Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
41
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 16, 2018, 11:24:05 AM »
Verse  4:

கள்ளி முதுகாட்டி லாடி கண்டாய்
    காலனையுங் காலாற் கடந்தான் கண்டாய்
புள்ளி யுழைமானின் தோலான் கண்டாய்
    புலியுரிசே ராடைப் புனிதன் கண்டாய்
வெள்ளிமிளிர் பிறைமுடிமேற் சூடி கண்டாய்
    வெண்ணீற்றான் கண்டாய்நஞ் செந்தின் மேய
வள்ளி மணாளற்குத் தாதை கண்டாய்
    மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் தானே.

He is the bridegroom abiding at Maraikkaadu.
He dances in the hoary crematory thick with smoke.
He, with His foot, vanquished the God of death.
He is clad in the skin of the dotted deer.
He is the holy One whose vestment is the tiger-skin.
On His crest He wears an argent and bright crescent moon.
He is daubed with the white ash.
He is the Father of Valli's Consort who presides over our Chenthil.

Arunachala Siva.


42
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 16, 2018, 11:18:37 AM »
Verse  3:


சிலந்திக் கருள் முன்னஞ் செய்தான் கண்டாய்
    திரிபுரங்கள் தீவாய்ப் படுத்தான் கண்டாய்
நிலந்துக்க நீர்வளிதீ யானான் கண்டாய்
    நிரூபியாய் ரூபியுமாய் நின்றான் கண்டாய்
சலந்துக்க சென்னிச் சடையான் கண்டாய்
    தாமரையான் செங்கண்மால் தானே கண்டாய்
மலந்துக்க மால்விடையொன் றூர்ந்தான் கண்டாய்
    மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் தானே.

He is the bridegroom that abides at Maraikkaadu.
Of yore,  He conferred grace on the Spider.
He burnt the triple towns.
He is earth, and water covering earth as well as air and fire.
He stands with and without form.
His matted hair conceals water.
He is the one on the Lotus and the red-eyed Vishnu.
His mount is a huge and flawless bull.

Arunachala Siva.
43
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 16, 2018, 11:13:31 AM »
Verse  2:


கைகிளரும் வீணை வலவன் கண்டாய்
    காபாலி கண்டாய் திகழுஞ் சோதி
மெய்கிளரும் ஞான விளக்குக் கண்டாய்
    மெய்யடியார் உள்ளத்து வித்துக் கண்டாய்
பைகிளரும் நாக மசைத்தான் கண்டாய்
    பராபரன் கண்டாய்பா சூரான் கண்டாய்
வைகிளரும் கூர்வாட் படையான் கண்டாய்
    மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் தானே.


He is bridegroom that abides at Maraikkaadu.
He is a Master of the Vina strummed by fingers.
He is Kaapaali.  His body wafts radiance.
He is the Lamp of Wisdom.
He is the Seed (that sprouts) in the soul of the true devotee.
He causes the snake of poisonous sacs,
To dance.  He is the Lord-God.
He is of Paasoor.
He has a very sharp weapon which is Mazhu.

Arunachala Siva.
44
if one has to grasp the silence who is the one who is grasping thw silence?  is not that  one aware that he is trying to   grasp  the silence or grasping the silence  and this stage could lead to further stage that "one" watching the silence. So is not the one who is apparently seem to watching the silence, the  ego?  then at what stage the ego drops off............
45
Dear Devotees,

When we raise the question 'Who am I?', we must keenly and attentively seek to observe the Silence (Stillness) that follows the raising of the question, instead of waiting for an answer. If one grasps that Silence or Stillness, it will certainly dispense with the ego instantly as Sri Bhagwan has taught.

If this is done properly, next one must try to ascertain what is this 'I Am', without so and so, Sri Bhagwan often speaks of. One must examine what that 'I Am' stands for. If this enquiry leads to the dawn of the understanding that 'I am indeed all-pervading Brahman', this alone is the real and full enquiry of who really I am, and what the 'I Am' really stands for.

Thanks very much.
Pranam,
 Anil
46
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 15, 2018, 12:03:36 PM »
Tiru Maraikkaadu:  (Vedaranyam)

Verse  1:

தூண்டு சுடரனைய சோதி கண்டாய்
    தொல்லமரர் சூளா மணிதான் கண்டாய்
காண்டற் கரிய கடவுள் கண்டாய்
    கருதுவார்க் காற்ற எளியான் கண்டாய்
வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய்
    மெய்ந்நெறி கண்டாய் விரத மெல்லாம்
மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டாய்
    மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் தானே.


He is the bridegroom that abides at Maraikkaadu.
He is like the bright-rayed flame.
He is the Choolaamani of the hoary celestial beings.
He is the Lord-God, rare and hard to behold.
He is easy of access to them that meditate on Him.
He grants to them the very boons that the seekers desire.
He is the true Way.
He abides in the mind of those whose minds are ennobled by Vratas.

Arunachala Siva.
47
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 15, 2018, 12:01:07 PM »
Verse  11:


நெடியானும் மலரவனும் நேடி யாங்கே
    நேருருவங் காணாமே சென்று நின்ற
படியானைப் பாம்புரமே காத லானைப்
    பாம்பரையோ டார்த்த படிறன் தன்னைச்
செடிநாறும் வெண்தலையிற் பிச்சைக் கென்று
    சென்றானை நின்றியூர் மேயான் தன்னைக்
கடிநாறு பூஞ்சோலை யந்தண் நாகைக்
    காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே.


At the cool and beauteous Naakaikkaaronam girt with fragrant and flowery groves,
you can always behold Him whose form could not be beheld by the tall one and the one on the Flower, though they searched for it.  Paampuram is dear to Him.
He is the deceptious One whose waist is cinctured with a serpent.  He goes begging with a white and shining skull for His alms-bowl. He abides at Ninriyoor.

Padigam on Tiru Naakaikkaaronam completed.

Arunachala Siva.
48
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 15, 2018, 08:12:18 AM »
Verse  10:


மனைதுறந்த வல்லமணர் தங்கள் பொய்யும்
    மாண்புரைக்கும் மனக்குண்டர் தங்கள் பொய்யும்
சினைபொதிந்த சீவரத்தர் தங்கள் பொய்யும்
    மெய்யென்று கருதாதே போத நெஞ்சே
பனையுரியைத் தன்னுடலிற் போர்த்த எந்தை
    அவன்பற்றே பற்றாகக் காணின் அல்லால்
கனைகடலின் தெண்கழிசூழ் அந்தண் நாகைக்
    காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே.

Unless you quit the falsehood of the strong, renunciant-Jains, the falsehood of those householder-goondas who admire them and the falsehood. Of the ochre-robed,
and march ahead with love of Him as your sole prop,  can you behold Him,
my Father, who mantled Himself in the hide of the tusker whose trunk was like a palmyra tree?  (By His grace alone) O enlightened heart!  You can behold Him at Naakaikkaaronam girt wiith the clear-watered creeks of the soaring sea.

Arunachala Siva.
49
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 15, 2018, 08:05:58 AM »
Verse 9:


சொல்லார்ந்த சோற்றுத் துறையான் தன்னைத்
    தொல்நரகம் நன்னெறியால் தூர்ப்பான் தன்னை
வில்லானை மீயச்சூர் மேவி னானை
    வேதியர்கள் நால்வர்க்கும் வேதஞ் சொல்லிப்
பொல்லாதார் தம்அரணம் மூன்றும் பொன்றப்
    பொறியரவம் மார்பாரப் பூண்டான் தன்னைக்
கல்லாலின் கீழானைக் கழிசூழ் நாகைக்
    காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே.


At Naakaikkaaronam girt with creeks, you can always behold Him of renowned Chotrutthurai.  He destroys the hoary inferno through His goodly guidance.
He is a bowman. He is of Meeyacchoor. He taught the Vedas to the Four.
Decked with a speckled snake on His chest,  He fared forth to smite the triple,
walled towns of the cruel ones.  He is the One seated under the Banyan tree.

Arunachala Siva.
50
Surely, only he who, through confusion, believes himself to be non-existent will declare that You are non-existent. How can he who realises his own being as it actually is disregard as non-existent You who are that very same being?

V. 1082, G.V. K.Dear devotees, here Sri Muruganar is saying that he who is aware of his own existence or being cannot deny the existence of God who is not different from that existence or being.  Sri Bhagwan has taught that no one can deny his own existence. It follows that since no can deny one's own existence, no one can deny the existence of God either.  Anil
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10