Author Topic: Saint Thayumanavar  (Read 203098 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #105 on: September 11, 2015, 01:31:31 PM »
Verse  8 of Ananda Mana Param-  The pervasiveness of Bliss:


பொய்யினேன் புலையினேன் கொலையினேன் நின்னருள்
      புலப்பட அறிந்துநிலையாப்
   புன்மையேன் கல்லாத தன்மையேன் நன்மைபோல்
      பொருளலாப் பொருளைநாடும்
வெய்யனேன் வெகுளியேன் வெறியனேன் சிறியனேன்
      வினையினேன் என்றென்னைநீ
   விட்டுவிட நினைவையேல் தட்டழிவ தல்லாது
      வேறுகதி யேதுபுகலாய்
துய்யனே மெய்யனே உயிரினுக் குயிரான
      துணைவனே யிணையொன்றிலாத்
   துரியனே துரியமுங் காணா அதீதனே
      சுருதிமுடி மீதிருந்த
ஐயனே அப்பனே எனும்அறிஞர் அறிவைவிட்
      டகலாத கருணைவடிவே
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 8.

Liar, wicked, murderous -
Thus I am.
I know not to stand constant
In the way of seeking Thy Grace.

I am ignorant totally.
I am the worthless one
Who seeks things unworthy.

I am hotheaded.
I am a drunkard.
I am a mean fellow.
I am karma ridden.

If thus holding,
You abandon me,
What shall I do
But flounder and perish? Please say!

''Thou, the Pure, the Truthful,
The Companion that is Life of life!
Thou of the void in turiya state of consciousness!
Thou of the adita* state
Transcending the turiya state of consciousness!

''Thou, Lord, who art seated on the pinnacle of scriptures,
Thou, Father,
Thou, the Merciful'' -
Thus art Thou ever in the thoughts of the learned!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!

(*supremely high state.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 11, 2015, 01:33:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #106 on: September 11, 2015, 01:35:35 PM »
Verse 9 of Ananda Mana Param: The pervasiveness of Bliss:
எத்தனை விதங்கள்தான் கற்கினும் கேட்கினும்என்
      இதயமும் ஒடுங்கவில்லை
   யானெனும் அகந்தைதான் எள்ளளவு மாறவிலை
      யாதினும் அபிமானம்என்
சித்தமிசை குடிகொண்ட தீகையொ டிரக்கமென்
      சென்மத்து நானறிகிலேன்
   சீலமொடு தவவிரதம் ஒருகனவி லாயினுந்
      தெரிசனங் கண்டும்அறியேன்
பொய்த்தமொழி யல்லால் மருந்துக்கும் மெய்ம்மொழி
      புகன்றிடேன் பிறர்கேட்கவே
   போதிப்ப தல்லாது சும்மா இருந்தருள்
      பொருந்திடாப் பேதைநானே
அத்தனை குணக்கேடர் கண்டதாக் கேட்டதா
      அவனிமிசை யுண்டோசொலாய்
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 9.However much I learn,
However much I listen,
My heart does not attain oneness.

The ahankara that inflates I-ness
Has not disappeared even a bit.

In all things egoity dominates my thought.

I know not charity, nor compassion
In all my life.

Even in dream have I not visioned
Goodness and holy penance.

Except lies, even for a change,
I have not spoken truth.

Except that I teach for others to hear,
I have not sat in meditation
And sought Divine Grace.
So worthless am I.

Has there been anyone
Seen or heard in the world,
So evil? Pray speak!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!  (9)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 11, 2015, 01:37:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #107 on: September 11, 2015, 01:39:06 PM »
Verse 10 of Ananda Mana Param:  The Pervasiveness of Bliss:எக்கால முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா
      ஏழைநீ என்றிருந்திட்
   டெனதாவி யுடல்பொருளும் மௌனியாய் வந்துகை
      ஏற்றுநம தென்றஅன்றே
பொய்க்கால தேசமும் பொய்ப்பொருளில் வாஞ்சையும்
      பொய்யுடலை மெய்யென்னலும்
   பொய்யுறவு பற்றலும் பொய்யாகு நானென்னல்
      பொய்யினும் பொய்யாகையால்
மைக்கா லிருட்டனைய இருளில்லை இருவினைகள்
      வந்தேற வழியுமில்லை
   மனமில்லை யம்மனத் தினமில்லை வேறுமொரு
      வரவில்லை போக்குமில்லை
அக்காலம் இக்கால மென்பதிலை எல்லாம்
      அதீதமய மானதன்றோ
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 10


''Never are you the master of thy action,
So helpless are you.''

So saying, in silentness Thou came
And took charge of my life, body and possessions
And claimed me as your own.

From that moment on,
Illusory became time and space,
Illusory became the desire for objects illusory,
Illusory became the attachment
That holds the illusory body as real,
Illusory of all became the ''I'' that is illusory.
And so
No more the maya that is pitch dark,
No more the occasion for the twin karmas to creep in,
No more the mind,
No more the cognates of that mimd.
No more the coming, no more the going,
No more the tenses that speak of
''That time'' and ''This time.''
All transcendent beyond consciousness!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!  (10)


(Ananda Mana Param, concluded.)   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 10:14:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #108 on: September 12, 2015, 10:16:25 AM »
Verse 1 of Sukha Vari - Ocean of Bliss of Tayumanavar:இன்னமுது கனிபாகு கற்கண்டு சீனிதேன்
      எனருசித் திடவலியவந்
   தின்பங்கொ டுத்தநினை எந்நேர நின்னன்பர்
      இடையறா துருகிநாடி
உன்னிய கருத்தவிழ உரைகுளறி உடலெங்கும்
      ஓய்ந்துயர்ந் தவசமாகி
   உணர்வரிய பேரின்ப அநுபூதி உணர்விலே
      உணர்வார்கள் உள்ளபடிகாண்
கன்னிகை யொருத்திசிற் றின்பம்வேம் பென்னினுங்
      கைக்கொள்வள் பக்குவத்தில்
   கணவனருள் பெறின்முனே சொன்னவா றென்னெனக்
      கருதிநகை யாவளதுபோல்
சொன்னபடி கேட்குமிப் பேதைக்கு நின்கருணை
      தோற்றிற் சுகாரம்பமாஞ்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 1.Sweet ambrosia, ripe, rich fruit,
Treacle and candy of sugar and honey -
Thus Thou of Thyself gave me
The delicious joys sweet.

Constantly do Thy devotees melt in love and seek -
Their thoughts shaken, words broken,
Body exhausted, mind swooning,
Truly experience in their inner being
Thy Grace of heavenly love
So difficult to experience.

A maiden in time appropriate
Will hug the love of sex
Even if it be bitter as neem.

Thinking of the odd thoughts she entertained,
Before she met her lover,
She will laugh at herself in shame.

Unto it, if for this innocent fellow
That is truly obedient to you,
Thy Grace dawns,
Begun indeed is Bliss.

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (1)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:28:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #109 on: September 12, 2015, 10:22:56 AM »
Verse 2 of Sukaha Vari -Ocean of Bliss - of Tayumanavar:


அன்பின்வழி யறியாத என்னைத் தொடர்ந்தென்னை
      அறியாத ப்க்குவத்தே
   ஆசைப் பெருக்கைப் பெருக்கிக் கொடுத்துநான்
      அற்றேன் அலந்தேன்என
என்புலன் மயங்கவே பித்தேற்றி விட்டாய்
      இரங்கியொரு வழியாயினும்
   இன்பவெள மாகவந் துள்ளங் களிக்கவே
      எனைநீ கலந்ததுண்டோ
தன்பருவ மலருக்கு மணமுண்டு வண்டுண்டு
      தண்முகை தனக்குமுண்டோ
   தமியனேற் கிவ்வணந் திருவுள மிரங்காத
      தன்மையால் தனியிருந்து
துன்பமுறி னெங்ஙனே யழியாத நின்னன்பர்
      சுகம்வந்து வாய்க்கும்உரையாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 2.   

Thou followed me
Who knew not the way of love.
In the years of my innocence,
Thou filled me with overlflowing desire
And made me mad,
My senses swooning,
My being exhausted,
My mind confused.

Did Thou but once
Take pity on me and embrace me,
Flooding my heart with waters of joy?

The flower that blossoms in season,
Receiveth fragrance and the bees,
But does the bud get them?

If Thou doth not take pity on me
And I remain lonesome and desolate
How will I ever get the everlasting bliss
That your dear devotees enjoy?
Pray, speak!

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (2)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:29:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #110 on: September 12, 2015, 10:25:06 AM »
Verse 3 of Sukavari - Ocean of Bliss -of Tayumanavar:

கல்லேனும் ஐயவொரு காலத்தில் உருகுமென்
      கல்நெஞ்சம் உருகவிலையே
   கருணைக் கிணங்காத வன்மையையும் நான்முகன்
      கற்பிக்க வொருகடவுளோ
வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கா லெனும்பெரு
      வழக்குக் கிழுக்குமுண்டோ
   வானமாய் நின்றின்ப மழையா யிறங்கிஎனை
      வாழ்விப்ப துன்பரங்காண்
பொல்லாத சேயெனில் தாய்தள்ளல் நீதமோ
      புகலிடம் பிறிதுமுண்டோ
   பொய்வார்த்தை சொல்லிலோ திருவருட் கயலுமாய்ப்
      புன்மையே னாவனந்தோ
சொல்லால் முழக்கிலோ சுகமில்லை மௌனியாய்ச்
      சும்மா இருக்கஅருளாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 3.


My Lord!
Even stone may melt at one time
But not my heart.

Is the Four Headed Brahma a God
To create the hard heartedness
That does not soften in pity?

Is the saying untrue
That what the Mighty lays down is law?
It is for Thee to stand
As the high heavens
And rain the bliss of Thy Grace
And redeem me.

If the child is wicked
Is it meet for the mother to reject him?
Is there any other place of refuge?

If I speak false
Will I not become a stranger to Grace
And be graded low?

No bliss is there
If I clamor aloud in words.
Grant me Thy Grace
And make me seated in silentness.

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure! (3)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:29:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #111 on: September 12, 2015, 10:27:17 AM »
Verse 4 of Sukha Vari- Ocean of Bliss - of Tayumanavar:


என்பெலாம் நெக்குடைய ரோமஞ்  சிலிர்ப்பஉடல்   
      இளகமன தழலின்மெழுகாய்
   இடையறா துருகவரு மழைபோ லிரங்கியே
      இருவிழிகள் நீரிறைப்ப
அன்பினால் மூர்ச்சித்த அன்பருக் கங்ஙனே
      அமிர்தசஞ் சீவிபோல்வந்
   தானந்த மழைபொழிவை உள்ளின்பி லாதஎனை
      யார்க்காக அடிமைகொண்டாய்
புன்புலால் மயிர்தோல் நரம்பென்பு மொய்த்திடு
      புலைக்குடிலில் அருவருப்புப்
   பொய்யல்ல வேஇதனை மெய்யென்று நம்பிஎன்
      புந்திசெலு மோபாழிலே
துன்பமா யலையவோ உலகநடை ஐயவொரு
      சொற்பனத் திலும்வேண்டிலேன்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 4.


Bones melting, hair standing on end,
Body softening, mind melting incessantly
As wax on fire,
Eyes streaming in tears as torrential rains;

For Thy beloved devotees
Who thus swooned in love of Thee,
Thou came as the elixir of life
And rained waters of bliss!
But me, whose heart knows no love,
What for did Thou
Take into Thy vassalage?

Is not the disgust for this carnal habitat,
Clothed in odorous flesh, hair, skin, tendon and bone true?
Will my thoughts function
Believing all this to be true?

To be wandering aimlessly
In dire distress
I will not even in dream desire
For the ways of worldly life.

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (4)

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: September 12, 2015, 03:30:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #112 on: September 12, 2015, 10:30:03 AM »
Verse 5 of Sukha Vari  - Ocean of Bliss -  of Tayumanavar:வெந்நீர் பொறாதென்உடல் காலில்முள் தைக்கவும்
      வெடுக்கென் றசைத்தெடுத்தால்
   விழிஇமைத் தங்ஙனே தண்ணருளை நாடுவேன்
      வேறொன்றை யொருவர்கொல்லின்
அந்நேரம் ஐயோஎன் முகம்வாடி நிற்பதுவும்
      ஐயநின் னருள் அறியுமே
   ஆனாலும் மெத்தப் பயந்தவன் யான்என்னை
      ஆண்டநீ கைவிடாதே
இந்நேர மென்றிலை உடற்சுமைய தாகவும்
      எடுத்தா லிறக்கஎன்றே
   எங்கெங்கு மொருதீர்வை யாயமுண் டாயினும்
      இறைஞ்சுசுக ராதியான
தொன்னீர்மை யாளர்க்கு மானுடன் வகுத்தஅருள்
      துணையென்று நம்புகின்றேன்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 5.My body cannot stand
Even water that is hot.
When I run a thorn
I draw it out with a sudden pull
And, my eyelids closing,
I seek the mercy of Thy Grace.

When someone says something unpleasant
Alas, my countenance changing color,
I stand drooping in spirit.
Lord, Thou in Thy Grace know this!

In sum, I am one given to much fear.
Lord, give me not up!

At any moment of time
That cannot be predicted,
This body that had been incarnated
Is a burden to be discharged in death.
It is a law that takes
Its inexorable toll anywhere.

Yet, I believe
That for devotees like Sukhar
And others of ancient tradition
Divine Grace is the refuge allotted to mortals.

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure! (5)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:31:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #113 on: September 12, 2015, 10:33:38 AM »
Verse 6 of Sukha Vari -Ocean of Bliss -of Tayumanavar:


பற்றுவன அற்றிடு நிராசையென் றொருபூமி
      பற்றிப் பிடிக்கும்யோகப்
   பாங்கிற் பிராணலயம் என்னுமொரு பூமிஇவை
      பற்றின்மன மறும்என்னவே
கற்றையஞ் சடைமௌனி தானே கனிந்தகனி
      கனிவிக்க வந்தகனிபோல்
   கண்டதிந் நெறியெனத் திருவுளக் கனிவினொடு
      கனிவாய் திறந்தும் ஒன்றைப்
பெற்றவனு மல்லேன் பெறாதவனு மல்லேன்
      பெருக்கத் தவித்துளறியே
   பெண்ணீர்மை என்னஇரு கண்ணீ ரிறைத்துநான்
      பேய்போ லிருக்கஉலகஞ்
சுற்றிநகை செய்யவே யுலையவிட் டாயெனில்
      சொல்லஇனி வாயுமுண்டோ
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 6.


As you get rid of attachments all
You will catch on to the
Land of nondesire.
From that in the yoga way
When you get on to the
Land of prana laya
You will get rid of mind.

Thus did the Mauni
Of matted hairlocks,
The Self-Realized One speak
And teach in compassion deep
For us to attain realization.

Yet have I realized nothing.
Nor have I not realized anything.
Rocked in deep distress
I splutter and falter in speech.
Woman-like I shed tears in profusion.
Devil-like I remain
For the world around to laugh and deride at me -
If to such a degenerate state
Thou leave me,
Is there anything for me to speak?

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure! (6)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:32:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #114 on: September 12, 2015, 03:22:10 PM »
Verse 7 of Sukha Vari   Ocean of Bliss- of Tayumamanavar:


அரும்பொனே மணியேஎன் அன்பேஎன் அன்பான
      அறிவேஎன் அறிவிலூறும்
   ஆனந்த வெள்ளமே என்றென்று பாடினேன்
      ஆடினேன் நாடிநாடி
விரும்பியே கூவினேன் உலறினேன் அலறினேன்
      மெய்சிலிர்த் திருகைகூப்பி
   விண்மாரி எனஎனிரு கண்மாரி பெய்யவே
      வேசற றயர்ந்தேனியான்
இரும்புநேர் நெஞ்சகக் கள்வனா னாலும்உனை
      இடைவிட்டு நின்றதுண்டோ
   என்றுநீ யன்றுயான் உன்னடிமை யல்லவோ
      யாதேனும் அறியாவெறுந்
துரும்பனேன் என்னினுங் கைவிடுதல் நீதியோ
      தொண்டரொடு கூட்டுகண்டாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 7.


'Oh! Gold Rare! Oh! Gem Pure! My Love!
My beloved Light of Knowledge!
Oh! The Fountain of Joy that wells
From that Knowledge''--

Thus did I sing and dance,
And seeking and seeking Thee
Called aloud for Thee,
And drooped and pined for Thee,
And screamed for Thee,
My hairs standing on end,
My hands folded in worship,
My eyes streaming tears
As rains form the heaven -
Thus, exhausted I swooned.
Well may I be a thief of steely heart,
But did I ever stand apart from Thee
Even for awhile?

From when Thou were,
From then was I your slave,
Is it not so?

Even though I be but a straw
And ignorant beyond measure,
Is it just that Thou abandon me?
Gather me into Thine fold of devotees!

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (7)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:32:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #115 on: September 12, 2015, 03:25:34 PM »
Verse 8 of Sukha Vari -Ocean of Bliss- Thayumanavar:


பாராதி அண்டங்கள் அத்தனையும் வைக்கின்ற
      பரவெளியி நுண்மைகாட்டிப்
   பற்றுமன வெளிகாட்டி மனவெளியி னில்தோய்ந்த
      பாவியேன் பரிசுகாட்டித்
தாராள மாய்நிற்க நிர்ச்சந்தை காட்டிச்
      சதாகால நிட்டைஎனவே
   சகநிலை காட்டினை சுகாதீத நிலயந்
      தனைக்காட்ட நாள்செல்லுமோ
காரார எண்ணரும் அனந்தகோ டிகள்நின்று
      காலூன்றி மழைபொழிதல்போல்
   கால்வீசி மின்னிப் படர்ந்துபர வெளியெலாங்
      கம்மியா னந்தவெள்ளஞ்
சோராது பொழியவே கருணையின் முழங்கியே
      தொண்டரைக் கூவுமுகிலே
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 8.

Revealing the birth of the Limitless Expanse
That contains the Earth and the rest of worlds,
Revealing the truth of the appetizing expanse of mind,
Revealing the truth of this sinner's nature
That is immersed in the expanse of that mind,

Revealing the path of thought
That is devoid of state,
Revealing the state of reality
That is constant meditation -

For Thou who revealed all these thus far,
Will it take time to reveal
The State of Transcendental Bliss?

Unto countless clouds gathering
And raining hard,
Thou art the Cloud of Compassion
That with flashes of lightning
Fills the expanses vast
And pouring the waters of Bliss
Incessant beckons to your devotees.

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure! (8)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:33:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #116 on: September 12, 2015, 03:34:53 PM »
Verse 9 of Sukha Varo - Ocean of Bliss: of Tayumanavar:


பேதித்த சமயமோ ஒன்றுசொன படியொன்று
      பேசாது துறவாகியே
   பேசாத பெரியோர்கள் நிருவிகற் பத்தினால்
      பேசார்கள் பரமகுருவாய்ப்
போதிக்கும் முக்கண்இறை நேர்மையாய்க் கைக்கொண்டு
      போதிப்ப தாச்சறிவிலே
   போக்குவர வறஇன்ப நீக்கமற வசனமாப்
      போதிப்ப தெவரையனே
சாதித்த சாதனமும் யோகியர்கள் நமதென்று
      சங்கிப்ப ராதலாலே
   தன்னிலே தானா யயர்ந்துவிடு வோமெனத்
      தனியிருந் திடினங்ஙனே
சோதிக்க மனமாயை தனைஏவி னாலடிமை
      சுகமாவ தெப்படிசொலாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 9.


The warring faiths contradict one another.
The Maunis great, having attained nirvakalpa samadhi *[1]
Do not speak at all.
The Three Eyed God that teaches,
Talks straight to awareness
With gesture of the hand(chin mudra).

My Lord!
Who then there is that teacheth in plain prose
So that birth and death ceases
And bliss uninterrupted ensues?

Even the attainments reached
May well be doubted by yogis as our own.

And so, If I remain myself to myself
And thus seek solitude,
The mayaic mind is sent to test me.

And how then is this slave
Ever to see redemption -
Pray, speak!

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!


FootNotes:
[1] Absorption into universal consciousness without thought construct or ideation.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:37:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #117 on: September 12, 2015, 03:39:00 PM »
Verse 10 Sukha Vari  -  The Ocean of Bliss -  of Tayuamanavar:அண்டமுடி தன்னிலோ பகிரண்ட மதனிலோ
      அலரிமண் டலநடுவிலோ
   அனல்நடுவி லோஅமிர்த மதநடுவி லோஅன்பர்
      அகமுருகி மலர்கள்தூவித்
தெண்டமிட வருமூர்த்தி நிலையிலோ திக்குத்
      திகந்தத்தி லோவெளியிலோ
   திகழ்விந்து நாசநிலை தன்னிலோ வேதாந்த
      சித்தாந்த நிலைதன்னிலோ
கண்டபல பொருளிலோ காணாத நிலையெனக்
      கண்டசூ னியமதனிலோ
   காலமொரு மூன்றிலோ பிறவிநிலை தன்னிலோ
      கருவிகர ணங்களோய்ந்த
தொண்டர்க ளிடத்திலோ நீவீற் றிருப்பது
      தொழும்பனேற் குளவுபுகலாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 10.Is it on top of this universe?
Or on top of the universe yet beyond,
Or in the midst of the expanse beyond and beyond,
Or in the midst of fire,
Or in the worship of image,
That your devotees adore with flowers
And a melting heart?

Or is it in directions cardinal,
Or in the rims of the horizon,
Or in the spaces vast,
Or in the sphere of luminous bindu and nada,
Or in the state of Vedanta-Siddhanta,
Or in the innumerable things seen,
Or in the state invisible of the Void,
Or in the tenses three,
Or in the state of creation,
Or in the devotees who have conquered
The sense potency and sense organs,

Where art Thou seated?
Will Thou, pray tell
The secret to this slave?

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure!  (10)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:40:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #118 on: September 12, 2015, 03:42:28 PM »
Verse 11 of Sukha Vari (Ocean of Bliss) -Taymanavar:எந்தநாள் கருணைக் குரித்தாகு நாளெனவும்
      என்னிதயம் எனைவாட்டுதே
   ஏதென்று சொல்லுவேன் முன்னொடுபின் மலைவறவும்
      இற்றைவரை யாதுபெற்றேன்
பந்தமா னதிலிட்ட மெழுகாகி உள்ளம்
      பதைத்துப் பதைத்துருகவோ
   பரமசுக மானது பொருப்பரிய துயரமாய்ப்
      பலகாலு மூர்ச்சிப்பதோ
சிந்தையா னதுமறிவை என்னறிவி லறிவான
      தெய்வம்நீ யன்றியுளதோ
   தேகநிலை யல்லவே உடைகப்பல் கப்பலாய்த்
      திரையாழி யூடுசெலுமோ
சொந்தமா யாண்டநீ அறியார்கள் போலவே
      துன்பத்தி லாழ்த்தல்முறையோ
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 11.

When is the day
I am destined to receive Thy Grace -
Thus my heart troubles me.

What shall I say
That knows no contradiction
Between that which went afore and
That which followed
And that I receive until this day?

Is it Thy wish
That I should be melted like wax on fire
In this worldly bondage -
My heart gasping in agony?
Or that I should swoon again and again in despair?
That attaining this Transcendent Bliss
Is beyond, beyond me,
Thou know best
What Thou hast in Thy mind.

Thou art the God
That is the Light of my light.
Is there anyone else?

Is not this body impermanent?
Will a wrecked ship
Sail in the ocean's waters
As a ship worthy of a voyage?
Is it proper for Thee
Who rules knowing all
To plunge me in distress?

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure! (11)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saint Thayumanavar
« Reply #119 on: September 12, 2015, 03:45:37 PM »
Verse 11 of Sukha Vari -The Ocean of Bliss: of Thayumanavar:


எந்நாளும் உடலிலே உயிராம் உனைப்போல்
      இருக்கவிலை யோமனதெனும்
   யானுமென் நட்பாம் பிராணனும் எமைச்சடம
      தென்றுனைச் சித்தென்றுமே
அந்நாளி லெவனோ பிரித்தான் அதைக்கேட்ட
      அன்றுமுதல் இன்றுவரையும்
   அநியாய மாயெமை யடக்கிக் குறுக்கே
      அடர்ந்தரசு பண்ணிஎங்கள்
முன்னாக நீஎன்ன கோட்டைகொண் டாயென்று
      மூடமன மிகவும்ஏச
   மூண்டெரியும் அனலிட்ட மெழுகா யுளங்கருகல்
      முறைமையோ பதினாயிரஞ்
சொன்னாலும் நின்னரு ளிரங்கவிலை யேஇனிச்
      சுகம்வருவ தெப்படிசொலாய்
   சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
      சோதியே சுகவாரியே. 12.

Wert Thou not with me constantly
As Life within my body?
I who art the mind and its cognate which is breath
Were termed material.
And Thou as (Chit) Spiritual -
Thus did someone of yore separate us.
''From the day we heard of it unto this day,
Most unjustly Thou suppressed
And kept us under harsh rule.
Any by all this
What is it that Thou have gained'' -
Thus the foolish mind much abuses Thee,
And I to be melting in fire like wax -
Is this proper?

In ten thousand ways have I complained to Thee.
Yet have Thou not taken pity on me
And conferred Thy Grace.
How will I now be redeemed?
Pray, speak!

Oh! Thou, the Ocean of Bliss
That is Cosmic Light!
The Pervasive God
That is Attributeless Pure! (12)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 03:47:12 PM by Subramanian.R »