Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
61
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 15, 2019, 11:04:02 AM »
Tiru  Maraikkatu: (Vedaranyam):

Verse  1:

யாழைப்பழித் தன்னமொழி
    மங்கைஒரு பங்கன்
பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை
    வைத்தான்இடம் பேணில்
தாழைப்பொழி லூடேசென்று
    பூழைத்தலை நுழைந்து
வாழைக்கனி கூழைக்குரங்
    குண்ணும்மறைக் காடே.


If one desires to worship the shrine of Siva who has on one half a lady, whose words ridicule the music produced in Yāzh, and who placed a crescent moon in his matted locks, coiled into a crown which is like a chest, it is definitely Maṟaikkāṭu, where the small monkeys creep through a narrow small door getting through the garden of fragrant screw-pine and enjoy eating plantain fruits.

Arunachala Siva.
62
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 15, 2019, 10:53:52 AM »
Verse 10:


வெண்ட லைப்பிறை கொன்றையும் அரவும்
    வேரி மத்தமும் விரவிமுன் முடித்த
இண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடை யானை
    ஈச னைத்திரு வாவடு துறையுள்
அண்ட வாணனைச் சிங்கடி யப்பன்
    அணுக்க வன்றொண்டன் ஆர்வத்தால [ உரைத்த
தண்ட மிழ்மலர் பத்தும்வல் லார்கள்
    சாத லும்பிறப் பும்மறுப் பாரே.

Composed by the father of Siṅkati,
who is near to god and has the title of Vaṉṟontaṉ Sundarar, belonged to the Brahmins as Siva Brahmanar, who perform worship in the sanctum, about Siva who has red matted locks on which he wears a circlet of great flowers and who adorned it with the Datura flowers of honey, cobra, Koṉṟai, crescent moon and a white skull, and the Lord of the Universe, the dweller in Sivalōkam, who is now in Tiruvāvaṭutuṟai for saving his devotees.  Those who are capable of reciting the ten flowers of cool Tamiḻ, with affection will not die and be born again.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.


63
General topics / Regarding Giri Pradakshinam
« Last post by mahadevan on January 15, 2019, 10:52:25 AM »
Namah Shivaya,

Namaskarangals to all,

I want guidance to know the procedure,like if someone can share any sankalpa mantram before doing giri pradakshinam on a pournami day and the best time to do it on a pournami day,like if it is preferred to start in the night or during the day.I have done giri pradakshinam and visited arunachala 12 years back when I was 17 years old.


Regards,
mahadevan Ramakrishnan
64
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 15, 2019, 10:46:54 AM »
Verse  9:


வான நாடனே வழித்துணை மருந்தே
    மாசி லாமணி யேமறைப் பொருளே
ஏன மாஎயி றாமையும் எலும்பும்
    ஈடு தாங்கிய மார்புடை யானே
தேனெய் பால்தயிர் ஆட்டுகந் தானே
    தேவ னேதிரு வாவடு துறையுள்
ஆனை யேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who has the cosmic space as his country!
Who is the nectar that is the companion who accompanies the soul in its travel to the other world!
The ruby that is without any flaw!
This is the name of Siva in this shrine the meaning of the Vedas!
Who has on his chest the hog's big tusk, the shell of the tortoise and bones as adornments fit to be worn.
Who desired to be bathed in honey, ghee, milk and curd!
The chief!
Who is as majestic as the elephant in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything!"


Arunachala Siva.
65
Bhagwan Sri Ramana: God and the Guru will only show the way to release; they will not by themselves take the soul to the state of release. In truth, God and the Guru are not different. Just as the prey which has fallen into the jaws of a tiger has no escape, so those who have come within the ambit of the Guru's gracious look will be saved by the Guru and will not get lost; yet, each one should by his own effort pursue the path shown by God or Guru and gain release. One can know oneself only with one's own eye of knowledge, and not with somebody else's. Does he who is Rama require the help of a mirror to know that he is Rama?
66
Sri Robert Adams:

In April 1950, I was in Bangalore to see Papa Ram Dass. When informed that Ramana has left his body, I went to Tiruvannamalai. The crowds had already started to come, thousands and thousands of people. So l climbed the hill and went into one of the caves, and stayed there for five days. When I came down the crowd had dispersed. He had already been interred. I enquired of his devotee who saw him last, "What were the last words he spoke?" He said, "While he was leaving the body, a peacock flew on top of a wall and started screeching. Ramana asked his attendant, 'Has anyone fed the peacock yet?' Those were his last words."


I have been to many teachers, many saints and many sages. I was with Nisargadatta, Anand Mayi Ma, Papa Ram Dass, Neem Karoli Baba and many others, but never did I meet anyone who exuded such compassion, such love, such bliss as Ramana Maharshi.

A sample from Sri Robert Adam's poems:


Who am I?

Feel your reality,
in the stillness,
in the quietness,
where there is no mind,
no thought, no words,
who are You then?
You just are.
I AM I AM.
I am not this
I am not that.
I AM.
I am that which has always been,
I am that which will always be,
I AM THAT I AM.
Anil
67
Devotee: I suppose one has to sublimate the ego-self into the true Self.

Bhagwan Sri Ramana Maharshi. The ego-self does not exist at all.

Devotee: Then why does it give so much trouble? Look at the havoc it has created among nations and people. It is dreadful even to oneself.

Bhagwan Sri Ramana. To whom is the trouble? The trouble also is imagined. Pain and pleasure are to the ego, which is itself imagined. When the ego disappears through constant enquiry into its nature, the illusion of pleasure and pain also disappears, and the Self, their Source, alone remains. There is neither ego nor ignorance in Reality.

Devotee: But how did the ego arise?

Bhagwan Sri Ramana. Ego is non-existent, otherwise you would be two instead of one - you the ego and you the Self. You are a Single, Indivisible Whole. Enquire into yourself, and the apparent ego and ignorance will disappear.

68
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 15, 2019, 06:51:10 AM »
Verse  8:

கோதி லாஅமு தேஅருள் பெருகு
    கோல மேஇமை யோர்தொழு கோவே
பாதி மாதொரு கூறுடை யானே
    பசுப தீபர மாபர மேட்டி
தீதி லாமலை யேதிரு வருள்சேர்
    சேவ காதிரு வாவடு துறையுள்
ஆதி யேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who is as sweet as nectar without any sediment!
Who has the appearance of increasing benevolence!
The King who is worshipped the immortals, who do not wink!
Who has on one half of his body the part of a lady!
The master of all living beings.
The supreme god!
The supreme being who is in the most exalted place!
Who is as useful as a mountain without defects,
the hero who is always with benign benevolence!
The primordial thing in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."

Arunachala Siva.
69
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 15, 2019, 06:45:40 AM »
Verse  7:


வெய்ய மாகரி ஈருரி யானே
    வேங்கை யாடையி னாய்விதி முதலே
மெய்ய னேஅட லாழியன் றரிதான்
    வேண்ட நீகொடுத் தருள்புரி விகிர்தா
செய்ய மேனிய னேதிக ழொளியே
    செங்க ணாதிரு வாவடு துறையுள்
ஐய னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who has the skin wet with blood, of the big and cruel elephant!
Who dresses himself with the skin of a tiger,
The chief of positive injunctions to do a thing and that for not doing a thing.
Who is the truth absolute.
Who is different from this world
and granted your grace by giving a strong discus to Vishnu, when he desired it.
(See notes on the 3rd verse of the previous decade.)
Who has a red form!
Who is the brilliant light.
Who has an eye of fire.
The master who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not by afraid of anything."

Arunachala Siva.
70
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on January 15, 2019, 06:39:13 AM »
Verse 6:

குறைவி லாநிறை வேகுணக் குன்றே
    கூத்த னேகுழைக் காதுடை யானே
உறவி லேன்உனை யன்றிமற் றடியேன்
    ஒருபி ழைபொறுத் தால்இழி வுண்டே
சிறைவண் டார்பொழில் சூழ்திரு வாரூர்ச்
    செம்பொ னேதிரு வாவடு துறையுள்
அறவ னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

See 1st verse.
Who are my relations except you?
The fullness without deficiency!
Person of noble character, "Literally this means a mountain of good qualities."
Dancer!
God who wears a men's ear-ring!
I, your slave have no relations except you.
Do you lose anything by forgiving one fault?
The refined gold in Tiruvārūr, surrounded by garden in which bees with wings, hum?
The embodiment of righteous acts who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me assuring me, Do not be afraid of anything!

Arunachala Siva.
Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10