Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
91
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 12:09:06 PM »
Verse  10:


வாயார் மனத்தால் நினைக்கு
    மவருக் கருந்தவத்தில்
தூயார் சுடுபொடி ஆடிய மேனியர்
    வானில்என்றும்
மேயார் விடையுகந் தேறிய
    வித்தகர் பேர்ந்தவர்க்குச்
சேயார் அடியார்க் கணியவர்
    ஊர்திரு நின்றியூரே.

He is the ultimate reality for those who meditate upon him.He is pure by the form in which he did penance. He had a person on which well burnt holy ash was smeared.
He is in the pure space. The able person who rode on a bull with joy.  He is far away from people who are far away from him. The place of the god who is nearby to his holy slaves is Tiruniṉṟiyūr.

Arunachala Siva.
92
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 12:03:02 PM »
Verse  9:


காலமும் ஞாயிறு மாகிநின்
    றார்கழல் பேணவல்லார்
சீலமுஞ் செய்கையுங் கண்டுகப்
    பார்அடி போற்றிசைப்ப
மாலொடு நான்முகன் இந்திரன்
    மந்திரத் தால்வணங்க
நீலநஞ் சுண்டவ ருக்கிட
    மாந்திரு நின்றியூரே.


God is Time and the Sun which is useful to reckon it.  He will feel happy on seeing the good conduct and actions of those who are able to cherish his feet with love.
When Vishnu the four-faced Brahma and Indra praised his feet and worshipped them with Mantras, Tiruniṉṟiyūr is the place of the god who drank the poison of blue color.

Arunachala Siva.
93
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 11:59:06 AM »
Verse  8:


எட்டுகந் தார்திசை யேழுகந்
    தார்எழுத் தாறுமன்பர்
இட்டுகந் தார்மலர்ப் பூசைஇச் சிக்கும்
    இறைவர்முன்னாள்
பட்டுகும் பாரிடைக் காலனைக்
    காய்ந்து பலியிரந்தூண்
சிட்டுகந் தார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.


One who is pleased with the eight directions, who is pleased with music sung with the initial letters of the seven notes, the Lord who is desirous of the worship with flowers which were strewn with joy by devotees whose minds are still as the passions have been controlled.  Being angry with the Yama, god of death, who fell down dead on the earth, long ago, the place of the God desired the life of eating by begging alms,
is our Tiruniṉṟiyūr.

Arunachala Siva.
94
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 11:55:23 AM »
Verse  7:

தலையிடை யார்பலி சென்றகந் தோறுந்
    திரிந்தசெல்வர்
மலையுடை யாள்ஒரு பாகம்வைத்
    தார்கற் றுதைந்தநன்னீர்
அலையுடை யார்சடை எட்டுஞ்
    சுழல அருநடஞ்செய்
நிலையுடை யார்உறை யும்மிட
    மாந்திரு நின்றியூரே.

தலை ஓட்டிற் பொருந்துகின்ற பிச்சைக்குச் சென்று இல்லங்கள் தோறும் திரிகின்ற தன்மையை உடையசெல்வரும், மலையைப் பிறந்த இடமாக உடையவளை ஒருபாகத்தில் வைத்த வரும், மலையின்கண் நிறைந்து வீழ்கின்ற நல்ல நீரினது அலையை உடைய நிறைந்த சடைகள் எட்டும் எட்டுத் திசைகளிலும் சுழலுமாறு அரிய நடனத்தைச் செய்கின்ற நிலையினை உடையவரும் ஆகிய இறைவர் எழுந்தருளியிருக்கின்ற இடம் திருநின்றியூரேயாம்.  (Eng. Trans. Not available)

Arunachala Siva.95
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 11:51:29 AM »
Verse  6:

ஆர்த்தவர் ஆடர வம்மரை
    மேற்புலி ஈருரிவை
போர்த்தவர் ஆனையின் தோலுடல்
    வெம்புலால் கையகலப்
பார்த்தவர் இன்னுயிர் பார்படைத் தான்சிரம்
    அஞ்சிலொன்றைச்
சேர்த்தவ ருக்குறை யும்மிட
    மாந்திரு நின்றியூரே.


God who tied securely a tiger's skin and a dancing cobra on his waist. He
covered himself with an elephant's skin. He saw to it that the offensive smell of flesh was removed from him. Tiruniṉṟiyūr is the dwelling place of the god who placed on his hand one of the five heads of Brahma who created the world and the living beings in it. 

Arunachala Siva.
96
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 11:47:40 AM »
Verse 5:


வஞ்சங்கொண் டார்மனஞ் சேரகில்
    லார்நறு நெய்தயிர்பால்
அஞ்சுங்கொண் டாடிய வேட்கையி
    னார்அதி கைப்பதியே
தஞ்சங்கொண்டார்தமக் கென்றும்
    இருக்கை சரணடைந்தார்
நெஞ்சங்கொண் டார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.


God could not stay in the minds of deceitful persons. He had great desire to bathe in sweet-smelling ghee, curd and milk which are the main ingredients of five products got from the cow (Pa?cakavviyam).  He had as his support the city of Adigai only.
our Tiruṉinṟiyūr is the place for him who occupied the minds of those devotees who took refuge in him, as his permanent place of hereditary right. 

Arunachala Siva.
97
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 11:42:49 AM »
Verse 4:

ஆறுகந் தார்அங்கம் நான்மறை
    யார்எங்கு மாகிஅடல்
ஏறுகந் தார்இசை ஏழுகந் தார்முடிக்
    கங்கைதன்னை
வேறுகந் தார்விரி நூலுகந்
    தார்பரி சாந்தமதா
நீறுகந் தார்உறை யும்மிட
    மாந்திரு நின்றியூரே.


God is the author of the six Aṅgams of the Vedas, with intention.  He has the four Vedas  pervading everywhere without exception.  He rides on a strong bull with joy.
He is pleased to hear music of seven fundamental notes.  He stationed separately the Ganga on his head, desiring it.  He is happy to wear a broad sacred thread.
He is pleased to smear the holy ash like the sandal-wood paste.
Tiruṉinṟiyūr is the place where the god of the above mentioned greatness dwells.

Arunachala Siva.

98
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 08:07:05 AM »
Verse  3:

அங்கையின் மூவிலை வேலர்
    அமரர் அடிபரவச்
சங்கையை நீங்க அருளித்
    தடங்கடல் நஞ்சமுண்டார்
மங்கையொர் பாகர் மகிழ்ந்த
    இடம்வளம் மல்குபுனற்
செங்கயல் பாயும் வயல்பொலி
    யுந்திரு நின்றியூரே.

God holds in his palm a trident of three blades bestowing his grace as the immortals who praised his feet, and clearing their doubt.  He drank the poison of the expansive sea.  The place where the Lord who has a lady on one half dwells with pleasure,
is Tiruniṉṟiyūr which is eminent by fields full of water in which the red carp fish leaps.

Arunachala Siva.


99
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on October 09, 2018, 08:02:53 AM »
Verse  2:

வாசத்தி னார்மலர்க் கொன்றையுள்
    ளார்வடி வார்ந்தநீறு
பூசத்தி னார்புக லிந்நகர் போற்றும்எம்
    புண்ணியத்தார்
நேசத்தி னால்என்னை ஆளுங்கொண்
    டார்நெடு மாகடல்சூழ்
தேசத்தி னார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.


God wears a garland of Koṉṟai flowers which are full of fragrance, who besmears his person with the beautiful holy ash our god who is the embodiment of all virtues and who is extolled by the people of the city of Puḵali Sīrlazhi.  He admitted me too into his grace, out of love towards me. Our Niṉṟiyūr is the place of that god who has the world surrounded by the big and deep sea, as his place.

Arunachala Siva.
100
Sri Robert Adams:

"I love every one of you unequivocally, unconditionally, just the way you are. Ask yourself this question. Why come to satsang? Ask yourself this question. You come to hear Robert mumble? You come to hear Robert give a lecture? Or did you come to sit with Robert? Of course the last is the right answer. You came to sit with me in the Silence. In the Silence is where all the power is. In the Silence is where all the answers are. Because when we talk, when we use words, words have their place, but what can the words really do? Think of the billions and billions of words that have been spoken since the beginning of time. Where does it end for us, for humanity, for the world? Think of how many words you spoke since you got out of bed. Think of all the words you spoke. What have these words done for you? They are worthless. So sitting in the Silence is magic. This is when things begin to happen, wonderful things. Peace comes to you. Happiness comes to you all by itself. Joy comes to you. When you sit in the Silence you remember who you are. We come to see we are all one Self. What does this mean? It means we are not separate, we are One Self. Think of that. We are all the One Self.""Wonderful" is all I can say. Anil
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]