Recent Posts

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
31
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on January 22, 2018, 09:30:47 AM »
Verse  8:


தெற்றினர் புரங்கண் மூன்றுந் தீயினில் விழவோ ரம்பால்
செற்றவெஞ் சிலையர் வஞ்சர் சிந்தையுட் சேர்வி லாதார்
கற்றவர் பயிலு நாகைக் காரோணங் கருதி யேத்தப்
பெற்றவர் பிறந்தார் மற்றுப் பிறந்தவர் பிறந்தி லாரே.

To make the three cities of perverse enemies to be consumed by fire, Siva who destroyed with his cruel bow. Who does not enter into the minds of deceptive people.
Those who have the good fortune to praise with intention Nakaik Karonam, where learned scholars are crowded, are really people who enjoy the benefit of being born as human beings. Others who are born as human beings are to be considered as not being born so.

Arunachala Siva.
32
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on January 22, 2018, 09:26:45 AM »
Verse 7:

வெங்கடுங் கானத் தேழை தன்னொடும் வேட னாய்ச்சென்
றங்கமர் மலைந்து பார்த்தற் கடுசர மருளி னானை
மங்கைமா ராட லோவா மன்னுகா ரோணத் தானைக்
கங்குலும் பகலுங் காணப் பெற்றுநாங் களித்த வாறே.


Having gone into the fearful forest of severe heat with a lady, Uma, in the form of a hunter, having fought with Arjuna, who granted to him an arrow which can kill.
Having obtained vision of, both in the night and day, the Lord in Karonam, where the music of young girls stay permanently without ceasing.  What a wonder we felt happy.

Arunachala Siva.

33
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on January 22, 2018, 09:21:58 AM »
Verse  6:


வெம்பனைக் கருங்கை யானை வெருவவன் றுரிவை போர்த்த
கம்பனைக் காலற் காய்ந்த காலனை ஞால மேத்தும்
உம்பனை யும்பர் கோனை நாகைக்கா ரோண மேய
செம்பொனை நினைந்த நெஞ்சே திண்ணநா முய்ந்த வாறே.


The Lord in Kachi Ekampam, who covered himself with the skin of an elephant which is cruel and has a black trunk like the Palmyra tree, to make it frightened, who destroyed the god of death by kicking him with his leg.  The god whom the people of this world praise, the master of the celestial beings, my mind which thought of the god who is like superior gold, and who dwell with desire in Nakaik Kokaranam.
It is certain that we saved ourselves.

Arunachala Siva.
34
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on January 22, 2018, 08:22:54 AM »
Verse  5:

நிறைபுன லணிந்த சென்னி நீணிலா வரவஞ் சூடி
மறையொலி பாடி யாடன் மயானத்து மகிழ்ந்த மைந்தன்
கறைமலி கடல்சூழ் நாகைக் காரோணங் கோயில் கொண்ட
இறைவனை நாளு மேத்த விடும்பைபோ யின்ப மாமே.


Wearing a crescent moon of great moonlight on the head which has adorned itself with plenty of water, chanting the Vedas with their proper accent, the youth who felt happy in dancing in the cremation-ground, if one praises daily the Lord who dwelt in the temple of Nākaik Karōṇam surrounded by the very black sea, our sufferings will vanish and happiness will come.

Arunachala Siva.

35
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on January 22, 2018, 08:18:29 AM »
Verse  4:


மண்டனை யிரந்து கொண்ட மாயனோ டசுரர் வானோர்
தெண்டிரை கடைய வந்த தீவிடந் தன்னை யுண்ட
கண்டனைக் கடல்சூழ் நாகைக் காரோணங் கோயில் கொண்ட
அண்டனை நினைந்த நெஞ்சே யம்மநா முய்ந்த வாறே.

Siva who has a neck in which he has stationed the cruel poison which rose when the ocean of clear waves was churned the demons, celestial beings and Māyaṉ Vishnu, who begged and got the earth from Makābhali, my mind which fixed your thoughts on the god who dwelt in the temple in Nākaik Kārōṇam surrounded by the sea.
What a wonder we saved ourselves.

Arunachala Siva.

36
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on January 22, 2018, 08:12:36 AM »
Verse 3:


நிருத்தனை நிமலன் றன்னை நீணிலம் விண்ணின் மிக்க
விருத்தனை வேத வித்தை விளைபொருண் மூல மான
கருத்தனைக் கடல்சூழ் நாகைக் காரோணங் கோயில் கொண்ட
ஒருத்தனை யுணர்த லானா முய்ந்தவா நெஞ்சி னீரே.

My mind! Realizing in ourselves the dancer god, who is naturally free from all impurities, the senior one who is superior to the residents of this wide world and heaven, the one who is the author and origin of all things that are produced,
and the unequaled one who had his temple at Nākaik Kārōṇam surrounded by the sea.
What a wonder yourself and myself were saved!

Arunachala Siva.
37
Friends,
       When we try to understand or appreciate Bhagavan, we should take a holistic approach to the teaching.
When Ramana said one thing and one place and another at a slightly different place, we need to properly study it conjunction, not by ignoring one part and accepting only one part. This is a standard approach : resolve "apparent" contradictions. That is how we would gain a proper understanding of what Bhagavan was teaching. The reason we see such problems is because language is limited. Self Knowledge is a Vision, when a sincere student approaches the teacher, the teacher tries to help the student see what he is already seeing. It is like a person who has taken a shadow for a ghost. The teacher sees it as a shadow, the student sees it as a ghost. The teacher wants to make the student see it as a shadow. Simply saying that is a shadow is not going to help... he is seeing a ghost following him.

This thread is a discussion thread on the aspects of Bhagavan Ramana's teachings that have an apparent difference ... at one place we see one statement and at another place we see a slightly different answer ... ill bring these out from the sayings of Ramana and then we will see how these apparent contradictions are best resolved. This would help us gain a clearer understanding of Bhagavan Ramana Maharshi's teachings.


Love!
Silence
38
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on January 21, 2018, 03:38:23 PM »
Verse  2:


வையனை வைய முண்ட மாலங்கந் தோண்மேற் கொண்ட
செய்யனைச் செய்ய போதிற் றிசைமுகன் சிரமொன் றேந்தும்
கையனைக் கடல்சூழ் நாகைக் காரோணங் கோயில் கொண்ட
ஐயனை நினைந்த நெஞ்சே யம்மநா முய்ந்த வாறே.


My mind!  Siva who has a bull to ride on, the red colored Siva, who bore on his shoulders the skeleton of Vishnu who swallowed the earth, the one who holds in his hand one of the heads of Brahma, who has four faces for each of the quarters and who resides in a red lotus flower, mind which thought of the father who had his temple in Nākaik Kārōṇam surrounded by the sea.  Listen, what a wonder we saved ourselves!

Arunachala Siva.


39
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« Last post by Subramanian.R on January 21, 2018, 10:43:41 AM »
Summer Home

Neera Kashyap.

*

rain comes to the hills
after the city desert
just as I enter home:

light, irregular, drumming --
rain and heat boats flow as one.

here in solitude
Mind follows to sink in rest
in vistas of blue hills
then like a crouching cat... waits
to blot the hills with other thoughts

plump pink clouds nestle
in the blue rain washed ranges
I smile at the hues --
a girl rises from a sparse field
smiles at my pink umbrella.

A peach tree in a
luscious orchard never fruits
a forest fire flares  ---
a singed orchard and the peach
shocked into pale pink flowering.

***

Summer Home is based on the traditional Tanka structure of 5/7/5/7/7 syllables
per verse.

***

Arunachala Siva.
 
40
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« Last post by Subramanian.R on January 21, 2018, 10:34:39 AM »
A Question:

Rahul Lama

*

A question could contain immense power,
and shed light to deeper truths.

They are jewels,
found in the depths of a still mind.

The finer the question,
The sharper the search.
The simpler the question,
The humbler the response.

Of all the questions,
the Kohinoor of Question is,
"Who am I?"

The Guru plants this jewel in your crown,
then He cultivates its growth,
till you reap your freedom.

***

Arunachala Siva. 
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10