Author Topic: Stray Verses in Tamizh  (Read 25745 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #105 on: September 20, 2014, 04:21:51 PM »
The following verse is by Poet KaaLamegam, and he had composed it when he went for darsan of Tiruvarur
Thyagaraja:


தென் ஒக்கும் சோலைக் கமலைப் பிரான் செஞ் சடாவிதான்
என்னோக்கும் என்னில் எரி ஒக்கும் அந்த எரியில் இட்ட
பொன்னொக்கும் கொன்றை கரி ஒக்கும் வண்டு நல் பொன் பணி செய்
மின்னொக்கும் கங்கை கிழக் கொல்லன் ஒக்கும் அவ் வெண் பிறையே.

Surrounded by nice flower gardens and orchards, in Tiruvarur, (kamalai),  Siva is seated, His red matted locks look
a jungle and with burning of jungle trees.  His konRai flowers on the matted locks look like gold heated in that
matted locks.  The beetle surrounding the konRai flowers is like fire flies around the fire.  Ganga sitting on His
locks, look like a girl wearing gold ornaments.  The white crescent moon (one day digit moon) weak looks
like an old weak goldsmith.

Arunadchala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #106 on: September 21, 2014, 02:51:59 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamegam.  He had a darsan of Siva on the vehicle of Bull and coming on the
streets, with other gods:


கரி ஒன்று பொன் மிகும்பை ஏறக் கற்றவர் சூழ்ந்து வர
எரி ஒன்று செல்வன் துலாத்தினில் ஏற இருண்ட மஞ்சு
சொரிகின்ற நாக மின் சோற்றினில் ஏறித் தொடர்ந்து வர
நரி ஒன்று சொந்தக் கனல் ஏறி வந்தது நங்களத்தே.

kari onRu = kari means elephant. Here it means elephant faced Vinyaka.  pon mikumpai = the golden rat.
eri onRu selvan = the son who is like fire, reddish golden colored, here it is Muruga.
thulathinil ERa = thula means thula snanam, that is holy bath in river during the month of Aippasi (Kanya month)
in the town of Mayuram.  Mayuram means peacock.  It denotes peacock vehicle of Muruga.
iruNta manju = where dark clouds always pour rains, ie. Himalayas.  The daughter of Himalayan King, Himavaan's
daughter, Hemavathi, ie. Parvati.
min sORRinil ERi - sORu means lightning like white swan.  Parvati is coming on her vehicle of swan.     
nari onRu = nari means Sampukam in Sanskrit. Here it denotes Sambhu Siva.
sonthak kanal ERi - his own vehicle of Nandi, that is Rishabha vaahanam
Nandi also can be split as Nam + thee,  our fire; Siva came in Rishabha Vaahanam.
NankaLathe = that is, in our town, for us to have the darsan of Siva, Vinayaka, Muruga and Mother Uma.

Arunachala Siva.             

   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #107 on: September 22, 2014, 04:16:42 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamegam.  He had darshan of Tiruvalam Chzhi Vinayakar (2 kms from
Swami malai) and composed this song:பறவாத தும்பி1 வெங் கரி2 பண் புரண்டே
இருகாத தந்தி3 உருகாத மாதங்கம்4 இந்து நுதல்
நிறவாத சிந்தூரம்5 பூசாக் களபம்6 நெடும் சுனையில்
பிறவாத ஆம்பல்7 வலஞ்சுழிக்கே வரப் பெற்றனனே.

Here the words 1 to 7 all refer to elephant.

The song also means: He is the non flying elephant.  He is like the coal, black.  A blemishless Veena which also means elephant.
He is the golden colored, which will not melt in fire.  He is having sandal wood paste on His body.  He is wearing  aampal
flowers. I have seen this Tiruvalanchzhi Vinayaka.

Arunachala Siva.       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #108 on: September 23, 2014, 04:11:02 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamegam.  He describes Siva-Nataraja:நீறாவாய் நெற்றி நெருப்பாவாய் அங்கம் இரு
கூறாவாய் மேனி கொளுத்துவாய் - மாறாத
நட்டமாவாய் சோறு நஞ்சாவாய் நாயேனை
இட்டமாய்க் காப்பாய் இனி.

You will have Vibhuti all over Your body.  You will have a third eye which emits fire.  Your body is split into two
with Your consort Uma taking half of your form on the left.  You will without break dance. You will consume poison
as if it is Your food. Please save me, this lowly dog.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #109 on: September 24, 2014, 03:12:41 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamegam.  He describes the pain and plight of a monkey.குரங்கு அனலில் வீழ்ந்து வெறி கொண்டு தேள் கொட்டக்
கரஞ் செரியப் பாம்பலவன் கவ்வி - விரைந்து பேய்
பற்றவே கள்ளுண்டு பச்சை மிளகைக் கடித்தால்
எத்தனை பார் சேட்டைக்கு இடம்.

A monkey by mistake falls into fire.  When it had restlessness, a scorpion bit it.  And then a serpent bit it on the hand.
It was also caught by a ghost.  It took kaL (saaraayam). It also bit a green chili.   What a pain and what a sEshtai (
restless actions) it will do then! What a pity.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #110 on: September 25, 2014, 01:32:36 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamegam. He was asked to shoulder the palanquin of Mahavishnu of
KayiRRaaRu.  He describes his pain and misery while shouldering the palanquin for quite some time:
பாளை மணம் கமழுகின்ற கயற்றாற்றுப் பெருமாளே பழிகாரா கேள்
வேளை என்றால் இவ் வேளை பதினாறு நாழிகைக்கு மேல் ஆயிற்று
தோளை முறித்ததும் அன்றி நம்பியானையும் கூடச் சுமக்க செய்தாய்
நாளை இனி யார் சுமப்பார் எந்நாளும் உன் கோயில் நாசந்தானே.

O Mahavishnu of KayiRRaaRu!  Your town has got fragrance of paaLai flowers (thaazhampu in Tamizh). O fellow
who created the pain for me!  You made me lift your palanquin where you are seated along with the priests sitting
there.  I am shouldering this palanquin f or the last 16 naazhikai, i.e about 6 hours.  This job has crushed my
shoulders. Who will shoulder this palanquin tomorrow?  Let your temple go into ruins!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #111 on: September 26, 2014, 05:32:54 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamegam.  He makes fun of the watery buttermilk brought
by a lady buttermilk seller:கார் என்று பேர் படைத்தாய் ககனத்து உறும்போது 
நீர் என்று பேர் படைத்தாய் நெடும் தரையில் வந்ததற்பின்
வாரொன்று மென் முலை ஆச்சியர் கை வந்ததற் பின் 
மோர் என்று பேர் படைத்தாய் மூப் பெரும் பெற்றாயே 

You (the butter milk) got the name of rains when it came from heaven.  When it reached
the earth, it got the name water.,  When the buttermilk selling woman, with soft breasts covered
by blouse, and when she brought that, you got the name buttermilk!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #112 on: September 27, 2014, 05:12:54 PM »
The following verse is by Poyya mozhiup pulavar.  He describes the Sri Mushnam Mahavishnu, Aadi varaaha perumaal:
முட்டத்துப் பன்றி முளரித் திருப்பதத்தைக்
கிட்டத்துப் பன்றிக் கிடந்தேனே - தொட்டு
மருங்கிலே சங்கெடுத்த மாலே எனக்கு
வருங்கிலே சங்கெடுக்க வா.

O Lord of Sri Mushnam who is in the avatara of Varaaha! I am not still come near You lotus Feet, I have no desire
so far. However, O Lord, to remove my mental worries, please come forgiving all my sins of not yet seeing You,
please come with Your conch shell and with its wonderful sound, please remove my mental worries and sins.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #113 on: September 28, 2014, 04:20:08 PM »
The following verse is from Oppilaa maNIp pulavar.  He says how the Vivekis should behave:மாதர்க்கு இதம் கவி வாணர்க்குச் சால வணக்கம் குரு 
நாதர்க்கு நீதியோடு ஆசாரம் நண்பின் நயந்தவர்க்கு
கோதற்ற வாசகம் பொய்க்குப் பொய் கோளுக்கு கோள் கோள் அறிவிலா
தர்க்கு இரட்டி அறிவுடையோர் செய்யும் ஆண்மை களே.

For ladies speaking sweet things.  For poets, a respectful namaskaram and prayer.  For Guru, to behave with
discipline, and justice.  For good friends, good words.  For liars, utter lies.  For those who speak ill of you
when you are away,  you do the same thing when they are away.  For fools, be two times foolish.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #114 on: September 29, 2014, 04:50:39 PM »
The following verse is from Oppilaamani Pulavar.  He asks the Pandyan King, who he is not praying to Siva:


குழல் கால் அரவிந்தம் கூம்பக் குமுத முகை அவிழ
நிழல் காண் மதியம் அன்றோ நின்றிருக்கும் நீ அவன் தான்
அழல் கால் அவிர் சடை மீதே இருந்தும் அவ்வந்தி வண்ணன்
கழல் கால் வணங்குதியோ வணாங்கா முடிக் கை தவனே.

O Pandya! Who does not bend your head for anyone!  With lotus becomes folded,  when Moon comes., and you belong to
Chandra lineage.  This Moon is on the head of Siva, with red matted locks, and He is of the red hue like the red clouded
sky.  He is wearing anklet in His legs.  Why do not you pray to that Siva and be graced.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #115 on: September 30, 2014, 03:45:04 PM »
The following verse is from OppilaamaNip Pulavar. He prays to Shanbakavalli (the goddess in the temple of Kovil Patti,
Tirunelveli District) and says about Her glory.பாட்டானைதை வந்து பாடும் குழல் சண்பகவல்லி
தாள் தாமரையைத் தொழுதுதேன் இனி என் தலையில் விதி
தீட்டான் கருமுகில் போலே வரும் அந்தச் சேட்டெருமை
மாட்டான் இனி வர மாட்டான் வந்தாலும் வணங்குவனே.

Shanpakavali has got dark long hairs to which beetles swarm and sing songs, thinking it is a flower with nice smell.
I have prayed and prostrated to Her lotus Feet.  Hereafter, Brahma will not write future births for me.  Yama who
comes as dark cloud (black colored) in his ox, will not come to me.   Even if he comes he will pray to me and go back.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #116 on: October 02, 2014, 05:17:06 PM »
The following verse is also from Oppilaa Manip Pulavar. He asks Siva, Ratna Sabapathi, Nataraja:


சீமானும் நா மகளும் கோமானும் ஏத்தித் தினம் பணிந்து
பூமாலை சாத்திய இரத்ன சபாபதி பொன்னடிக்கு
பாமாலை சாத்தி நின்றேன் அவனால் மிகப் பாடு பட்ட
ஏமா உன்னால் இனியாமா என் பால் சினந்து எய்துதற்கே.

O Ratna Sabhapathi! Srimaan (Mahavishnu) and naamakal kOman - Sarasvati's consort Brahma have placed daily
the flower garlands and prostrated to you.  I am placing only paamaalai ie. garland of poems. The Yama got a kick
from you when he came to take away the life of Markandeya (in Tirukatavoor).  How can he come to me, who is also
a Siva bhakta with all anger to take away my life?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #117 on: October 03, 2014, 04:32:34 PM »
The following verse is from Oppila Manip Pulavar.  He describes Tiruvaroor Thyagaraaja:விடம் காட்டிக் கண்டத்தில் தோல் உரி காட்டித் தான் மெய்யினைப் புற்று
இடம் காட்டி வாலை ஒரு புறம் காட்டி வண்டேறு மலர்த்
தடம் காட்டிய பொழில் ஆரூர்த் தியாகர் தமது பொற்றாள்
படம் காட்டியாடி நின்றார் உலகேழும் பணி என்னவே.

You are showing hala hala poison in your throat. You are wearing skin of tiger on your waist.  You appeared in a snake hill.
Your young consort is on your left form. In the town of Tiruvaroor, where there are tanks and flower gardens where beetle
swarm, you dance and show your golden foot so that all these seven worlds will pray to You.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #118 on: October 06, 2014, 02:40:26 PM »
The following verse is from one of the twin poets (one blind and another lame, the blind will carry the lame and the lame
will show the way.  That poet sings a song in front of an illiterate who was abundantly rich in Chidambaram. Since
he did not understand head or tail of the poem, he did not give any prizes for also the poet.   Then the poet sings:


மூடர் முனே பாடல் மொழிந்தால் அறிவரோ
ஆடு எடுத்த தென் புலியூர் அம்பலவா - ஆடகப் பொன்
செந்திருவை போல் அணங்கைச் சிங்காரித்து என்ன பயன்
அந்தகனே நாயகன் ஆனால்.

The most foolish among fools will not appreciate any poetry, if I sing before him, because he did not understand
anything. (Then how can I expect prizes from such a fool?)

O Lord, who dances in Chidambaram! What is the use of adorning a beautiful bride, who looks like a golden Lakshmi,
with gold ornaments and then make her up with nice sarees and flowers on her hair?  What is the use of all these,
if the bridegroom is a blind fellow?

(So also singing verses of appreciation to the fools)

Arunachala Siva.