Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
91
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on August 11, 2018, 07:32:18 AM »
Verse 2:


பரந்தவன்காண் பல்லுயிர்க ளாகி யெங்கும்
    பணிந்தெழுவார் பாவமும் வினையும் போகத்
துரந்தவன்காண் தூமலரங் கண்ணி யான்காண்
    தோற்ற நிலையிறுதிப் பொருளாய் வந்த
மருந்தவன்காண் வையகங்கள் பொறைதீர்ப் பான்காண்
    மலர்தூவி நினைந்தெழுவா ருள்ளம் நீங்கா
திருந்தவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.

He is the many lives.
He pervades everywhere.
He annuls the sins and karma of those that rise from slumber hailing Him.
He wears a chaplet of pure flowers.
He is the medicine who is Origin,
Sustenance and End.
He annuls the burdens of the worlds.
He abides,
never parting thence,
in the hearts of those whoever think of Him and hail Him with flowers.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One enshrined in my thought!

Arunachala Siva.
92
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Vichara
« Last post by Nishta on August 11, 2018, 06:50:45 AM »
M: We must conclude that this "I" is the permanent substance because everything else is in a state of flux. If you never forget this, this is liberation. (Living by the Words of Bhagavan, pg 236


*Have you noticed that the "I" that began sadhana is exactly the same "I" that you can sense right now. No amount of sadhana can ever change or improve that I-ness. Rather sadhana is only for ceasing to veil that "I" and for realising that that "I" sense is your fundamental and eternal nature.
 
 
M: When the "I" is kept up as the "I" only, it is the Self. (Maharshi's Gospel)
 
93
Dear Devotees,

I say with certainty that for one who has practiced Self-enquiry with love for the Divine (Self) and unwavering focus sooner than later understands progressively with more and more clarity that we ourselves have projected onto ourselves a false world of our own imagination, based on our own memories, ideas, concepts, fears and aspirations. Birth after birth these have become so deeply embedded that we now find ourselves imprisoned in the prison of our own making.
Self-enquiry breaks this pernicious spell by demolishing all our ideas, habits, concepts, desires and fears, revealing them to be unreal. Such is the greatness of the practice of abiding in the 'I', which alone is the real form of the Enquiry as taught by Sri Bhagwan


Pranam,
 Anil
94
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on August 10, 2018, 11:06:55 AM »
Tiruk Kacchi Ekambam: (1)

Verse  1:

கூற்றுவன்காண் கூற்றுவனைக்குமைத்த கோன்காண்
    குவலயன்காண் குவலயத்தின் நீரா னான்காண்
காற்றவன்காண் கனலவன்காண் கலிக்கும் மின்காண்
    கனபவளச் செம்மேனி கலந்த வெள்ளை
நீற்றவன்காண் நிலாவூருஞ் சென்னி யான்காண்
    நிறையார்ந்த புனற்கங்கை நிமிர்ச டைமேல்
ஏற்றவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண் அவன்என் எண்ணத் தானே.

He is the God of dissolution.
He is the King who smote Death.
He is earth.
He became the water of the earth.
He is wind.
He is fire.
He is rumbling thunder and lightning.
His is the glorious,
coral-like ruddy body bedaubed with white ash.
On His crest floats the crescent moon.
On His long matted hair He sports the Ganga of abundant water.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One enshrined in my thought!

Arunachala Siva.
95
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on August 10, 2018, 11:01:01 AM »
Verse 10:

பார்த்தானைக் காமனுடல் பொடியாய் வீழப்
    பண்டயன்மால் இருவர்க்கும் அறியா வண்ணஞ்
சீர்த்தானைச் செந்தழல்போ லுருவி னானைத்
    தேவர்கள் தம் பெருமானைத் திறமுன்னாதே
ஆர்த்தோடி மலையெடுத்த இலங்கை வேந்தன்
    ஆண்மையெலாங் கெடுத்தவன்தன் இடரப் போதே
தீர்த்தானைத் திருவானைக் காவு ளானைச்
    செழுநீர்த் திரளைச்சென் றாடி னேனே.

He started Manmatha to ashes.
He,
of yore,
grew lofty and became unknowable to Brahma and Vishnu.
His form is of ruddy fire.
He is the God of the Devas.
Unmindful of His puissance,
the King of Lanka ran uproariously and lifted up the mountain.
He set at nought his manly valor,
and then and there saved him from his misery.
He is the One that abides at Tiruvaanaikkaa.
I sought Him,
the rich mass of water in which I did bathe.

Padigam on Tiruvanaikka completed.

Arunachala Siva.
96
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on August 10, 2018, 10:56:13 AM »
Verse  9:


நசையானை நால்வேதத் தப்பா லானை
    நல்குரவு தீப்பிணிநோய் காப்பான் தன்னை
இசையானை யெண்ணிறந்த குணத்தான் தன்னை
    இடைமருதும் ஈங்கோயும் நீங்கா தேற்றின்
மிசையானை விரிகடலும் மண்ணும் விண்ணும்
    மிகுதீயும் புனலெறிகாற் றாகி யெட்டுத்
திசையானைத் திருவானைக் காவு ளானைச்
    செழுநீர்த் திரளைச்சென் றாடி னேனே.He is the lovable One.
He is beyond the pale of the four Vedas.
He saved us from indigence,
cruel malady and illness.
He is the glorious One.
Infinite are His qualities.
He parts not from Idaimarutu and Yeengkoi.
His mount is the Bull.
He is expansive sea,
earth,
sky,
exceeding fire,
water,
blowing wind and eight directions.
He abides at Tiruvaanaikkaa.
I sought Him,
the rich mass of water in which I did bathe.

Arunachala Siva.


97
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on August 10, 2018, 10:50:26 AM »
Verse  8:


மகிழ்ந்தானைக் கச்சியே கம்பன் தன்னை
    மறவாது கழல்நினைந்து வாழ்த்தி ஏத்திப்
புகழ்ந்தாரைப் பொன்னுலகம் ஆள்விப் பானைப்
    பூதகணப் படையானைப் புறங்காட் டாடல்
உகந்தானைப் பிச்சையே யிச்சிப் பானை
    ஒண்பவளத் திரளையென் னுள்ளத் துள்ளே
திகழ்ந்தானைத் திருவானைக் காவு ளானைச்
    செழுநீர்த் திரளைச்சென் றாடி னேனே.

He feels delighted to abide at Kacchi Ekampam.
He causes them that unforgettingly think of His ankleted feet and hail and adore and praise them,
To rule the golden world.
His are the Bootha-hosts.
He joys to dance in the crematory.
He loves to beg alms.
He is a mass of coral.
He glows bright in my heart.
He abides at Tiruvaanikkaa;
I sought Him,
the rich mass of water in which I did bathe.

Arunachala Siva.


98
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on August 10, 2018, 10:44:45 AM »
Verse  7:


ஆதியனை யெறிமணியி னோசை யானை
    அண்டத்தார்க் கறிவொண்ணா தப்பால் மிக்க
சோதியனைத் தூமறையின் பொருளான் தன்னைச்
    சுரும்பமரும் மலர்க்கொன்றை தொன்னூல் பூண்ட
வேதியனை அறமுரைத்த பட்டன் தன்னை
    விளங்குமல ரயன்சிரங்கள் ஐந்தி லொன்றைச்
சேதியனைத் திருவானைக் காவு ளானைச்
    செழுநீர்த் திரளைச்சென் றாடி னேனே.


He is the Ancient.
He is the sound of the sounding bell.
He glows bright beyond the celestial world unknown to the Devas.
He is the meaning of the pure Vedas.
He is the Brahmin,
The Wearer of the hoary sacred thread and the Konrai flowers buzzed by bees.
He is the Guru that explicated Dharma.
He chopped off one of the five heads of Brahma whose seat is the radiant flower.
He is the One that abides at Tiruvaanaikkaa.
He is the rich mass of water in which I did bathe.

Arunachala Siva.
99
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on August 10, 2018, 10:40:14 AM »
Verse  6:


கலையானைப் பரசுதர பாணி யானைக்
    கனவயிரத் திரளானை மணிமா ணிக்க
மலையானை யென்தலையி னுச்சி யானை
    வார்தருபுன் சடையானை மயானம் மன்னும்
நிலையானை வரியரவு நாணாக் கோத்து
    நினையாதார் புரமெரிய வளைத்த மேருச்
சிலையானைத் திருவானைக் காவு ளானைச்
    செழுநீர்த் திரளைச்சென் றாடி னேனே.


He holds an antelope.
His hand holds a Mazhu.
He is a glorious heap of diamonds.
He is a beauteous hill of ruby.
He abides in my crown.
He has strands of ruddy matted hair.
He lives in the crematory.
with Meru for bow and the striped adder for its string,
He smote and burnt the towns of foes.
He is the One abiding at Tiruvaanaikkaa.
He is the rich mass of water in which I did bathe.

Arunachala Siva.
.
100
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on August 10, 2018, 10:33:59 AM »
Verse  5:

பொய்யேது மில்லாத மெய்யன் தன்னைப்
    புண்ணியனை நண்ணாதார் புரம்நீ றாக
எய்தானைச் செய்தவத்தின் மிக்கான் தன்னை
    ஏறமரும் பெருமானை யிடமான் ஏந்தும்
கையானைக் கங்காள வேடத் தானைக்
    கட்டங்கக் கொடியானைக் கனல்போல் மேனிச்
செய்யானைத் திருவானைக் காவு ளானைச்
    செழுநீர்த் திரளைச்சென் றாடி னேனே.


He is the true One not a whit tainted by falsity.
He is the holy One.
He aimed His dart at the hostile towns and reduced them to ash.
He radiantly manifests Himself in the tapas that is performed.
He is the rider of the Bull.
He holds a fawn in His left hand.
His guise is that of the Gangkaala's.
His flag sports a Kattangkam.
He is ruddy like fire;
He abides at Tiruvaanaikkaa.
He is The rich mass of water in which I did bathe

Arunachala Siva.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]