Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
71
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on March 18, 2018, 03:32:37 PM »
Verse  4:


இம்மை அம்மை யெனவிரண் டும்மிவை
மெய்ம்மை தானறி யாது விளம்புவர்
மெய்ம்மை யால்நினை வார்கள்தம் வல்வினை
வம்மின் றீர்ப்பர்கண் டீர்வன்னி யூரரே.


Some people will talk, not knowing the true nature of the two i.e, this birth and the next birth. Do not join their company. Siva in Vaṉṉiyūr will put on end to the irresistible karmas of those who sincerely meditate on him. People of this world!
Come to him.

Arunachala Siva.
72
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« Last post by atmavichar100 on March 18, 2018, 10:53:12 AM »
Short Messages from Sringeri Jagadgurus:

Sringeri Jagadguru on 5 Sutras to become a Dharmika:


1. Do not disturb anyone
2. Do not tell lies
3. Do not desire for other's things
4. See all women in this world as your mother
5. Do not desire to have whatever you see
73
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on March 18, 2018, 08:38:38 AM »
Verse  3:


ஞானங் காட்டுவர் நன்னெறி காட்டுவர்
தானங் காட்டுவர் தம்மடைந் தார்க்கெலாம்
தானங் காட்டித்தன் தாளடைந் தார்கட்கு
வானங் காட்டுவர் போல்வன்னி யூரரே.

Siva in Vaṉṉiyūr, will show the way to spiritual wisdom, will show the way to obtain it.
He will show the place to obtain it, for those who approached him.  He will show heaven and the rule over it, for those who approached his feet by showing the place.


Arunachala Siva.
74
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on March 18, 2018, 08:30:15 AM »
Verse 2:

செங்கண் நாகம் அரையது தீத்திரள்
அங்கை யேந்திநின் றாரெரி யாடுவர்
கங்கை வார்சடை மேலிடங் கொண்டவர்
மங்கை பாகம்வைத் தார்வன்னி யூரரே.

The red-eyed cobra is in the waist as waist-cord. He will dance in the unbearable hot fire, holding a ball of fire in the palm. He placed on his long matted locks, Gaṅga, as its place. As the god of fire worshiped, Siva here in this place got the name Vaṉṉiyūr.
Vaṉṉi-fire.  Siva in Vaṉṉiyūr placed on one half a young lady.


Arunachala Siva.
75
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« Last post by Balaji on March 18, 2018, 01:44:47 AM »
மனங்கவர் ரமணன்  1
*******************************
பகவானால் ஆமோதித்து அனுமதிக்கப் பெற்ற ரமணாஷ்டோத்திரத்தை உலகெங்கும் உள்ள ரமண சத்சங்களில் பூஜையில் ஓதுவதை நினைக்கும்போது எனக்கு ஒரு சமயம் விசுவநாத சுவாமி தெரிவித்த விஷயம் ஞாபகம் வருகிறது :

என் ( விஷ்வநாத சுவாமியின் ) தாயாருக்குத் தமிழிலும் , சமஸ்கிருதத்திலும் நல்ல பாண்டித்யம் இருந்தது. பகவானின் தீவிர பக்தையான அவரிடம் ஒரு மிகச் சிறிய நோட்டுப்புத்தகம் இருந்தது. அதை அவர் தினம் ஆராதித்து வந்ததுடன் , யாரையும் அதைத் தொடக்கூட விடமாட்டார்.

அவர் காலத்திற்குப் பின்தான் அது எப்பேர்ப்பட்ட அரிய பொக்கிஷம் என்பதை அறிந்தோம். பகவான் மீது நான் எழுதியிருந்த அஷ்டோத்திரத்தைத் தானே தைத்த அந்த மிகச் சிறிய நோட்டுப் புத்தகத்தில் , அழகிய சின்னச் சின்ன கிரந்த எழுத்துக்களில் எழுதி , அட்டையில்  ரமண அஷ்டோத்ர சத நாமஸ்துதி  என்று குறிப்பிட்டு , தன் தங்கக் கையினால் பகவான் என் அம்மாவுக்கு அளித்திருந்தார். அந்த அரிய ரத்தினத்தை என் தாய் யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பாதது இயற்கைதானே !

நான் பகவான் மீது சில நாமாவளிகள் இயற்றி அவ்வப்போது பகவானிடம் சமர்ப்பிப்பது உண்டு. அதை பகவான் ,  நம்ம விஸ்வநாதன் என்மீது அஷ்டோத்திரம் எழுகிறான்  என்று நாயனாவிடம் ( காவ்ய கண்ட கணபதி முனிவரிடம் ) காண்பிப்பார். இதேபோல் இது போன்ற ஒவ்வொரு தாளையும் , ஆங்காங்கே திருத்தங்கள் செய்து , பகவானிடமே திருப்பித் தருவார் நாயனா. இந்த விதம் , அஷ்டோத்திர நாமம் முழுவதும் எழுதப்பெற்று , அது என் ஆசான் நாயனாவினாலும் , பிரபு பகவானாலும் அங்கீகரிக்கப் பெற்றது. பகவானின் 108 நாமங்களை எழுத வேண்டுமென்ற என் நெடுநாளைய ஆவலும் பூர்த்தியடைந்தது !

 ஒரு சமயம் அடியார் ஒருவர் பகவானிடம் , தான் பாராயணம் செய்வதற்கேற்ற ஒரு ஸ்தோத்திரம் அருளும்படி வேண்ட , பகவான் இந்த அஷ்டோத்திரத்தின் ஒவ்வொரு நாமத்தையும் விரிவாக்கினாலே , சரிதமாகிவிடும் என்றார். இதிலிருந்தே அஷ்டோத்திரத்தின் முக்கியத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றார் விஸ்வநாத சுவாமி.

ஸ்ரீ ரமண நினைவலைகள் என்னும் நூலிலிருந்து.

from fb ramana mandiram madurai
76
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on March 17, 2018, 10:45:31 AM »
Tiru Vanniyur:

Verse  1:

காடு கொண்டரங் காக்கங்குல் வாய்க்கணம்
பாட மாநட மாடும் பரமனார்
வாட மானிறங் கொள்வர் மணங்கமழ்
மாட மாமதில் சூழ்வன்னி யூரரே.

Having the cremation ground as the stage, the supreme god who performs the great dance at night when the group of Bhutas are singing.  Siva in Vaṉṉiyūr which is surrounded by a big fortified wall inside which there are storeyed buildings from which fragrance spreads. He takes away the golden color of the young girl whose looks are like the deer, giving in return sallowness, to make her turn pale.

Arunachala Siva.
77
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on March 17, 2018, 10:36:30 AM »
Verse  11:

திரியும் மூஎயில் செங்கணை யொன்றினால்
எரிய எய்தன ரேனு மிலங்கைக்கோன்
நெரிய வூன்றியிட் டார்விர லொன்றினால்
பரியர் நுண்ணியர் பாசூ ரடிகளே.

Though Siva shot a straight arrow to burn the three forts which were wandering.
He placed firmly a toe to crush the King of Lanka. The god in Pasur is the biggest as well as the smallest things.

Padigam on Tirup Pasur completed.

Arunachala Siva.
78
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on March 17, 2018, 10:31:42 AM »
Verse  10:

மாலி னோடு மறையவன் தானுமாய்
மேலுங் கீழு மளப்பரி தாயவர்
ஆலின் நீழ லறம் பகர்ந் தார்மிகப்
பால்வெண் நீற்றினர் பாசூ ரடிகளே.


Siva could not be measured in the upper region and in the lower region, though Brahma combined with Vishnu. He gave moral instruction under the shade of the banyan tree.  The god in Pāsūr, who smears himself with white sacred ash which is very white like milk.

Arunachala Siva.

79
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on March 17, 2018, 10:26:47 AM »
Verse 9:

சாம்பல் பூசுவர் தாழ்சடை கட்டுவர்
ஓம்பன் மூதெரு தேறு மொருவனார்
தேம்பல் வெண்மதி சூடுவர் தீயதோர்
பாம்பு மாட்டுவர் பாசூ ரடிகளே.

He will smear sacred ash.  He will tie up matted locks, hanging low. The unequaled god who rides an aged bull which can carry him will wear on his head a waning crescent moon.  The god in Pāsūr will cause to dance even a cruel cobra. (This fact is mentioned in the 4th verse also.)

Arunachala Siva.
80
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on March 17, 2018, 10:21:53 AM »
Verse 8:

வேத மோதிவந் தில்புகுந் தாரவர்
காதில் வெண்குழை வைத்த கபாலியார்
நீதி யொன்றறி யார்நிறை கொண்டனர்
பாதி வெண்பிறைப் பாசூ ரடிகளே.

Siva entered into the house chanting the Vedas.  He who holds a skull and wore on the ear a white men's ear-ring, does not know right conduct. He took away complete self control of my mind.  The god in Pāsūr who wears a crescent moon which is half the size of the full moon. 

Arunachala Siva.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10