Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10
11
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 18, 2019, 11:41:52 AM »
Verse  2:


செய்வ தறியாச் சிறுநாயேன்
    செம்பொற் பாத மலர்காணாப்
பொய்யர் பெறும்பே றத்தனையும்
    பெறுதற் குரியேன் பொய்யிலா
மெய்யர் வெறியார் மலர்ப்பாதம்
    மேவக் கண்டுங் கேட்டிருந்தும்
பொய்ய னேன்நான் உண்டுடுத்திங்
    கிருப்ப தானேன் போரேறே. 


I am a low cur and know not what I should do.
I but deserve to secure the very deserts of the liars who cannot behold your salvific And golden flower-feet.
Having witnessed and heard about the true ones who remained un-flawed by falsity and thus gained Your fragrant flower-feet,
I,
the false one,
O martial Bull,
abide here feeding and clothing me.

Arunachala Siva.
12
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 18, 2019, 11:38:17 AM »
Decad 5:

Verse  1:

ஈசனே என் எம்மானே
    எந்தை பெருமான் என்பிறவி
நாசனே நான் யாதுமொன்று
    அல்லாப் பொல்லா நாயான
நீச னேனை ஆண்டாய்க்கு
    நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே
தேச னேஅம் பலவனே
    செய்வ தொன்றும் அறியேனே.

O Lord-God !
O my Chief !
O my Father !
O God !
O Annihilator of my embodiment !
I am worth nothing.
I am a vicious dog.
I am a base one.
You know,
I do not think of You that rule me.
O radiant One !
O Lord of Ambalam !
I know not what I should do.

Arunachala Siva.
13
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 18, 2019, 08:27:41 AM »
Verse  10:

அறிவ னேஅமு தேஅடி நாயினேன்
அறிவ னாகக்கொண் டோஎனை ஆண்டது
அறிவி லாமையன் றேகண்ட தாண்டநாள்
அறிவ னோஅல்ல னோஅரு ளீசனே.


O One Omniscient !
O Ambrosia !
Did You claim and rule me ? the base cur -,
deeming me wise?
When You enslaved me,
You knew of my ignorance.
I may be wise or otherwise.
O Lord-God,
grace me.

Arunachala Siva.
14
Devotee: Why is there imperfection in Perfection? That is, how did the Absolute become relative?

Bhagwan Sri Ramana Maharshi: For whom is this relativity? For whom is this imperfection? The Absolute is not imperfect and cannot ask. The insentient cannot ask the question. Between the two something has risen up which raises these questions and which feels this doubt. Who is it? Is it the one who has now arisen? Or is it the one who is eternal? Being perfect, why do you feel yourself imperfect? Such is the teaching of all the religions. Whatever may be the experiences, the experiencer is one and the same. 'I' is purna - perfection. There is no diversity in sleep. That indicates perfection.

Devotee: Being perfect, why do I not feel it?

Bhagwan Sri Ramana: Nor is imperfection felt in deep sleep. The 'I' in sleep being perfect, why does the waking 'I' feel imperfect? Because the one who feels imperfect is a spurious offshoot, a differentiation from the Infinite - a segregation from God.
T--132

15
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 18, 2019, 07:37:27 AM »
Verse 9:


கட்ட றுத்தெனை யாண்டுகண் ணாரநீறு
இட்ட அன்பரொ டியாவருங் காணவே
பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை
எட்டி னோடிரண் டும்அறி யேனையே.

Snapping my bonds and ruling me,
You caused me that do not know what eight plus two is,
To so ascend,
aye,
ascend the podium,
That devotees adorned with holy ash and others too may behold me in awe.

Arunachala Siva.
16
Devotee: What is moksha (liberation)?

Bhagwan Sri Ramana? Moksha is to know that you were not born. "Be still and know that I am God."
To be still is not to think. Know, and not think, is the word.

Devotee: There are said to be six organs of different colours in the chest, of which the heart is said to be two finger-breadths to the right of the middle line. But the Heart is also formless. Should we then imagine it to have a shape and meditate on it?

Bhagwan Sri Ramana: No. Only the quest 'Who am I?' is necessary. What remains all through deep sleep and waking is the same. But in waking there is unhappiness and the effort to remove it. Asked who wakes up from sleep you say 'I'. Now you are told to hold fast to this ?I?. If it is done the eternal Being will reveal Itself. Investigation of 'I' is the point and not meditation on the heart-centre. There is nothing like within or without. Both mean either the same thing or nothing.
T--131


17
Devotee: Show me that Grace which puts an end to all this trouble. I have not come here to argue. I want only to learn.

Bhagwan Sri Ramana Maharshi: Learn first what you are. This requires no sastras, no scholarship. This is simple experience. The state of being is now and here all along. You have lost hold of yourself and are asking others for guidance. The purpose of philosophy is to turn you inward. "If you know your Self, no evil can come to you. Since you asked me I have taught you."
The ego comes up only holding you (the Self). Hold yourself and the ego will vanish. Until then the sage will be saying, "There is." - The ignorant will be asking "Where?"

Devotee: The crux of the problem lies in ?Know Thyself.?

BHagwan Sri Ramana: Yes. Quite so.
T--132

18
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 17, 2019, 08:22:26 AM »
Verse  8:

செல்வம் நல்குர வின்றிவிண் ணோர்புழுப்
புல்வரம் பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள்
எல்லை யில்கழல் கண்டும் பிரிந்தனன்
கல்வ கைமனத் தேன்பட்ட கட்டமே.


You are not attracted by opulence or indigence.
Your endless impartiality,
alike pervades celestial beings,
Worms and grass.
You are the rare Ens unto all.
Even after beholding Your boundless ankleted feet,
I have parted from You.
Lo,
the misery of mine whose mind is adamant..

Arunachala Siva.
19
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 17, 2019, 08:17:49 AM »
Verse 7:

எந்தை யாய்எம்பி ரான்மற்றும் யாவர்க்கும்
தந்தை தாய்தம்பி ரான்தனக் கஃதிலான்
முந்தி என்னுள் புகுந்தனன் யாவருஞ்
சிந்தை யாலும் அறிவருஞ் செல்வனே.

He is my Father,
Mother and our God.
unto all others too He is Father,
Mother and their Deity;
He has none of these for Himself.
He,
the opulent One who could not be apprehended by anyone even by his thought,
Barged into me even before I was ripe.

Arunachala Siva.
20
Bhagwan Sri Ramana: Reality is simply the loss of the ego. Destroy the ego by seeking its identity. Because the ego is no entity it will automatically vanish and Reality will shine forth by itself. This is the direct method. Whereas all other methods are done, only retaining the ego. In those paths there arise so many doubts and the eternal question remains to be tackled finally. But in this method the final question is the only one and it is raised from the very beginning. No sadhanas (spiritual practices) are necessary for engaging in this quest.

There is no greater mystery than this - viz., ourselves being the Reality we seek to gain Reality. We think that there is something hiding our Reality and that it must be destroyed before the Reality is gained. It is ridiculous. A day will dawn when you will yourself
laugh at your past efforts. That which will be on the day you laugh is also here and now.

Devotee: So it is a great game of pretending?

Bhagwan Sri Ramana: Yes.
In Yoga Vasishtha it is said, "What is Real is hidden from us, but what is false, is revealed as true." We are actually experiencing the Reality only; still, we do not know it. Is it not a wonder of wonders?
The quest "Who am I?" is the axe with which to cut off the ego.
T--146


Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10