Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
41
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 16, 2018, 09:31:03 AM »
Verse  6:


மூவுருவின் முதலுருவாய் இருநான் கான
    மூர்த்தியே யென்றுமுப் பத்து மூவர்
தேவர்களும் மிக்கோருஞ் சிறந்து வாழ்த்தும்
    செம்பவளத் திருமேனிச் சிவனே யென்னும்
நாவுடையார் நமையாள வுடையா ரன்றே
    நாவலந்தீ வகத்தினுக்கு நாத ரான
காவலரே யேவி விடுத்தா ரேனுங்
    கடவமல்லோம் கடுமையொடு களவற் றோமே.


They that hail Him fervently with their lips thus: "O Siva whose sacred person is like the ruddy coral!
You are hailed by the thirty-three Devas and the exceedingly great ones as the Primal Ens of the Trinity and as the Ashta-Moorti". Surely own us as their servitors,
Even if kings,
the lords of Jambu-Dwipa,
Command us,
we are not bound by their behest at all;
(For) we commit neither violence not larceny.

Arunachala Siva.
42
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 16, 2018, 07:45:16 AM »
Verse  5:


என்றும்நாம் யாவர்க்கும் இடைவோ மல்லோம்
    இருநிலத்தில் எமக்கெதிரா வாரு மில்லை
சென்றுநாம் சிறுதெய்வம் சேர்வோ மல்லோம்
    சிவபெருமான் திருவடியே சேரப் பெற்றோம்
ஒன்றினாற் குறையுடையோ மல்லோ மன்றே
    உறுபிணியார் செறலொழிந்திட் டோடிப் போனார்
பொன்றினார் தலைமாலை யணிந்த சென்னிப்
    புண்ணியனை நண்ணியபுண் ணியத்து ளோமே.We will never be overwhelmed by any;
none on this wide earth is our equal;
We will not seek refuge in small gods as we have attained the sacred feet of Siva-- The Lord-God;
Since that day (we gave up the faith) of Jains),
We lack nothing;
the malady that pains us hath fled away from us;
we are poised in the merit that links us with the Holy one who wears on His crest a chaplet of the skulls of the dead ones.

Arunachala Siva.
43
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 16, 2018, 07:40:10 AM »
Verse  4:


உறவாவார் உருத்திரபல் கணத்தி னோர்கள்
    உடுப்பனகோ வணத்தொடுகீ ளுளவா மன்றே
செறுவாருஞ் செறமாட்டார் தீமை தானும்
    நன்மையாய்ச் சிறப்பதே பிறப்பிற் செல்லோம்
நறவார்பொன் னிதழிநறுந் தாரோன் சீரார்
    நமச்சிவா யச்சொல்ல வல்லோம் நாவால்
சுறவாருங் கொடியானைப் பொடியாக் கண்ட
    சுடர்நயனச் சோதியையே தொடர்வுற் றோமே.


Our kin are the many servitors of Rudra;
we but wear cod piece and keell;
Even the ever-angry will never be angry with us;
Unto us evil will turn good;
We will not get re-born at all;
With our lips we are competent to chant the glorious Namasivaya of Him that wears The odoriferous garland of meliferos and Auric Konrai;
We are linked to Him who with the flame of His bright-rayed eye,
reduced to ash the one whose flag sports the shark.


Arunachala Siva.
44
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 16, 2018, 07:34:33 AM »
Verse  3:


வாராண்ட கொங்கையர்சேர் மனையிற் சேரோம்
    மாதேவா மாதேவா என்று வாழ்த்தி
நீராண்ட புரோதாயம் ஆடப் பெற்றோம்
    நீறணியுங் கோலமே நிகழப் பெற்றோம்
காராண்ட மழைபோலக் கண்ணீர் சோரக்
    கன்மனமே நன்மனமாய்க் கரையப் பெற்றோம்
பாராண்டு பகடேறி வருவார் சொல்லும்
    பணிகேட்கக் கடவோமோ பற்றற் றோமே.

We are free of the domestic life linked to women whose breasts are covered;
we hail thus;
"Mahadeva,
O Mahadeva!"
We are blessed with the daily,
Pre-dawn ablutions;
We are graced with the guise that is bedaubed with the ash;
the stony mind is now become a holy mind by me melting;
We pour our tears like the dissolving nimbus,
Will we,
even we,
Obey the fiats of those that rule the world and ride the tusker?
Lo and behold!
We are unattached.

Arunachala Siva.
45
Bhagwan Sri Ramana:

"Although in the beginning, on account of the tendencies towards sense-objects (vishaya-vasanas) which have been recurring down the ages, thoughts rise in countless numbers like the waves of the ocean, they will all perish as the aforesaid Self-attention becomes more and more intense. Since even the doubt 'Is it possible to destroy all of them and to remain as Self alone ?' is only a thought, without giving room even to that thought, one should persistently cling fast to Self-attention. However great a sinner one may be, if, not lamenting 'Oh, I am a sinner! How can I attain salvation?' but completely giving up even the thought that one is a sinner, one is steadfast in Self-attention, one will surely be saved. Therefore everyone, diving deep within himself with desirelessness (vairagya),can attain the pearl of Self."
Dear devotees and seekers, therefore, our work is to practice steadfast and unwavering Self-attention as far as possible without giving room to any doubt whatever. Aforesaid Self-attention is same as clinging to, or holding of,  or attending to the I-consciousness. And what is meant by the phrase 'Self-attention becoming more and more intense'? SELF-ATTENTION  BECOMING  MORE AND MORE  INTENSE AND  THEREBY  GAINING  GREATER  CLARITY,  AND  ACQUIRING  GREATER  AND  GREATER  INTENSITY  OF  CONCENTRATION  UPON  THE  'I',  IS  INDEED  DIVING  DEEP  WITHIN.  Therefore, what is absolutely necessary is to pursue the aforesaid Self-attention till the very end.

  Pranam,
   Anil 
46
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 15, 2018, 12:35:17 PM »
Verse  2:


அகலிடமே இடமாக ஊர்கள் தோறும்
    அட்டுண்பார் இட்டுண்பார் விலக்கார் ஐயம்
புகலிடமாம் அம்பலங்கள் பூமி தேவி
    யுடன்கிடந்தாற் புரட்டாள்பொய் யன்று மெய்யே
இகலுடைய விடையுடையான் ஏன்று கொண்டான்
    இனியேதுங் குறைவிலோம் இடர்கள் தீர்ந்தோம்
துகிலுடுத்துப் பொன்பூண்டு திரிவார் சொல்லும்
    சொற்கேட்கக் கடவோமோ துரிசற் றோமே.


The vast earth is our place;
in every town householders cook their food,
give alms and eat;
(so) they will never deny alms (to us);
we will abide in common places;
if we lie on earth (to sleep),
Mother earth will not roll us away;
What we say is not untrue,
but true;
the Lord of the martial Bull has accepted us;
henceforth we lack nothing;
we are for ever rid of troubles;
will we hearken to the word of those who go about (royally) robed and bejeweled with gold?
Lo and behold!
We are freed of flaws.

Arunachala Siva.

47
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 15, 2018, 12:31:00 PM »
General Padigam (6)


Verse  1:

நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்
    நரகத்தி லிடர்ப்படோம் நடலை யில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோ மல்லோம்
    இன்பமே யெந்நாளுந் துன்ப மில்லை
தாமார்க்குங் குடியல்லாத் தன்மை யான
    சங்கரன்நற் சங்கவெண் குழையோர் காதிற்
கோமாற்கே நாமென்றும் மீளா ஆளாய்க்
    கொய்ம்மலர்ச்சே வடிஇணையே குறுகி னோமே.


We are subject to none;
we fear not Death;
we will not suffer in hell;
we are without falsity;
we will ever be glad;
We know no illness;
we do not bow;
with us joy abides for ever;
never will we suffer sorrow;
know that we are the bondsman-- never to be manumitted--,
of Sankara who wears in one ear the Kuzhai of pure,
white shell,
The Sovereign who is subject to none;
ha,
we have attained His roseate flower-flower fresh feet twain.


Arunachala Siva.
48
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 15, 2018, 12:24:56 PM »
Verse 11:

பொன்னொத்த மேனிமேற் பொடியுங் கண்டேன்
    புலித்தோ லுடைகண்டேன் புணரத் தன்மேல்
மின்னொத்த நுண்ணிடையாள் பாகங் கண்டேன்
    மிளிர்வதொரு பாம்பும் அரைமேற் கண்டேன்
அன்னத்தே ரூர்ந்த அரக்கன் தன்னை
    அலற அடர்த்திட்ட அடியுங் கண்டேன்
சின்ன மலர்க்கொன்றைக் கண்ணி கண்டேன்
    சிவனைநான் சிந்தையுட் கண்ட வாறே.


I beheld on His golden frame the ash;
I beheld the vestment of tiger-skin;
I beheld Him concorporate concordantly with Her of fulgurant waist;
I beheld on His waist a dazzling serpent too;
I also beheld the foot that crushed the Raakshasa that flew the car--white as swan-- And caused Him to lament aloud;
I also beheld the chaplet of Konrai flowers-- His symbol wreath--;
It is thus,
even thus,
I beheld Siva in my mind.
(Was it even so that you beheld Him)


General Padigam (5) completed.

Arunachala Siva.

49
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 15, 2018, 12:18:23 PM »
Verse 10:


மைப்படிந்த கண்ணாளுந் தானுங் கச்சி
    மயானத்தான் வார்சடையான் என்னி னல்லான்
ஒப்புடைய னல்லன் ஒருவ னல்லன்
    ஓரூர னல்லன் ஓருவம னில்லி
அப்படியும் அந்நிறமும் அவ்வண்ணமும்
    அவனருளே கண்ணாகக் காணின் அல்லால்
இப்படியன் இந்நிறத்தன் இவ்வண் ணத்தன்
    இவனிறைவன் என்றெழுதிக் காட்டொ ணாதே.

The Lord who is concorporate with His Consort whose eyes are with colyrium,
Abides in the crematorium at Kaanchi;
All matted is His hair;
He is flawless;
He has no equal;
He is not of the human species;
He belongs to no single town;
Thus is He,
even thus is His form and hue.
If He be not beheld with the eye of his Grace who can paint him this wise or anywise?
His Godhead is ineffable.

Arunachala Siva.
50
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on September 15, 2018, 12:13:37 PM »
Verse  9:

விரையுண்ட வெண்ணீறு தானு முண்டு
    வெண்டலைகை யுண்டொருகை வீணை யுண்டு
சுரையுண்டு சூடும் பிறையொன் றுண்டு
    சூலமுந் தண்டுஞ் சுமந்த துண்டு
அரையுண்ட கோவண ஆடை யுண்டு
    வலிக்கோலுந் தோலு மழகா வுண்டு
இரையுண் டறியாத பாம்பு முண்டு
    இமையோர் பெருமா னிலாத தென்னே.


There is the fragrant white ash;
one hand holds a white skull,
another a Veena;
in His Surai-like crest,
He wears a crescent moon;
He wields a trident and a spear;
There is the vestment of Kovanam in His loins;
There is a wand;
There is a beautiful hide;
There are snakes that have not preyed on anything;
How can the Lord of Gods be ever without these?

Arunachala Siva.
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10