Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 188989 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #120 on: September 13, 2015, 12:18:39 PM »
Verse 1 of  Enkum Niriakinra Porul of Tayumanavar:


அவனன்றி யோரணுவும் அசையாதெ னும்பெரிய
      ஆப்தர்மொழி யொன்றுகண்டால்
   அறிவாவ தேதுசில அறியாமை ஏதிவை
      அறிந்தார்கள் அறியார்களார்
மௌனமொ டிருந்ததார் என்போ லுடம்பெலாம்
      வாயாய்ப் பிதற்றுமவரார்
   மனதெனவும் ஒருமாயை எங்கே இருந்துவரும்
      வன்மையொ டிரக்கமெங்கே
புவனம் படைப்பதென் கர்த்தவிய மெவ்விடம்
      பூதபே தங்களெவிடம்
   பொய்மெயிதம் அகிதமேல் வருநன்மை தீமையொடு
      பொறைபொறா மையுமெவ்விடம்
எவர்சிறிய ரெவர்பெரிய ரெவருறவ ரெவர்பகைஞர்
      யாதுமுனை யன்றியுண்டோ
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.1.


"Not an atom moves without Him" -
If this great saying of the wise is realized,
Where then is knowledge?
Where then is ignorance?
Who are they that knew this?
Who are they that knew this not?
Who are they that in silentness sat?
Who are they that are loquacious like me,
My entire body turned into mouth?
Where doth the illusion, that is mind, come from?

Where is cruelty from?
Where is compassion from?
Why the creation of this universe?
Why the lordly functions arising therefrom?
Why these diverse elements?

Why truth and falsehood?
Why pleasantness and unpleasantness?
Why good and evil?
Why beneficent things to be?
Why the disasters to follow?
Why the patience and impatience?

Who are small?
Who are great?
Who are friends?
Who are enemies?
All, all none but Thee!
Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next! (1)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 12:22:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #121 on: September 13, 2015, 12:27:16 PM »
Verse 2 of Tayumanavar:  (Enkum Niraikinra Porul)அன்னே யனேயெனுஞ் சிலசமயம் நின்னையே
      ஐயாஐயா என்னவே
   அலறிடுஞ் சிலசமயம் அல்லாது பேய்போல
      அலறியே யொன்றும் இலவாய்ப்
பின்னேதும் அறியாம லொன்றைவிட் டொன்றைப்
      பிதற்றிடுஞ் சிலசமயமேல்
   பேசரிய ஒளியென்றும் வெளியென்றும் நாதாதி
      பிறவுமே நிலயமென்றுந்                                                         
தன்னே ரிலாததோ ரணுவென்றும் மூவிதத்
      தன்மையாங் காலமென்றுஞ்
   சாற்றிடுஞ் சிலசமயம் இவையாகி வேறதாய்ச்
      சதாஞான ஆனந்தமாய்
என்னே யெனேகருணை விளையாட் டிருந்தவா
      றெம்மனோர் புகலஎளிதோ
  இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.2.

''Mother! Mother'' I cry sometimes.
''Father! Father!'' -
Thus for Thy very Being I scream aloud.

Or, I wail like a ghost
In sound devoid of meaning.
Or, knowing not what I say,
I speak one thing and another
Or, ''Thou art the indescribable Light,
The Expanse Vast,
The Source of nada and the rest,
The Peerless atom
The Time that has tenses three''
Thus too I speak
As these and not these,
As the Eternal, Truth, Bliss.

How lofty Thine play of compassion?
Is it easy for us to describe it?

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!  (2)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 12:30:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #122 on: September 13, 2015, 12:31:29 PM »
Verse 3 of Engum Niraikinra Porul of Tayumanavar:

வேதமுடன் ஆகம புராணமிதி காசமுதல்
      வேறுமுள கலைகளெல்லாம்
  மிக்காக அத்துவித துவித மார்க்கத்தையே
      விரிவா யெடுத்துரைக்கும்
ஓதரிய துவிதமே அத்துவித ஞானத்தை
      உண்டுபணு ஞானமாகும்
   ஊகம்அனு பவவசன மூன்றுக்கும் ஒவ்வுமீ
      துலகவா திகள்சம்மதம்
ஆதலி னெனக்கினிச் சரியையா திகள்போதும்
      யாதொன்று பாவிக்கநான்
   அதுவாதலா லுன்னை நானென்று பாவிக்கின்
      அத்துவித மார்க்கமுறலாம்
ஏதுபா வித்திடினும் அதுவாகி வந்தருள்செய்
      எந்தைநீ குறையுமுண்டோ
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.3.


The Vedas, the Agamas, the Epics
And all the rest of scriptures
Expound in elaboration
The path of Advaita-Dvaita.
The inexplicable Dvaita knowledge
Is the knowledge that
Leads to Advaita knowledge.

This acceptable, indeed, to inference,
Experience and Revelation,
This is the accord of both the schools.

And so, enough for me
Is chariya, kriya and the rest.
What I conceive I am,
I become that.

And so, if I conceive Thee as ''I''
I will reach the path of Advaita.
My Father, whatever I conceive Thou as,
Thou as that appear
And confer Thine Grace.
Is there any lapse in that?

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next! (3)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #123 on: September 13, 2015, 12:36:47 PM »
Verse 4 of Engum Niraikinra Porul: Tayumanavar:சொல்லான திற்சற்றும் வாராத பிள்ளையைத்
      தொட்டில்வைத் தாட்டிஆட்டித்
   தொடையினைக் கிள்ளல்போற் சங்கற்ப மொன்றில்
      தொடுக்குந் தொடுத்தழிக்கும்
பொல்லாத வாதனை எனும்சப்த பூமியிடை
      போந்துதலை சுற்றியாடும்
   புருஷனி லடங்காத பூவைபோல் தானே
      புறம்போந்து சஞ்சரிக்கும்
கல்லோ டிரும்புக்கு மிகவன்மை காட்டிடுங்
      காணாது கேட்ட எல்லாங்
   கண்டதாக காட்டியே அணுவாச் சுருக்கிடுங்
      கபடநா டகசாலமோ
எல்லாமும் வலதிந்த மனமாயை ஏழையாம்
      என்னா லடக்கவசமோ
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.4.

Even as the unruly child
Is rocked and rocked
And gently pinched on the thigh,
The mayaic mind attaches itself to one idea
And then slowly destroys it.

It enters the unchartered land of senses
And dances, its head gyrating.
Like the wife beyond husband's control
Sojourns where it wills,
Harder it is than stone and steel.

Without itself seeing,
Just by hearsay
It shows off as if it has seen all
And performs the acts of feint
Reducing things to atom.
All, all are capable of being performed
By this mayaic mind.

Is it possible for this poor man
To control it?

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!  (4)

Arunachala Siva.« Last Edit: September 13, 2015, 12:39:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #124 on: September 13, 2015, 12:41:02 PM »
Verse 5 of Engum Niraikinra Porul - Tayumanavar:கண்ணார நீர்மல்கி யுள்ளநெக் குருகாத
      கள்ளனே னானாலுமோ
   கைகுவித் தாடியும் பாடியும் விடாமலே
      கண்பனித் தாரைகாட்டி
அண்ணா பரஞ்சோதி யப்பா உனக்கடிமை
      யானெனவு மேலெழுந்த
   அன்பாகி நாடக நடித்ததோ குறைவில்லை
      அகிலமுஞ் சிறிதறியுமேல்
தண்ணாரு நின்னதரு ளறியாத தல்லவே
      சற்றேனும் இனிதிரங்கிச்
   சாசுவத முத்திநிலை ஈதென் றுணர்த்தியே
      சகநிலை தந்துவேறொன்
றெண்ணாம லுள்ளபடி சுகமா யிருக்கவே
      ஏழையேற் கருள்செய்கண்டாய்
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.5.


Though a hypocrite I am,
Who never shed a genuine tear,
Nor melted from the bottom of heart for love of Thee,

Yet with folded hands I danced and sang
And showed continuous flow of tears
And endless played the outward drama of love crying
''My Lord! Cosmic Light! Father! I am Thy slave!''

The world knows this a bit.
Nor is it unknown to Thy Compassionate Grace.

Pray, take a little pity on me now.
Teach this poor man
The state of eternal liberation
And the truth of reality
So I may think of nothing else
And be blessed in Truth Bliss!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!  (5)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #125 on: September 13, 2015, 12:44:09 PM »
Verse 6 of Engum Niraikinra Porul:  Tayumanavar:


காகமா னதுகோடி கூடிநின் றாலுமொரு
      கல்லின்முன் னெதிர்நிற்குமோ
   கர்மமா னதுகோடி முன்னேசெய் தாலுநின்
      கருணைப்ர வாகஅருளைத்
தாகமாய் நாடினரை வாதிக்க வல்லதோ
      தமியனேற் கருள்தாகமோ
   சற்றுமிலை என்பதுவும் வெளியாச்சு வினையெலாஞ்
      சங்கேத மாய்க்கூடியே
தேகமா னதைமிகவும் வாட்டுதே துன்பங்கள்
      சேராமல் யோகமார்க்க
   சித்தியோ வரவில்லை சகசநிட் டைக்கும்என்
      சிந்தைக்கும் வெகுதூரம்நான்
ஏகமாய் நின்னோ டிருக்குநா ளெந்தநாள்
      இந்நாளில் முற்றுறாதோ
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.6.

In million, millions
May the crows flock,
Yet will they ever stand together
Against a stone thrown?

In million, millions
May the past karmas aggregate.
Will they ever touch those who have sought
To drink of the waters of Thy Compassionate Grace?

So, is it clear
That I thirst not, even a little bit,
For Divine Grace?
karmas together have conspired
To harass this body.

Will it ever be one of these days?

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!  (6)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #126 on: September 13, 2015, 12:57:47 PM »
Verse 7 of Engum Niraikinra Porul:  Tayumanavar:


ஒருமைமன தாகியே அல்லலற நின்னருளில்
      ஒருவன்நான் வந்திருக்கின்
   உலகம் பொறாததோ மாயாவிசித்ரமென
      ஓயுமோ இடமில்லையோ
அருளுடைய நின்னன்பர் சங்கைசெய் திடுவரோ
      அலதுகிர்த் தியகர்த்தராய்
   அகிலம் படைத்தெம்மை யாள்கின்ற பேர்சிலர்
      அடாதென்பரோ அகன்ற
பெருமைபெறு பூரணங் குறையுமோ பூதங்கள்
      பேய்க்கோல மாய்விதண்டை
   பேசுமோ அலதுதான் பரிபாக காலம்
      பிறக்கவிலை யோதொல்லையாம்
இருமைசெறி சடவினை எதிர்த்துவாய் பேசுமோ
      ஏதுளவு சிறிதுபுகலாய்
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.7.

Will not the world tolerate
If I, so lonesome, come to receive Thy Grace
With mind solely centered on Thee?

Will they treat it with indifference
As a queer act of maya?
So, is there no place for me?

Will Thine devotees
That have received Grace
Dispute my entry?

Or will those few celestial functionaries
Who create and protect this world
Say ''No'' to my admission?

Or will Thy Perfection Fullness
That is great and grand
Become less so?

Or will Thy demon host become ghoulish
And obstinately contend against me?
Or is it that the time is not ripe yet?

Or will the twin karmas
That are inert
Open their mouth and protect?
What really is the secret?
Pray, speak a bit!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next! ( 7)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 12:59:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #127 on: September 13, 2015, 01:00:32 PM »
Verse 8 of Engum Niraikinra Porul:  Tayumanavar:


நில்லாது தேகமெனும் நினைவுண்டு தேகநிலை
      நின்றிடவும் மௌனியாகி
   நேரே யுபாயமொன் றருளினை ஐயோஇதனை
      நின்றனுட் டிக்க என்றால்
கல்லாத மனமோ வொடுங்கியுப ரதிபெறக்
      காணவிலை யாகையாலே
   கையேற் றுணும்புசிப் பொவ்வாதெந் நாளும்உன்
      காட்சியிலிருந்து கொண்டு
வல்லாள ராய்இமய நியமாதி மேற்கொண்ட
      மாதவர்க் கேவல்செய்து
   மனதின் படிக்கெலாஞ் சித்திபெற லாஞானம்
      வாய்க்குமொரு மனுவெனக்கிங்
கில்லாமை யொன்றினையும் இல்லாமை யாக்கவே
      இப்போ திரங்குகண்டாய்
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.8.


External is this body -
That I know.

And for the body to remain imperishable,
Thou as Mauni
Imparted a secret direct.

Alas! If I wish to follow it,
The ignorant mind
Does not get calmed
And attain spirituality,
The senses subduing.

And so, abandoning this way of life
Of begging for daily food
I should like to serve the Tapasvis austere,

Who have adopted firm
Iyama, Niyama and the Rest of the Yoga Way;
And receiving their blessing
Can attain Siddhies and Nana;
So grant me this one boon;
That want may become unwanted for me
Pray, give this now!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!  (8)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 01:02:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #128 on: September 13, 2015, 02:32:42 PM »
Verse 9 of Engum Engum Niraikinra Porul - Tayuamanavar:


மரவுரி யுடுத்துமலை வனநெற் கொறித்துமுதிர்
      வனசருகு வாயில்வந்தால்
   வன்பசி தவிர்த்தும்அனல் வெயிலாதி மழையால்
      வருந்தியு மூலஅனலைச்
சிரமள வெழுப்பியும் நீரினிடை மூழ்கியுந்
      தேகநம தல்லவென்று
   சிற்சுக அபேஷையாய் நின்னன்பர் யோகஞ்
      செலுத்தினார் யாம்பாவியேம்
விரவும்அறு சுவையினோடு வேண்டுவ புசித்தரையில்
      வேண்டுவ எலாமுடுத்து
   மேடைமா ளிகையாதி வீட்டினிடை வைகியே
      வேறொரு வருத்தமின்றி
இரவுபக லேழையர்கள் சையோக மாயினோம்
      எப்படிப் பிழைப்பதுரையாய்
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.9.

Wearing the bark of trees,
Pecking at wild grains,
Appeasing hunger when fallen dried leaves
Find their way into the mouth,
Suffering from fire, sun and rain,
Rousing the kundalini fire from muladhara
And sending it up to the cranium top,
Standing plunged in water -
Thus, holding this body is not ours forever,
Thine devotees performed yoga
Seeking to attain spiritual Bliss.

But, I, the sinner,
Eating what I liked,
What satisfied the six flavors *[1] of the palate,
Wearing all that fancy too,
Residing in mansions, tall and towered,
With care none, day and night,
Enjoying the company of women,
How am I to find redemption -
Pray, speak!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!        (9)


FootNotes:

[1] Six flavors: 1) Saltiness 2) Sweetness 3) Sourness 4) Bitterness 5) Astringency 6) Pungency


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 02:34:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #129 on: September 13, 2015, 02:35:57 PM »
Verse  10 of Engum Niraikinra Porul  -  Tayumanavar:


முத்தனைய மூரலும் பவளவா யின்சொலும்
      முகத்திலகு பசுமஞ்சளும்
   மூர்ச்சிக்க விரகசன் னதமேற்ற இருகும்ப
      முலையின்மணி மாலைநால
வைத்தெமை மயக்கிஇரு கண்வலையை வீசியே
      மாயா விலாசமோக
   வாரிதியி லாழ்த்திடும் பாழான சிற்றிடை
      மடந்தையர்கள் சிற்றின்பமோ
புத்தமிர்த போகம் புசித்துவிழி யிமையாத
      பொன்னாட்டும் வந்ததென்றால்
   போராட்ட மல்லவோ பேரின்ப முத்திஇப்
      பூமியி லிருந்துகாண
எத்தனை விகாதம்வரும் என்றுசுகர் சென்றநெறி
      இவ்வுலகம் அறியாததோ
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.10.

Teeth like pearl,
Lips like coral
Words like sugar,
Countenance gleaming with soft turmeric paste,
Breasts like a pair of cones,
Adorned with dangling garland of gems,
Stirring up intoxicating emotions of passion,

With these the slender waisted damsels
Throw their net of alluring glance
And plunge me into the ocean of mayaic lust
That gives the transient pleasure of sex.
Is this to be my lot?

Or if the lot is to be
The celestial Land of God
Where the eyelids of denizens immortal do not close,
In constant carousal of freshly brewed ambrosia,
Will there not be a mental conflict?

To attain spiritual bliss here below,
Long, long the distance you have to traverse -
Thus did Sukhar go.
Is this not known to this world?

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!    (10)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 02:37:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #130 on: September 13, 2015, 02:39:05 PM »
Verse 11 of Engum Niraikinra  Porul - Tayuamanavar:


உன்னிலையும் என்னிலையும் ஒருநிலை யெனக்கிடந்
      துளறிடும் அவத்தையாகி
   உருவுதான் காட்டாத ஆணவமும் ஒளிகண்
      டொளிக்கின்ற இருளென்னவே
தன்னிலைமை காட்டா தொருங்கஇரு வினையினால்
      தாவுசுக துக்கவேலை
   தட்டழிய முற்றுமில் லாமாயை யதனால்
      தடித்தகில பேதமான
முன்னிலை யொழிந்திட அகண்டிதா காரமாய்
      மூதறிவு மேலுதிப்ப
   முன்பினொடு கீழ்மேல் நடுப்பாக்கம் என்னாமல்
      முற்றுமா னந்தநிறைவே
என்னிலைமை யாய்நிற்க இயல்புகூ ரருள்வடிவம்
      எந்நாளும் வாழிவாழி
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.11.


''Your condition and my condition are one'' -
Thus told, in a state of confusion am I.

Egoism that does not show form
Is like darkness that hides from light;
Revealing not its true form, it shrivels.

The ocean of pleasure and pain
That heaves by karmas twine
Becomes calm.
The visible world
That appears so diverse and real
By nonexistent maya
Loses its reality of presence.

Then doth Thou,
Pervasive, Ancient dawn on High
And appear as Fullness of Bliss
With neither beginning nor middle nor end.

Do Thou grant me the Grace
That I stand in my pristine state
And may that Grace Form
Forever, forever be for me!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!  (11)

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #131 on: September 13, 2015, 03:13:04 PM »
Satchitananda Sivam: (Siva,That is Truth - Knowledge - Bliss:

Verse 1 of Tayumanavar:


பாராதி ககனப் பரப்புமுண் டோவென்று
      படர்வெளிய தாகிஎழுநாப்
   பரிதிமதி காணாச் சுயஞ்சோதி யாய்அண்ட
      பகிரண்ட உயிரெவைக்கும்
நேராக அறிவாய் அகண்டமாய் ஏகமாய்
      நித்தமாய் நிர்த்தொந்தமாய்
   நிர்க்குண விலாசமாய் வாக்குமனம் அணுகாத
      நிர்மலா னந்தமயமாய்ப்
பேராது நிற்றிநீ சும்மா இருந்துதான்
      பேரின்ப மெய்திடாமல்
   பேய்மனதை ய்ண்டியே தாயிலாப் பிள்ளைபோல்
      பித்தாக வோமனதைநான்
சாராத படியறிவின் நிருவிகற் பாங்கமாஞ்
      சாசுவத நிட்டைஅருளாய்
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.1.

Does this Earth and its sky take up space at all?
So staggering vast
Is the Expanse, Thou art!

Thou art the Self-Luminosity
That fire, sun and moon have seen not!

Thou art the Knowledge direct
Of all life in this universe and beyond.
Thou art All,
Thou art One,
Thou art Eternal,
Thou art Unattached,
Thou art Attributeless,
Thou art Pure Bliss
Beyond thought and word -
Thus Thou stand unchanging.

Instead of sitting in quiescence
And attaining the Great Bliss,
I have sought the devilish mind
Like the infant that has lost its mother.
Is it to turn insane?

That I may not befriend that mind
Grant me the abiding gift
Of transcendent meditation of knowledge supreme.

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect! (1)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 03:16:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #132 on: September 13, 2015, 03:17:55 PM »
Verse 2 of Satchidananda Sivam,  of Thayumanavar:

குடக்கொடு குணக்காதி திக்கினை யுழக்கூடு
      கொள்ளல்போல் ஐந்துபூதங்
   கூடஞ் சுருங்கிலைச் சாலேகம் ஒன்பது
      குலாவுநடை மனையைநாறும்
வடக்கயிறு வெள்நரம் பாஎன்பு தசையினால்
      மதவேள் விழாநடத்த
   வைக்கின்ற கைத்தேரை வெண்ணீர்செந் நீர்கணீர்
      மலநீர்புண் நீரிறைக்கும்
விடக்குத் துருத்தியைக் கருமருந்துக் கூட்டை
      வெட்டவெட் டத்தளிர்க்கும்
   வேட்கைமரம் உறுகின்ற சுடுகாட்டை முடிவிலே
      மெய்போ லிருந்துபொய்யாஞ்
சடக்கைச் சடக்கெனச் சதமென்று சின்மயந்
      தானாகி நிற்பதென்றோ
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.2.

Like unto containing the cardinal directions East and West
In a tiny quartine measure is this body,
Into which is shrunk the elements five.

Nine the orifices it hath.
A walking habitat it is.
Bound with odorous white tendons, bones and flesh,
It is verily a mini car for the God of Love
To hold his festive procession.

It is a fleshy squirt
That ejects liquids diverse -
White, red, tears, urine and puss -
A bag of foul smelling fumes.

A burning ground
Where fourish the tree of desire
That shoots with renewed life
Every time it is cut.
The gross matter unreal in the end
That appears so real.
When am I to realize it as ephemeral
And stand as spirit eternal?

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect! (2)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 04:45:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #133 on: September 13, 2015, 04:33:57 PM »
verse  3 of Satchidananda Sivam --  Tayumanavar:


பாகத்தி னாற்கவிதை பாடிப் படிக்கவோ
      பத்திநெறி யில்லைவேத
   பாராய ணப்பனுவல் மூவர்செய் பனுவலது
      பகரவோ இசையுமில்லை
யோகத்தி லேசிறிது முயலவென் றால்தேகம்
      ஒவ்வாதி வூண்வெறுத்தால்
   உயிர்வெறுத் திடலொக்கும் அல்லாது கிரியைகள்
      உபாயத்தி னாற்செய்யவோ
மோகத்தி லேசிறிதும் ஒழியவிலை மெய்ஞ்ஞான
      மோனத்தில் நிற்கஎன்றால்
   முற்றாது பரிபாக சத்திக ளனேகநின்
      மூதறிவி லேஎழுந்த
தாகத்தி லேவாய்க்கும் அமிர்தப் பிரவாகமே
      தன்னந் தனிப்பெருமையே
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.3.


If I am to sing melting songs
I do not have the devotional love in me.

If I am to recite the Vedas
And the holy Tevaram songs of the Saints Three
I do not have the music in me.

If I am to practice yoga a little
The body does not permit it.

If I am to give up food
It looks like giving up life itself.

If I think of performing some light kiriyas
I find no respite from desire ridden activities.

Or if I am to seek the truth of jnana,
In silentness of mauna,
Numerous are the conditions required
That are not consummated.

Oh! Thou,the Flood of Ambrosia
That comes to quench my thirst
That arose in mature Jnana!
Oh! Thou the Peerless Greatness Rare!

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect!  (3)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 04:44:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #134 on: September 13, 2015, 04:39:52 PM »
Verse 4 of  Satchitananda Sivam of Tayumanavar:


 
இமையளவு போதையொரு கற்பகா லம்பண்ணும்
      இவ்வுலகம் எவ்வுலகமோ
   என்றெண்ணம் வருவிக்கும் மாதர்சிற் றின்பமோ
      என்னில்மக மேருவாக்கிச்
சுமையெடுமி னென்றுதான் சும்மாடு மாயெமைச்
      சுமையாளு மாக்கிநாளுந்
   துர்ப்புத்தி பண்ணியுள நற்புத்தி யாவையுஞ்
      சூறையிட் டிந்த்ரசாலம்
அமையவொரு கூத்துஞ் சமைந்தாடு மனமாயை
      அம்மம்ம வெல்லலெளிதோ
   அருள்பெற்ற பேர்க்கெலாம் ஒளிபெற்று நிற்குமீ
      தருளோ அலாதுமருளோ
சமயநெறி காணாத சாட்சிநீ சூட்சுமமாத்
      தமியனேற் குளவு புகலாய்
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.4.

A moment looks like an eon.
This world looks like another dream world.
Such is this pleasure from woman
Growing in me like the Mountain Meru!

''Do thou carry this burden.''
Saying this, it becomes the burden
And makes me the porter
And daily imparting evil counsel
It robs me of all good thoughts
And performs a Indrajal dance too.
Thus is this mayaic mind.
Is it easy to subdue it?

Art Thou the Grace Supreme
That stands as Light Divine
For all those who received Thy benediction?
Or, art Thou a delusion?

Thou art the Witness
That no faith had discovered.
Wilt Thou not in secret
Unravel this mystery to me?

Oh! Thou Sivam
That is Truth-Knowledge-Bliss!
The Cosmic Principle
That is Total-Fullness-Perfect!   (4)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 04:44:14 PM by Subramanian.R »