளங்
      கையில்நெல்லிக் கனிபோலக் காட்சி யாகத்
திண்ணியநல் லறிவாலிச் சமயத் தன்றோ
      செப்பரிய சித்திமுத்தி சேர்ந்தா ரென்றும். 8.


The celestials, Indra their king and the rest,
The seven rishis *[1] - Narada and the rest -
That are experts in Veena,
The Countless Siddhas,
The Kings of the earth like Manu and the rest,
The Munis that are versed in
Rig and other Vedas,
Did not all these
Guided firm by goodly sense,
Through this Faith attain
Siddhi and Mukti for this world to see
And for any one in it,
As palpable as the amla fruit
In the hollow of the palm?  (8)

FootNotes:

[1] Differently enumerated - said to have been transferred as the Ursa Major or Great Bear in the sky.

[2} The Indian lute of seven strings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 03:58:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #172 on: September 16, 2015, 04:00:15 PM »
Verse 9 of Akara Bhvanam Chidambara Rahasaym:  Tayumanavar:


செப்பரிய சமயநெறி யெல்லாந் தந்தம்
      தெய்வமே தெய்வமெனுஞ் செயற்கை யான
அப்பரிசா ளரும?தே பிடித்தா லிப்பால்
      அடுத்ததந்நூல் களும்விரித்தே அனுமா னாதி
ஒப்பவிரித் துரைப்பரிங்ஙன் பொய்மெய் என்ன
      ஒன்றிலைஒன் றென்ப்பார்ப்ப தொவ்வா தார்க்கும்
இப்பரிசாஞ் சமயமுமாய் அல்ல வாகி
      யாதுசம யமும்வணங்கும் இயல்ப தாகி. 9.


The faiths numberless,
All, all say:
''Our God alone is God.''

Those who thus contend unnatural
And those who following them
Elaborate their doctrine
And like Hanuman
Expound them at length,

Thus in fact there is nothing as untrue
And nothing as true as between them,
Even for those to whom
To see all are one is anathema.

This faith is in
Accord and accord not.
Thus is it of its nature,
So all faiths revere.   (9)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 04:01:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #173 on: September 16, 2015, 04:03:19 PM »
Verse 10 of Akara Bhuvanam Chidambara Rahasyam - Tayumanavar:


இயல்பென்றுந் திரியாமல் இயம மாதி
      எண்குணமுங் காட்டியன்பால் இன்ப மாகிப்
பயனருளப் பொருள்கள்பரி வார மாகிப்
      பண்புறவுஞ் சௌபான பட்சங் காட்டி
மயலறுமந் திரஞ்சிட்சை சோதி டாதி
      மற்றங்க நூல்வணங்க மௌன மோலி
அயர்வறச்சென் னியில்வைத்து ராசாங் கத்தில்
      அமர்ந்ததுவை திகசைவம் அழகி தந்தோ. 10.



Unchanging ever in its contents,
Possessing the path of eight-limbed yoga,
Teaching the way of love to bliss,
Becoming the procession of fruitful ideas,
Gently showing the graded path to the Goal Supreme,
Adored by Mantra, Siksha and the rest of Vedic limbs,
With doctrine of silentness as the crowning jewel
In the diadem of the head.
Thus is seated Vaidika Saivam in regional state.
How very beautiful indeed!    (10)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 04:05:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #174 on: September 17, 2015, 01:00:07 PM »
Then Mukam -Nectar Squirting
Tayumanavar.


 
தேன்முகம் பிலிற்றும் பைந்தாட் செய்யபங் கயத்தின் மேவும்
நான்முகத் தேவே நின்னால் நாட்டிய அகில மாயை
கான்முயற் கொம்பே என்கோ கானலம் புனலே என்கோ
வான்முக முளரி என்கோ மற்றென்கோ விளம்பல் வேண்டும். 1.


Oh! Thou, Four-Faced Deva *[1]!
Seated on the tender stalked crimson lotus That squirts nectar abundant!
The cosmic Maya that Thou had established,  Is it hare's horn or waters of mirage?
Or lotus of sky?  Or what is it?
Pray, speak!    (1)


FootNotes:

[1] Brahma the Creator



Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2015, 01:07:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #175 on: September 17, 2015, 01:09:13 PM »
Verse 2 of Then Mukam,  - Tayumanavar:



வேண்டுவ படைத்தாய் நுந்தை விதிப்படி புரந்தான் அத்தைக்
காண்டக அழித்தான் முக்கட் கடவுள்தான் இனைய வாற்றால்
ஆண்டவ னெவனோ என்ன அறிகிலா தகில நீயே
ஈண்டிய அல்லல் தீர எம்மனோர்க் கியம்பு கண்டாய். 2.

Thou created as Thou wished. Thy Father *[1] preserved it as by law.
The three eyed God *[2] destroyed it for all to see.  These being the facts,
The world does not know  Who the God ultimate is.
And so, will You Yourself tell us
That our doubts and fears may at rest be set?  (2)


FootNotes:

[1] Vishnu, the God of Preservation.

[2] Rudra, the God of Dissolution.


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 17, 2015, 01:23:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #176 on: September 17, 2015, 01:16:25 PM »
Verse 3 of Then Mukam -  Tayumanavar:


கண்டன அல்ல என்றே கழித்திடும் இறுதிக் கண்ணே
கொண்டது பரமா னந்தக் கோதிலா முத்தி அத்தால்
பண்டையிற் படைப்புங் காப்பும் பறந்தன மாயை யோடே
வெண்டலை விழிகை காலில் விளங்கிட நின்றான் யாவன். 3


In the final dissolution  all that was visible vanished
And what resulted was Mukti.  Of un-blemishless bliss.
And so the functions of creation and preservation along with Maya ceased to exist.
But who was it that stood With the garland of radiant eyed white skulls.
Stretching along His Hands and Feet?   (3)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2015, 01:23:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #177 on: September 17, 2015, 01:20:23 PM »
Verse 4 of Then Mukam,  Tayumanavar:



விளங்கவெண் ணீறுபூசி விரிசடைக் கங்கை தாங்கித்
துளங்குநன் னுதற்கண் தோன்றச் சுழல்வளி நெடுமூச் சாகக்
களங்கமி லுருவந் தானே ககனமாய்ப் பொலியப் பூமி
வளர்ந்ததா ளென்ன உள்ள மன்றென மறையொன் றின்றி. 4.

Gleaming with ashes white, bearing Ganga on spreading matted locks,
The forehead eye sparkling; The breath spirating as tempestuous wind;
The immaculate form shining radiant as the clear sky,
The holy Feet stretching to the ends of earth,
The blemishless heart serving as pedestal. (4)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2015, 01:22:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #178 on: September 17, 2015, 01:24:46 PM »
Verse 5 of Then Mukam,  Tayumanavar:


மறைமுழக் கொலிப்பத் தானே வரதமோ டபயக் கைகள்
முறைமையின் ஓங்க நாதம் முரசெனக் கறங்க எங்கும்
குறைவிலா வணநி றைந்து கோதிலா நடனஞ் செய்வான்
இறையவன் எனலாம் யார்க்கும் இதயசம் மதமீ தல்லால். 5.

The Vedas chanting aloud of themselves;  The (right) hand that grants refuge;
And the (left) hand that grants favors Both appropriately gesturing,
The nada sound of drum, filling the air all around;
Thus He dances.  Well may He be deemed the Supreme Lord -
This the conclusion acceptable to all.  (5)

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 17, 2015, 01:27:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #179 on: September 17, 2015, 01:39:41 PM »
Verse 6 of Then Mukam - Tayumanavar:


அல்லலாந் தொழில்ப டைத்தே அடிக்கடி உருவெ டுத்தே
மல்லல்மா ஞாலங் காக்க வருபவர் கடவு ளென்னில்
தொல்லையாம் பிறவி வேலை தொலைந்திட திருள்நீங் காது
நல்லது மாயை தானும் நானென வந்து நிற்கும். 6.

If He is the supreme Lord Who incarnates often (sic)
And performs the troublesome task of world protection.
Then will there be end any to the ocean of births, full of sorrows?
Nor will ever the darkness That envelopes the soul disappear?
Well may the Maya persist then -
In the garb of I-ness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2015, 01:42:02 PM by Subramanian.R »