Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10
11
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on February 20, 2018, 03:22:42 PM »
General  -  Pasupati Tiru Viruttam:

Verse  1:

சாம்பலைப் பூசித் தரையிற் புரண்டுநின் றாள்பரவி
ஏம்பலிப் பார்கட் கிரங்குகண் டாயிருங்  கங்கையென்னும்
காம்பலைக் கும்பணைத் தோளி கதிர்ப்பூண் வனமுலைமேல்
பாம்பலைக் குஞ்சடை யாயெம்மை யாளும்  பசுபதியே.

Siva who has matted locks in which the cobra harasses the beautiful breasts, wearing jewels which spread rays, of the lady great Ganga, who has big shoulders by which she harasses the bamboo, and who admits us as his prot?g?!.  Smearing with sacred ash, rolling the body to the right, to and around, a sacred place ((generally in fulfillment of a vow), praising your feet in the second person, take compassion on those who feel intense ardor towards you.

Arunachala Siva.


12
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on February 20, 2018, 03:14:42 PM »
Verse  10:

கடவுந் திகிரி கடவா தொழியக் கயிலையுற்றான்
படவுந் திருவிர லொன்றுவைத் தாய்பனி மால்வரைபோல்
இடவம் பொறித்தென்னை யேன்றுகொள் ளாயிருஞ் சோலைதிங்கள்
தடவுங் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெந்  தத்துவனே.


Our ultimate reality in Tūṅkaṉai Māṭam in Kaṭantai, where the big gardens stroke the moon! When the chariot in which he was driving did not proceed further, to make Ravanan, who lifted Kailash suffer, you fixed one toe.  Admit me as your protege, inscribing on my shoulder, the form of bull which is as white as the big snow-clad Himālayam.

Padigam on Tiruth Tunganai Matam completed.

Arunachala Siva.
13
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on February 20, 2018, 03:13:00 PM »
Verses from 3 to 9:


Not available.

Arunachala Siva.
14
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on February 20, 2018, 03:10:52 PM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.
15
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on February 20, 2018, 03:06:01 PM »
Verse  2:

ஆவா சிறுதொண்ட னென்னினைந் தானென் றரும்பிணிநோய்
காவா தொழியிற் கலக்குமுன் மேற்பழி  காதல்செய்வார்
தேவா திருவடி நீறென்னைப் பூசுசெந் தாமரையின்
பூவார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெம் புண்ணியனே.My Siva who is the embodiment of all virtues and who is in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai, where red lotus flowers are in abundance!  Alas! Thinking, what the humble devotee thought about me, if you do not save me from the incurable disease and mental worry, reproach will attach you. The god of people, who cherish you with love!

Arunachala Siva.
16
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« Last post by srkudai on February 20, 2018, 11:59:51 AM »
Annamalai Swami ji is pretty clear : stop believing that i am this body or the mind. There is no "I" in the body/mind.
Bhagavan : the body and mind have no person "in" them. Awareness does not either. see where is the "I" .
Sri Ramakrishna: it is like peeling an onion, if you keep on peeling there is no "center". if you search for i there is no i

All of them are saying just the same thing.
Just the same Truth... different styles of expressing.

if instead i say ... ill concentrate, ill please a god or ill stop my thoughts etc ... well ... they would say that i may continue these practices until one day by the grace of God i see what they are saying and drop off. :)

Love!
Silence
17
General Discussion / Re: THIS FORUM
« Last post by srkudai on February 20, 2018, 11:55:50 AM »
Dear ksksat27,
         :)

How did you rule out the possibility that it is a "devotee ego" :P that wants Bhagavan to be "Superior" or "Different" from Advaita Vedanta ? :)

Love!
Silence
18
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on February 20, 2018, 10:01:44 AM »
Tiruth  Tunkanai Matam:

Verse 1:

பொன்னார் திருவடிக் கொன்றுண்டு விண்ணப்பம் போற்றிசெய்யும்
என்னாவி காப்பதற் கிச்சையுண் டேலிருங் கூற்றகல
மின்னாரு மூவிலைச் சூலமென் மேற்பொறி மேவுகொண்டல்
துன்னார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடச்  சுடர்க்கொழுந்தே.

The flame in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai where the clouds desired by people are crowded!  There is one respectful representation to your golden feet.
If it is your will to protect the life of mine who is worshiping you, the dark god of death to leave me at a distance. Inscribe on my shoulder the trident of three blades which shine like lightning.

Arunachala Siva.

19
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on February 20, 2018, 09:55:49 AM »
Verse  2:

கருடத் தனிப்பாகன் காண்டற் கரியன காதல்செய்யில்
குருடர்க்கு முன்னே குடிகொண் டிருப்பன கோலமல்கு
செருடக் கடிமலர்ச் செல்விதன் செங்கம லக்கரத்தால்
வருடச் சிவப்பன மாற்பே றுடையான் மலரடியே.

See 1st verse.  They were difficult to be seen by the unequaled driver of Eagle. Eagle is the vehicle of Vishnu, are deep-seated before the people who have lost the outward eyes and inward eyes, if they cherish him with love.  They become red when Uma, who is as soft as the bright flower of Cheruṭam, which has increasing beauty, gently rubs them with her hands which are like red-lotus flowers.

Two Verse composition of Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.
20
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on February 20, 2018, 09:48:59 AM »
Tiru Marperu:

Verse  1:


மாணிக் குயிர்பெறக் கூற்றை யுதைத்தன மாவலிபால்
காணிக் கிரந்தவன் காண்டற் கரியன கண்டதொண்டர்
பேணிக் கிடந்து பரவப் படுவன பேர்த்துமஃதே
மாணிக்க மாவன மாற்பே றுடையான் மலரடியே.


The feet of Siva, in Māṟpēṟu, which resembles the lotus flower, kicked the god of death, the life span of sixteen years to be permanent, on behalf of the bachelor, Mārkaṇdēyaṉ.  They were difficult to be seen by Vishnu, who begged from Mahabali, three feet of land which was his as of right.  are praised in the second person with love by devotees who realized him within themselves, lying prostrate.  Even in the state of non-duality, which sometimes undergoes slight change, it is the bliss of salvation. They are like rubies.

Arunachala Siva.
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10