Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10
81
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 15, 2020, 11:08:28 AM »

பூணொ ணாததொ ரன்பு பூண்டு
    பொருந்தி நாள்தொறும் போற்றவும்
நாணொ ணாததொர் நாணம் எய்தி
    நடுக்கட லுள்அ ழுந்திநான்
பேணொ ணாதபெ ருந்து றைப்பெருந்
    தோணி பற்றி யுகைத்தலுங்
காணொ ணாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்க்கழுக் குன்றிலே. (4)

Poised in such love ? verily impossible to come by -,
Your devotees hail You daily.
At this,
I felt ashamed at which shame itself felt ashamed,
And I lay immersed in the mid-sea of misery.
Then I caught hold of the great float ? Perunthurai hard to obtain -.
and plied it.
Lo,
You came to me and revealed Your divine and beauteous form ? hard to envision -,
at Kazhukkunru.

Aruachala Siva.
82
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 15, 2020, 11:02:17 AM »
மலங்கி னேன்கண்ணின் நீரை மாற்றி
    மலங்கெ டுத்தபெ ருந்துறை
விலங்கி னேன்வினைக் கேட னேன்இனி
    மேல்வி ளைவ தறிந்திலேன்
இலங்கு கின்றநின் சேவ டிகள்
    இரண்டும் வைப்பிட மின்றியே
கலங்கி னேன்கலங் காமலே வந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே. (3)

I was befuddled;
I swerved away from the Lord of Perunthurai who annulling my impurities caused the flow of my tears to cease.
Alas,
I ? the karma-ridden -,
do not know what will betide me in future.
Vouchsafing no place for Your radiant and salvific feet,
in me,
I stood nonplussed.
Annulling my bewilderment You revealed Yourself to me at Kazhukkunru.

Arunachala Siva.
83
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 15, 2020, 10:54:06 AM »

பிட்டு நேர்பட மண்சு மந்த
    பெருந்து றைப்பெரும் பித்தனே
சட்ட நேர்பட வந்தி லாத
    சழக்க னேன்உனைச் சார்ந்திலேன்
சிட்ட னேசிவ லோக னேசிறு
    நாயி னுங்கடை யாயவெங்
கட்ட னேனையும் ஆட்கொள் வான்வந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (2)


O mad One of Perunthurai who carried earth receiving Pittu as wages!
I,
a wrangler,
that conforms not to Your law,
would not attain You.
O salvific One !
O Lord Of Siva-Loka !
I,
the fiercely troublesome one,
am worse than a little cur.
Yet,
to redeem and rule me You came and revealed Yourself at Kazhukkunru.

Arunachala Siva.
84
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 15, 2020, 10:45:12 AM »
Tiruk Kazhuk Kunra Padigam:


பிணக்கி லாதபெ ருந்து றைப்பெரு
    மான்உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு
இணக்கி லாததோர் இன்ப மேவருந்
    துன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான்
உணக்கி லாததோர் வித்து மேல்விளை
    யாமல் என்வினை ஒத்தபின்
கணக்கி லாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (1)

O God of Perunturai who knows no prejudice !
Unto them that hail Your names,
comes nothing but peerless joy,
grief having been extirpated.
O my Lord !
When I attained Iruvinai-Oppu that prevents the germination of the well-nigh indestructible seed,
You came and revealed to me,
Your form ? infinitely divine and beautiful -,
at Kazhukkunram.

Arunachala Siva.
85
Anand,
"While I have been practicing the method of asking to whom are these questions, who am I, I would like to request forum members on briefly explaining how the holding onto the I am feeling is practiced, aspects related to it and how to avoid pitfalls"

Jewel has given nice and helpful insights : "At first,I used method 'I,I,I'm,to bring attention to that sense of 'I',my own existence,the sense of being. Later,and these days,I am following Maharaj's words,to hold this 'I am' without words. He pointed many times in His works,to hold this I,but at the same time,not taking myself to be the body,and focusing on I am without words. At the beginning,this practice gave me such great joy,and some strange overpowering peace,and I practiced it for many hours,with great effort. Later,I began to use other practices,got distracted"

The essence of practice is in these words of Jewel.

Essentially there are two fundamental attitudes  and  consequent efforts towards spiritual practice....
1.I have to get it     and     2.I do not have to get it since there is nothing to be gained anew!

The 'I have to get it' is driven by desire and ambition and is what is termed as asura sadhana or Demonic Practice!It is egoistic striving and obviously is counter productive and defeats its own purpose.It is like any other worldly striving to achieve a certain result;only that it is directed towards achieving a 'spiritual' Result or Fruit....This is the ONLY pitfall in sadhana or spiritual practice and any earnest seeker would see through it and check himself from indulging in it.

The 'I do not have to get it since there is nothing to be gained anew!'....this is the shraddha that a seeker gets from the words of the Sadguru...it is the Shraddha that does the sadhana.
How is this Shraddha discovered?...By listening to the words of the Guru over and over again (if it is not discovered in the very first listening)...this is the power of Sravana or listening...this listening frees the seeker from the network of thoughts and activities and restores him to himself or his natural state of Being...no egoistic striving ever comes into play.

What is 'Holding onto the I ' means?...Words are always misleading and the mind interprets 'Holding' to mean some sort of a 'Clenching' and 'Clutching' ,very much like we hold onto a handle when we travel standing in a bus!....No...All that it means is not to let go of the simple Presence of who we are ,not to  'Forget it' in our day to day activities ....and as and when we get caught up in any thought or activity,to enquire 'who am I' meaning to recall the simple presence.(I am)...In fact to call the Presence as 'I' also is also not correct for it is an 'I am' where 'I' 'you' and 'They' are not there.

The very purpose of the enquiry 'nan yar' is to disengage the attention from identifying with every thought emotion and feeling and recall the simple Presence or Being...The Very Nature of this presence or Being is Peace.

There is no need to struggle with thoughts or emotions like anger lust,Fear,...Just stop them in their tracks by not identifying with them...The Ego 'I' is just a non existent centre put together by identification with thoughts and emotions...The 'i' does not exist as an entity  apart from such identification ...RECOGNITION of this is a powerful aid in immediately withdrawing onself from perpetuating the disturbing thought and dwell in the simple Presence.

Spiritual practice is not a part time activity and  alertness is to be sustained through every moment of waking hours ....and Forgetfulness of the Presence will have to be avoided...this is what is called as 'holding on to the I'.

Again ,there are two types of Forgetfulness and Remembrance.
One kind involves thoughts and Memory like we come to employ in the transactional world...If the memory is weak we tend to forget or take a longer time to recall what is forgotten....We then say that we Remember.

The Other type of 'Forgetfulness' is on account of inattention and this is what is called 'Pramada' ...It does not involve 'Memory' ...it involves inattention and carelessness which are the very opposite of 'Shraddha'.
'smarana' is the other type of 'Remembrance' that does not involve 'memory' but a recall of the ever living Presence.

'Satsangha' helps discover 'Shraddha' and sustain it.

Warmly recommend that you listen to Nochur Sri Venkatraman's talks and attend his satsangh whenever possible...Currently his talks on 'sivanubhavam' are on at Yogi Ramsurat Kumar Asramam at Tiruvannamalai and the talks (in Tamizh) are webcast through MIXLR.(14 02 2020- 20 20 2020 18:30 hrs -20:00 hrs)

Please refer: https://www.voiceofrishis.org/programme-listing/?v=c86ee0d9d7ed

http://live.voiceofrishis.org/

His talks are a boon for all devotees.

Namaskar
86
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 15, 2020, 07:06:26 AM »
பூதங்கள் ஐந்தாகிப்
    புலனாகிப் பொருளாகிப்
பேதங்கள் அனைத்துமாய்ப்
    பேதமிலாப் பெருமையனைக்
கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட
    கிளரொளியை மரகதத்தை
வேதங்கள் தொழுதேத்தும்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.  (10)

He became the five elements,
the senses and all else.
He,
the great One who is never different,
animates the differences in all things.
He did away with my miseries and rules me.
He is the Consort of Her who blazes like emerald.
I beheld Him in resplendent Tillai where the four Vedas adore and hail Him.


Kanda Patju - ten verses completed.

Arunachala Siva.
87
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 15, 2020, 06:59:57 AM »

பாங்கினொடு பரிசொன்றும்
    அறியாத நாயேனை
ஓங்கியுளத் தொளிவளர
    உலப்பிலா அன்பருளி
வாங்கிவினை மலம்அறுத்து
    வான்கருணை தந்தானை
நான்குமறை பயில்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.  (9)

I,
a cur,
am ignorant of both method and manner;
He blessed me with insatiable love and caused the light of Gnosis soar up in my soul.
From me He pulled out my karma and cut away my impurities.
At Tillai-Ambalam where the four Vedas are chanted,
I beheld Him that blessed me with mercy divine.

Arunachala Siva.
88
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 15, 2020, 06:54:04 AM »
அளவிலாப் பாவகத்தால்
    அமுக்குண்டிங் கறிவின்றி
விளைவொன்றும் அறியாதே
    வெறுவியனாய்க் கிடப்பேனுக்
களவிலா ஆனந்தம்
    அளித்தென்னை ஆண்டானைக்
களவிலா வானவருந்
    தொழுந்தில்லை கண்டேனே.  (8)

I lay sunk by thoughts numberless;
also was I,
the feckless one,
Addle-brained and oblivious of consequences.
On me He conferred endless bliss and ruled me.
I beheld Him at Tillai where celestial beings adore.

Arunachala Siva.

89
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 14, 2020, 11:24:27 AM »


பத்திமையும் பரிசுமிலாப்
    பசுபாசம் அறுத்தருளிப்
பித்தன்இவன் எனஎன்னை
    ஆக்குவித்துப் பேராமே
சித்தமெனுந் திண்கயிற்றால்
    திருப்பாதங் கட்டுவித்த
வித்தகனார் விளையாடல்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.  (7)

He cured me of my parviscience and snapped the rope of impurities.
He caused others to refer to me as one without devotion or deportment.
Then,
with the strong rope of mind,
He tethered me to His Holy Feet,
ineluctably.
Lo,
I beheld this,
the adept's divine sport at resplendent Tillai.

Arunachala Siva.
90
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« Last post by Subramanian.R on February 14, 2020, 11:17:04 AM »

பிறவிதனை அறமாற்றிப்
    பிணிமூப்பென் றிவையிரண்டும்
உறவினொடும் ஒழியச்சென்
    றுலகுடைய ஒருமுதலைச்
செறிபொழில்சூழ் தில்லைநகர்த்
    திருச்சிற்றம் பலம்மன்னி
மறையவரும் வானவரும்
    வணங்கிடநான் கண்டேனே.  (6)

He completely transmuted my body;
did away with both my malady and my proclivity to age,
and severed my nexus with my kith and kin.
He is the peerless First One who owns the worlds.
Lo,
when I reached the sacred Chitrambalam at Tillai girt with dense groves,
I had His darshan who was adored by the Brahmins and the celestial beings.

Arunachala Siva.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10