Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
51
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on February 11, 2019, 11:28:01 AM »
Verse  3:


ஊனை யுற்றுயி ராயி னீர்ஒளி
    மூன்று மாய்த்தெளி நீரோ டானஞ்சின்
தேனை ஆட்டுகந்தீர் செழு மாடத் திருமிழலை
மானை மேவிய கையி னீர்மழு
    வேந்தி னீர்மங்கை பாகத் தீர்விண்ணில்
ஆன வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


One who is the life in the body!
Being the three lights sun, moon and the fire you desired being bathed in clear water, five products of the cow and honey between them in Tirumizhalai, which has wealthy mansions.  You are the one who has a deer in the hand!
One who holds a battle-axe!
One who has on one half a lady you occupied the shade of Veezhi, which grew tall and rose into the sky.

Arunachala Siva.
52
When the Student is ready, the Teacher appears.
When the Student is truly ready, the Teacher disappears.
Sri Lau Tzu
..................................................................................


.........and then the Student also disappears.
After the Teacher and Student both disappear, what remains is the Supreme Self!
Anil


53
Question: What is the Truth that I have to attain? Please explain it and show it to me.

Bhagwan Sri Ramana: What we have to attain and what is desired by everyone is endless happiness. Although we seek to attain it in various ways, it is not something to be sought or attained as a new experience. Our real nature is the "I" feeling which is always experienced by everyone. It is within us and nowhere else. Although we are always experiencing it, our minds are wandering, always seeking it, thinking in ignorance that it is something apart from us. This is like a person saying with his own tongue that he has no tongue.

Question: I am now sitting peacefully without the thought "I am this body." Is this the state of Reality?

Bhagwan Sri Ramana: This state must remain as it is without any change. If it changes after a while you will know that other thoughts have not gone.

Question: What is the way to get rid of other thoughts?

Bhagwan Sri Ramana: They can only be removed through the powerful effect of the enquiry, "To whom have these thoughts come?"

54
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on February 11, 2019, 07:19:05 AM »
Verse 2:

விடங்கொள் மாமிடற் றீர்வெள் ளைச்சுருள்
     ஒன்றிட்டு விட்ட காதி னீர்என்று
திடங்கொள் சிந்தையினார் கலி காக்கும் திருமிழலை
மடங்கல் பூண்ட விமானம் மண்மிசை
     வந்தி ழிச்சிய வான நாட்டையும்
அடங்கல் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


One who has a black neck which swallowed the poison, praising, you as one who has on one ear men`s ear-ring made of conch, hanging, in Tirummizhalai, where Brahmins who have a firm mind protect the world from poverty, you occupied the shade of the Veezhi,  plant which contained within it the heaven which caused to descend on this early, a Vīmāṉam which was supported by lions, you grant your grace to me also, your slave.

Arunachala Siva.
55
Question: You say that the trinity of knower, known and knowledge is an appearance and that there is a unity behind it, supporting it. What is this unity, is it a powerful one?

Bhagwan Sri Ramana: It is an all-powerful existence.

Question: You have often said, and the books also say, that Reality [Brahman] is immobile. Now you say it is all powerful. Does it not then move?

Bhagwan Sri Ramana: Power implies movement. Though Reality [Ishwara] moves by His power, which is movement, He transcends the movement; He is unmoving, beyond movement.

Question: Is there no difference between the power [shakti] and the powerful [shakta]?

Bhagwan Sri Ramana: No. That depends upon your attitude. There is only one Truth. Looking at the movement, one calls it "power". Another, settling himself in the support of the movement, calls it "unmoving". If the former is activity, the latter is the ground, support or substance. Force and substance are inseparable, are indeed two aspects of one and the same Truth. Only, without the movement of the power the real substance is not apprehended.

Question: What is the true character of power?

Bhagwan Sri Ramana: It is coeval with the Eternal Reality; it has no existence apart from Him. It is the Eternal activity of Reality, creating the myriad of worlds.


56
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on February 10, 2019, 11:55:41 AM »
Tiru Veezhimizhalai:

Verse  1:

நம்பி னார்க்கருள் செய்யும் அந்தணர்
     நான்ம றைக்கிட மாய வேள்வியுள்
செம்பொ னேர்மடவா ரணி பெற்ற திருமிழலை
உம்ப ரார்தொழு தேத்த மாமலை
     யாளொ டும்முட னேயு றைவிடம்
அம்பொன் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

Siva who grants his grace to those who worship you with piety in the sacrifice, performed by Brahmins and which is mentioned in the four Vēdas, in Tirumiḻalai, which is adorned by ladies who are as beautiful as the red Lakshmi.  You occupied the beautiful shade of Veezhi, as your abode, along with the daughter of the big mountain, to be worshipped with joined hands and praised by the Devas in heaven,
you grant your grace to me also, your slave.

Arunachala Siva.
57
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on February 10, 2019, 11:50:07 AM »
Verse  11:


வஞ்சி நுண்ணிடை மங்கை பங்கினர்
மாத வர்வள ரும்வ ளர்பொழில்
பஞ்சின் மெல்லடியார் பயி லுந்திருப் பனையூர்
வஞ்சி யும்வளர் நாவ லூரன்
வனப்ப கையவ ளப்பன் வன்றொண்டன்
செஞ்சொற் கேட்டுகப்பா ரவ ரேய ழகியரே.

Siva has a young lady whose waist is as slender as the creeper Va?chi, on Tiruppaṉaiyūr which has thriving gardens where, ladies with feet painted with red-cotton dye are moving about, and has people who do great penance are prosperous,
will rejoice on hearing the words in their direct primary significance composed by the father of Vaṉappakai, and the native of Nāvalur where the creeper, Va?chi grows besides other creepers.

See 1st verse.

Padigam on Tirup Panaiyur completed.

Arunachala Siva. 
58
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on February 10, 2019, 11:46:03 AM »
Verse  10:


குரக்கி னங்குதி கொள்ளத் தேனுகக்
குண்டு தன்னயற் கெண்டை பாய்தரப்
பரக்குந் தண்கழனிப் பழ னத்தி ருப்பனையூர்
இரக்கம் இல்லவர் ஐந்தொ டைந்தலை
தோளி ருபது தாள்நெ ரிதர
அரக்கனை யடர்த்தா ரவ ரேய ழகியரே.


As honey trickles gently as the group of monkeys leap and Keṇṭai - a fresh water fish frisks in the cool tanks nearby, in Tiruppaṉaiyūr, which has tanks and cool fields which are extensive, without pity, Siva pressed down the demon, to crush his ten heads and twenty shoulders.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
59
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on February 10, 2019, 11:40:45 AM »
Verse  9:

மண்ணி லாமுழ வம்ம திர்தர
மாட மாளிகை கோபு ரத்தின்மேல்
பண்ணி யாழ்முரலும் பழ னத்தி ருப்பனையூர்
வெண்ணி லாச்சடை மேவிய
விண்ண வரொடு மண்ண வர்தொழ
அண்ண லாகிநின்றா ரவ ரேய ழகியரே.

As the mzhavam on the head of which a black paste is smeared is played to make it reverberate, in Tiruppaṉaiyūr where the Yazh is played in the mansions having storeys and tower-gates, Siva who is the lofty god to be worshipped by the celestial beings and people of this world and who wears on his matted locks, a white crescent moon.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

60
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Last post by Subramanian.R on February 10, 2019, 11:35:40 AM »
Verse  8:

மரங்கள் மேல்மயி லால மண்டப
மாடமா ளிகை கோபு ரத்தின்மேல்
திரங்கல் வன்முகவன் புகப் பாய்தி ருப்பனையூர்த்
துரங்கன் வாய்பிளந் தானுந் தூமலர்த்
தோன்ற லும்மறி யாமை தோன்றிநின்
றரங்கி லாடவல்லா ரவ ரேய ழகியரே.

When the peacocks dance on the trees spreading their tails, in Tiruppaṉaiyūr, where the monkeys with wrinkled skin jump to enter into the mansions with storeys and tower-gates visible to be witnessed by devotees, but not be seen by Vishnu who cleft asunder the mouth of a horse and Brahma, who is seated in a pure lotus flower,
is capable of dancing in a stage.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10