Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
71
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on December 01, 2018, 08:23:45 AM »
Verse  9:


சார ணன்தந்தை எம்பி ரான்எந்தை
    தம்பி ரான்எம்பொன் மாமணீயென்று
பேரெ ணாயிர கோடி தேவர்
    பிதற்றி நின்று பிரிகிலார்
நார ணன்பிர மன்தொ ழுங்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடிக்
கார ணாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Siva, the cause of all things, who is at the temple Pāṇṭikkoṭumuṭi in Kaṟaiyur, and who is worshipped by Narayanan and Brahma!
Countless Devas.
One who is the shelter for all things!
Father!
Our master!
The master of my father!
My gold!
Big gem!
Praising like this prating these names, are incapable of leaving you.
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
72
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on December 01, 2018, 06:56:40 AM »
Verse  8:

செம்பொ னேர்சடை யாய்தி ரிபுரந்
    தீயெ ழச்சிலை கோலினாய்
வம்பு லாங்குழ லாளைப் பாக
    மமர்ந்து காவிரிக் கோட்டிடைக்
கொம்பின் மேற்குயில் கூவ மாமயில்
    ஆடு பாண்டிக் கொடுமுடி
நம்ப னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Siva who has matted locks like superior gold!
Who bent the bow for the fire to rise in the three cities!
Having placed with desire a lady from whose tresses of hair fragrance spreads,
Siva fit to be desired who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi on the bank of the Kāveri, where on the branches of trees the great peacocks dance when the Indian cuckoo cries!
See 1st verse.

Arunachala Siva.
73
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on December 01, 2018, 06:52:39 AM »
Verse  7:


விரும்பி நின்மலர்ப் பாத மேநினைந்
    தேன்வி னைகளும் விண்டன
நெருங்கி வண்பொழில் சூழ்ந்தெ ழில்பெற
    நின்ற காவிரிக் கோட்டிடைக்
குரும்பை மென்முலைக் கோதை மார்குடைந்
    தாடு பாண்டிக் கொடுமுடி
விரும்ப னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


God who is liked by all and who dwells in Pāṇṭikkotumuṭi on the bank of the Kāveri, where the fertile gardens are close to one another and beautifully situated, and where the young girls who are like soft garlands and have breasts like immature coconuts dive and bathe!  I meditated upon your feet only cherishing them with love.
All my acts got separated from me. See 1st verse.

Arunachala Siva.
74
Sri Nisaragadatta Maharaj: Surely, the memory of an event cannot pass for the event itself. Nor can the anticipation. There is something exceptional, unique, about the present event, which the previous, or the coming do not have. There is a livingness about it, an actuality; it stands out as if illuminated. There is the 'stamp of reality' on the actual, which the past and the future do not have.
In spite of our knowing that the successive strokes are identical, the present stroke is quite different from the previous one and the next -- as remembered, or expected. A thing focused in the now is with me, for I am ever present; it is my own reality that I impart to the present event.
Dear devotees, therefore, we must come into the present moment, just be, and enjoy the bliss of mere being. Anil

75
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on November 30, 2018, 12:40:33 PM »
Verse  6:


ஏடு வான்இளந் திங்கள் சூடினை
    என்பின் கொல்புலித் தோலின்மேல்
ஆடு பாம்ப தரைக்க சைத்த
    அழக னேஅந்தண் காவிரிப்
பாடு தண்புனல் வந்தி ழிபரஞ்
    சோதி பாண்டிக் கொடுமுடிச்
சேட னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Beautiful god who tied on the waist a dancing cobra on the skin of the tiger which is capable of killing!
The supreme being as the light divine!
The great god who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi, where the cool water comes and flows into the beautiful and cool Kāveri!
You wore a crescent moon that shines in the sky which resembles the petal of a flower.
What is there after that to praise about your affording protection to those who surrender to you. (The moon sought the protection of Siva when he lost all phases except one on account of Daksha's curse. Siva wore it on his head and granted it the life of waxing and waning.)

Arunachala Siva.

76
Dear devotees, what follows is a profound but a very interesting conversation with Sri Bhagwan in which noted devotees such as Sri Annamalai Swami, Sri Anantachari and a few other devotees also participated:


Bhagwan Sri Ramana: What is there to attain? A thing remains to be attained if it is not already attained. But here one?s very being is That.
Someone: Why do we not then know it?
Sri Annamalai Swami: I should always try to think I am That.
Bhagwan Sri Ramana: Why should one think 'I am That'? He is That only. Does a man go on thinking that he is a man?
Sri  Anantachari: The belief 'I am a man' is so deep that we cannot help thinking so.
Bhagwan Sri Ramana : Why should you think 'I am a man'? If you are challenged you may say 'I am a man'. Therefore, the thought - 'I am a man' - is called up when another thought, say 'I am an animal', protrudes itself.
Similarly, the thought I am That is necessary only so long as the other thought I am a man persists.
Devotee: The thought 'I am a man' is so firm that it cannot he got rid of.
Bhagwan Sri Ramana: Be your true Self. Why should you think 'I am a man'?
Devotee: The thought 'I am a man' is so natural.
Bhagwan Sri Ramana: Not so. On the other hand, 'I am' is natural. Why do you qualify it with 'a man'?
Devotee: 'I am a man' is so obvious whereas 'I am That' is not understood by us.
Bhagwan Sri Ramana: You are neither That nor This. The truth is 'I am'. 'I AM that I AM' according to the Bible also. Mere Being is alone natural. To limit it to 'being a man' is uncalled for.
Devotee: (Humorously) If votes be taken the majority will be on my side. (Laughter)
Bhagwan Sri Ramana: I cast my vote also on your side (Laughter). I say also 'I am a man': but I am not limited to the body. It is IN ME. That is the difference.
Someone: The limitation (upadhi) of being a man cannot be got rid of.
Bhagwan Sri Ramana: How were you in deep sleep? There was no thought of being a man.
Another Devotee: So, the state of sleep must be brought about even when one is awake.
Bhagwan Sri Ramana: Yes. It is jagrat-sushupti.
Bhagavan Sri Ramana continued: Some people even say that while they sleep they are enclosed somewhere in the body. They forget that such an idea did not persist in sleep but rises up only on waking. They bring their waking-state to bear upon their sleep.
The lights went down and all retired.
Source: The Power of the Presence


Dear devotees, remaining as mere 'I AM' alone is freedom. MERE  BEING  ALONE  IS  NATURAL. Any adjunct (upadhi) added to the Pure 'I AM', such as 'I am so and so' or 'I am a man', etc., limits That which is infinite, all pervading and immutable, and is therefore, uncalled for, for it alone causes bondage.  Because all one has to attain is to do away the false and illusory adjuncts (Upadhi) to the pure state of 'I AM',  'Who Am I?' enquiry is the principal means, for these three words with a note of interrogation: "Who....Am.....I...? " are indeed a fire which will burn not only all the adjuncts or upadhis but everything: time, memory, et al. And when there is no time, either past, or future, or present, and when there is no memory, there is no mind either, for Sri Bhagwan has taught that the mind is then transformed into That: 'I  AM  THAT  I AM'.

Pranam,
 Anil


77
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on November 30, 2018, 07:06:52 AM »
Verse  5:


அஞ்சி னார்க்கர ணாதி என்றடி
    யேனும் நான்மிக அஞ்சினேன்
அஞ்ச லென்றடித் தொண்ட னேற்கருள்
    நல்கி னாய்க்கழி கின்றதென்
பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவை மார்குடைந்
    தாடு பாண்டிக் கொடுமுடி
நஞ்ச ணிகண்ட நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Siva who has a neck made beautiful by poison and who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi where the ladies who are as beautiful as a portrait and whose feet are painted with red-cotton dye plunge and bathe!  With the thought that you afford protection to those who are afraid of the cycle of birth and death, and seek refuge in you.  I too who is your slave was very much afraid of that, and sought refuge in you you granted your grace to me who is your slave saying "Do not fear."  What do you lose by that?
See 1st verse.

Arunachala Siva.
78
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on November 30, 2018, 07:02:10 AM »
Verse  4:


எல்லை யில்புகழ் எம்பிரான் எந்தை
    தம்பி ரான்என்பொன் மாமணி
கல்லை யுந்தி வளம்பொ ழிந்திழி
    காவி ரியதன் வாய்க்கரை
நல்ல வர்தொழு தேத்துஞ் சீர்க்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி
வல்ல வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Our master whose fame is limitless!
The master of my father!
Who is like my gold!
Who is like the big gem in my possession.
Pushing out stones pouring abundantly wealth everywhere,
on the bank of the flowing Kāveri.
God of ability who dwells at Pāṇṭikkoṭumuṭi in Kāṟaiyūr which good people worship with joined hands and praise! See 1st verse.

Arunachala Siva.
79
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on November 30, 2018, 06:58:14 AM »
Verse  3:


ஓவு நாள்உணர் வழியும்நாள் உயிர்
    போகும் நாள்உயர் பாடைமேல்
காவு நாள்இவை என்ற லாற்கரு
    தேன்கி ளர்புனற் காவிரிப்
பாவு தண்புனல் வந்தி ழிபரஞ்
    சோதி பாண்டிக் கொடுமுடி
நாவ லாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Supreme being as the light divine!  The great orator who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi where the cool floods of the Kāveri with water spreads coming to that place! The days when I did not think of you, I would not consider otherwise the days when I lost consciousness, when life leaves my body and I am carried on a funeral bier which is carried high, except as wasted.  See 1st verse.

Arunachala Siva.
80
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Last post by Balaji on November 29, 2018, 02:27:56 PM »
Self of my Self! My eye flits from form to form without respite but nowhere does it find true interest or satisfaction, but when it lights on You, it adheres and rests there, still forever.

My mind is distracted by a thousand thoughts.  It suffers unceasing torment, but when it thinks of You, it is irresistibly drawn, like a magnet, to a vision of You, and rests on You in never-ending peace.

My heart is perpetually agitated with stormy passions.  It is often torn with terrific conflicts of contrary emotions.  But when it feels its way to You, its storm yields place to calm, it recovers its equilibrium and its floats on the ocean of eternal bliss.

My life has been like a troubled torrent, running zigzag on uneven ground, sometimes overflowing its banks and inundating all around, and sometimes drying up and sinking into the sands. It seemed to have no set direction or aim.  Only when at last it  merged and flowed in You, did it attain its ultimate destination and complete fulfilment.

You are my sole refuge!

 G V Subbaramayya, The Power of the Presence Part III, David Godman
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10