Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
91
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 09, 2019, 10:44:02 AM »
Verse  7:

பந்தித்தவ் வல்வினைப் பற்றறப் பிறவிப்
    படுக டற்பரப் புத்தவிர்ப் பானைச்
சந்தித் ததிற லாற்பணி பூட்டித்
    தவத்தை ஈட்டிய தன்னடி யார்க்குச்
சிந்தித் தற்கெளி தாய்த்திருப் பாதஞ்
    சிவலோ கந்திறந் தேற்றவல் லானை
வந்திப் பார்தம் மனத்தினுள் ளானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva who removed the births which are like extensive ocean as the grip of the irresistible acts which bound me are out asunder. Performing services to him by strength of worshipping always, making his holy feet easy to meditate upon, for his devotees who have amassed penanc, who is capable of opening the Sivalōkam and lifting them up into it.  He who dwells in the minds of those who pay homage to him.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

92
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 09, 2019, 10:39:01 AM »
Verse  6:


பாடுமா பாடிப்ப ணியுமா றறியேன்
    பனுவுமாப னுவிப்ப ரவுமா றறியேன்
தேடுமா தேடித்தி ருத்துமா றறியேன்
    செல்லுமா செல்லச்செ லுத்துமா றறியேன்
கூடுமா றெங்ஙன மோஎன்று கூறக்
    குறித்துக் காட்டிக் கொணர்ந்தெனை ஆண்டு
வாடிநீ வாளா வருந்தல்என் பானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

I do not know how to bow to Siva in the manner, in which I would sing his praises with the help of old songs.  I do not know to praise him in the manner in which I should compose verses. I do not know to rectify the faults in the manner I should search them within me. I do not know how to direct my mind in the proper manner,
when good people take pity on me and say, "How could this person get a good status?" bringing me before the public, who comforts me saying you do not feel sorrow by becoming weak.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
93
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 09, 2019, 10:33:30 AM »
Verse 5:


நல்லிசை ஞானசம் பந்தனும் நாவினுக்
    கரையனும் பாடிய நற்றமிழ் மாலை
சொல்லிய வேசொல்லி ஏத்துகப் பானைத்
    தொண்ட னேன்அறி யாமை யறிந்து
கல்லி யல்மனத் தைக்கசி வித்துக்
    கழலடி காட்டிஎன் களைகளை அறுக்கும்
வல்லியல் வானவர் வணங்கநின் றானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.


Siva who desires being praised by Tamiḻ verses which contain true knowledge, by repeating them which were composed by Jāṉanasambandhaṉ having knowledge of music and by Nāvukkarasaṉ, causing my mind which is as hard as stone to melt, knowing well the ignorance of myself, his slave, showing his feet wearing anklets,
who is bowed by the celestial beings and who has the strength to weed out all my obstacles.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

94
Sri K.M. Jivrajani: In the early stages would it not be a help to man to seek solitude and give up his outer duties in life?

Sri Bhagavan Ramana: Renunciation is always in the mind, not in going to forests or solitary places or giving up one's duties. The main thing is to see that the mind does not turn outward but inward. It does not really rest with a man whether he goes to this place or that or whether he gives up his duties or not. All that happens according to destiny. All the activities that the body is to go through are determined when it first comes into existence. It does not rest with you to accept or reject them. The only freedom you have is to turn your mind inward and renounce activities there.

Sri K.M. Jivrajani: But is it not possible for something to be a help, especially to a beginner? Like a fence round a young tree. For instance, don't our books say that it is helpful to go on pilgrimage to sacred shrines or to get sat sang.

Sri Bhagavan: Who said they are not helpful? Only such things do not rest with you, as turning your mind inward does. Many people desire the pilgrimage or sat sang that you mention, but do they all get it?

SriK.M. Jivrajani: Why is it that turning inward alone is left to us and not any outer things? Sri Devaraja Mudaliar answered: Nobody can answer that. That is the Divine scheme.

Sri Bhagavan: If you want to go to fundamentals, you must enquire who you are and find out who it is who has freedom or destiny. Who are you and why did you get this body that has these limitations?
Day By Day With Bhagavan


95
Devotee: Is it not our duty to be patriots?

Bhagwan Sri Ramana Maharshi: Your duty is to be and not, to be this or that. 'I AM THAT I AM' sums up the whole truth; the method is summarised in ?be still?. And what does stillness mean? It means 'destroy yourself'; because, every name and form is the cause of trouble. 'I-I' is the Self. 'I am this' is the ego. When the 'I' is kept up as the 'I' only, it is the Self. When it flies off at a tangent and says 'I am this or that, I am such and such', it is the ego.

Devotee: Who then is God?

Bhagwan Sri Ramana: The Self is God. 'I AM' is God. If God be apart from the Self, He must be a Selfless God, which is absurd. All that is required to realise the Self is to be still. What can be easier than that? Hence atma vidya (Self-knowledge) is the easiest to attain.

96
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 09, 2019, 07:14:00 AM »
Verse  4:

நாத்தான் தன்திற மேதிறம் பாது
    நண்ணிஅண் ணித்தமு தம்பொதிந் தூறும்
ஆத்தா னைஅடி யேன்றனக் கென்றும்
    அளவிறந் தபஃ றேவர்கள் போற்றும்
சோத்தா னைச்சுடர் மூன்றிலும் ஒன்றித்
    துருவி மால்பிர மன்னறி யாத
மாத்தா னைமாத் தெனக்குவைத் தானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

My superior god who tastes sweet springing like the nectar that is concealed, approaching him with my tongue now swerving from the path to praise him, at all times, who accept expression of a salutation from inferiors viz., numerous Devas, being united in all the three lights; the sun, the moon and the fire who has the greatness of being unknown to, Vishnu and Brahma, though they searched for him,
who conferred on me the honor of being his friend PP: (Sundarar is known by the title of Tampiraṉ Thozhar  vide Periyapurāṇam, Taṭuttu Aṭkoṇṭa Purāṇam, verses, 127-129.)
See 1st verse.

Arunachala Siva.

97
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Last post by Balaji on January 08, 2019, 04:58:03 PM »
I rarely felt that I was making much progress, so I once  asked Bhagavan, How many times will I have to be born to get Jnana

There are no factors like time and distance, answered Bhagavan. In one hour we dream that many days and years have passed by. Dont you see in a cinema film mere shadows being transformed into great seas, mountains and buildings.  The world is not outside you. It happens within you, like in a cinema show.   The small world that is in the mind appears as a big world outside.

Because I had this nagging feeling that I was not making much headway in spiritual matters, I once complained, Bhagavan your grace is not on me!.

Bhagavan replied,  You are speaking like one who, standing shoulder deep in the flood waters of the Ganges, complains that he is thirsty and says that he wants water from a tap in Tanjavur to be brought to quench his thirst.

Rangan, Bhagavan friend


from the power of the presence vol I, David Godman
98
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 08, 2019, 11:18:31 AM »
Verse  3:

ஆழிய னாய்அகன் றேஉயர்ந் தானை
    ஆதிஅந் தம்பணி வார்க்கணி யானைக்
கூழைய ராகிப்பொய் யேகுடி யோம்பிக்
    குழைந்து மெய்யடி யார்குழுப் பெய்யும்
வாழியர்க் கேவழு வாநெறி காட்டி
    மறுபிறப் பென்னை மாசறுத் தானை
மாழையொண் கண்உமை யைமகிழ்ந் தானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva being deep being wide, and being big,  who is near at hand to those who bow to him from the time of birth till death, realizing one's duties, running the family as if they are attached to it, without really being attached, only to those who lead a life mixing with the group of sincere devotees who are tender at heart, showing them the path to perform service without fault, who completely destroyed the blemish which is the cause for re-birth, who rejoiced to be united with Uma who has bright eyes like the tender mango cut into two.
See 1st verse.

Arunachala Siva.


99
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 08, 2019, 11:12:31 AM »
Verse  2:

பல்லடி யார்பணிக் குப்பரி வானைப்
    பாடிஆ டும்பத்தர்க் கன்புடை யானைச்
செல்லடி யேநெருங் கித்திறம் பாது
    சேர்ந்தவர்க் கேசித்தி முத்திசெய் வானை
நல்லடி யார்மனத் தெய்ப்பினில் வைப்பை
    நான்உறு குறைஅறிந் தருள்புரி வானை
வல்லடி யார்மனத் திச்சையு ளானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva who is affectionate towards the services of many devotees, who loves the pious people who sing and dance out of ecstasy, who grants salvation and eight kinds of miraculous power only to those who have approached him without going astray from the path prescribed to reach him, who is like the wealth that is laid to be of use in times of adversity in the minds of good devotees, who fulfills my wants knowing them well, who desires to stay in the minds of learned devotees.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
100
"Mind alone is the cause of man's bondage and freedom."
    Amritabindu Upanishad

Devotee: I have not yet learnt to control my mind so I intend to seek ekantavasam (life in solitude) in North India and want Sri Bhagavan's grace.

Bhagwan Sri Ramana: You have come all the way to Tiruvannamalai for ekantavasam, and that in the immediate presence and vicinity of Ramana Bhagavan, yet you do not appear to have obtained that mental quiet; you now want to go elsewhere and from there you will desire to go to some other place. At this rate there will be no end to your travels. You do not realize that it is your mind that drives you in this manner. Control that first and you will be happy wherever you are. I do not know if you have read Swami Vivekananda's lectures. It is my impression that he has somewhere told the story of a man trying to bury his shadow and finding that over every sod of earth he put in the grave he had dug for it, it only appeared again, so that it could never be buried. Such is the case of  a person who tries to bury his thoughts. One must therefore attempt to get at the very bottom from which thought springs and root out thought, mind and desire.

Devotee: When I spent an hour or two on the hill yonder, I sometimes found even better peace than here, which suggests that a solitary place is after all more conducive to mind-control.

Bhagwan Sri Ramana: True, but if you had stayed there for an hour longer, you would have found that place too not giving you the calm of which you speak. Control the mind and even Hell will be Heaven to you. All other talk of solitude, living in a forest etc., is mere prattle.

Devotee: If solitude and abandonment of home were not required, where then was the necessity for Sri Bhagavan to come here in his seventeenth year?

Bhagwan Sri Ramana: If the same force that took this (meaning himself) here, should take you also out of your home by all means let it, but there is no use of your deserting your home by an effort of your own. Your duty lies in practice, continuous practice of Self-enquiry.

Devotee: Is it not necessary to seek the company of the wise (the Saints and Sages)?

Bhagwan Sri Ramana: Yes; but the best sat-sangam is inhering in your "Self". It is also the real guhavasam (living in the cave). Dwelling in the cave is retiring into your "Self". Association with the wise will certainly help a great deal.
................................................................................................


Dear devotees, this question of seeking solitude for spiritual practice or sadhana was put to Sri Bhagwan, more often than not,  by devotees and visitors , oblivious of the fact that  solitude is in the mind. Seekers after Truth seem to be continually seeking retreats for themselves, in the country or by the sea, or among the hills or in the woods. The import of Sri Bhagwan's Teaching, in my view, is this that it is open for everyone every moment to retire into oneself, and inhere in the Self. Therefore, indeed it is sheer folly to run hither and thither to find peace and solitude, for a fancy for places and changing residence will not be helpful and only delude.
Pranam,
 Anil
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]