Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 203003 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #135 on: September 14, 2015, 01:38:23 PM »
Verse 4 of Satchitananda Sivam: Tayuamanavar:
இமையளவு போதையொரு கற்பகா லம்பண்ணும்
      இவ்வுலகம் எவ்வுலகமோ
   என்றெண்ணம் வருவிக்கும் மாதர்சிற் றின்பமோ
      என்னில்மக மேருவாக்கிச்
சுமையெடுமி னென்றுதான் சும்மாடு மாயெமைச்
      சுமையாளு மாக்கிநாளுந்
   துர்ப்புத்தி பண்ணியுள நற்புத்தி யாவையுஞ்
      சூறையிட் டிந்த்ரசாலம்
அமையவொரு கூத்துஞ் சமைந்தாடு மனமாயை
      அம்மம்ம வெல்லலெளிதோ
   அருள்பெற்ற பேர்க்கெலாம் ஒளிபெற்று நிற்குமீ
      தருளோ அலாதுமருளோ
சமயநெறி காணாத சாட்சிநீ சூட்சுமமாத்
      தமியனேற் குளவு புகலாய்
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.4.

A moment looks like an eon.
This world looks like another dream world.
Such is this pleasure from woman
Growing in me like the Mountain Meru!

''Do thou carry this burden.''
Saying this, it becomes the burden
And makes me the porter
And daily imparting evil counsel
It robs me of all good thoughts
And performs a Indrajal dance too.
Thus is this mayaic mind.
Is it easy to subdue it?

Art Thou the Grace Supreme
That stands as Light Divine
For all those who received Thy benediction?
Or, art Thou a delusion?

Thou art the Witness
That no faith had discovered.
Wilt Thou not in secret
Unravel this mystery to me?

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect!   (4)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 01:40:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #136 on: September 14, 2015, 01:41:44 PM »
Verse 5 of Satchitananda Sivam : Tayumanavar:இனியே தெமக்குனருள் வருமோ வெனக்கருதி
      ஏங்குதே நெஞ்சம்ஐயோ
   இன்றைக் கிருந்தாரை நாளைக்கி ருப்பரென்
      றெண்ணவோ திடமில்லையே
அனியாய மாயிந்த வுடலைநான் என்றுவரும்
      அந்தகற் காளாகவோ
   ஆடித் திரிந்துநான் கற்றதுங் கேட்டதும்
      அவலமாய்ப் போதல்நன்றோ
கனியேனும் வறியசெங் காயேனும் உதிர்சருகு
      கந்தமூ லங்களேனும்
   கனல்வாதை வந்தெய்தின் அள்ளிப் புசித்துநான்
      கண்மூடி மௌனியாகித்
தனியே இருப்பதற் கெண்ணினேன் எண்ணமிது
      சாமிநீ அறியாததோ
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.5.


''Will Thine Grace ever come to me?''
Thus thinking, my heart yearns for Thee.
Oh! Lord!

There is no knowing for certain
That these who live today
Will be alive tomorrow.

Tragic indeed that this body
That comes forward saying ''I''
Should be yielded to the God of Death!

Is it good that all that
I learned and heard
Wandering far and near
Should go to waste?

I longed to sit in the solitude of silentness,
Closing my eyes,
And satisfying gnawing hunger when it visits
By nibbling at fruits, ripe or unripe,
Fallen leaves or edible roots.
Oh! Swami! Do Thou not know this longing of mine?

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect!   (5)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 01:43:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #137 on: September 14, 2015, 01:45:30 PM »
Verse 6 of Satchidaananda Sivam:   Tayuamanavar:


மத்தமத கரிமுகிற் குலமென்ன நின்றிலகு
      வாயிலுடன் மதிஅகடுதோய்
   மாடகூ டச்சிகர மொய்த்தசந் திரகாந்த
      மணிமேடை யுச்சிமீது
முத்தமிழ் முழக்கமுடன் முத்தநகை யார்களடு
      முத்துமுத் தாய்க்குலாவி
   மோகத் திருந்துமென் யோகத்தின் நிலைநின்று
      மூச்சைப் பிடித்தடைத்துக்
கைத்தல நகப்படை விரித்தபுலி சிங்கமொடு
      கரடிநுழை நூழைகொண்ட
   கானமலை யுச்சியிற் குகையூ டிருந்துமென்
      கரதலா மலகமென்னச்
சத்தமற மோனநிலை பெற்றவர்க ளுய்வர்காண்
      சனகாதி துணிவிதன்றோ
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.6.

With gates guarded by elephantine hordes
Dark as cumulus clouds,
With turrets and towers
Reaching to the moon's heights,
Atop the couch worked with moonstone
And set with gems,
What avails,
If with music, song and dance,
They sport with damsels of pearly teeth
In clusters several
Plunged in passion intoxicating?

Or, what avails
If they stand in the path of yoga
Controlling the breath
In the inaccessible caves
At the mountain tops in wilderness dense,
Infested by lions, bears and tigers
With dagger-like claws wide stretched?

Only those who have attained
The silentness of mauna,
As sure as the Amla fruit on palm
Will redeemed be -
This the conclusion of
Sanaka and the rest of Rishis holy.

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss! (6)

Arunachala Siva.
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect!
« Last Edit: September 14, 2015, 01:48:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #138 on: September 14, 2015, 01:49:35 PM »
Verse 7 of Satchidananda Sivam --: Tayumanavar:கைத்தலம் விளங்குமொரு நெல்லியங் கனியெனக்
      கண்டவே தாகமத்தின்
   காட்சிபுரு டார்த்தமதில் மாட்சிபெறு முத்தியது
      கருதின் அனு மானமாதி
உத்திபல வாநிரு விகற்பமே லில்லையால்
      ஒன்றோ டிரண்டென்னவோ
   உரையுமிலை நீயுமிலை நானுமிலை என்பதும்
      உபாயம்நீ யுண்டுநானுஞ்
சித்தம்உளன் நான்இல்லை எனும்வசனம் நீயறிவை
      தெரியார்கள் தெரியவசமோ
   செப்புகே வலநீதி யொப்புவமை யல்லவே
      சின்முத்தி ராங்கமரபில்
சத்தமற எனையாண்ட குருமௌனி கையினால்
      தமியனேற் குதவுபொருளே
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.7Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #139 on: September 14, 2015, 01:52:04 PM »
Verse 8 of Satchitananda Sivam : Tayumanavar:

காயாத மரமீது கல்லேறு செல்லுமோ
      கடவுள்நீ யாங்களடியேங்
   கர்மபந் தத்தினாற் சன்மபந் தம்பெறக்
      கற்பித்த துன்னதருளே
வாயார வுண்டபேர் வாழ்த்துவதும் நொந்தபேர்
      வைவதுவும் எங்களுலக
   வாய்பாடு நிற்கநின் வைதிக ஒழுங்குநினை
      வாழ்த்தினாற் பெறுபேறுதான்
ஓயாது பெறுவரென முறையிட்ட தாற்பின்னர்
      உளறுவது கருமமன்றாம்
   உபயநெறி யீதென்னின் உசிதநெறி எந்தநெறி
      உலகிலே பிழைபொருக்குந்
தாயான கருணையும் உனக்குண் டெனக்கினிச்
      சஞ்சலங் கெடஅருள்செய்வாய்
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.8.


Who will throw a stone
At a tree that bears no fruit?

Thou art God, we are devotees.
It is Thine Grace which taught us
To be entangled in birth
Through the karmic network.
Those who are well fed ,praise.
Those who are not, abuse -
This is the way of our world.

That apart, your Vedic Order says,
''Those who praise you constant
Will receive everlasting Grace.''
After that it is not meet that I babble.

If this is the path suitable
For this world and that.
Which then is the path exalted?
Thou possess the maternal compassion
That forgives the errors of this world.

So, Thou grant me the Grace
That my distress forever ends!

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect!  (8)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 02:05:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #140 on: September 14, 2015, 01:54:47 PM »
Verse 9 of Satchitananda Sivam -  : Tayumanavar.


இன்னம் பிறப்பதற் கிடமென்னில் இவ்வுடலம்
      இறவா திருப்பமூலத்
   தெழுமங்கி யமிர்தொழுகு மதிமண் டலத்திலுற
      என்னம்மை குண்டலினிபால்
பின்னம் பிறக்காது சேயென வளர்த்திடப்
      பேயேனை நல்கவேண்டும்
   பிறவாத நெறியெனக் குண்டென்னின் இம்மையே
      பேசுகர்ப் பூரதீபம்
மின்னும் படிக்ககண் டாகார அன்னைபால்
      வினையேனை யொப்புவித்து
   வீட்டுநெறி கூட்டிடுதல் மிகவுநன் றிவையன்றி
      விவகார முண்டென்னிலோ
தன்னந் தனிச்சிறியன் ஆற்றிலேன் போற்றிவளர்
      சன்மார்க்க முத்திமுதலே
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.8.

If I am to be born again,
Grant this monster this boon:
''Let this body become imperishable,
The fire in muladhara rising
To the mystic moon sphere
And my mother, kundalini, bringing me up
As an infant in her bosom.''

If my destiny is not to be born again,
''Let me in this very existence
Be consigned to the Cosmic Mother
With incense flame of camphor glowing
And be redeemed.''
That indeed is better by far.
Is there any other alternative than these?

If there is, it is beyond this little one.
Thou, the Primal Source of jnana mukti!

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect! (8)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 02:06:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #141 on: September 14, 2015, 01:58:41 PM »
Verse 10 of Satchidananda Sivam -  Tayumanavar:


வேதாவை இவ்வணம் விதித்ததே தென்னின்உன்
      வினைப்பகுதி என்பன்அந்த
   வினைபேச அறியாது நிற்கஇவை மனதால்
      விளைந்ததால் மனதைநாடில்
போதமே நிற்கும்அப் போதத்தை நாடிலோ
      போதமும் நினால்விளக்கம்
   பொய்யன்று தெய்வமறை யாவுமே நீயென்று
      போக்குவர வறநிகழ்த்தும்
ஆதார ஆதேயம் முழுதுநீ யாதலால்
      அகிலமீ தென்னைஆட்டி
   ஆடல்கண் டவனுநீ ஆடுகின் றவனுநீ
      அருளுநீ மௌனஞான
தாதாவு நீபெற்ற தாய்தந்தை தாமுநீ
      தமருநீ யாவுநீகாண்
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.10.

If I ask Brahma the Creator,
''How is it that you decreed thus?''
He will say: ''It is your karma.''
But that karma cannot talk,
For it is the product of the mind.
And if I search the mind
We will be left only with bodha (consciousness).
If we search the bodha
We will see that bodha emanates from Thee.
This is not false.
All the holy scriptures
Say unvarying that Thou art all,
Thou art the Support and the Supported.

And so, Thou art the Dancer
And the one who maketh me dance, too,
In this world below.
Thou art the Grace.
Thou art the munificent Lord of silent jnana, too.

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect!  (10)

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 14, 2015, 02:09:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #142 on: September 14, 2015, 02:10:08 PM »
Verse 11 of  Satchidananda Sivam:  of Tayuamanavar:


கொந்தவிழ் மலர்ச்சோலை நன்னீழல் வைகினுங்
      குளிர்தீம் புனற்கைஅள்ளிக்
   கொள்ளுகினும் அந்நீ ரிடைத்திளைத் தாடினுங்
      குளிர்சந்த வாடைமடவார்
வந்துலவு கின்றதென மூன்றிலிடை யுலவவே
      வசதிபெறு போதும்வெள்ளை
   வட்டமதி பட்டப் பகற்போல நிலவுதர
      மகிழ்போதும் வேலையமுதம்
விந்தைபெற அறுசுவையில் வந்ததென அமுதுண்ணும்
      வேளையிலும் மாலைகந்தம்
   வெள்ளிலை அடைக்காய் விரும்பிவேண் டியவண்ணம்
      விளையாடி விழிதுயிலினுஞ்
சந்ததமும் நின்னருளை மறவா வரந்தந்து
      தமியேனை ரட்சைபுரிவாய்
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.11.

Whether I seek the cool shades of the goodly bower
Laden with fragrant flowers,
Whether I drink deep of the pellucid, cool waters,
Whether I sport in those waters,
Whether I take my gentle stroll on the terrace
With damsels of soft fragrance,
Whether I delight in the white beams of moonlight
That is bright as day,
Whether I taste of delicious food of varied dishes,
Sweet as ambrosia of the mythical milky ocean,

Whether with fragrant garland,
Betel leaf and areca nut,
I sleep and sleep not sporting in delights,

In all, all situations,
May I think of your Grace,
Never, never forgetting it!

This boon do Thou grant
And save this forlorn creature!

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect!  (11)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 02:12:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #143 on: September 14, 2015, 04:58:43 PM »
Verse 1 of Tejo Mayanandam - Tayumanavar:


மருமலர்ச் சோலைசெறி நன்னீழல் மலையாதி
      மன்னுமுனி வர்க்கேவலமாய்
   மந்த்ரமா லிகைசொல்லும் இயமநிய மாதியாம்
      மார்க்கத்தில் நின்றுகொண்டு
கருமருவு காயத்தை நிர்மலம தாகவே
      கமலாச னாதிசேர்த்துக்
   காலைப் பிடித்தனலை அம்மைகுண் டலியடிக்
      கலைமதியி னூடுதாக்கி
உருகிவரும் அமிர்தத்தை யுண்டுண் டுறங்காமல்
      உணர்வான விழியைநாடி
   ஒன்றோ டிரண்டெனாச் சமரச சொரூபசுகம்
      உற்றிடஎன் மனதின் வண்ணந்
திருவருள் முடிக்கஇத் தேகமொடு காண்பனோ
      தேடரிய சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 1

Serving in reverence the munis
That resort to mountains and glades
Of fragrant flowers and cool bowers,

Standing in the path of yoga
That is eight limbed
Described by the holy book,
Mantra Malika of Tirumular,

Consigning the birth recurrent body
To be purified in
Lotus and other yogic postures,

Holding fast the breath
And sending up kundalini shakti
To reach the mystic moon sphere within,

Swilling the ambrosia
That trickles from the cranium top,
Knowing no sleep,
Seeking the eye of jnana
That is cosmic consciousness,
Attaining an equable state of bliss
That knows neither One nor Two,

Will I see that consummation
Of my heart in this body?

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent! (1)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 05:03:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #144 on: September 14, 2015, 05:04:37 PM »
Verse 2 of Tejo Mayanandam, -  Tayumanavar:


இப்பிறவி என்னுமோர் இருட்கடலில் மூழ்கிநான்
      என்னுமொரு மகரவாய்ப்பட்
   டிருவினை எனுந்திரையின் எற்றுண்டு புற்புதம்
      எனக்கொங்கை வரிசைகாட்டுந்
துப்பிதழ் மடந்தையர் மயற்சண்ட மாருதச்
      சுழல்வந்து வந்தடிப்பச்
   சோராத ஆசையாங் கானாறு வான்நதி
      சுரந்ததென மேலும்ஆர்ப்பக்
கைப்பரிசு காரர்போல் அறிவான வங்கமுங்
      கைவிட்டு மதிமயங்கிக்
   கள்ளவங் கக்காலர் வருவரென் றஞ்சியே
      கண்ணருவி காட்டும்எளியேன்
செப்பரிய முத்தியாங் கரைசேர வுங்கருணை
      செய்வையோ சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 2.


Immersed in the dark sea of this birth,
Caught in the jaws of the whale that is ''I-ness,''
Tossed in the waves of the twin karmas,
Swayed by the tempestuous winds of damsels
With bulbous breasts and coral lips,
The wild stream of irrepressible desire
Descending from high
Like a roaring torrent,

And direction lost,
Like the boatman with the tiny barge
That has missed the ship of knowledge,
Shedding streams of tears,
Fearing the approach of the deathly messengers of the sea -

On such as one as I, struggling forlorn,
Do Thou take pity
And show the way to reach the shores of mukti!

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent! (2)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #145 on: September 14, 2015, 05:07:09 PM »
Verse 3 of Tejo Mayanandam: Tayumanavar:


தந்தைதாய் தமர்தாரம் மகவென்னும் இவையெலாஞ்
      சந்தையிற் கூட்டம் இதிலோ
   சந்தேக மில்லைமணி மாடமா ளிகைமேடை
      சதுரங்க சேனையுடனே
வந்ததோர் வாழ்வுமோர் இந்த்ரசா லக்கோலம்
      வஞ்சனை பொறாமைலோபம்
   வைத்தமன மாங்கிருமி சேர்ந்தமல பாண்டமோ
      வஞ்சனையி லாதகனவே
எந்தநா ளுஞ்சரி யெனத்தேர்ந்து தேர்ந்துமே
      இரவுபக லில்லாவிடத்
   தேகமாய் நின்றநின் அருள்வெள்ள மீதிலே
      யானென்ப தறவுமூழ்கிச்
சிந்தைதான் தெளியாது சுழலும்வகை என்கொலோ
      தேடரிய சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 3.


Father, mother, wife, children -
All these are but unto a crowd
In the market place -
Doubtless is this.

The gorgeous life with stately mansions,
Gem studded turrets, spacious pavillions
And the fourfold army -
All but an Indrajal show.

This body that is a pot filled with filth and worm
And a mind that deceitful, envious and miserly
Is but a disgusting dream.

Why is it this mind does not realize one day is unto another,
And search the state of solitariness
Where there is neither day nor night,
And so get immersed in Thy Waters of Grace
Totally forgetting the ''I-ness?''
Instead, why is it whirling in confusion intense?

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent!    (3)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 05:09:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #146 on: September 14, 2015, 05:12:03 PM »
Verse 4 of Tejo Mayanandam - Tayumanavar:ஆடாமல் ஓய்ந்திட்ட பம்பரம் போல்விசை
      அடங்கி மனம்வீழநேரே
   அறியாமை யாகின்ற இருளகல இருளளியும்
      அல்லா திருந்தவெளிபோல்
கோடா தெனைக்கண் டெனக்குள்நிறை சாந்தவெளி
      கூடிஇன் பாதீதமுங்
   கூடினே னோசரியை கிரியையில் முயன்றுநெறி
      கூடினே னோஅல்லன்யான்
ஈடாக வேயாறு வீட்டினில் நிரம்பியே
      இலகிவளர் பிராணனென்னும்
   இருநிதி யினைக்கட்டி யோகபர னாகாமல்
      ஏழைக் குடும்பனாகித்
தேடா தழிக்கவொரு மதிவந்த தென்கோலோ
      தேடரிய சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 4.


Did my mind,
Like the top that has lost its speed,
Cease to whirl and come to a stop?
And was the darkness of my mind dispelled?

And did I, transcending the Void
That knows neither light nor darkness
Reach the Void within me
That is filled with peace beyond understanding
And bliss that is surpassing great?

Did I espouse the paths of chariya and kriya
And endeavor to reach the Goal?

Or why did I not control the precious prana breath
That fills the six adharas and become a yogi pure,
But instead became a man of the world,
Losing my senses in the process,
And made no effort at seeking?

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent (4)
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 05:14:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #147 on: September 14, 2015, 05:15:42 PM »
Verse 5 of Tejo Mayanandam:  Tayumanavar:

பாடாது பாடிப் படித்தளவில் சமயமும்
      பஞ்சுபடு சொல்லன்இவனைப்
   பார்மினோ பார்மினோ என்றுசபை கூடவும்
      பரமார்த்தம் இதுஎன்னவே
ஆடாதும் ஆடிநெஞ் சுருகிநெக் காடவே
      அமலமே ஏகமேஎம்
   ஆதியே சோதியே எங்குநிறை கடவுளே
      அரசே எனக்கூவிநான்
வாடாது வாடுமென் முக வாட்டமுங்கண்டு
      வாடா எனக்கருணைநீ
   வைத்திடா வண்ணமே சங்கேத மாவிந்த
      வன்மையை வளர்ப்பித்ததார்
தேடாது தேடுவோர் தேட்டற்ற தேட்டமே
      தேடரிய சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 5

''See this man! See this man!
How he has mastered and digested
The countless schools of philosophy'' -
Thus they hailed him
And in the open assembly accepted him.

And so I danced and danced not.
Melting in heart and becoming malleable in love I cry:
''Oh! Thou the Pure! The Only One!
My Being Primal! My Light Divine!
My God Pervasive! My Lord!''

Thus hailing, I pine and droop.
Seeing that and seeing the sadness in my fall,
Thou say not in loving kindness, ''Come, my dear fellow,''
But in the conventional way
Have encouraged this hard state.
Who did this?

Oh! Thou the Treasure Inexhaustible
Of those who seek without seeking for themselves.

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent!  (5)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #148 on: September 14, 2015, 05:17:52 PM »
Verse 6 of Tejo Mayanandam - Tayumanavar:பிரியாத தண்ணருட் சிவஞானி யாய்வந்து
      பேசரிய வாசியாலே
   பேரின்ப உண்மையை அளித்தனைஎன் மனதறப்
      பேரம்ப லக்கடவுளாய்
அறிவா யிருந்திடும் நாதவொலி காட்டியே
      அமிர்தப்ர வாகசித்தி
   அருளினைய லாதுதிரு அம்பலமு மாகிஎனை
      ஆண்டனைபின் எய்திநெறியாய்க்
குறிதா னளித்தனைநன் மரவுரிகொ ளந்தணக்
      கோலமாய் அசபாநலங்
   கூறினபின் மௌனியாய்ச் சும்மா இருக்கநெறி
      கூட்டினை எலாமிருக்கச்
சிறியேன் மயங்கிமிக அறிவின்மை யாவனோ
      தேடரிய சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 6.

Furthermore, Thou appearing
As the Holy Temple of Spaces Vast
Accepted me in Thy service.
Then returning Thou showed me
The Gesture Divine.
Then dressed in bark of trees
Thou appeared as a holy Antanan *[1]
And imparted me the secret of Ajapa mantra. *[2]
And finally taught the way
Of remaining immobile in silentness.
All these possessing,
Will I, albeit so low,
Remain deluded in ignorance?

Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent!  (6)

FootNotes:

[1] The Holy One - Brahman.

[2] The mantra that is not articulated - Om arising in the course of involuntary breathing


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 05:20:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #149 on: September 14, 2015, 05:22:11 PM »
Verse 7 of   Tejo Maynanadam: Tayumanvar:


ஆரா ரெனக்கென்ன போதித்தும் என்னஎன்
      அறிவினை மயக்கவசமோ
   அண்டகோ டிகளெலாங் கருப்பஅறை போலவும்
      அடுக்கடுக் காஅமைத்துப்
பேராமல் நின்றபர வெளியிலே மனவெளி
      பிறங்குவத லாதொன்றினும்
   பின்னமுற மருவாது நன்னயத் தாலினிப்
      பேரின்ப முத்திநிலையுந்
தாராது தள்ளவும் போகாது னாலது
      தள்ளினும் போகேனியான்
   தடையேது மில்லையாண் டவனடிமை யென்னுமிரு
      தன்மையிலும் என்வழக்குத்
தீராது விடுவதிலை நடுவான கடவுளே
      தேடரிய சத்தாகிஎன்
   சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே
      தேசோ மயானந்தமே. 7.Well may ye tame the elephant in mast
And bind the mouth of the bear and ferocious tiger.
Well may ye ride on the back of the lion
And take the cobra in your hand and make it dance.

Well may ye, placing mercury on blazing fire,
Alchemize the five base metals into gold
And sell them for a living.
And roam about in the world invisible to others.

Well may ye command celestial beings in your service
And live young eternally.

Well may ye transmigrate to another body,
Walk on water, sit on fire,
And attain siddhis incomparable;
But rarer by far is it to control
The mind and sit impassive.
Oh! Thou the Reality that eludes seeking!
The God of Knowledge that dwells in my thoughts!
Thou the Bliss Refulgent!     (7)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 05:25:32 PM by Subramanian.R »