Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 198512 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #15 on: August 17, 2015, 06:36:06 PM »
Paripoorananadam -  Bliss That is Perfect Full.

Verse 3.

ஆராயும் வேளையில் பிரமாதி யானாலும்
      ஐயவொரு செயலுமில்லை
  அமைதியொடு பேசாத பெருமைபெறு குணசந்த்ர
     ராமென இருந்தபேரும்
நேராக வொருகோபம் ஒருவேளை வரஅந்த
       நிறைவொன்று மில்லாமலே
    நெட்டுயிர்த் துத்தட் டழிந்துளறு வார்வசன
      நிர்வாக ரென்றபேரும்
பூராய மாயோன்று பேசுமிட மோன்றைப்
     புலம்புவார் சிவராத்திரிப்
   போதுதுயி லோமெனற விரதியரும் அறிதுயில்
     போலேயிருந்து துயில்வார்
பாராதி தனிலுள்ள செயலெலாம் முடிவிலே
      பார்க்கில்நின் செயலல்லவோ
  பார்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற                     
      பரிபூர ணானந்தமே. 3.


When you come to think of it,
Even Brahma and the rest of the gods are powerless to act on their own.
Even those who habitually observed a calm demeanor
And were sparing of words,
And who built up the reputation
As acme of gentle behavior
Sometimes do fly into a temper, losing all balance
And breathing hard, indulge in sudden outbursts.

Even those who were reputed as men
That are masters of expression
Sometime miss the central point
And blabber at will.

Even those who vowed
That they would not have a wink of sleep
On the Holy Night of Siva,
Fall into a twilight sleep,
Waking and waking not.

When thus, you come to examine
The activities that go on in the myriad worlds,
Are they not really all
Of Thine own willing?

Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full  (3)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 17, 2015, 06:40:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #16 on: August 17, 2015, 06:42:04 PM »
Paripoorananandam - Bliss That is Perfect Full.

Verse 4:அண்டபகி ரண்டமும் மாயா விகாரமே
      அம்மாயை யில்லாமையே
   யாமெனெவும் அறிவுமுண் டப்பாலும் அறிகின்ற
      அறிவினனை யறிந்துபார்க்கின்
எண்டிசை விளக்குமொரு தெய்வஅரு ளல்லாமல்
      இல்லையெனு நினைவுஉண்டிங்(கு)
   யானென தறந்துரிய நிறைவாகி நிற்பதே
      இன்பமெனும் அன்பும்உண்டு
கண்டன எலாம்அல்ல என்றுகண் டனைசெய்து
      கருவிகர ணங்களோயக்
   கண்மூடி யொருகண மிருக்கஎன் றாற்பாழ்த்த
      கர்மங்கள் போராடுதே
பண்டையுள கர்மமே கர்த்தா வெனும்பெயர்ப்
     பக்ஷ்ம்நான் இச்சிப்பனோ
   பார்க்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
     பரிபூர ணானந்தமே. 4.


The Cosmos and the countless universes vast
Are but diverse manifestations of Maya.
That Maya is an illusion persistent;
This knowledge is there.

And cognizing the knowledge beyond that knowledge
Will be realized:
That the luminous orbs in directions eight
Are but the gift of Grace Divine;
And nothing but that.
That to stand here
Filled with the bliss of turiya consciousness,
Devoid of I and mine,
Is love divine.

''Nothing seen is real; all, all, false'' -
Thus contending
To sit for a moment, eyes closed, in contemplation,
Organs rendered action-less, I strive;
But the accursed karmas assail in hordes!

Will I crave for the title that
I belong to the coterie that holds
The ancient karma as decisive supreme?

Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full! (4)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 17, 2015, 06:44:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #17 on: August 18, 2015, 03:20:41 PM »
Paripoorananandam - The Bliss That is Perfect Full:

Verse 5: 


சந்ததமும் எனதுசெயல் நினதுசெயல் யானெனுந்
      தன்மைநினை யன்றியில்லாத்
   தன்மையால் வேறலேன் வேதாந்த சித்தாந்த்த
     சமரச சுபாவமிதுவே
இந்தநிலை தெளியநான் நெக்குருகிவாடிய
     இயற்கைதிரு வுளமறியுமே
  இன்நிலையி லேசற் றிருக்கஎன் றால்மடமை
    இதசத்ரு வாகவந்து
சிந்தைகுடி கொள்ளுதே மலமாயை கன்மந்
     திரும்புமோ தொடுவழக்காய்ச்
   சென்மம்வரு மோஎனவும் யோசிக்கு தேமனது
    சிரத்தைஎனும் வாளும்உதவிப்
பந்தமற மெய்ஞ்ஞானதீரமும் தந்தெனைப்
     பாதுகாத் தருள்செய்குவாய்
   பார்க்குமிட மெங்குமொருநீக்கமற நிறைகின்ற
     பரிபூர ணானந்தமே. 5.


What I do is what You do.
For ever ever is this true.
What I am is what You are,
None different.
This the truth of Vedanta -
Siddhanta Samarasa;

To realize this,
How I pined and melted
Thine Grace knoweth.

In this state I seek to be for awhile.
But, alas! Ignorance seizes my thought
As an inveterate enemy.
Will mala, maya and karma depart?
Will birth in uninterrupted succession be my lot?
Thus is my mind in doubts tossed.

Do Thou grant the sword of faith.
Do Thou grant the courage of wisdom true
To sever the fetters of desire.
Do Thou grant thy Grace and redeem me!
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2015, 03:23:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #18 on: August 18, 2015, 03:25:02 PM »
Paripoorananandam - The Bliss that is Perfect Full:

 
Verse 6:

பூதலய மாகின்ற மாயைமுத லென்பர்சிலர்
     பொறிபுலன் அடங்குமிடமே
   பொருளென்பர் சிலர்கரண முடிவென்பர் சிலர்குணம்
     போனஇட மென்பர்சிலபேர்
நாதவடி வென்பர்சிலர் விந்துமய மென்பர்சிலர்
     நட்டநடு வேயிருந்த
   நாமென்பர் சிலர்ருவுஉருவ மாமென்பர் சிலர்கருதி
    நாடில்அரு வென்பர்சிலபேர்
பேதமற வுயிர்கெட்ட நிலையமென் றிடுவர்சிலர்
     பேசில்அரு ளென்பர்சிலபேர்
   பின்னும்முன் னுங்கெட்டசூனியம தென்பர்சிலர்
     பிறவுமே மொழிவர்இவையால்
பாதரச மாய்மனது சஞ்சலப் ப்டுமலால்
     பரமசுக நிட்டை பெறுமோ
   பார்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
     பரிபூர ணானந்தமே.6 .


The Maya into which the elements subside
Is the origin of all, so some say. *[1]
The Substance into which the sense organs merge
Is the reality, so some say. *[2]
Where the cognitive organs, the karanas end,
Is the finite reality, so some say. *[3]

Where the gunas find their home
Is the Reality ultimate, so some say *[4].
Nadam it is, some say *[5]
Bindu it is, others say *[6].
The Self it is, yet others say *[7].
Formed it is, some say. *[8]
Formless it is, if you search deeper, so some say *[9].
The state where jiva merges losing identity in full
Is the reality, so some say *[10].
Divine Grace is the finite reality, so some say *[11].
The Void that neither beginning nor end has
Is the reality final so some say *[12].
And thus and thus yet other things they say.

By all these, except that my mind sore troubled,
Reaches a mercurial state.
Will I ever attain
The bliss of Transcendental Samadhi?
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!

Foot Notes:

[1] School of Niriswara Sankhya
[2] School of Pasana Vadins
[3] School of Sangranda Vadins
[4] School of Niganta Vadins
[5] School of Sabda Brahma Vadins
[6] School of Jnananma Vadins
[7] School of Ekanma Vadins
[8] School of Sivasama Vadins
[9] School of Maya Vadins
[10] School of Bhaskara Charya
[11] School of Aikya Vada Saivas
[12] School of Sunya Vadin


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2015, 04:40:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #19 on: August 19, 2015, 01:20:11 PM »
Paripooranandam  -  The Bliss That is Perfect Full:

Verse 7:-


அந்தகா ரத்தையோர் அகமாக்கி மின்போல்என்
      அறிவைச் சுருக்கினவரார்
    அவ்வறிவு தானுமே பற்றினது பற்றாய்
      அழுந்தவுந் தலைமீதிலே
சொந்தமா யெழுதப் படித்தார் மெய்ஞ்ஞான
      சுகநிட்டை சேராமலே
   சோற்றுத் துருத்தியைச் சதமெனவும் உண்டுண்டு
      தூங்கவைத் தவரார்கொலொ
தந்தைதாய் முதலான அகிலப்ர பஞ்சந்
      தனைத்தந்த தெனதாசையோ
   தன்னையே நோவனொ பிறரையே நோவனோ
      தற்கால மதைநோவனோ
பந்தமா னதுதந்த வினையையே நோவனோ
      பரமார்த்தம் ஏதுமறியேன்
    பார்க்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
       பரிபூர ணானந்தமே.7 .


Who was it that converted my heart
Into a chamber of darkness
And then shortened my reason
Into a tiny spark
And submerged that reason by desire?

Who was it that decreed that
As the writing of fate on my head?
Who was it that
Without caring for attainment of Jnana-Bliss-Trance
Made me believe in the permanency of the body bag
And so to indulge in eating and sleeping?

Was it my desire that gave me my father, mother
And all the rest of worldly ties?
Shall I blame my own self, or others?
Shall I blame the present bad actions
Or the past karma for all this worldly bondage?
Forsooth I know nothing of Truth
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full! (7)

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 19, 2015, 01:23:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #20 on: August 19, 2015, 01:25:15 PM »
Paripoorananandam -  The Bliss That is Perfect Full:

Verse 8:


வாரா தெலாமொழிய வருவன வெலாமெய்த
     மனதுசாட் சியதாகவே
  மருவநிலை தந்ததும் வேதாந்த சித்தாந்த
     மரபுசம ரசமாகவே
பூராய மாயுணர வூகமது தந்ததும்
     பொய்யுடலை நிலையன்றெனப்
   போதநெறி தந்த்துஞ் சாசுவத ஆனந்த
     போகமே வீடென்னவே
நீராள மாயுருக வுள்ளன்பு தந்ததும்
       நின்னதருள் இன்னும் இன்னும்
    நின்னையே துணையென்ற என்னையே காக்கவொரு
       நினைவுசற் றுண்டாகிலோ
பாராதி யறியாத மோனமே யிடைவிடாப்
      பற்றாக நிற்கஅருள்வாய்
   பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற ந்றைகின்ற
      ப்ரிபூர ணானந்தமே.8


To have reached the state of impassivity that holds
''Let them come that come,''
''Let them go that go,''
The mind but remaining to witness them.

To have received the inspiration
For attainment of wholesome Truth
In the tradition of Vedanta-Siddhanta Equability (Samarasa);
To have been taught the wisdom's way
Of the truth of body's impermanence;
To have been gifted with a heart that melts in love
Holding that the permanent state of bliss is liberation true -
All these are but by Thine Grace.

If only Thou have a little thought yet more to protect me,
Who hold to Thee as the Refuge,
O! Thou grant me firm the continuous silentness
That the elements five comprehend not.

Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full! (8)


Arunachala Siva.


« Last Edit: August 19, 2015, 05:11:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #21 on: August 19, 2015, 05:13:55 PM »
Paripoorananandam - The Bliss That is Perfect Full:

Verse 9:ஆழாழி கரையின்றி நிற்கவிலை யோகொடிய
      ஆலம்அமு தாகவிலையோ
    அக்கடலின் மீதுவட அனல்நிற்க வில்லையோ
       அந்தரத் தகி?லகோடி
தாழாமல் நிலைநிற்க வில்யோ மேருவுந்
        தனுவாக வளையவிலயோ
    சத்தமே கங்களும் வச்ரதர னாணையில்
        சஞ்சரித் திடவில்லையோ
வாழாது வாழவே இராமனடி யாற்சிலையும்
        மடமங்கை யாகவிலையோ
    மணிமந்த்ர மாதியால் வேண்டுசித் திகள்உலக
        மார்கத்தில் வைக்கவிலையோ
பாழான என்மனங் குவியஒரு தந்திரம்
        பண்ணுவ துனக்கருமையோ
    பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமறநிறைகின்ற
        பரிபூர ணானந்தமே. 9 .

Are not the deep oceans contained without banks?
Did not the hala-hala poison turn into ambrosia?
Was not the Northern Fire *[1] contained in that Sea?
Are not the countless Orbs held in position in Spaces vast?
Was not the Mount Meru bent as a bow?
Did not the Seven Clouds flee at the command
of the mace bearing celestial King Indra?
Did not the Woman (Ahalya) that lay dead as stone
re-live as a lovely damsel at the touch of Rama's feet?
Have not the miraculous siddhis been made possible
in this world through gems, mantras, etc
Is it then impossible for you to devise a trick
That can make my accursed mind to stop wandering?
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!


Foot Notes:

[1] A submarine fire dwelling in the seas which will create the final conflagration ending in the dissolution of the world.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2015, 04:41:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #22 on: August 19, 2015, 05:19:06 PM »
Paripoorananandam - The Bliss That is Perfect Full:

Verse 10:

ஆசைக்கோ ரளவில்லை அகிலமெல் லாங்கட்டி
       ஆளினுங் கடல்மீதிலே
    ஆனைசெல வேநினைவர் அளகேசன் நிகராக
       அம்பொன்மிக வைத்தபேரும்
நேசித்து ரசவாத வித்தைக் கலைந்திடுவர்
        நெடுநா ளிருந்தபேரும்
     நிலையாக வேயினுங் காயகற் பந்தேடி
        நெஞ்சுபுண் ணாவர்எல்லாம்
யோசிக்கும் வேளையிற் பசிதீர உண்பதும்
       உறங்குவது மாகமுடியும்
   உள்ளதே போதும்நான் நான்எனக் குளறியே
      ஒன்றைவிட் டொன்றுபற்றிப்
பாசக் கடற்க்குளே வீழாமல் மனதற்ற
       பரிசுத்த நிலையை அருள்வாய்
    பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
       பரிபூர ணானந்தமே.10 .

Limitless indeed are the bounds of desire.
Well may they be rulers of all land.
Yet will they aspire to be master of all seas;
Well may they possess hordes of gold
To rival heavenly Midas, King Algesan,(Kubera)
Yet will they wander about seeking the alchemic secret
Of turning base metal into gold.
Well they may have lived a life full of years,
Yet will they pine in search of Kaya-Kalpa, the Elixir of Life;

When you come to think of all these things in depth
They but end in eating full and sleeping well.
Enough is enough!

Grant me that Mindless Pure State
Which prevents me from the restless pursuit
Of ''I'' and ''Mine''
Driving me in confusion from pillar to post.

Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full! (10)


Paripooranaandam - concluded


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2015, 05:22:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #23 on: August 20, 2015, 01:53:39 PM »
3. பொருள் வணக்கம்

Prayer to the Being - Let us contemplate:

நித்தியமாய் நிர்மலமாய் நிட்களமாய் நிராமயமாய்
      நிறைவாய் நீங்காச்                                                   
சுத்தமுமாய் தூரமுமாய்ச் சமீபமுமாய்த் துரியநிறை
      சுடராய் எல்லாம்
வைத்திருந்த தாரகமாய் ஆனந்த மயமாகி
     மனவாக் கெட்டாச்
சித்துருவாய் நின்றவொன்றைச் சுகாரம்பப் பெருவெளியைச்
     சிந்தை செய்வாம்.1 .


Eternal, Pure, Groundless, Death and Birth Free
Pervasive, ever Immaculate
Distant, Near, Enveloping Effulgence of Void,
The Support of all, the Fullness of Bliss.

The CHit-Form *[1] beyond thought and speech,
That which thus stood,
The Expanse Vast that generates Bliss
Let us contemplate. (1)


Foot Notes:

[1] Chit - spirit or knowledge

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2015, 04:42:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #24 on: August 20, 2015, 02:03:08 PM »
Verse 2:  Prayer to the Being - Let us contemplate:


யாதுமன நினையுமந்த நினைவுக்கு நினைவாகி
     யாதநின் பாலும்
பேதமற நின்றுயிக் குராகி அன்பருக்கே
    பேரா னந்தக்
கோதிலமு தூற்றரும்பிக் குணங்குறியொன் றறத்தன்னைக்
    கொடுத்துக் காட்டுந்
தீதில்பரா பரமான சித்தாந்தப் பேரொளியைச்
    சிந்தை செய்வாம். 2 . 

As the Thought behind whatever thought the mind thinks,
Filling all things in undifferentiated accord
As their Life of Life;
Gushing forth the ambrosial waters of Divine Bliss
For the devotees true,
Revealing of Itself by giving Itself
As Formless and Attributeless,
That Great Siddhanta Light
That is the Benevolent ParaParam
Let us contemplate. (2)

Arunachala Siva.« Last Edit: August 20, 2015, 02:06:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #25 on: August 21, 2015, 11:51:50 AM »
Verse 3: Prayer to the Being - Let us contemplate:


பெருவெளியாய் ஐம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பேசாத
      பெரிய மோனம்
வருமிடமாய் மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப
     மயமாய் ஞானக்
குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பரைக்கோத் தறவிழுங்கிக்
    கொண்டப் பாலுந்
தெரிவரிதாய்க் கலந்தெந்தப் பொருள் அந்தப் பொருளினையாஞ்
    சிந்தை செய்வாம் .3.


As expanse vast,
As the source of elements five
As the origin of the silentness vast,
As the Bliss that is beyond the reach
Of mind and categories rest,
As that which when revealed by Grace of Guru
Envelopes them in purity and yet recedes from them afar,
That which thus is immanent in all
That Substance
Let us contemplate. (3)

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 21, 2015, 11:53:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #26 on: August 21, 2015, 11:54:51 AM »
Verse 4 of Prayer to the Being - Let us contemplate:இகபரமும் உயிர்க்குயிரை யானெனதற் றவர்உறவை
    எந்த நாளுஞ்
சுகபரிபூ ரணமான நிராலம்ப கோசரத்தைத்
    துரிய வாழ்வை
அகமகிழ வருந்தேனை முக்கனியைக் கற்கண்டை
    அமிர்தை நாடி
மொகுமொகென இருவிழிநீர் முந்திறைப்பக் கரமலர்கள்
முகிழ்த்து நிற்பாம்.  4.


The Life of Life of this world and that;
The kindred of them
That have lost the sense of I and mine;
The unattached perception
That is the Eternal Perfect Bliss.
The life that is void,
The matter that flows within the heart,
The triple-fruit delicious,
The candy sweet,
The ambrosia divine.
Let us seek that Substance
And with eyes streaming pearls of tears
And hands clasped in adoration
Let us contemplate. (4)

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 21, 2015, 11:56:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #27 on: August 21, 2015, 04:34:39 PM »
Verse 5 of Prayer to the Being - Let us contemplate:


சாதிகுலம் பிறப்பிறப்புப் பந்தமுத்தி அருவுருவத்
    தன்மை நாமம்
ஏதுமின்றி எப்பொருட்கும் எவ்விடத்தும் பிரிவற நின்
    றியக்கஞ் செய்யும்
சோதியைமாத் தூவெளியை மனதவிழ நிறைவான
    துறிய வாழ்வைத்
தீதில்பர மாம்பொருளைத் திருவருளை நினைவாகச்
    சிந்தை செய்வாம். (5)


No caste, no family, no birth, no death
No bondage, no liberation,
No form, no formlessness,
No name -
With name of all these,
The Light that moves all and everywhere
Immanent and pervasive,
The Pure Expanse Vast,
The Experience filled with turiya
Consciousness bereft of mentation
The Benevolent Substance that is the Finite Param,
In unalloyed Grace abounding
Let us contemplate. (5)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2015, 04:37:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #28 on: August 21, 2015, 04:40:01 PM »
Verse 6 - The Perfect Being - We contemplate:இந்திரசா லங்கனவு கானலின்நீ ரெனவுலகம்
    எமக்குத் தோன்றச்
சந்ததமுஞ் சிற்பரத்தா லழியாத தற்பரத்தைச்
    சார்ந்து வாழ்க
புந்திமகி ழுறநாளுந் தடையறவா னந்தவெள்ளம்
    பொலிக என்றே
வந்தருளுங் குருமௌனி மலர்த்தாளை அநுதினமும்
 வழுத்தல் செய்வாம். (6)


''This world is but an Indrajal *[1],
a dream, a mirage.
And so realizing
May thou live eternally close to the Tatpara *[2]
That is not overwhelmed by Chitpara *[3].
May the waters of Bliss flood your thoughts
Uninterrupted day after day'' -
Thus did he the Guru Mauni bless me -
Those hallowed feet of his, day and night,
Let us contemplate.


Foot Notes:

[1] Conjuring trick

[2] The self-existent

[3] God of human understanding


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #29 on: August 21, 2015, 04:46:35 PM »
Verse 7 - The Perfect Being - We contemplate:


பொருளாகக் கண்டபொரு ளெவைக்கும்முதற் பொருளாகிப்
    போத மாகித்
தெருளாகிக் கருதுமன்பர் மிடிதீரப் பருகவந்த
    செழந்தே னாகி
அருளானோர்க் ககம்புறமென் றுன்னாத பூரணஆ
   னந்த மாகி
இருள்தீர விளங்குபொரு ளியாதந்தப் பொருளினையாம்
    இறைஞ்சி நிற்பாம் .(7) .

As the Primal Substance of all
That are known as substances;
As the consciousness behind them.
As the nectar rich,
When bibed, end the miseries
Of the loving devotees that gain the perception lucid.
As the Perfect Bliss that makes no distinction
As existing within the Self and without.
As the Substance that shines
Dispelling darkness entire;
That Substance,
Let us in meekness adore. (7)

Arunachala Siva.« Last Edit: August 21, 2015, 04:48:13 PM by Subramanian.R »