Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 203512 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #150 on: September 14, 2015, 05:26:32 PM »
Verse 8 of Tejo Mayanandam - Tayumanavar:

கந்துக மதக்கரியை வசமா நடத்தலாங்
      கரடிவெம் புலிவாயையுங்
   கட்டலாம் ஒருசிங்கம் முதுகின்மேற் கொள்ளலாங்
      கட்செவி எடுத்தாட்டலாம்
வெந்தழலின் இரதம்வைத் தைந்துலோ கத்தையும்
      வேதித்து விற்றுண்ணலாம்
   வேறொருவர் காணாமல் உலகத் துலாவலாம்
      விண்ணவரை ஏவல்கொளலாஞ்
சந்ததமும் இளமையோ டிருக்கலாம் மற்றொரு
      சரீரத்தி னும்புகுதலாஞ்
   சலமேல் நடக்கலாங் கனல்மே லிருக்கலாந்
      தன்னிகரில் சித்திபெறலாம்
சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற
      திறமரிது சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 8.


Well may ye tame the elephant in mast
And bind the mouth of the bear and ferocious tiger.
Well may ye ride on the back of the lion
And take the cobra in your hand and make it dance.

Well may ye, placing mercury on blazing fire,
Alchemize the five base metals into gold
And sell them for a living.
And roam about in the world invisible to others.

Well may ye command celestial beings in your service
And live young eternally.

Well may ye transmigrate to another body,
Walk on water, sit on fire,
And attain siddhis incomparable;
But rarer by far is it to control
The mind and sit impassive.
Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent! (8)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 05:28:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #151 on: September 14, 2015, 05:30:11 PM »
Verse 9 of Tejo Mayanadam - Tayumanavar:


எல்லாம் அறிந்தவரும் ஏதுமறி யாதவரும்
      இல்லையெனு மிவ்வுலகமீ
   தேதுமறி யாதவ னெனப்பெயர் தரித்துமிக
      ஏழைக்குள் ஏழையாகிக்
கல்லாத அறிவிற் கடைப்பட்ட நான்அன்று
      கையினால் உண்மைஞானங்
   கற்பித்த நின்னருளி னுக்கென்ன கைம்மாறு
      காட்டுவேன் குற்றேவல்நான்
அல்லார்ந்த மேனியொடு குண்டுகட் பிறைஎயிற்
      றாபாச வடிவமான
   அந்தகா நீயொரு பகட்டாற் பகட்டுவ
      தடாதடா காசுநம்பால்
செல்லா தடாஎன்று பேசுவா யதுதந்த
      செல்வமே சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 9.

In this world where it is said
That there is none who knows all
And none who knows nothing
I earned the title of one
Who knows nothing at all,
Ignorant among the ignorant and learned least.

To such as me, Thou, that day,
Taught the True Wisdom.
How shall I, this lowly servant,
Ever recompense Thy kindness?

''Oh, Ye! God of Death of horrid shape,
With body dark as night,
Eyes round as pits,
Teeth curved like the crescent,
You cannot terrify me with all your bluff!
It will not sell with me!''

Oh! Lord, my Treasure!
Thou who gave me the tongue to quip him thus!

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent!  (9)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #152 on: September 14, 2015, 05:33:08 PM »
Verse 10 of Tejo Mayanandam - Tayumanavar:


மின்போலும் இடையொடியும் ஒடியுமென மொழிதல்போல்
      மெனசிலம் பொலிகளார்ப்ப
   வீங்கிப் புடைத்துவிழ சுமையன்ன கொங்கைமட
      மின்னார்கள் பின்ஆவலால்
என்போல் அலைந்தவர்கள் கற்றார்கள் கல்லார்கள்
      இருவர்களில் ஒருவருண்டோ
   என்செய்கேன் அம்மம்ம என்பாவம் என்கொடுமை
      ஏதென் றெடுத்துமொழிவேன்
அன்பால் வியந்துருகி அடியற்ற மரமென்ன
      அடியிலே வீழ்ந்துவீழ்ந்தெம்
   அடிகளே யுமதடிமை யாங்களெனு நால்வருக்
      கறமாதி பொருளுரைப்பத்
தென்பாலின் முகமாகி வடவா லிருக்கின்ற
      செல்வமே சத்தாகிஎன்
    சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 10.


Is there anyone among the
Educated or the uneducated
Who like me went after women
With waists slender as lightning,
Wearing anklets wailing, as it were.
''Oh! These waists will break, surely break,
Under the weight of those
Rounded fulsome breasts!''

What shall I do?
Alas, it is my cruel fate! My evil lot!
Which it is, I cannot say!
Melting in wondrous love
And falling as an uprooted tree
Repeatedly at Thy Feet, we pray:
''Thou our Treasure!
Our Lord, we are Thine slaves.
Thou, who to teaches the truths of life eternal
To Sanaka and the rest of Saints Four,
Seated Thyself under the Northern banyan tree
Facing the Southern direction!''

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge
that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent!  (10)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 05:35:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #153 on: September 14, 2015, 05:36:54 PM »
Verse 11 of Tejo Mayanandam:  Tayumanavar:


புத்தமிர்த போகமுங் கற்பகநன் னீழலில்
      பொலிவுற இருக்குமியல்பும்
   பொன்னுலகி லயிரா வதத்தேறு வரிசையும்
      பூமண்ட லாதிக்கமும்
மத்தவெறி யினர்வேண்டும் மாலென்று தள்ளவும்எம்
      மாலுமொரு சுட்டும் அறவே
   வைக்கின்ற வைப்பாளன் மௌனதே சிகனென்ன
      வந்தநின் னருள்வழிகாண்
சுத்தபரி பூரண அகண்டமே ஏகமே
      சுருதிமுடி வானபொருளே
   சொல்லரிய வுயிரினிடை யங்கங்கு நின்றருள்
      சுரந்துபொரு கருணைமுகிலே
சித்திநிலை முத்திநிலை விளைகின்ற பூமியே
      தேடரிய சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 11.


To swill with pleasure the freshly distilled
Ambrosia of the celestial beings.
To sit radiant under the cool shades
Of the Heaven's wishing tree of Kalpaka.(a divine tree, which will give whatever one wishes)
To enjoy the privilege of riding
The lovely white elephant, Iravada (elephant)
That is the mount of Indra,
The king of the golden land of celestial beings.
To hold sway over the entire globe.

All these Thou made me treat as illusion
Of the power-mad men
And scorched the supreme impurity of I-ness in me.

Thou who came
As the Holy Master of silentness!
May Thy Grace be ever with us!

Oh! Thou the Cosmic-Fullness-Purity!
Thou, the only One!
The final end of scriptures!
Thou who pervade the countless lives everywhere! 

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent!  (11)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 15, 2015, 11:03:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #154 on: September 15, 2015, 11:08:31 AM »
Chir Sukodhaya  Vilasam -  Tayumanavar:

(Beauty Knowledge and Bliss)

Verse 1:

 காக மோடுகழு கலகை நாய்நரிகள்
      சுற்று சோறிடு துருத்தியைக்
   காலி ரண்டுநவ வாசல் பெற்றுவளர்
      காமவேள் நடன சாலையை
போகஆசைமுறி யிட்ட பெட்டியைமும்
      மலமி குந்தொழுகு கேணியை
   மொய்த்து வெங்கிருமி தத்து கும்பியை
      முடங்க லார்கிடை சரக்கினை
மாக இந்த்ரதனு மின்னை யொத்திலக
      வேதம் ஓதியகு லாலனார்
   வனைய வெய்யதடி கார னானயமன்
      வந்த டிக்குமொரு மட்கலத்
தேக மானபொயை மெய்யெ னக்கருதி
      ஐய வையமிசை வாடவோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 1

The leather bag holding rice,
Around which hover
Crows, cultures, ghouls, dogs and jackals;
The dance hall of the God of Love
That is raised on pillars two and gates nine;
The box that holds passion's rolls;
The ditch that overflows with triple impurities;
The slime infested with hordes of vile worms;
The storehouse of rotten goods smelling foul;
The mudpot that is transient unto the lightning flash
Which the Potter that chanted the Vedas fashioned,
And the ruffian, Death, breaks to pieces;
Am I to hold this total lie as truth
And droop low in this world?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!      (1)

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 15, 2015, 11:21:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #155 on: September 15, 2015, 11:13:25 AM »
Verse 2 of Chir Sukodhaya Vilasam:  Tayumanavar:

(Beauty Knowledge and Bliss)


குறிக ளோடுகுண மேது மின்றியனல்
      ஒழுக நின்றிடும் இரும்பனல்
   கூட லின்றியது வாயி ருந்தபடி
      கொடிய ஆணவ அறைக்குளே
அறிவ தேதும்அற அறிவி லாமைமய
      மாயி ருக்குமெனை அருளினால்
   அளவி லாததனு கரண மாதியை
      அளித்த போதுனை அறிந்துநான்
பிறவி லாதவண நின்றி டாதபடி
      பலநி றங்கவரு முபலமாய்ப்
   பெரிய மாயையி லழுந்தி நின்னது
      ப்ரசாத நல்லருள் மறந்திடுஞ்
சிறிய னேனுமுனை வந்த ணைந்துசுக
      மாயி ருப்பதினி என்றுகாண்
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 2With form none, with attributes none,
With furnace none where melted steel flowed hot,
With what it was as it was,
In that horrid cell of anava,
With intelligence none,
With non-intelligence filled, I was.

To me who was in that condition,
With Thine Grace,
Thou granted the body
And the instruments of knowledge
And the environment essential for enjoyment.

At that time,
I did not know Thee
And stood not inseparate from Thee
But instead like the crystal
That reflects the variegated glow of colors,
I got deep immersed in the maya vast
And forgot the gift of Thy Grace.

Now when is it to be
That this lowly one is to be near Thee
And to remain blessed?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!   (2)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 15, 2015, 11:23:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #156 on: September 15, 2015, 11:22:14 AM »
Verse 3 of Chit Sukodhaya Vilasam - Tayumanavar:


ஐந்து பூதமொரு கானல் நீரென
      அடங்க வந்தபெரு வானமே
   ஆதி யந்தநடு வேது மின்றியரு
      ளாய்நிறைந் திலகு சோதியே
தொந்த ரூபமுடன் அரூப மாதிகுறி
      குணமி றந்துவளர் வத்துவே
   துரிய மேதுரிய உயிரி னுக்குணர்வு
      தோன்ற நின்றருள் சுபாவமே
எந்த நாளுநடு வாகி நின்றொளிரும்
      ஆதியே கருணை நீதியே
   எந்தை யேஎன இடைந்திடைந் துருகும்
      எளிய னேன்கவலை தீரவுஞ்
சிந்தை யானதை யறிந்து நீயுனருள்
      செய்ய நானுமினி யுய்வனோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 3.

Oh! Thou the Spaces Vast!
Where the elements five as one merge,
Come to rest final!

Oh! Thou Light Divine!
That shines as Grace,
Without beginning, middle and end!

Oh! Thou Being,
With Form Twine
And Formless,too,
With attributes none
That grow vast!

Oh! Thou Turiya Awareness of Void!
And the Grace Nature
That give awareness
To one who experience turiya state!

Oh! Thou the Primal One
That ever shines as the Just
And the inexorable Law of Compassion!

Oh! My Father,
I melt in distress severe.
Do Thou end my sorrow!

Knowing my thoughts
Will you ever grant me Thy Grace
And will I ever be redeemed?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!  (3)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 15, 2015, 11:28:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #157 on: September 15, 2015, 11:27:39 AM »
Verse  4 of Chit Sukodhaya Vilasam -  Tayumanavar:


ஐவ ரென்றபுல வேடர் கொட்டம
      தடங்க ம்ர்க்கடவன் முட்டியாய்
   அடவி நின்றுமலை யருகில் நின்றுசரு
      காதி தின்றுபனி வெயிலினால்
மெய்வ ருந்துதவ மில்லைநற் சரியை
      கிரியை யோகமெனும் மூன்றதாய்
   மேவு கின்றசவு பான நன்னெறி
      விரும்ப வில்லையுல கத்திலே
பொய்மு டங்குதொழில் யாத தற்குநல
      சார தித்தொழில் நடத்திடும்
   புத்தி யூகமறி வற்ற மூகமிவை
      பொருளெ னக்கருதும் மருளன்யான்
தெய்வ நல்லருள் படைத்த அன்பரொடு
      சேர வுங்கருணை கூர்வையோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 4

That the haughtiness of the hunter -
That is the senses five - may be subdued,
Standing with the resoluteness of the monkey-hold,
In the mountain forests
And appeasing hunger by eating withered leaves and the like,
And subjecting the body to the rigors of heat and cold -
Such penance have I performed none.

Nor did I hanker after
Chariya, kriya and yoga
That step by step leadeth to the Goal.

Per contra,
Whatever the pursuit that demands falsehood total.
For that to engineer and to possess
The intelligence, tact and technique necessary
I considered important,
Of such dark thoughts am I.

Will you not bless me to join
Thine devotees possessed of Divine Grace?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!  (4)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 15, 2015, 11:29:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #158 on: September 15, 2015, 11:32:02 AM »
Verse 5 of Chit Sukodaya Vilasam -  Tayumanavar:


ஏகமானவுரு வான நீயருளி
      னால னேகவுரு வாகியே
   எந்த நாளகில கோடி சிர்ட்டிசெய
      இசையு நாள்வரை யநாள்முதல்
ஆக நாளது வரைக்கு முன்னடிமை
      கூடவே சனன மானதோ
   அநந்த முண்டுநல சனன மீதிதனுள்
      அறிய வேண்டுவன அறியலாம்
மோக மாதிதரு பாச மானதை
      அறிந்து விட்டுனையும் எனையுமே
   முழுது ணர்ந்துபர மான இன்பவெள
      மூழ்க வேண்டும் இதுஇன்றியே
தேக மேநழுவி நானுமோ நழுவின்
      பின்னை உய்யும்வகை உள்ளதோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 5


Thou of Form that is the only One,
Out of Thine Grace
Chose to create the million, million forms.
From that day until this day it goes on.
And this slave will have been with you at the creation
A million, million times.
Many the good that flow from being born.
What is to be known can be known.

I seek to know the pasa that desire gives,
And then to know Thee and I in entirety,
And so immerse myself in the pervasive Waters of Bliss.
If this is not to be
And both body and I slip away,
Is there a way that I may be redeemed?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!   (5)


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #159 on: September 16, 2015, 10:09:48 AM »
Verse 6 of Chit Sukodaya Vilasam:  Tayumanavar:நியம லட்சணமும் இயம லட்சணமும்
      ஆச னாதிவித பேதமும்
   நெடிது ணர்ந்திதய பத்ம பீடமிசை
      நின்றி லங்குமச பாநலத்
தியல றிந்துவளர் மூல குண்டலியை
      இனிதி றைஞ்சியவ ளருளினால்
   எல்லை யற்றுவளர் சோதி மூலஅனல்
      எங்கள் மோனமனு முறையிலே
வயமி குந்துவரும் அமிர்த மண்டல
      மதிக்கு ளேமதியை வைத்துநான்
   வாய்ம டுத்தமிர்த வாரி யைப்பருகி
      மன்னு மாரமிர்த வடிவமாய்ச்
செயமி குந்துவரு சித்த யோகநிலை
      பெற்று ஞானநெறி அடைவனோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 6


Knowing deep the ways of yama
And the ways of niyama
And the diverse asanas and the rest of yoga,
And the way of ajapa mantra
That shines radiant in the lotus of the heart;

And then bowing low to Kundalini Mother in muladhara,
Sending up her glowing flame to the limitless heights
Of the moon's mystic sphere,

In the way of chant
We were silent taught
And there burying our thoughts,
And drinking deep in the Ocean of ambrosial waters
Get transformed into deathless state of ambrosia,
And attaining the triumphant
Siddha Yoga state that ensues,
Beach the Nana goal;
Will this ever be for me?
Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!  (6)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 10:13:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #160 on: September 16, 2015, 10:14:56 AM »
Verse 7 of Chit Sukodhaya Vilasam -  Tayumanavar:


எறிதி ரைக்கடல் நிகர்த்த செல்வமிக
      அல்ல லென்றொருவர் பின்செலா
   தில்லை யென்னுமுரை பேசி டாதுலகில்
      எவரு மாமெனம திக்கவே
நெறியின் வைகிவளர் செல்வ மும்உதவி
      நோய்க ளற்றசுக வாழ்க்கையாய்
   நியம மாதிநிலை நின்று ஞானநெறி
      நிட்டை கூடவுமெந் நாளுமே
அறிவில் நின்றுகுரு வாயு ணர்த்தியதும்
      அன்றி மோனகுரு வாகியே
   அகில மீதுவர வந்த சீரருளை
      ஐய ஐயஇனி என்சொல்கேன்
சிறிய னேழைநம தடிமை யென்றுனது
      திருவு ளத்தினிலி ருந்ததோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 7

Riches, vast as the wavy seas,
Are a curse unceasing.
And so, without letting me
Go after anyone in pursuit of it,
Never making me say the word ''no'' to anyone,
Thou granted me abundant wealth earned in the righteous way
That received the approbation of all;
Leading a disease-free life of comfort,
Standing in the path of niyama and other ways of yoga,
Attaining samadhi in the jnana path;

Toward this end that I be
Thou stood in my awareness,
And, as Guru within, taught me inward,
And then as Mauna Guru
Thou appeared on earth itself.

Of this act of Grace of Thine,
My Lord, my Lord, how shall I speak anymore?

Was it the consideration
That I am Thine forlorn slave that moved Thee?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss! (7)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 10:16:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #161 on: September 16, 2015, 10:17:51 AM »
Verse 8 of Chit Sakodaya Vilasam -  Tayumanavar:எவ்வு யிர்த்திரளும் உலகி லென்னுயிர்
      எனக்கு ழைந்துருகி நன்மையாம்
   இதமு ரைப்பஎன தென்ற யாவையும்
      எடுத்தெ றிந்துமத யானைபோல்
கவ்வை யற்றநடை பயில அன்பரடி
      கண்டதே அருளின் வடிவமாக்
   கண்ட யாவையும் அகண்ட மென்னஇரு
      கைகுவித்து மலர் தூவியே
பவ்வ வெண்திரை கொழித்த தண்தரளம்
      விழியு திர்ப்பமொழி குளறியே
   பாடி யாடியு ளுடைந்து டைந்தெழுது
      பாவையொத் தசைத லின்றியே
திவ்ய அன்புருவ மாகி அன்பரொடும்
      இன்ப வீட்டினி லிருப்பனோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 8.

''All life here below is my life'' -
Thus, melting in heart,
May I speak good and kindly things,
Throwing away all that is called ''mine''
And walking carefree
Like the elephant in mast,
Seeing the feet of holy beings
As veritable embodiment of Grace,
And seeing all objects as cosmic unity,
And so with folded hands
Scattering flowers in worship,
The eyes streaming tear drops
Like pearls thrown by white waves of foamy sea,
Words faltering in confusion,
Singing and dancing, and in ecstasy
Breaking down again and again,
And remaining immobile like the painted doll,
Transformed into form divine,
Will I be in the Home of Bliss
With Thine loving devotees?.

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity-Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss! (8)

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #162 on: September 16, 2015, 10:20:27 AM »
Verse 9  of Chit Sakodaya Vilasam - Tayumanavar:


மத்தர் பேயரொடு பாலர் தன்மையது
      மருவியே துரிய வடிவமாய்
   மன்னு தேசமொடு கால மாதியை
      மறந்து நின்னடிய ரடியிலே
பத்தி யாய்நெடிது நம்பும் என்னையொரு
      மையல் தந்தகில மாயையைப்
   பாரு பாரென நடத்த வந்ததென்
      பார தத்தினுமி துள்ளதோ
சுத்த நித்தவியல் பாகு மோவுனது
      விசுவ மாயை நடுவாகவே
   சொல்ல வேண்டும்வகை நல்ல காதிகதை
      சொல்லு மாயையினு மில்லைஎன்
சித்த மிப்படி மயங்கு மோஅருளை
      நம்பி னோர்கள்பெறு பேறிதோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 9


Partaking of the nature
Of madmen, demons and children,
Taking turiya form,
Forgetful of time and space
And the like categories -
Thus are they, Thine devotees.
At their feet in devotion true
I worship in trust implicit.

For me, Thou produced an illusion
And said ''See the work of the cosmic maya
That makes this world move.''

Now, is there such a strange story
Even in Mahabharata *[1]?
Is this of the nature of Pure Eternal Reality?
Thy story of cosmic maya
As the center of all things
Is not found even in the
Mayaic stories of Khadi *[2].

Why does my mind get so confused?
Is this the reward of those who
Place their trust in Thee?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss! (9)

FootNotes:

[1] The epic by Vyasa recounting the battle between the two royal houses of Pandavas and Kauravas.

[2] These fabulous stories of visions of maya to which Khadi, a Brahmin who sought of Vishnu to reveal the nature of maya, are told in the famous allegorical work on Vedanta known as Nana Vasishtam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 10:22:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #163 on: September 16, 2015, 10:23:21 AM »
Verse  10 of Chit Sakodaya Vilasam:  Tayumanavar:பன்மு கச்சமய நெறிப டைத்தவரும்
      யாங்க ளேகடவு ளென்றிடும்
   பாத கத்தவரும் வாத தர்க்கமிடு
      படிற ருந்தலை வணங்கிடத்
தன்மு சத்திலுயிர் வரவழைக்கும்எம
      தரும னும்பகடு மேய்க்கியாய்த்
   தனியி ருப்பவட நீழ லூடுவளர்
      சனக னாதிமுனி வோர்கள்தஞ்
சொன்ம யக்கமது தீர அங்கைகொடு
      மோன ஞானம துணர்த்தியே
   சுத்த நித்தஅரு  ளியல்ப தாகவுள
      சோம சேகரகிர் பாளுவாய்த்
தென்மு கத்தின்முக மாயி ருந்தகொலு
      எம்மு கத்தினும் வணங்குவேன்
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 10.

They of the pantheistic way
That follow faiths many-faced,
The horrible men who say that ''We are the God,''
And those frauds who contend and argue
Against existence of God -
All these bowing in repentance,
Even the God of Death,
Who by a glance snatches life,
Standing apart, unto a buffalo herd.

The doubts in the articulate word
That Sanaka and the rest of munis see,
Thou clear by the silent Jnana gesture of hand
Seated in the shade of the Northern banyan tree.

Thus art Thou,
Oh, Eternal Grace of Reality Pure!
Thou art the Compassionate One
That carries the crescent moon on Thy head.

Thou who faces the direction South,
I adore, facing directions all.

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!  (10)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 10:24:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #164 on: September 16, 2015, 11:32:04 AM »
Akara Bhuvanam - Tayumanavar:

(Pervasive Cosmic Form - Secret of Intelligence of  the  Infinite Space)


Verse 1:


ஆகார புவனமின் பாகார மாக
      அங்ஙனே யொருமொழியால் அகண்டா கார
யோகானு பூதிபெற்ற அன்ப ராவிக்
      குறுதுணையே என்னளவும் உகந்த நட்பே
வாகாரும் படிக்கிசைகிண் கிணிவா யென்ன
      மலர்ந்தமல ரிடைவாசம் வயங்கு மாபோல்
தேகாதி யுலகமெங்கும் கலந்து தானே
      திகழனந்தா னந்தமயத் தெய்வக் குன்றே. 1.

Oh! Thou, the Protector of life
Of Thine dear devotees,
Who received the Cosmic Yoga Grace
Through the single word (OM)
And the Cosmic Form entire becoming total Bliss!
Oh! Thou the True Friend to me, too!

Unto the fragrance in the full-blown blossom
That opened its mouth as the musical cymbal,
Thou have pervaded the body and the rest of tattvas,
Radiant as the Mountain of Divine Bliss! (1)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2015, 11:42:01 AM by Subramanian.R »